[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 ]
[HESLA 2009: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

KVĚTEN 2009

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Nemůžeme nemluviti toho, co jsme viděli a slyšeli. Skutky 4,20 K 


1. Pátek Na tomto místě budu udílet pokoj, je výrok Hospodina zástupů. Aggeus 2,9 

Můj dům bude domem modlitby. Lukáš 19,45-46 

== Matouš 26,30-35 == Koloským 4,2-6 ==


2. Sobota Všichni, kdo tě opouštějí, propadnou hanbě, protože opustili zdroj živých vod, Hospodina. Jeremiáš 17,13 

Dejte si pozor, bratří, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Židům 3,12 

== Jan 14,1-6 == Koloským 4,7-18 ==

Jubilate (Plésej Hospodinu všecka země! Žalm 66,1 )

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 2.Korintským 5,17 


3. Neděle Nebude zahanben, kdo skládá naději v tebe, zahanbeni budou věrolomní, vyjdou s prázdnou. Žalm 25,3 

Důvěřujeme v Boha skrze Krista. 2.Korintským 3,4 

Hospodin, jenž s námi byl,
vždycky s námi bude,
rámě jeho otcovské
sprovodí nás všude.
On nás cestou života
podpírá a sílí,
a nás posléz přivede
k blaženému cíli.
- -

== Jan 15,1-8 == 1.Janova 5,1-4 == Žalm 19 ==


4. Pondělí Panovník Hospodin přichází s mocí, jeho paže se ujme vlády. Izaiáš 40,10 

Když se ukáže Kristus, život náš, tehdy i vy ukážete se s ním v slávě. Koloským 3,4 K 

== Římanům 1,18-25 == Joel 1,1-20 ==


5. Úterý Chvalte ho slunce s měsícem, chvalte ho všechny jasné hvězdy! Vždyť on přikázal, a bylo to stvořeno. Žalm 148,3.5 

Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno. Zjevení 4,11 

== 2.Korintským 5,11-18 == Joel 2,1-11 ==


6. Středa Nezapadlo ani jedno ze všech dobrých slov, která mluvil skrze svého služebníka Mojžíše. 1.Královská 8,56 

Nezáleží na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se smilovává. Římanům 9,15-16 

== Jan 8,31-36 == Joel 2,12-17 ==


7. Čtvrtek Když se svévolník odvrátí od své zvůle, jíž se dopouštěl, a jedná podle práva a spravedlnosti, zachová svou duši při životě. Ezechiel 18,27 

Zacheus řekl: Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně. Lukáš 19,8 

== Římanům 8,7-11 == Joel 2,18-27 ==


8. Pátek Vypravujte mezi národy slávu jeho, mezi všemi lidmi divy jeho. Žalm 96,3 K 

Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří. Římanům 1,16 

== Jan 19,1-7 == Joel 3,1-5 ==


9. Sobota Svým milosrdenstvím jsi vedl tento lid, který jsi vykoupil. 2.Mojžíšova 15,13 

Buďte milosrdní, jako i Otec váš milosrdný jest. Lukáš 6,36 K 

== Zjevení 22,1-5 == Joel 4,1-21 ==

Cantate (Zpívejte Pánu píseň novou. Žalm 98,1 )

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť jest divné věci učinil. Žalm 98,1 K 


10. Neděle Mojžíš řekl: "Jestliže jsem, Panovníku, nalezl u tebe milost, putuj prosím, Panovníku, uprostřed nás." 2.Mojžíšova 34,9 

Učedníci Ježíše přinutili, řkouce: "Zůstaň s námi, nebo se již připozdívá, a den se nachýlil." Lukáš 24,29 K 

Ó Pane, zůstaň s námi
a zažeň duše hlad,
svá otevírej Písma,
své slovo uč nás znát!
Ó Pane, zůstaň s námi,
až ohrozí nás hřích,
až v setbu dobra padnou
nám kroupy, led a sníh!
- -

