[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 ]
[HESLA 2009: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

BŘEZEN 2009

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého. 3.Mojžíšova 19,18 K 

Invocavit (Vzývati mne bude a vyslyším jej. Žalm 91,15 )

Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. 1.Janova 3,8b 


1. Neděle Hospodine, zamiloval jsem si dům, v němž bydlíš, místo, kde má příbytek tvá sláva. Žalm 26,8 

Boží dům je církev živého Boha, sloup a opora pravdy. 1.Timoteovi 3,15 

V milosti kraluje Hospodin
celého vesmíru do končin
a jeho dobrotu přemnohou
nebesa obsáhnout nemohou.
- -

== Matouš 4,1-11 == Židům 4,14-16 == Žalm 6 ==

1457 začátek Jednoty bratrské v Čechách


2. Pondělí Řekl jsem: "Hle, tady jsem, jsem tady," pronárodu, který nevzýval mé jméno. Izaiáš 65,1 

Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí. Skutky 2,41 

== 1.Janova 3,7-12 == 3.Mojžíšova 1,1-9 ==


3. Úterý Vynášejte ve svých branách pokojný soud. Zachariáš 8,16 

Ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův. A buďte vděčni. Koloským 3,15 

== Jób 1,1-22 == 3.Mojžíšova 8,1-13 ==


4. Středa Tam, kde jitro nastává i kde se snáší večer, všechno naplňuješ plesem. Žalm 65,9 

Váš nebeský Otec dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Matouš 5,45 

== 1.Korintským 10,9-13 == 3.Mojžíšova 9,1-24 ==


5. Čtvrtek Zpívejte Hospodinu, chvalte Hospodina, že vytrhl duši nuzného z ruky nešlechetných. Jeremiáš 20,13 K 

Blahoslavení chudí, nebo vaše jest království Boží. Lukáš 6,20 K 

== Jakubova 4,1-10 == 3.Mojžíšova 10,1-11 ==


Ženy zvou ke světovému dni modliteb


6. Pátek Nevidí snad Bůh mé cesty a nepočítá všechny mé kroky? Jób 31,4 

Tomu, jenž má moc uchránit vás před pádem skrze Ježíše Krista, našeho Pána, buď sláva, velebnost, vláda i moc přede vším časem i nyní i po všecky věky. Judova 24.25 

== Židům 2,11-18 == 3.Mojžíšova 16,1-22 ==


7. Sobota Strojíš stůl před oblíčejem mým naproti mým nepřátelům, pomazuješ olejem hlavy mé, kalich můj naléváš, až oplývá. Žalm 23,5 K 

Pán poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným: "Pojďte, vše už je připraveno." Lukáš 14,17 

== Zjevení 20,1-6 == 3.Mojžíšova 19,1-5.9-18 ==

Reminiscere (Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine. Žalm 25,6 )

Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5,8 


8. Neděle Střezte se, aby se vaše srdce nedalo zlákat, takže byste se odchýlili, sloužili jiným bohům a klaněli se jim. 5.Mojžíšova 11,16 

Řeknou vám: "Hle, tam je, hle, tu;" zůstaňte doma a nechoďte za nimi. Lukáš 17,23 

Ó dej nám, Otče s výsosti,
ducha plného milosti,
abychom v tvé pravdě stáli,
všemu zlému odolali.
- -

== Marek 12,1-12 == Římanům 5,1-11 == Žalm 10 ==


9. Pondělí Hospodinu Bohu našemu sloužiti a hlasu jeho poslouchati budeme. Jozue 24,24 K 

Stále se za vás modlíme, aby vás náš Bůh učinil hodnými svého povolání a svou mocí přivedl k naplnění každé vaše dobré rozhodnutí a dílo víry. 2.Tesalonickým 1,11 

== Jeremiáš 26,1-24 == 3.Mojžíšova 19,31-37 ==


10. Úterý Vrať se, Hospodine! Měj se svými služebníky soucit. Žalm 90,13 

Ježíš řekl: "Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě." Lukáš 19,5 

== Jób 2,1-10 == 3.Mojžíšova 25,1-24 ==


11. Středa Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně! Tam udílí Hospodin své požehnání, život navěky. Žalm 133,1.3 

Přijímejte se vespolek, jakož i Kristus přijal nás v slávu Boží. Římanům 15,7 K 

== 2.Mojžíšova 17,1-7 == 3.Mojžíšova 25,35-43 ==


12. Čtvrtek Odstraňte cizí božstva, která jsou mezi vámi, a přikloňte se srdcem k Hospodinu. Jozue 24,23 

Zvěstujeme vám, abyste se od marných věcí obrátili k živému Bohu, který učinil nebe, zemi, moře a všechno, co je v nich. Skutky 14,15 

== 1.Janova 1,8-2,6 == Lukáš 18,31-43 ==


13. Pátek Byl jsi mi blízko v den, kdy jsem tě vzýval a řekl jsi: "Neboj se!" Pláč 3,57 

Ježíš řekl Jairovi: "Neboj se, jen věř a tvá dcera bude zachráněna." Lukáš 8,50 

== Lukáš 9,43b-48 == Lukáš 19,1-10 ==


14. Sobota Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů, s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu. Žalm 103,17-18 

Setrvejte ve víře a nedejte se odtrhnout od naděje evangelia. Koloským 1,23 

== Galatským 2,16-21 == Lukáš 19,11-27 ==

Oculi (Stále upínám své oči k Hospodinu. Žalm 25,15 )

Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. Lukáš 9,62 


15. Neděle V soužení jsem volal k Hospodinu a on mi odpověděl. Jonáš 2,3 

Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání. 1.Janova 4,18 

Chci milovat tě, ó mé žití,
jak nejlepšího přítele,
chci milovat tě, velebiti,
tvůj dokud jas mám na čele;
chci milovat tě, Ježíši,
ty jsi mi nejbližší.
- -

