[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ] HESLA 2006 ] HESLA 2007 ]
[HESLA 2008: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]

PROSINEC 2008

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Bůh praví: Jako když někoho utěšuje matka, tak já vás budu těšit. Izaiáš 66,13


1. Pondělí Hledal jsem mezi nimi muže, který by zazdíval zeď a postavil se v trhlině před mou tvář za tuto zemi, abych ji neuvrhl do zkázy, ale nenašel jsem, praví Hospodin. Ezechiel 22,30

Kristus Ježíš se ponížil, v poslušnosti podstoupil smrt, a to smrt na kříži. Filipským 2,8

== 1.Petrova 1,8-13 == Izaiáš 59,15-21 ==


2. Úterý Vlídnost Panovníka, Boha našeho, buď s námi. Upevni nám dílo našich rukou, dílo našich rukou učiň pevným! Žalm 90,17

Šimon odpověděl: "Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě." Lukáš 5,5

== Židům 10,32-39 == Izaiáš 60,1-14 ==


3. Středa Rozpínám své ruce k tobě, má duše po tobě žízní jak vyprahlá země, Bože. Žalm 143,6

Ježíš zvolal: Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, "proudy živé vody poplynou z jeho nitra," jak praví Písmo. Jan 7,37-38

== Koloským 1,9-14 == Izaiáš 60,15-22 ==


4. Čtvrtek Všichni králové se mu budou klanět, všechny národy mu budou sloužit. Žalm 72,11

Mudrci se ptali: Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Matouš 2,2

== 1.Tesalonickým 5,1-8 == Izaiáš 61,1-6 ==


5. Pátek Můj Bůh poslal svého anděla a zavřel ústa lvům, takže mi neublížili. Daniel 6,23

Najednou u něho stál anděl Páně a v žaláři zazářilo světlo. Anděl udeřil Petra do boku, vzbudil ho a řekl: "Rychle vstaň!" A z Petrových rukou spadly řetězy. Skutky 12,7

== Matouš 27,27-30 == Izaiáš 61,7-11 ==


6. Sobota Ámos řekl: Zabýval jsem se dobytkem a sykomorami. Hospodin mě vzal od ovcí a rozkázal mi: "Jdi a prorokuj Izraeli, mému lidu!" Ámos 7,14-15

Ježíš řekl Šimonovi: "Neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi." Přirazili s loďmi k zemi a tam všechno nechali a šli za ním. Lukáš 5,10-11

== Matouš 23,37-39 == Izaiáš 62,1-5 ==

2. neděle adventní Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Lukáš 21,28


7. Neděle Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize: dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal. Žalm 139,16

V Bohu žijeme, pohybujeme se, jsme. Skutky 17,28

Ten den, kdy věrný Pán vykoupil nás, ten den,
ten den na věky svým zvolil tě dítětem,
ten den, kdy v srdci tvém přebýval k slávě své
- je s námi Pán.
- -

== Lukáš 21,25-33 == Jakubova 5,7-8 == Žalm 68,1-19 ==


8. Pondělí Bože, naše spáso, pomoz nám pro slávu svého jména, vysvoboď nás, zprosť nás hříchů pro své jméno! Žalm 79,9

Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. 1.Janova 1,9

== Židům 6,9-12 == Izaiáš 62,6-12 ==


9. Úterý Buď rozhodný, všechen lide země, je výrok Hospodinův, dejte se do díla, neboť jsem s vámi! Ageus 2,4

Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3,17

== Zjevení 2,12-17 == Izaiáš 63,7-16 ==


10. Středa Pojďme si naklonit Hospodina, pojďme vyhledat Hospodina zástupů. Já půjdu také. Zachariáš 8,21

Tu k Ježíšovi přivedou člověka hluchého a špatně mluvícího a prosí ho, aby na něj vložil ruku. Marek 7,32

== Zjevení 2,1-7 == Izaiáš 63,17-64,3 ==


11. Čtvrtek Sám Bůh nebes způsobí, že se nám to podaří. My jsme jeho služebníci a dali jsme se do stavby. Nehemiáš 2,20

