[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ] HESLA 2006 ] HESLA 2007 ]
[HESLA 2008: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]

LISTOPAD 2008

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Budeš-li štědrý k hladovému, a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo. Izaiáš 58,10


1. Sobota Mé ovce budou sídlit v bezpečí a nikdo je nevyděsí. Ezechiel 34,28

Když Bůh chtěl účastníkům zaslíbení přesvědčivě prokázat nezměnitelnost svého rozhodnutí, potvrdil své zaslíbení ještě přísahou. A tyto dvě nezměnitelné věci jsou mocným povzbuzením pro nás, kteří jsme nalezli útočiště v naději nám dané. Židům 6,17.18

== 2.Petrova 3,13-18 == 2.Korintským 8,16-24 ==

24. neděle po svaté Trojici Budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle. Koloským 1,12


2. Neděle Nebudete-li stálí ve víře, neobstojíte. Izaiáš 7,9

Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. Když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach a začal tonout. Matouš 14,29.30

Ať hrozí temné úskalí,
neb děsí hukot vln,
tvá moc vln hory povalí
a zachrání můj člun.
- -

== Matouš 9,18-26 == Koloským 1,9-20 == Žalm 125 ==


3. Pondělí Mé vlastní srdce se proti mně vzepřelo, jsem pohnut hlubokou lítostí. Nedám průchod planoucímu hněvu, protože jsem Bůh, a ne člověk, jsem Svatý uprostřed tebe. Ozeáš 11,8.9

Stále za vás Bohu děkuji pro milost Boží, která vám byla dána v Kristu Ježíši. 1.Korintským 1,4

== Lukáš 7,11-16 == 2.Korintským 9,1-5 ==


4. Úterý Dobrotivý Hospodin nechť zprostí viny každého, kdo se upřímným srdcem dotazoval na slovo Boha Hospodina. 2.Paralipomenon 30,18.19

Uslyšela o Ježíši jedna žena, jejíž dcerka měla nečistého ducha. Přišla a padla mu k nohám a prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z její dcery. Marek 7,25.26

== Lukáš 12,1-7 == 2.Korintským 9,6-15 ==


5. Středa Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání. Žalm 67,2

Věříme přece, že jsme spaseni milostí Pána Ježíše. Skutky 15,11

== Kazatel 3,16-22 == 2.Korintským 10,1-11 ==


6. Čtvrtek Nebudeš ve svém srdci chovat nenávist ke svému bratru, ale budeš trestat svého bližního podle práva, a neponeseš následky jeho hříchu. 3.Mojžíšova 19,17

Bratří, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedení Duchem Božím, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti. Galatským 6,1

== 2.Korintským 2,12-17 == 2.Korintským 10,12-18 ==


7. Pátek Hospodin se postavil, povede spor, stojí, aby vedl při s národy. Izaiáš 3,13

V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu - neboť jaký je on, takoví jsme i my v tomto světě. 1.Janova 4,17

== Matouš 27,62-66 == 2.Korintským 11,1-6 ==


8. Sobota Kdo může rozpoznat bludy? Zprosť mě i vin, jež jsou mi skryty. Žalm 19,13

Bůh na nás vylil bohatě svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele, abychom ospravedlněni jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje. Titovi 3,6-7

== Zjevení 19,11-16 == 2.Korintským 11,7-15 ==

25. neděle po svaté Trojici Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy. 2.Korintským 6,2


9. Neděle V Hospodinu je spása. S tvým lidem je tvoje požehnání. Žalm 3,9

Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní! 1.Korintským 16,13

Vždy se těším a bezpečím,
že mi ráčíš dáti rád,
abych s tebou věrou pravou
spojen mohl přebývat.
Utvrď v srdci víru vroucí,
těla chraň i duše mé!
Slyš mou žádost, pro svou milost
mne do říše uveď své.
- -

== Lukáš 17,20-30 == Římanům 14,7-9 == Žalm 90 ==


10. Pondělí Hospodinův den je veliký a přehrozný! Kdo mu odolá? Nyní tedy, je výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celým srdcem svým. Joel 2,11-12

Zkoumejte, co se líbí Pánu. Efezským 5,10

== Marek 4,1-12 == 2.Korintským 11,16-33 ==


11. Úterý Blaze všem, kteří se k Bohu utíkají. Žalm 2,12

Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. Jan 6,68

== Marek 13,9-20 == 2.Korintským 12,1-10 ==


12. Středa Nebudeš nadržovat nemajetnému ani brát ohled na mocného. 3.Mojžíšova 19,15

Zapřísahám tě před Bohem a Kristem Ježíšem, abys postupoval bez předpojatosti a nikomu nestranil. 1.Timoteovi 5,21

== Židům 13,1-9 == 2.Korintským 12,11-18 ==


13. Čtvrtek Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva! Izaiáš 60,1

Jestliže chodíme ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou. 1.Janova 1,7

== 1.Janova 2,18-29 == 2.Korintským 12,19-21 ==


14. Pátek O všem tom zlém, co Jóba potkalo, se doslechli jeho tři přátelé a přišli každý ze svého místa a seděli potom spolu s ním na zemi po sedm dní a nocí a slova k němu žádný nepromluvil; neboť viděli, že jeho bolest je nesmírná. Jób 2,11.13

Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu. Římanům 15,2

== Matouš 26,36-41 == 2.Korintským 13,1-4 ==


15. Sobota Volej z plna hrdla, bez zábran! Mému lidu ohlas jeho nevěrnost! Izaiáš 58,1

Ježíš pravil: Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto zpronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i Syn člověka, až přijde v slávě svého Otce. Marek 8,38

