[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 ]
[HESLA 2009: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

LEDEN 2009

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Představuji Hospodina před obličej svůj vždycky, a když jest mi po pravici, nikoli se nepohnu. Žalm 16,8 

Nový Rok Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3,17 


1. Čtvrtek Veselím se z cesty tvých svědectví více než ze všeho jmění. Žalm 119,14 

Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Jan 14,6 

Nenech mne jít podle mého,
neb jsem člověk slabých sil.
Často šel bych cestou zlého,
kdybys mi vše dovolil.
Za zbloudilé měj mě dítě,
které neví kudy kam,
které ručkou uchopí tě,
prosíc, bys je vedl sám.
- -

== Lukáš 4,16-21 == Jakubova 4,13-15 == Žalm 104 ==


2. Pátek Mnozí se vytříbí, zbělí a budou vyzkoušeni. Daniel 12,10 

Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení. 1.Tesalonickým 4,7 

== Jozue 24,1-2a.13-18.25-26 == Lukáš 3,1-6 ==


3. Sobota Ty jsi moje útočiště, zachránce můj, ty mě před násilím zachraňuješ! 2.Samuelova 22,3 

Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc už vám udělat nemohou. Lukáš 12,4 

== 2.Mojžíšova 2,1-10 == Lukáš 3,7-14 ==

2. Neděle po vánocích Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan 1,14b 


4. Neděle Ve spravedlnosti uzřím tvoji tvář, až procitnu, budu se sytit tvým zjevem. Žalm 17,15 

Mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy. Lukáš 2,30-31 

Bůh neopouští toho,
kdo k němu zvedá zrak,
ač nepřátel má mnoho,
nic neškodí mu však.
Pán věrné děti chrání,
a povyšuje jich
a plnívá jim přání
i zde i v nebesích.
- -

== Lukáš 2,41-52 == 1.Janova 5,11-13 == Žalm 16 ==


5. Pondělí Všickni my jako ovce zbloudili jsme, jeden každý na cestu svou obrátili jsme se, a Hospodin uvalil na něj nepravosti všech nás. Izaiáš 53,6 K 

Kdyby někdo z vás měl sto ovec, a ztratil by jednu z nich, zdaliž by nenechal devadesáti devíti na poušti, a nešel k té, kteráž zahynula, až by i nalezl ji? Lukáš 15,4 K 

== 1.Mojžíšova 9,12-17 == Lukáš 3,15-20 ==

Zjevení Páně - Epifanias Tma ustupuje a pravé světlo již svítí. 1.Janova 2,8b 


6. Úterý Bůh jest naše útočiště i síla, ve všelikém ssoužení pomoc vždycky hotová. A protož nebudeme se báti. Žalm 46,2-3 K 

Anděl řekl Josefovi ve snu: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do země izraelské; neboť již zemřeli ti, kteří ukládali dítěti o život." Matouš 2,20 

== Matouš 2,1-12 == Efezským 3,2-3a.5-6 == Lukáš 3,21-38 ==


7. Středa Anděl svou láskou a shovívavostí je vykupoval, bral je na svá ramena a nosil je po všechny dny dávné. Izaiáš 63,9 

Když ztracenou ovci nalezne, vezme si ji s radostí na ramena. Lukáš 15,5 

== 1.Janova 3,1-6 == Lukáš 4,1-13 ==


8. Čtvrtek Mojžíš řekl: "Upněte své srdce ke všem slovům, která vám dnes dosvědčuji. Pro vás není to slovo prázdné, ono je váš život." 5.Mojžíšova 32,46.47 

Ježíš řekl: "Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život; a Písma svědčí o mně." Jan 5,39 

== 1.Janova 2,12-17 == Lukáš 4,14-21 ==


9. Pátek Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo; neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdož by bral jméno jeho nadarmo. 2.Mojžíšova 20,7 K 

Otče, buď posvěceno tvé jméno. Lukáš 11,2 

== Efezským 4,17-24 == Lukáš 4,22-30 ==


10. Sobota Slyšte slovo Hospodinovo, synové izraelští! Hospodin vede při s obyvateli země, protože není věrnosti ani milosrdenství ani poznání Boha v zemi. Ozeáš 4,1 