Ježíš praví: Víte, komu se podobá ten, kdo slyší tato má slova a plní je? Je jako člověk, který stavěl dům: kopal, hloubil, až položil základy na skálu. Lukáš 6,47-48

== 2.Korintským 5,1-10 == Izaiáš 64,4-11 ==


12. Pátek Hospodine zástupů, blaze těm, kdo bydlí ve tvém domě, mohou tě zde vždycky chválit. Žalm 84,4.5

Ježíš praví: V domě mého Otce je mnoho příbytků. Jan 14,2

== Lukáš 22,66-71 == Izaiáš 65,1-16 ==


13. Sobota Jeho vláda bude od moře k moři, od Řeky až do dálav země. Zachariáš 9,10

Anděl řekl k Marii: Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude na věky kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce. Lukáš 1,31.33

== 1.Tesalonickým 4,13-18 == Izaiáš 65,17-25 ==

3. neděle adventní Připravte cestu Hospodinu! Hle, váš Bůh! Panovník Hospodin přichází s mocí. Izaiáš 40,3.10


14. Neděle Já vím, že můj Vykupitel je živ. Jób 19,25

Ježíš přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně. Židům 7,25

Radujte se, bratří, neboť blízko je Pán,
blízko je Pán, blízko je Pán,
radujte se, bratří, neboť blízko je Pán,
neboť blízko už je Pán.
O nic se nestrachujte,
Pán dobře o vás ví,
jen v modlitbě ho proste
a on vám odpoví.
- -

== Matouš 11,2-10 == 1.Korintským 4,1-5 == Žalm 68,20-36 ==


15. Pondělí Izraelských synů bude však zas jak mořského písku. Na místě, kde se jim říká: "Nejste lid můj," bude se jim říkat: "Synové živého Boha." Ozeáš 2,1

Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Římanům 8,14

== Matouš 3,1-6 == Izaiáš 66,1-4 ==


16. Úterý Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolestí, zkoušený nemocemi. Izaiáš 53,3

Vojáci Ježíšovi navlékli purpurový plášť, upletli trnovou korunu, vsadili mu ji na hlavu a začali ho zdravit: "Buď zdráv, židovský králi!" Bili ho po hlavě holí, plivali na něj, klekali na kolena a padali před ním na zem. Marek 15,17-19

== Matouš 3,7-12 == Izaiáš 66,5-17 ==


17. Středa Toto je Hospodinův výrok: Ty, kdo mne ctí, poctím, ale ti, kdo mnou pohrdají, budou zlehčeni. 1.Samuelova 2,30

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení. Lukáš 2,14

== Lukáš 1,26-38 == Izaiáš 66,18-24 ==


18. Čtvrtek Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil. Kazatel 9,10

Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval, a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. 2.Tesalonickým 2,16-17

== 1.Tesalonickým 5,16-24 == Lukáš 1,1-17 ==


19. Pátek Hospodin praví: "Jestliže se obrátíš, vrátím tě k sobě." Jeremiáš 15,19

Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. Koloským 2,6

== 2.Korintským 1,18-22 == Lukáš 1,18-25 ==


20. Sobota Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost, abys zůstal naživu. 5.Mojžíšova 16,20

Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši. Filipským 3,14

== Zjevení 5,1-5 == Lukáš 1,26-38 ==

4. neděle adventní Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Pán je blízko. Filipským 4,4-5


21. Neděle Tu procitl Jákob ze spánku a zvolal: "Jistě je na tomto místě Hospodin, a já jsem to nevěděl." 1.Mojžíšova 28,16

Bůh přece není od nikoho z nás daleko. Skutky 17,27

Buďme kněžstvo nebes krále,
blízký Pán jest biskup náš,
nemá tedy s námi bydlit
zlostný pekla satanáš.
Čas radosti zvěstujíce
ctnosti Páně konejme,
s množstvím rytířstva Božského
k vánocům se chystejme!
- -

== Lukáš 1,39-45 == Filipským 4,4-7 == Žalm 130 ==


22. Pondělí David našel posilu v Hospodinu, svém Bohu. 1.Samuelova 30,6

Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. 2.Tesalonickým 3,3

== Zjevení 22,16-21 == Lukáš 1,39-56 ==


23. Úterý Kdo člověku vládne spravedlivě, ten, kdo vládne v Boží bázni, je jak jitřní světlo při východu slunce. 2.Samuelova 23,3.4

