[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 ]
[HESLA 2009: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

DUBEN 2009

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil. Koloským 2,14 


1. Středa Kéž na mě sestoupí tvé milosrdenství, Hospodine, i tvá spása, jak jsi řekl. Žalm 119,41 

Když Barnabáš přišel do Antiochie a spatřil, co se z milosti Boží děje, měl radost a povzbuzoval všechny, aby ve svém rozhodnutí setrvali a zůstali Pánu věrni. Skutky 11,23 

== Židům 9,11-15 == Lukáš 22,31-38 ==


2. Čtvrtek Dobrořeč duše má Hospodinu, a nezapomínej se na všecka dobrodiní jeho. Žalm 103,2 K 

Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. 1.Tesalonickým 5,18 

== 1.Korintským 2,1-5 == Lukáš 22,39-46 ==


3. Pátek Prozpěvujte nebesa, a plésej země, a zvučně prokřikujte hory; neboť jest potěšil Hospodin lidu svého, a nad chudými svými slitoval se. Izaiáš 49,13 K 

Ježíš se otázal slepého: "Co chceš, abych pro tebe učinil?" On odpověděl: "Pane, ať vidím." Ježíš mu řekl: "Prohlédni! Tvá víra tě uzdravila." Lukáš 18,40-42 

== Židům 10,1.11-18 == Lukáš 22,47-53 ==


4. Sobota Živ je Hospodin! Buď požehnána moje skála! Žalm 18,47 

Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách, probudil nás Bůh v Kristu k životu a všechny viny nám odpustil. Koloským 2,13 

== Zjevení 14,1-5 == Lukáš 22,54-62 ==

Květná neděle Syn člověka musí být vyvýšen, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Jan 3,14-15 


5. Neděle Hospodine, svými skutky působíš mi radost, plesám nad činy tvých rukou. Žalm 92,5 

Když už se blížil ke svahu Olivové hory, počal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli. Volali: "Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a sláva na výsostech!" Lukáš 19,37-38 

Mne v lásce povzbuzuje,
co Ježíš podstupuje
jak oběť viny mé.
Kéž při mém každém dchnutí
mne láska, vděčnost nutí,
bych vzdával jemu díky své.
- -

== Jan 12,12-19 == Filipským 2,5-11 == Žalm 22,23-32 ==


6. Pondělí Poníženému a chudému zjednejte spravedlnost. Žalm 82,3 

K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. 1.Petrova 2,21 

== Římanům 5,6-11 == Lukáš 22,63-71 ==


7. Úterý Dej si pozor a velice se střez zapomenout na věci, které jsi viděl na vlastní oči. 5.Mojžíšova 4,9 

Nemůžeme nemluviti toho, co jsme viděli a slyšeli. Skutky 4,20 K 

== Jób 38,1-11;42,1-6 == Lukáš 23,1-12 ==


8. Středa Slova, která jsem ti vložil do úst, nevzdálí se z úst tvých ani z úst tvého potomstva. Izaiáš 59,21 

Ježíš vzav chléb, díky činiv, lámal a dal jim, řka: "To jest tělo mé, kteréž se za vás dává. To čiňte na mou památku." Lukáš 22,19 K 

== Izaiáš 26,20-21 == Lukáš 23,13-25 ==

Zelený Čtvrtek Památku způsobil předivnými skutky svými milostivý a milosrdný Hospodin. Žalm 111,4 K 


9. Čtvrtek Zdaliž jsem já Bůh jen z blízka? dí Hospodin. A nejsem Bůh i z daleka? Zdaliž nebe i země já nenaplňuji? Jeremiáš 23,23.24 K 

Ježíš řekl: "Otče, chceš-li, přenes kalich tento ode mne, ale však ne má vůle, ale tvá staň se. I ukázal se jemu anděl s nebe, posiluje ho." Lukáš 22,42-43 K 

Sil ty mne, Pane, sám,
ať v mdlobách neklesám,
bych tvým vždy byl!
Ó přijmi oběť chval,
žes za mne život dal,
a dej, bych miloval
tě ze všech sil!
- -

== Jan 13,1-35 == 1.Korintským 11,23-26 == Lukáš 23,26-31 ==

Velký Pátek Bůh tak miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16 K 


10. Pátek Budiž zřejmé při služebnících tvých dílo tvé, a okrasa tvá při synech jejich. Žalm 90,16 K 

Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v Galileji, že Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát. Lukáš 24,6-7 

