[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 ]
[HESLA 2009: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVEN 2009

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Petr pravil: "Vpravdě jsem shledal, že Bůh není přijimač osob. Ale v každém národu, kdož se ho bojí a činí spravedlnost, příjemný jest jemu" Skutky 10,34-35 K 

Svatodušní pondělí


1. Pondělí Tak jako pastýř pečuje o své stádo, když je uprostřed svěřených ovcí, tak budu pečovat o své ovce. Ezechiel 34,12 

Ježíš řekl: Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky. Lukáš 5,32 

To majíce v paměti,
obraťme se k Pánu,
pokud ráčí otvírati
milosti své bránu.
- -

== Matouš 16,13-19 == 1.Korintským 12,4-11 == Žalm 118,15-29 ==


2. Úterý Podle své vůle nakládá s nebeským vojskem i s obyvateli země. Není, kdo by mohl zabraňovat jeho ruce a ptát se ho: "Co to děláš?" Daniel 4,32 

Bůh odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství. Koloským 2,15 

== Skutky 4,23-31 == Skutky 6,1-7 ==


3. Středa Mému srdci dáváš větší radost, než mívají oni z hojných žní a vinobraní. Žalm 4,8 

Království Boží není pokrm a nápoj, ale spravedlnost a pokoj a radost v Duchu svatém. Římanům 14,17 K 

== Skutky 8,9-25 == Skutky 6,8-15 ==


4. Čtvrtek Budiž draze vážen život můj před Hospodinem, aby mne vysvobodil ze vší úzkosti. 1.Samuelova 26,24 K 

Podaří-li se pastýři ovci nalézt, amen, pravím vám, bude se z ní radovat víc než z těch devadesáti devíti, které nezabloudily. Právě tak je vůle vašeho nebeského Otce, aby nezahynul jediný z těchto maličkých. Matouš 18,13-14 

== Skutky 11,1-18 == Skutky 7,1-16 ==


5. Pátek Neznesvětíte mé svaté jméno. 3.Mojžíšova 22,32 

Veďte život hodný Kristova evangelia, zakotveni v jednom Duchu s námi v zápasu o víru v evangelium. Filipským 1,27 

== Skutky 11,19-26 == Skutky 7,17-29 ==


6. Sobota Dostihly mne mé nepravosti, tak že prohlédnouti nemohu; Hospodine, pospěšiž ku pomoci mé. Žalm 40,13-14 K 

Zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. 1.Janova 2,1 

== Skutky 18,1-11 == Skutky 7,30-43 ==

Neděle svaté Trojice Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů, plná jest všecka země slávy jeho. Izaiáš 6,3 K 


7. Neděle Nebuď už tak rozlícen, Hospodine, naši nepravost už nikdy nepřipomínej. Prosíme, hleď, všichni jsme tvůj lid. Izaiáš 64,9 

Ježíš řekl Petrovi: Já jsem za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. Lukáš 22,32 

Má síla umdlévá,
než k službě dospěje,
v mé síle oheň neplane,
dech jarní nevěje.
Má síla pronikne
jen tebou protčena,
má korouhnev jen silou tvou
v boj bude nesena.
- -

== Jan 3,1-15 == Římanům 11,32-36 == Žalm 29 ==


8. Pondělí Neuděláte si mé zpodobení, neuděláte si bohy stříbrné ani zlaté. 2.Mojžíšova 20,23 

Rozhodl jsem se, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného. 1.Korintským 2,2 

== Jeremiáš 10,6-12 == Skutky 7,44-53 ==


9. Úterý Dej se do práce a nechť je s tebou Hospodin! 1.Paralipomenon 22,1 

Jděte! Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky. Lukáš 10,3 

== Izaiáš 43,8-13 == Skutky 7,54-8,3 ==


10. Středa Hledejte Hospodina a síly jeho, hledejte tváři jeho ustavičně. Žalm 105,4 K 

Každý, kdož prosí, béře; a kdož hledá, nalézá; a tomu, kdož tluče, bude otevříno. Lukáš 11,10 K 