Pamatujte, že i vy máte Pána v nebi. Koloským 4,1

== Římanům 15,8-13 == Lukáš 1,57-66 ==

Štědrý den


24. Středa Lepší je shovívavý než bohatýr, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města. Přísloví 16,32

Když se naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna. Galatským 4,4

Otče všemohoucí, předivný v své moci,
jenž jsi dal Syna nám, aby v lásce byl znám,
poslal´s na svět jeho, budiž chvála z něho.
- -

== Matouš 1,1-25 == Římanům 1,1-7 == Lukáš 1,67-80 ==

1. svátek vánoční Slovo stalo se tělem, a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme slávu jeho. Jan 1,1-14


25. Čtvrtek Ty z nich, kdo vyváznou, vyšlu k pronárodům, které zprávu o mně ještě neslyšely. Budou hlásat moji slávu mezi pronárody. Izaiáš 66,19

Pastýři se navrátili, oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. Lukáš 2,20

Amen, Pane, tobě žehnáme za spásu,
buď na věky chválen, Jezu nejdražší,
jenž jsi od Otce
na svět přišel nyní.
Ó pojďme, pokloňme se Ježíši!
Amen.
- -

== Lukáš 2,1-20 == Titovi 3,4-7 == Lukáš 2,1-14 ==

2. svátek vánoční Velkou cenu má v Hospodinových očích oddanost jeho věrných až k smrti. Tobě obětuji oběť díků a budu vzývat Hospodinovo jméno. Žalm 116,15.17


26. Pátek Půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh. Zachariáš 8,23

Někteří muži, původem z Kypru a z Kyrény, začali po svém příchodu do Antiochie zvěstovat Pána Ježíše také pohanům. Moc Boží byla s nimi, a veliké množství lidí uvěřilo a obrátilo se k Pánu. Skutky 11,20.21

Ej, nuž pojďme, jemu služme,
v něm svou radost mějme jen,
až nám v jasné nebes říši
plný vzejde slávy den;
Tam již běd a hříchu prosti
nové počnem chválení:
"Sláva Bohu na výsosti,
síla, moc i spasení!"
- -

== Jan 1,1-14 == Židům 1,1-6 == Lukáš 2,15-20 ==


27. Sobota I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Izaiáš 11,1

Já, Ježíš, jsem potomek z rodu Davidova, jasná hvězda jitřní. Zjevení 22,16

== Jan 21,20-24 == Lukáš 2,21-24 ==


28. Neděle Já jsem na zemi jenom hostem. Žalm 119,19

Ježíš odpověděl: Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Matouš 8,20

Ježíši, tvoje dobrota
je světlo mého života;
já na zemi jsem pouhý host,
ó dej, ať jsem všech hříchů prost.
- -

== Lukáš 2,22-40 == 1.Janova 1,1-4 == Žalm 2 ==


29. Pondělí Opět zde však bude slyšet hlas veselí, hlas radosti, hlas ženicha a nevěsty, hlas těch, kteří vybízejí: "Chválu vzdejte Hospodinu zástupů, protože Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Jeremiáš 33,11

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem. Titovi 2,11

== 1.Janova 4,11-16 == Lukáš 2,25-35 ==


30. Úterý Je to Hospodin, náš Bůh, kdo soudí celou zemi. Žalm 105,7

Ať nikdo nevybočuje z mezí a neklame svého bratra, protože Pán ztrestá takové jednání. 1.Tesalonickým 4,6

== Židům 1,5-14 == Lukáš 2,36-40 ==

Závěr roku Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný. Žalm 103,8


31. Středa Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Jozue 24,15

Těm pak, kteří Ježíše přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Jan 1,12

Dítky světla, kupředu!
Sion, hle, již v dohledu;
tam jej budem viděti,
tam s ním věčně bydleti.
- -

== Lukáš 12,35-40 == Římanům 8,31-39 == Lukáš 2,41-52 ==


PROSINEC 2008: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ] HESLA 2006 ] HESLA 2007 ]
[HESLA 2008: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]