Lidské pokolení,
měj vždy v své paměti,
hořké umučení,
jež ráčil trpěti
ten Beránek přetichý!
Za tvé těžké hříchy
chtěje sám zaplatiti
a tebe spasiti,
ráčil se zmařiti.
- -

== Jan 19,16-30 == 2.Korintským 5,14-21 == Lukáš 23,32-49 ==


11. Sobota Kdo je Bůh jako ty, který snímá nepravost, promíjí nevěrnost pozůstatku svého dědictví, který setrvává ve svém hněvu, neboť si oblíbil milosrdenství? Micheáš 7,18 

Bůh neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Římanům 8,32 

== Pláč 3,51-62 == Lukáš 23,50-56 ==

Velikonoční neděle Kristus řekl: "Byl jsem mrtev - a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu." Zjevení 1,18 


12. Neděle Poznej dnes a vezmi si k srdci, že Hospodin je Bůh nahoře na nebesích i dole na zemi; žádný jiný není. 5.Mojžíšova 4,39 

Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. Lukáš 24,5-6 

Stál jsem v tu dobu, stál jsem u hrobu,
znenadání jsme tu sami,
naděje byla jen sen.
A přece kámen odvalen, svítá nový den,
hleď, ať tahle novina, že se znovu začíná,
nezůstane tvojí jen.
- -

== Marek 16,1-8 == 1.Korintským 15,1-11 == Lukáš 24,1-12 ==

Velikonoční pondělí


13. Pondělí Jak bych nevěřil, že budu hledět na Hospodinovu dobrotivost v zemi živých? Žalm 27,13 

Ježíš Kristus zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s ním. 1.Tesalonickým 5,10 

== Lukáš 24,13-35 == 1.Korintským 15,12-20 == Lukáš 24,13-35 ==


14. Úterý Onť zajisté vykoupí Izraele ze všech nepravostí jeho. Žalm 130,8 K 

Bůh nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů. Koloským 1,13-14 

== 1.Korintským 15,20-28 == Lukáš 24,36-49 ==


15. Středa Ty lid svatý jsi Hospodinu Bohu svému; tebe vyvolil Hospodin Bůh tvůj, abys jemu byl lidem zvláštním, mimo všecky národy, kteříž jsou na zemi. 5.Mojžíšova 7,6 K 

Bůh není přijimač osob. Ale v každém národu, kdož se ho bojí a činí spravedlnost, příjemný jest jemu. Skutky 10,34-35 K 

== 1.Korintským 15,35-49 == Lukáš 24,50-53 ==


16. Čtvrtek Hospodin Bůh zavolal na člověka: "Kde jsi?" On odpověděl: "Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se." 1.Mojžíšova 3,9.10 

Ježíš se zvedl a řekl cizoložnici: "Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil?" Ona řekla: "Nikdo, Pane." Ježíš řekl: "Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!" Jan 8,10-11 

== 1.Korintským 15,50-57 == Koloským 1,1-8 ==


17. Pátek Bdím nad svým slovem, aby se uskutečnilo. Jeremiáš 1,12 

Nebe a země pominou, ale slova má nepominou. Matouš 24,35 K 

== 1.Korintským 5,6b-8 == Koloským 1,9-14 ==


18. Sobota Co jim nebylo vypravováno, to uzří, a tomu, o čemž neslýchali, porozumějí. Izaiáš 52,15 K 

Setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše, když viděli zemětřesení a všechno, co se dálo, velmi se zděsili a řekli: "On byl opravdu Boží Syn!" Matouš 27,54 

== 2.Timoteovi 2,8-13 == Koloským 1,15-20 ==

Quasimodogeniti (Jako narozené děti. 1.Petrova 2,2 )

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 1.Petrova 1,3 


19. Neděle Hospodin ruší znamení žvanilů a z věštců činí pomatence, obrací mudrce nazpět a jejich poznání mate. Izaiáš 44,25 

Šimon jim nabídl peníze a řekl: "Dejte i mně tu moc, aby Ducha svatého dostal každý, na koho vložím ruce." Petr mu odpověděl: "Tvé peníze ať jsou zatraceny i s tebou: Myslil sis, že dar Boží se dá získat za peníze?" Skutky 8,18-19.20 