== Skutky 17,16-34 == Skutky 8,4-25 ==


11. Čtvrtek Ty znáš, Bože, moji pošetilost, čím jsem se kdy provinil, ti není skryto. Žalm 69,6 

Kristus vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž. Koloským 2,14 

== Efezským 4,1-7 == Skutky 8,26-40 ==


12. Pátek Jób Hospodinu odpověděl: "Co ti odpovím, když jsem tak bezvýznamný! Kladu si na ústa ruku." Jób 40,3.4 

Nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a splnil úkol, který jsem dostal od Pána Ježíše: hlásat evangelium o Boží milosti. Skutky 20,24 

== Lukáš 23,44-49 == Skutky 9,1-9 ==


13. Sobota Nedej, aby se mé srdce přiklonilo ke zlu. Žalm 141,4 

Milujte své nepřátele; čiňte dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět. Lukáš 6,35 

== Jan 14,7-14 == Skutky 9,10-19 ==

1. neděle po sv. Trojici Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne. Lukáš 10,16 


14. Neděle Duši mou očerstvuje, vodí mne po stezkách spravedlnosti pro jméno své. Žalm 23,3 K 

Když má pastýř všecky ovce venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. Jan 10,4 

Ty se o nás věrně staráš,
co potřebí, to nám dáváš,
duši, tělo opatruješ,
tak své stvoření miluješ.
- -

== Lukáš 16,19-31 == 1.Janova 4,16b-21 == Žalm 13 ==


15. Pondělí Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova, ujímá se sirotka i vdovy. Žalm 146,9 

Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši. Filipským 2,5 

== Lukáš 10,1-16 == Skutky 10,19b-31 ==


16. Úterý Vrať se, Hospodine, braň mě, pro své milosrdenství mě zachraň! Žalm 6,5 

Ježíš řekl chromé: "Ženo, jsi zproštěna své nemoci" a vložil na ni ruce; ona se ihned vzpřímila a velebila Boha. Lukáš 13,12-13 

== Jeremiáš 36,1-31 == Skutky 9,32-43 ==


17. Středa Povstaň, Hospodine, ať si člověk nezakládá na své moci! Žalm 9,20 

Žák není nad učitele ani sluha nad svého pána. Matouš 10,24 

== 1.Tesalonickým 2,1-12 == Skutky 10,1-23a ==

1722 započala výstavba Ochranova


18. Čtvrtek Hospodin, Hospodin! Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích; avšak viníka nenechává bez trestu! 2.Mojžíšova 34,6-7 

Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. Římanům 1,18 

== Jan 21,15-19 == Skutky 10,23b-33 ==


19. Pátek Pozdvihuji očí svých k horám, odkudž by mi přišla pomoc. Pomoc má jest od Hospodina, kterýž učinil nebe i zemi. Žalm 121,1-2 K 

Bůh mi pomáhal až do dnešního dne, a tak zde stojím jako svědek před velkými i malými. Skutky 26,22 

== Lukáš 22,24-30 == Skutky 10,34-48 ==


20. Sobota Toto praví Hospodin: Jako jsem uvedl na tento lid všechno to veliké zlo, tak na ně uvedu všechno to dobro, které jsem jim slíbil. Jeremiáš 32,42 

Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid. Lukáš 1,68 

== Filipským 1,12-18a == Skutky 11,1-18 ==

2. neděle po sv. Trojici Pojdtež ke mně všickni, kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám. Matouš 11,28 K 


21. Neděle Nejsem hoden veškerého tvého milosrdenství a vší tvé věrnosti, které jsi svému služebníku prokázal. 1.Mojžíšova 32,11 

Maria řekla: Sklonil se ke své služebnici v jejím ponížení. Učinil se mnou veliké věci. Lukáš 1,48-49 

Jen věrně, Pán co svěřil tobě,
vždy konej v duchu veselém.
Jen pros a jistě v každé době
on zůstane ti přítelem.
Kdo v Boha doufá, k Bohu lne,
ten na věky se nepohne.
- -