Ježíš řekl: Proč mne oslovujete "Pane, Pane", a nečiníte, co říkám? Lukáš 6,46 

== 1.Janova 1,5-7 == Lukáš 4,31-37 ==


Alianční modlitební týden

1. neděle po Zjevení Páně Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Římanům 8,14 


11. Neděle Tvoji mrtví obživnou. Izaiáš 26,19 

Ježíš Kristus je prvorozený z mrtvých - takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Koloským 1,18 

Jak slunce ranní zář
noc tmavou zapuzuje,
tak víra k životu
ze smrti probuzuje,
svou mocí vytváří
ze srdce nový stan,
žes novým stvořením
a dítkem Božím zván.
- -

== Matouš 3,13-17 == Římanům 12,1-8 == Žalm 72 ==


12. Pondělí Hle, Panovník Hospodin je moje pomoc. Kdo mě chce obvinit? Izaiáš 50,9 

Není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Římanům 8,1 

== Skutky 10,37-48 == Lukáš 4,38-44 ==


13. Úterý Neuposlechl mě lid můj. Nechal jsem je tedy být s tím zarputilým srdcem, ať si jdou za svými plány. Žalm 81,12.13 

V nebi bude větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Lukáš 15,7 

== Jozue 3,9-17 == Lukáš 5,1-11 ==


14. Středa Bůh není člověk, aby lhal. 4.Mojžíšova 23,19 

Sára věřila, a proto přijala od Boha moc, aby se stala matkou, ačkoliv už překročila svůj čas; pevně věřila tomu, kdo jí dal zaslíbení. Židům 11,11 

== Koloským 2,1-7 == Lukáš 5,12-16 ==


15. Čtvrtek Než ještě mám na jazyku slovo, aj, Hospodine, ty to všecko víš. Žalm 139,4 K 

Domnívá-li se kdo, že je zbožný, a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná. Jakubova 1,26 

== Marek 10,13-16 == Lukáš 5,17-26 ==


16. Pátek Hospodine, neuvaluj zkázu na svůj lid, na své dědictví, které jsi vykoupil svou velikou mocí. 5.Mojžíšova 9,26 

Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Filipským 1,6 

== Lukáš 12,49-53 == Lukáš 5,27-32 ==


17. Sobota Hlasem zvučným zvěstujte, ohlašujte to, rozneste to až do končin země. Rcete: Vykoupil Hospodin služebníka svého Jákoba. Izaiáš 48,20 K 

Každý jazyk nechť vyznává, že Ježíš Kristus jest Pánem v slávě Boha Otce. Filipským 2,11 K 

== Matouš 6,6-13 == Lukáš 5,33-39 ==

2. neděle po Zjevení Páně Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Jan 1,17 


18. Neděle Napomenutí se chop a neochabuj, dodržuj je, to je tvůj život. Přísloví 4,13 

Dávej pozor na své jednání i na své učení. Buď v tom vytrvalý. Tak posloužíš ke spasení nejen sobě, ale i svým posluchačům. 1.Timoteovi 4,16 

Neb já v tebe doufám stále,
nepůjdu od tebe dále;
tys můj hrad, mé útočiště,
skrýš má i má kotva jistě.
- -

== Jan 2,1-11 == Římanům 12,4-16 == Žalm 4 ==


19. Pondělí Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním. Izaiáš 50,6 

Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. Lukáš 6,28 

== 5.Mojžíšova 4,5-13 == Lukáš 6,1-11 ==


20. Úterý Toto praví Panovník Hospodin: Obraťte se a odvraťte se od svých model. Ezechiel 14,6 

