[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 ]
[HESLA 2009: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ÚNOR 2009

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/

Heslo měsíce: Kde je vaše víra? Lukáš 8,25 

Poslední neděle po Zjevení Páně Nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Izaiáš 60,2 


1. Neděle Jónatan šel za Davidem a ve jménu Božím mu dodal odvahy. 1.Samuelova 23,16 

Když Apollona uslyšeli Priscilla a Akvila, vzali ho k sobě a ještě důkladněji mu vyložili Boží cestu. Skutky 18,26 

Ty mne vždy po cestách svých veď,
můj Bože s vysokosti,
mé činy Duchem svým sám řeď
i mé všecky schopnosti;
své dle rady proveď všady
sluhu vyvoleného
až do nebe, kdež by tebe
ctil věčně Boha svého.
- -

== Matouš 17,1-9 == 2.Korintským 4,6-10 == Žalm 9 ==


2. Pondělí Neboj se, neboť jsem s tebou, abych tě vysvobozoval, dí Hospodin. Jeremiáš 1,8 K 

Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Lukáš 19,10 

== 2.Korintským 3,9-18 == Lukáš 8,4-15 ==


3. Úterý Vyprávěl jsem o svých cestách - tys mi odpověděl, vyučuj mě v tom, co nařizuješ. Žalm 119,26 

Ježíš řekl: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím. Jan 14,12 

== Jan 1,43-51 == Lukáš 8,16-21 ==


4. Středa Izraelští synové se obrátí a budou hledat Hospodina, svého Boha. Se strachem přiběhnou k Hospodinu a jeho dobrotě v posledních dnech. Ozeáš 3,5 

Bloudili jste jako ovce, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší. 1.Petrova 2,25 

== Jan 3,31-36 == Lukáš 8,22-25 ==


5. Čtvrtek S tebou neskončím. Potrestám tě ovšem podle práva, bez trestu tě neponechám. Jeremiáš 30,11 

Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: "Pane, zachraň mne!" Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: "Ty malověrný, proč jsi pochyboval?" Matouš 14,29-31 

== Zjevení 1,1-8 == Lukáš 8,26-39 ==


6. Pátek Spravedlnost zvyšuje národ, ale hřích jest ku pohanění národům. Přísloví 14,34 K 

Zlého se chraňte v každé podobě. 1.Tesalonickým 5,22 

== Jan 8,12-20 == Lukáš 8,40-56 ==


7. Sobota Bóaz pozdravil žence: "Hospodin s vámi." Odpověděli: "Hospodin ti žehnej." Rút 2,4 

Žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. 1.Petrova 3,9 

== 4.Mojžíšova 6,22-27 == Lukáš 9,1-9 ==

Septuagesimae (70 dní před velikonocemi)

Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. Daniel 9,18 


8. Neděle S Josefem byl Hospodin; všemu, co činil, dopřával Hospodin zdaru. 1.Mojžíšova 39,23 

Pavel a Barnabáš přes všechny překážky mluvili o Pánu; a Pán dosvědčoval svou milost tím, že jim dával moc konat znamení a zázraky. Skutky 14,3 

Ten dobrý štědrý Bůh
nám další dary chystá:
svůj mír a čistotu
i potěšení jistá.
On neodepře nám
dál plnost milosti
a zde i na věky
vždy z nouze vyprostí.
- -

== Matouš 20,1-16a == 1.Korintským 9,24-27 == Žalm 18,1-20 ==


9. Pondělí Chvalte jej ze všelijaké moci jeho, chvalte jej podlé veliké důstojnosti jeho. Žalm 150,2 K 

Ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí. Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu. Zjevení 19,6-7 

== Lukáš 19,1-10 == Lukáš 9,10-17 ==


10. Úterý Otec synům v známost uvodí pravdu tvou. Izaiáš 38,19 K 

Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána. Efezským 6,4 

== Židům 12,12-17 == Lukáš 9,18-27 ==


11. Středa Domov je v odvěkém Bohu. 5.Mojžíšova 33,27 

Milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Lukáš 1,50 

== Matouš 10,40-42 == Lukáš 9,28-36 ==


12. Čtvrtek Přivedu je ze země severní, shromáždím je z nejodlehlejších koutů země. Bude mezi nimi slepý a kulhavý, těhotná, i ta, jež právě porodila. Vrátí se sem veliké shromáždění. Jeremiáš 31,8 

Pán řekl služebníkovi: "Vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil." Lukáš 14,23 

== 1.Korintským 3,1-8 == Lukáš 9,37-45 ==


13. Pátek Říkáš: "Jsem nevinná, jeho hněv se jistě ode mne odvrátil." Hle, soudím tě za to, že říkáš: "Já jsem nezhřešila." Jeremiáš 2,35 

Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. 1.Janova 1,8 

== Jan 2,13-22 == Lukáš 9,46-50 ==


14. Sobota Budete požehnáním, až vás zachráním. Zachariáš 8,13 

Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti; běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Filipským 3,12 