Vezmi zlato, jmění mé
v oběť lásky upřímné,
vezmi mé i schopnosti,
svou je vždy řiď moudrostí!
- -

== Jan 20,19-29 == 1.Petrova 1,3-9 == Žalm 116 ==


20. Pondělí K výšině zvedněte zraky a hleďte: Kdo stvořil toto všechno? Ten, který v plném počtu vyvádí zástupy hvězd a všechny volá jménem. Izaiáš 40,26 

Kristus je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi - svět viditelný i neviditelný. Koloským 1,15-16 

== Izaiáš 42,10-16 == Koloským 1,21-23 ==


21. Úterý Co vysloví Hospodin, jsou slova ryzí, stříbro přetavené do kadlubu v zemi, sedmkráte protříbené. Žalm 12,7 

Mám o vás mnoho co říci, a to slova soudu; ten, který mě poslal, je pravdivý, a já oznamuji světu to, co jsem slyšel od něho. Jan 8,26 

== Jób 42,7-17 == Koloským 1,24-29 ==


22. Středa Sám shromáždím pozůstatek svých ovcí ze všech zemí, kam jsem je rozehnal, a přivedu je zpět na jejich nivy a budou plodné a rozmnoží se. Jeremiáš 23,3 

Kdo není se mnou, je proti mně; a kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje. Lukáš 11,23 

== 1.Petrova 1,22-25 == Koloským 2,1-7 ==


23. Čtvrtek Měj se k Bohu mlčelivě, duše má, nebo od něho jest očekávání mé. Žalm 62,6 K 

Poslouchala nás Lydie. Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel zvěstoval. Skutky 16,14 

== Jan 17,9-19 == Koloským 2,8-15 ==


24. Pátek Běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních očích a rozumní sami před sebou. Izaiáš 5,21 

V Kristu jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Koloským 2,3 

== Lukáš 23,50-56 == Koloským 2,16-19 ==


25. Sobota Toto praví Hospodin: Když se najde v hroznu šťáva, říkává se: "Nemař jej, je v něm požehnání." Tak budu jednat kvůli svým služebníkům, aby se nic nezmařilo. Izaiáš 65,8 

Já jsem ten vinný kmen pravý, a Otec můj vinař jest. Každou ratolest, kteráž ve mně nenese ovoce, odřezuje, a každou, kteráž nese ovoce, čistí, aby hojnější ovoce nesla. Jan 15,1-2 K 

== Jan 12,44-50 == Koloským 2,20-23 ==

Misericordias Domini (Milosrdenství Hospodinova plná je země Žalm 33,5 )

Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Jan 10,11.27-28 


26. Neděle Kdo snažně následuje spravedlnosti a milosrdenství, nalézá život, spravedlnost i slávu. Přísloví 21,21 K 

Hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno. Lukáš 12,31 

Ó nemluvte o zboží světa,
ni o vezdejší sličnosti;
jak brzy po nich bude veta
a v srdci žal se uhostí!
Ať mnohými svět milován,
mou láskou budiž Ježíš sám!
- -

== Jan 10,11-30 == 1.Petrova 2,21b-25 == Žalm 23 ==


27. Pondělí Kéž jsou moje cesty pevně zaměřeny k dodržování tvých nařízení! Žalm 119,5 

Kdož by činil vůli Otce mého nebeského, tenť jest bratr můj, i sestra má, i matka má. Matouš 12,50 K 

== 4.Mojžíšova 27,12-23 == Koloským 3,1-4 ==


28. Úterý Uvěřil lid, když uslyšeli, že navštívil Hospodin syny Izraelské, a že viděl ssoužení jejich. A sklonivše se, poklonu učinili. 2.Mojžíšova 4,31 K 

Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství. Lukáš 1,54 

== 1.Korintským 4,9-16 == Koloským 3,5-11 ==


29. Středa I to, když člověk jí a pije, a užívá dobrých věcí ze všelijaké práce své, jest dar Boží. Kazatel 3,13 K 

Bůh nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro: dával vám z nebe déšť i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí. Skutky 14,17 

== Jan 17,20-26 == Koloským 3,12-17 ==


30. Čtvrtek Narodí se nám dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda. Izaiáš 9,6 

Bůh ho vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno - na nebi, na zemi i pod zemí. Filipským 2,9-10 

== Efezským 4,8-16 == Koloským 3,18-4,1 ==


DUBEN 2009: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 ]
[HESLA 2009: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]