== Matouš 11,25-30 == Koloským 3,12-17 == Žalm 45 ==


11. Pondělí Služte Hospodinu s veselím, předstupte před oblíčej jeho s prozpěvováním. Žalm 100,2 K 

Služte Pánu. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Římanům 12,11-12 

== Jakubova 1,17-27 == Skutky 1,1-14 ==


12. Úterý Příchozího budeš milovati jako sebe samého. 3.Mojžíšova 19,34 K 

Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme. 1.Tesalonickým 3,12 

== Lukáš 19,36-40 == Skutky 1,15-26 ==


13. Středa Ať můj jazyk opěvuje, co jsi řekl; všechna tvá přikázání jsou spravedlivá. Žalm 119,172 

Děkujeme Bohu neustále, že jste od nás přijali slovo Boží zvěsti ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží, jímž skutečně jest. Vždyť také projevuje svou sílu ve vás, kteří věříte. 1.Tesalonickým 2,13 

== Římanům 15,14-21 == Skutky 2,1-13 ==


14. Čtvrtek Běda těm, kteříž říkají zlému dobré, a dobrému zlé, kladouce tmu za světlo, a světlo za tmu. Izaiáš 5,20 K 

Vydají počet tomu, kdo je připraven soudit živé i mrtvé. 1.Petrova 4,5 

== 1.Korintským 14,6-9.15-19 == Skutky 2,14-28 ==


15. Pátek Hospodinovy cesty jsou přímé, spravedliví budou po nich chodit, nevěrní však na nich upadnou. Ozeáš 14,9 

Prosíme vás a napomínáme v Pánu Ježíši, jakož jste přijali od nás, kterak byste měli choditi a líbiti se Bohu, v tom abyste se rozhojnili více. 1.Tesalonickým 4,1 K 

== Lukáš 22,39-46 == Skutky 2,29-36 ==


16. Sobota Hospodin zkoumá srdce všech, postřehne každý výtvor mysli. 1.Paralipomenon 28,9 

Pán řekl Pavlovi: "Proto jsem se ti zjevil, abych tě učinil svým služebníkem a svědkem toho, co jsi spatřil a co ti ještě dám poznat." Skutky 26,16 

== Jan 6,60-69 == Skutky 2,37-41 ==

Rogate (Modlete se!)

Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel. Žalm 66,20 


17. Neděle Když jsme byli poníženi, rozpomněl se na nás, jeho milosrdenství je věčné. Žalm 136,23 

Bůh nám vzbudil mocného spasitele z rodu Davida, svého služebníka, zachránil nás od našich nepřátel a z rukou všech, kteří nás nenávidí. Lukáš 1,69.71 

Otče všeliké moci,
přispěj svatou pomocí,
z milosrdenství svého
posiluj lidu mdlého.
- -

== Jan 16,23-33 == 1.Timoteovi 2,1-6 == Žalm 30 ==


18. Pondělí Lepší je maličko se spravedlností než mnoho výtěžků s bezprávím. Přísloví 16,8 

Jan řekl celníkům: Nevymáhejte víc, než máte nařízeno. Lukáš 3,13 

== 1.Královská 3,5-15 == Skutky 2,42-47 ==


19. Úterý Hospodinovo milosrdenství nepomíjí, jeho slitování nekončí. Pláč 3,22 

Pán má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. 2.Petrova 3,9 

== 2.Mojžíšova 17,8-13 == Skutky 3,1-10 ==


20. Středa Nebudeš zlořečit hluchému a slepému nepoložíš do cesty překážku, ale budeš se bát svého Boha. 3.Mojžíšova 19,14 

Usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu. Římanům 14,19 

== Lukáš 11,1-4 == Skutky 3,11-26 ==

Nanebevstoupení Páně Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Jan 12,32 


21. Čtvrtek Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit. Žalm 34,8 

Dva muži v bílém rouchu řekli: Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Skutky 1,11 