== 1.Korintským 1,26-31 == Lukáš 9,51-56 ==

Sexagesimae (60 dní před velikonocemi)

Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. Židům 3,15 


15. Neděle Neříkej: Odplatím se zlým; očekávej na Hospodina, a vysvobodí tě. Přísloví 20,22 K 

Milujte nepřátely vaše, dobře čiňte těm, kteříž vás nenávidí. Lukáš 6,27 K 

Já vzdávám úctu lásce svaté,
jež v Kristu nám se zjevuje,
a proudu milosti té vzňaté
se moje duše svěřuje.
Ne na sebe já pamatuji,
v to moře lásky sestupuji.
- -

== Lukáš 8,4-15 == Židům 4,12-13 == Žalm 18,21-51 ==


16. Pondělí Rozjímej nad Knihou zákona ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v ní zapsáno. Jozue 1,8 

Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu. Koloským 3,23 

== 5.Mojžíšova 32,44-47 == Lukáš 9,57-62 ==


17. Úterý Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo. 2.Mojžíšova 23,2 

Nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Římanům 12,2 

== 2.Mojžíšova 7,1-13 == Lukáš 10,1-16 ==


18. Středa Hospodin pošle anděla svého před tebou. 1.Mojžíšova 24,7 K 

Anděl řekl Petrovi: "Opásej se a obuj se!" Petr to udělal a anděl ho vyzval: "Vezmi si plášť a pojď za mnou." Skutky 12,8 

== Marek 6,1-6 == Lukáš 10,17-20 ==


19. Čtvrtek Hospodin řekl Mojžíšovi: "Povolám jim proroka z jejich bratří, jako jsi ty. Do jeho úst vložím svá slova." 5.Mojžíšova 18,18 

Nikdy z lidské vůle nepošlo proroctví, ale Duchem svatým puzeni jsouce, mluvili svatí Boží lidé. 2.Petrova 1,21 K 

== Lukáš 6,43-49 == Lukáš 10,21-24 ==


20. Pátek Blaze lidu, který zná vítězný hlahol, který chodí ve světle tvé tváře, Hospodine. Žalm 89,16 

Skrze Ježíše Krista jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. Římanům 5,2 

== Jan 12,34-42 == Lukáš 10,25-37 ==


21. Sobota Což Bůh zapomněl na smilování? V hněvu uzavřel zdroj svého slitování? Žalm 77,10 

Na všech stranách jsme tísněni. Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. 2.Korintským 4,8.10 

== Matouš 13,31-35 == Lukáš 10,38-42 ==

Estomihi (Budiž mi pevnou skalou. Žalm 31,3 )

Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Lukáš 18,31 


22. Neděle Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí; Žalm 103,11 

Plnost sama se rozhodla v Kristu přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích. Koloským 1,19-20 

Dobře staví, kdo zná a ví,
jak má v Boha doufati,
a kdo věrně, neochvějně
s Pánem hledí bývati.
Protož v tobě v každé době
naději svou zakládám;
základ stálý, dokonalý
živ i mrtev v tobě mám.
- -

== Marek 8,31-38 == 1.Korintským 13,1-13 == Žalm 15 ==


23. Pondělí Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu. Žalm 146,5 

Setník poslal své přátele k Ježíšovi se vzkazem: "Pane, neobtěžuj se; vždyť nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu. Proto jsem se ani neodvážil k tobě přijít. Ale dej rozkaz, a můj sluha bude zdráv." Lukáš 7,6-7 

== Lukáš 13,31-35 == Lukáš 11,1-4 ==


24. Úterý Shromáždi mi lid a dám jim slyšet svá slova, aby se mě naučili bát po všechny dny svého života na zemi a učili tomu i své syny. 5.Mojžíšova 4,10 

Ježíš učil ve dne v chrámě. A všechen lid k němu přicházel už časně zrána do chrámu, aby ho poslouchal. Lukáš 21,37.38 

== Lukáš 5,33-39 == Lukáš 11,5-13 ==


Začátek postní doby


25. Středa Přikázaní Hospodinovo je čisté, osvěcující oči. Žalm 19,9 K 

Stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali. 2.Tesalonickým 2,15 

== Matouš 6,16-21 == Lukáš 11,14-23 ==


26. Čtvrtek Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Micheáš 6,8 

Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. 1.Tesalonickým 5,23 

== Zachariáš 7,2-13 == Lukáš 11,24-28 ==


27. Pátek Běda tomu, kdo se chce přít se svým tvůrcem, střep z hliněných střepů! Což smí hlína říci svému tvůrci: "Co to děláš?" Izaiáš 45,9 

Bůh si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý; vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. Skutky 17,25 

== Jan 8,21-30 == Lukáš 11,29-36 ==


28. Sobota Lepší jest den v síňcích tvých, než jinde tisíc. Žalm 84,11 K 

Učedníci byli stále v chrámě a chválili Boha. Lukáš 24,53 

== Daniel 5,1-7.17-30 == Lukáš 11,37-54 ==


ÚNOR 2009: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 ]
[HESLA 2009: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]