== Lukáš 9,57-62 == Efezským 5,1-8a == Žalm 34 ==


16. Pondělí Já Hospodin jsem tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj spasitel. Izaiáš 43,3 

Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Lukáš 5,31 

== Lukáš 14,25-35 == Lukáš 19,28-40 ==


17. Úterý Mé je stříbro, mé je zlato, je výrok Hospodina zástupů. Aggeus 2,8 

Kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Lukáš 12,34 

== Jób 7,11-21 == Lukáš 19,41-48 ==


18. Středa Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám nazpět. Izaiáš 50,5 

Marie si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. Lukáš 10,39 

== Marek 9,38-47 == Lukáš 20,1-8 ==


19. Čtvrtek Nikdo není jako ty, Hospodine, jsi veliký a veliké je tvé jméno pro tvou sílu. Jeremiáš 10,6 

Celý zástup se radoval nad podivuhodnými činy, které Ježíš konal. Lukáš 13,17 

== Marek 8,10-21 == Lukáš 20,9-19 ==


20. Pátek Brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše se zvedněte, vchody věčné, ať může vejít Král slávy. Žalm 24,7 

Zacheus rychle slezl a s radostí Ježíše přijal. Lukáš 19,6 

== Matouš 10,34-39 == Lukáš 20,20-26 ==


21. Sobota V oněch dnech Chizkijáš smrtelně onemocněl. Modlil se k Hospodinu a ten k němu promluvil a dal mu zázračné znamení. Ale Chizkijáš za prokázané dobrodiní nebyl vděčný. 2.Paralipomenon 32,2 

Uzdravený padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. A to byl Samařan. Nato Ježíš řekl: "Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět?" Lukáš 17,16.17 

== Lukáš 17,28-33 == Lukáš 20,27-40 ==

Laetare (Veselte se s Jeruzalémem. Izaiáš 66,10 )

Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Jan 12,24 


22. Neděle Otevrou se oči slepých, otevrou se též i uši hluchých. Izaiáš 35,5 K 

Ananiáš vložil na Saula ruce a řekl: "Saule, můj bratře, posílá mě k tobě Pán - ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě; chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem svatým." Skutky 9,17 

Já zbloudil jsem a omámený
tě hledal, avšak nenašel,
jsa od tvé tváře odvrácený,
jen za bludným jsem světlem spěl:
až teprv nyní, žes to chtěl,
já tebe uviděl.
- -

== Jan 12,20-26 == 2.Korintským 1,3-7 == Žalm 84 ==


23. Pondělí Nevíme, co máme dělat, proto vzhlížíme k tobě. 2.Paralipomenon 20,1 

Pavel řekl: "Kdo jsi, Pane?" On odpověděl: "Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat." Skutky 9,5-6 

== 5.Mojžíšova 8,2-10 == Lukáš 20,41-47 ==


24. Úterý Boží cesta je dokonalá. Žalm 18,31 

Soudím, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. Římanům 8,18 

== Jób 9,14-35 == Lukáš 21,1-4 ==


25. Středa Budete nazýváni "Hospodinovi kněží", bude se vám říkat "Sluhové našeho Boha". Izaiáš 61,6 

Ježíš řekl: "Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mně slouží, dojde cti od Otce." Jan 12,26 

== Jan 15,9-17 == Lukáš 21,5-19 ==


26. Čtvrtek Bůh pravdomluvný jest, a není nepravosti v něm, spravedlivý a přímý jest. 5.Mojžíšova 32,4 K 

Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. 1.Korintským 10,13 

== 2.Korintským 4,11-18 == Lukáš 21,20-28 ==


27. Pátek Já jsem učinil zemi, člověka i zvířata, která jsou na zemi, svou velikou silou a svou vztaženou paží a dávám ji tomu, kdo je toho v mých očích hoden. Jeremiáš 27,5 

Blahoslavení tiší, nebo oni dědictví obdrží na zemi. Matouš 5,5 K 

== Jan 10,17-26 == Lukáš 21,29-38 ==


28. Sobota Řekněte nerozhodným srdcím: "Buďte rozhodní, nebojte se! Hle, váš Bůh přichází." Izaiáš 35,4 

Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově. 2.Tesalonickým 3,5 

== Jan 14,15-21 == Lukáš 22,1-6 ==

Judica (Bože, zjednej mi právo! Žalm 43,1 )

Syn člověka nepřišel, aby jemu slouženo bylo, ale aby on sloužil a aby dal život svůj na vykoupení za mnohé. Matouš 20,28 K 


29. Neděle Milosrdenství Hospodinova plná jest země. Žalm 33,5 K 

Všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díkůvzdáním. 1.Timoteovi 4,4 

Tebe, Bože, chválíme,
Pane, tvoji ctíme sílu.
Před tebou se skláníme,
tvému divíce se dílu.
Tys od věků navěky,
Bože mocný, veliký.
- -

== Marek 10,35-45 == Židům 5,7-9 == Žalm 22,1-22 ==


30. Pondělí Bázeň Páně jest moudrost, a odstoupiti od zlého rozumnost. Jób 28,28 K 

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Efezským 5,15 

== Židům 7,1-27 == Lukáš 22,7-23 ==


31. Úterý "Ti budou," praví Hospodin zástupů, "v den, který připravuji, mým zvláštním vlastnictvím, budu k nim shovívavý, jako bývá shovívavý otec k synu, jenž mu slouží." Malachiáš 3,17 

Syn vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Lukáš 15,20 

== Jób 19,21-27 == Lukáš 22,24-30 ==


BŘEZEN 2009: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 ]
[HESLA 2009: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]