== Marek 13,30-37 == 2.Korintským 13,5-13 ==

1670 zemřel v Amsterodamu Jan Amos Komenský

26. neděle po svaté Trojici Všichni se musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým. 2.Korintským 5,10


16. Neděle Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Žalm 106,1

Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho. Římanům 7,25

Pánu všichni prozpěvujte,
kdežkoli kteří bydlíte,
vstupte před něj s dověrností,
služte mu stále s radostí!
- -

== Matouš 25,31-46 == Římanům 8,18-25 == Žalm 51 ==


17. Pondělí Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není. Izaiáš 44,6

Svatý, svatý, svatý Hospodin, Bůh všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází. Zjevení 4,8

== Matouš 7,21-29 == 2.Petrova 1,1-11 ==


18. Úterý Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy Davidovi vzbudím výhonek spravedlivý. Kralovat bude jako král a bude prozíravý a bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. Jeremiáš 23,5

Velekněz se ho ptal: "Jsi ty Mesiáš, Syn Požehnaného?" Ježíš řekl: "Já jsem". Marek 14,61.62

== Židům 10,26-31 == 2.Petrova 1,12-21 ==

Den pokání a modliteb Spravedlnost vyvyšuje pronárody, kdežto hřích je národům pro potupu. Přísloví 14,34


19. Středa Dám jim srdce, aby mě poznali, že já jsem Hospodin. Jeremiáš 24,7

Kristus vás obohatil ve všem, v každém slovu i v každém poznání. 1.Korintským 1,5

Zbožných svaté žádosti
popřává Bůh sluchu
těch, kdo v plné milosti
prosí v pravdě, v duchu.
V nebe stan Kristus Pán
sám je přijímává,
Bohu předkládává.
- -

== Lukáš 13,1-9 == Římanům 2,1-11 == 2.Petrova 2,1-11 ==


20. Čtvrtek "Můj podíl je Hospodin," praví má duše, proto na něj čekám. Pláč 3,24

Skrze Krista věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu, takže se vaše víra i naděje upíná k Bohu. 1.Petrova 1,21

== 2.Tesalonickým 1,3-12 == 2.Petrova 2,12-21 ==


21. Pátek Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh. Žalm 46,11

Ježíš se modlil: Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal, a také oni poznali, že jsi mě poslal. Jan 17,25

== Matouš 26,59-66 == 2.Petrova 3,1-9 ==


22. Sobota Běda těm, kdo za úplatek ospravedlňují svévolníka a spravedlivým upírají spravedlnost. Izaiáš 5,22.23

Bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost, a co sklízí pochvalu. Filipským 4,8

== Zjevení 20,11-15 == 2.Petrova 3,10-18 ==

Poslední neděle církevního roku Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Lukáš 12,35


23. Neděle Dej, ať se zas veselím z tvé spásy, podepři mě duchem oddanosti. Žalm 51,14

Uzdravený člověk pravil: Člověk jménem Ježíš udělal bláto, potřel mi oči a řekl mi: "Jdi k Siloe a umyj se!" Šel jsem tedy, umyl jsem se a vidím. Jan 9,11

Radost pravou daruj nám!
Nezřekni se nás!
Ať i pouhé maličkosti
vzbudí díků hlas!
Jen ty sám, Bože náš,
jen ty sám Bože náš,
i náš život v rukou máš!
Nezřekni se nás!
- -

== Matouš 25,1-13 == Zjevení 21,1-7 == Izaiáš 26,7-13 ==


24. Pondělí Památka spravedlivého bude k požehnání. Přísloví 10,7

Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. 2.Timoteovi 4,8

== 5.Mojžíšova 34,1-8 == Izaiáš 56,1-8 ==


25. Úterý Mojžíš a Áron předstoupili před faraóna a řekli mu: "Toto praví Hospodin, Bůh Hebrejů: Propusť můj lid, ať mi slouží!" 2.Mojžíšova 10,3

Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. 1.Petrova 5,6

== 1.Petrova 1,13-21 == Izaiáš 57,1-13 ==


26. Středa Jdi; Hospodin buď s tebou! 1.Samuelova 17,37

Ty, můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše. 2.Timoteovi 2,1

== 1.Korintským 3,9-15 == Izaiáš 57,14-21 ==


27. Čtvrtek Dobrořečil jsem Nejvyššímu a chválil jsem a velebil Věčně Živého, neboť jeho vladařská moc je moc věčná, jeho království po všechna pokolení. Všichni obyvatelé země jsou považováni za nic. Daniel 4,31-32

Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému Bohu buď čest a sláva na věky věků. 1.Timoteovi 1,17

== Koloským 4,2-6 == Izaiáš 58,1-12 ==


28. Pátek Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným. Žalm 103,6

Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou. Lukáš 1,53

== Matouš 27,50-54 == Izaiáš 58,13-14 ==


29. Sobota Hospodin bude králem nad celou zemí; v onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno jediné. Zachariáš 14,9

Celý zástup učedníků počal radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli a volali: "Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově." Lukáš 19,37-38

== Zjevení 21,10-14.21-27 == Izaiáš 59,1-15 ==

1. neděle adventní Aj, král tvůj přijde tobě spravedlivý a spasení plný. Zachariáš 9,9 K


30. Neděle Hospodine, rozjasni tvář nad svým služebníkem, ve svém milosrdenství mě zachraň. Žalm 31,17

Budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle. Koloským 1,12

Již pravé slunce vzchází,
jej milost doprovází;
kde s hříšnými se střetla,
z nich tvoří děti světla.
- -

== Matouš 21,1-9 == Římanům 13,8-14 == Žalm 24 ==


LISTOPAD 2008: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ] HESLA 2006 ] HESLA 2007 ]
[HESLA 2008: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]