== Lukáš 24,44-53 == Skutky 1,3-11 == Žalm 47 ==


22. Pátek Nebojte se lidských pomluv, neděste se jejich hanobení! Izaiáš 51,7 

Zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni. 1.Petrova 3,16 

== Jan 18,33-38 == Skutky 4,1-12 ==


23. Sobota Těžkou ranou dcery svého lidu jsem těžce raněn, tíží mě chmury, zmocnil se mě úděs. Což není v Gileádu balzám, což tam není lékař? Jeremiáš 8,21.22 

Všecken zástup hledal se ho dotknouti; nebo moc z něho vycházela, a uzdravovala všecky. Lukáš 6,19 K 

== Efezským 6,18-24 == Skutky 4,13-22 ==


Ekumenický modlitební týden

Exaudi (Vyslyš mne, Hospodine! Žalm 27,7 )

Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Jan 12,32 


24. Neděle Běda těm, kteří připojují dům k domu a slučují pole s polem, takže nezbývá žádné místo, jako byste jen vy byli usedlíci v zemi. Izaiáš 5,8 

O svrchní věci pečujte, ne o zemské. Koloským 3,2 K 

On má mým potěšením býti,
mým klenotem, mou zálibou.
V něm nechť se srdce moje sytí
a oči mají pastvu svou.
Ať mnohými svět milován,
mou láskou budiž Ježíš sám!
- -

== Jan 15,26-16,4 == Efezským 3,14-21 == Žalm 27 ==


25. Pondělí Spasení tvého očekávám, ó Hospodine! 1.Mojžíšova 49,18 K 

Bůh nás určil k tomu, abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. 1.Tesalonickým 5,9 

== Ezechiel 11,14-20 == Skutky 4,23-31 ==


26. Úterý Čáp na nebi zná svůj čas, hrdlička, vlaštovka a jeřáb dodržují čas svého příletu, ale můj lid nezná Hospodinovy řády. Jeremiáš 8,7 

Před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší; ospravedlněni budou, kdo zákon svými činy plní. Římanům 2,13 

== Lukáš 21,12-19 == Skutky 4,32-37 ==


27. Středa Panovníku, uzdrav mě a zachovej mi život! Izaiáš 38,16 

Jakmile malomocný Ježíše spatřil, padl tváří k zemi a prosil ho: "Pane, chceš-li, můžeš mě očistit." On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: "Chci, buď čist." Lukáš 5,12-13 

== Lukáš 12,8-12 == Skutky 5,1-11 ==


28. Čtvrtek Neříkej: "Jak jednal se mnou, tak budu jednat s ním, odplatím každému podle jeho činů." Přísloví 24,29 

Pravím vám: Abyste neodpírali zlému. Ale udeří-li tě kdo v pravé líce tvé, nasaď jemu i druhého. Matouš 5,39 K 

== Skutky 1,12-26 == Skutky 5,12-16 ==


29. Pátek Blahoslavený člověk, jemuž nepočítá Hospodin nepravosti, a v jehož duchu lsti není. Žalm 32,2 K 

Otec řekl: "Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen." Lukáš 15,23-24 

== Jan 19,25-27 == Skutky 5,17-33 ==


30. Sobota Všech dnů let našich jest let sedmdesáte, aneb jest-li kdo silnějšího přirození, osmdesát let, a i to, což nejzdárnějšího v nich, jest práce a bída. Žalm 90,10 K 

Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy. 2.Korintským 4,17 

== Zachariáš 4,1-14 == Skutky 5,34-42 ==


Den modliteb za evangelizaci

Neděle svatodušní Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4,6 


31. Neděle Nad zvuk mnohých vod, nad sílu vln mořských mnohem silnější jest na výsostech Hospodin. Žalm 93,4 K 

Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe a všichni byli naplněni Duchem svatým. Skutky 2,1-2.4 

Přijď, vodo života, vylej na svou zemi
potůčky živé,
vylej na vyprahlé v rozličném soužení
to dědictví své!
Pohleď, jak mé srdce tak žízní ve mně,
jsouc plno žádosti
po tobě, můj hosti.
dychtí toužebně.
- -

== Jan 14,23-27 == Skutky 2,1-18 == Žalm 118,1-14 ==


KVĚTEN 2009: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 ]
[HESLA 2009: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]