== Lukáš 14,15-24 == Efezským 2,17-22 == Žalm 28 ==


22. Pondělí Dobrotivý jsem, dí Hospodin, aniž držím hněvu na věčnost. Jen toliko poznej nepravost svou, že jsi od Hospodina Boha svého odstoupila. Jeremiáš 3,12-13 K 

Šimon Petr řekl: "Odejdi ode mne, Pane, vždyť já jsem člověk hříšný." Ježíš řekl Šimonovi: "Neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi." Lukáš 5,8.10 

== Přísloví 9,1-10 == Skutky 11,19-30 ==


23. Úterý Tvé slunce nikdy nezapadne, tvůj měsíc nebude ubývat, neboť Hospodin ti bude světlem věčným. Izaiáš 60,20 

Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět. Filipským 2,14-15 

== 2.Mojžíšova 2,11-25 == Skutky 12,1-17 ==

Památka Jana Křtitele Onť musí růsti, já pak menšiti se. Jan 3,30 K 


24. Středa Budete mi královstvím kněží, pronárodem svatým. 2.Mojžíšova 19,6 

Jan Křtitel řekl: Čiňte ovoce hodné pokání. Lukáš 3,8 K 

Nechť se ani pro dary tvé,
jichž propůjčuješ z lásky své,
pyšně nikdy nevypínám,
nižším bližním nepohrdám.
- -

== Lukáš 1,57-80 == Skutky 19,1-7 == Skutky 12,18-25 ==


25. Čtvrtek Všechno, co vám přikazuji, budete bedlivě dodržovat. Nic k tomu nepřidáš a nic z toho neubereš. 5.Mojžíšova 13,1 

Kdo by zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo by je však zachovával a učil, ten bude v království nebeském vyhlášen velkým. Matouš 5,19 

== 1.Timoteovi 6,11-16 == Skutky 13,1-12 ==


26. Pátek Pravému soudu a umění vyuč mne. Žalm 119,66 K 

Víte, které příkazy jsme vám dali od Pána Ježíše. 1.Tesalonickým 4,2 

== Malachiáš 3,19-24 == Skutky 13,13-25 ==


27. Sobota Vy izraelské hory, já jsem s vámi, obrátím se k vám a budete obdělávány a osívány. Ezechiel 36,9 

Semeno v dobré zemi jsou ti, kteří uslyší slovo, zachovávají je v dobrém a upřímném srdci a s vytrvalostí přinášejí úrodu. Lukáš 8,15 

== Matouš 27,46-49 == Skutky 13,26-43 ==

3. neděle po sv. Trojici Přišel Syn člověka, aby hledal a spasil, což bylo zahynulo. Lukáš 19,10 K 


28. Neděle Připomínám si tvé dávné soudy, Hospodine, v tom najdu útěchu. Žalm 119,52 

Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý. Zjevení 1,17-18 

Ó pomoz, nedej klesat
u víře, Ježíši!
Dej, v ní ať mohu plesat
i v bídě nejvyšší.
Dej šťastně bojovati,
rač k vítězství mne vést,
ať mohu zazpívati,
řka: Dokonáno jest.
- -

== Lukáš 15,1-32 == 1.Timoteovi 1,12-17 == Žalm 12 ==


29. Pondělí Vraťte se k tomu, od něhož jste daleko odpadli. Izaiáš 31,6 

Čiňte pokání, a obraťte se, aby byli shlazeni hříchové vaši. Skutky 3,19 K 

== Lukáš 5,27-32 == Skutky 13,44-52 ==


30. Úterý Ukryje mne v stánku svém, v den zlý schová mne v skrýši stanu svého. Žalm 27,5 K 

Farizeové řekli jemu: "Mistře, tato žena jest postižena při skutku, když cizoložila." Zdvihl se a řekl jim: "Kdo jest z vás bez hříchu, nejprv hoď na ni kamenem." Jan 8,4.7 K 

== 2.Mojžíšova 32,30-33,1 == Skutky 14,1-7 ==


ČERVEN 2009: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 ]
[HESLA 2009: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]