Nemůžete Bohu sloužiti a mamoně. Lukáš 16,13 K 

== Marek 2,23-28 == Lukáš 6,12-16 ==


21. Středa Raduji se ze tvé spásy. 1.Samuelova 2,1 

Radujte se, že jména vaše napsána jsou v nebesích. Lukáš 10,20 K 

== Lukáš 16,14-18 == Lukáš 6,17-26 ==


22. Čtvrtek Hle, jste v mých rukou jako hlína v rukou hrnčířových. Jeremiáš 18,6 

Člověče, co vlastně jsi, že odmlouváš Bohu? Řekne snad výtvor svému tvůrci: "Proč jsi mě udělal takto?" Římanům 9,20 

== Skutky 15,22-31 == Lukáš 6,27-35 ==


23. Pátek Já jsem učinil zemi, a člověka na ní stvořil. Izaiáš 45,12 K 

Ježíš řekl: Všechno je mi dáno od mého Otce; a nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn - a ten, komu by to Syn chtěl zjevit. Matouš 11,27 

== Jan 7,1-13 == Lukáš 6,36-42 ==


24. Sobota Nermuťtež se, nýbrž radost Hospodinova budiž síla vaše. Nehemiáš 8,10 K 

Radujte se v Pánu vždycky; opět pravím, radujte se. Filipským 4,4 K 

== 5.Mojžíšova 33,1-16 == Lukáš 6,43-49 ==


Neděle Bible

3. neděle po Zjevení Páně A přijdou od východu i západu, od severu i jihu, a budou stolovat v Božím království. Lukáš 13,29 


25. Neděle Hospodine Bože můj, v toběť doufám, vysvoboď mne ode všech protivníků mých, a vytrhni mne. Žalm 7,2 K 

Ježíš řekl: Já vám dám řeč i moudrost, kterou nedokáže přemoci ani vyvrátit žádný váš protivník. Lukáš 21,15 

Vzhůru srdce - vyplní se,
Bůh co tobě přislíbil.
Máš-li čekat, neznačí to,
On že v slovech pochybil:
ať je třeba mdlý tvůj hlas,
Bůh odpoví "amen" zas.
- -

== Matouš 8,5-13 == Římanům 1,14-17 == Žalm 3 ==


26. Pondělí Mně v Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště, proto vyprávím o všech tvých činech. Žalm 73,28 

Ježíš poslal těch dvanáct, aby kázali království Boží, a uzdravovali nemocné. Lukáš 9,2 K 

== Izaiáš 19,19-25 == Lukáš 7,1-10 ==


27. Úterý Mojžíš Bohu namítal: "Kdo jsem já, abych šel k faraónovi a vyvedl Izraelce z Egypta?" Odpověděl: "Já budu s tebou!" 2.Mojžíšova 3,11-12 

Jedné noci měl Pavel vidění, v němž mu Pán řekl: "Neboj se! Mluv a nemlč." Skutky 18,9 

== 1.Královská 17,8-16 == Lukáš 7,11-17 ==


28. Středa U tebe jest studnice života, a v světle tvém světlo vidíme. Žalm 36,10 K 

Ježíš řekl: Kdo by se napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. Jan 4,14 

== Rút 1,1-21 == Lukáš 7,18-23 ==


29. Čtvrtek Jdi a podívej se, je-li s tvými bratry vše v pořádku. 1.Mojžíšova 37,14 

Nehledejte jeden každý svých věcí, ale každý také toho, což jest jiných. Filipským 2,4 K 

== Skutky 13,42-52 == Lukáš 7,24-35 ==


30. Pátek Když v mém nitru roste neklid, naplní mě útěcha tvá potěšením. Žalm 94,19 

Zdaliž srdce naše v nás nehořelo, když mluvil nám na cestě a otvíral nám písma? Lukáš 24,32 K 

== Lukáš 4,22-30 == Lukáš 7,36-50 ==


31. Sobota Hle, já jsem Hospodin, Bůh veškerého tvorstva. Je pro mne něco nemožného? Jeremiáš 32,27 

Což jest nemožného u lidí, možné jest u Boha. Lukáš 18,27 K 

== Zjevení 15,1-4 == Lukáš 8,1-3 ==


LEDEN 2009: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 ]
[HESLA 2009: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]