[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 ]
[HESLA 2009: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVENEC 2009

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Radujte se v Pánu! Filipským 3,1 


1. Středa Buď mi skalním příbytkem a budu se tam uchylovat stále. Rozhodls o mé záchraně, tys můj skalní štít, moje pevná tvrz! Žalm 71,3 

Učedlníci byli ve velkém nebezpečí. Přistoupili k Ježíšovi a probudili ho se slovy: "Mistře, Mistře, zahyneme!" Lukáš 8,23-24 

== Jan 5,1-16 == Skutky 14,8-20a ==


2. Čtvrtek Radovati a veseliti se budu v tobě, žalmy zpívati budu jménu tvému, ó Nejvyšší. Žalm 9,3 K 

Můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli. Lukáš 1,47 

== Matouš 18,15-20 == Skutky 14,20b-28 ==


3. Pátek Kdo se třese před lidmi, ten klade sobě léčku, kdo však doufá v Hospodina, má v něm svůj hrad. Přísloví 29,25 

Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Židům 10,35 

== Matouš 27,3-10 == Skutky 15,1-12 ==


4. Sobota Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství. Žalm 147,11 

Ježíš řekl Šimonovi: Tato žena vzácným olejem pomazala mé nohy. Proto ti pravím: Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Lukáš 7,46-47 

== Římanům 8,1-6 == Skutky 15,13-35 ==

4. neděle po sv. Trojici Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. Galatským 6,2 


5. Neděle Mouka ve džbánu neubývala a olej v láhvi nedocházel podle slova Hospodinova. 1.Královská 17,16 

A neshánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím. Po tom všem se shánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přece ví, že to potřebujete. Lukáš 12,29-30 

Z tvé lásky, Hospodine,
bohatství naše plyne.
Marné se péčí soužit,
marné si vzdorně zoufat;
nejlíp jen tobě sloužit
a ve tvou milost doufat.
- -

== Lukáš 6,36-42 == Římanům 14,10-13 == Žalm 7 ==

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje.


6. Pondělí Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel. Což to nejsou vaše nepravosti, které vás oddělují od vašeho Boha? Izaiáš 59,1-2 

Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Jakubova 4,7 

Potud není zkrácena
ruka Hospodina,
neboť z lásky k spasení
dal nám svého Syna;
kterak s ním by neměl nám
čeho třeba dáti,
k nám co Otec laskavý
k dítkám svým se znáti?
- -

== Lukáš 5,17-26 == Skutky 15,36-16,5 ==

1415 upálen mistr Jan Hus v Kostnici


7. Úterý Podpírat tě bude spravedlnost, zbavena útisku nepocítíš bázně, děs se k tobě nepřiblíží. Izaiáš 54,14 

Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. Lukáš 12,32 

== Nehemiáš 9,1-3.29-36 == Skutky 16,6-15 ==


8. Středa Tvá slova mi byla veselím a radostí srdce. Nazývají mě tvým jménem, Hospodine, Bože zástupů. Jeremiáš 15,16 

Ježíš řekl: Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je. Lukáš 11,28 

== Marek 11,20-26 == Skutky 16,16-24 ==


9. Čtvrtek Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal. Izaiáš 55,11 

Kristus říká: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. Matouš 28,19-20 

== 1.Korintským 12,19-26 == Skutky 16,25-40 ==


10. Pátek Nebudou hladovět ani žíznit, nebude je ubíjet sálající step a sluneční žár, neboť je povede ten, jenž se nad nimi slitovává, a dovede je ke zřídlům vod. Izaiáš 49,10 

Kristus říká: Já jsem přišel, aby ovce měly život a měly ho v hojnosti. Jan 10,10 

== Lukáš 23,17-26 == Filipským 1,1-11 ==


11. Sobota Nebudeš dychtit po ženě svého bližního. 5.Mojžíšova 5,21 

Ježíš řekl: Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci. Matouš 5,28 

== 2.Korintským 13,10-13 == Filipským 1,12-18a ==

5. neděle po sv. Trojici Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Efezským 2,8 


12. Neděle Hospodin utištěným dopomáhá k právu, hladovým chléb dává. Žalm 146,7 

Ježíš řekl: "Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst." Dnes se splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli. Lukáš 4,18.21 

Vidí Pán, komu se křivda děje,
vidí, kdo trestu zaslouží,
ubohé, hladové živit spěje
vším, co jim k blahu poslouží.
Hříšníky, Pane, káráváš,
sirotky, vdovy v péči máš.
Haleluja! Haleluja!
- -

== Lukáš 5,1-11 == 1.Korintským 1,18-25 == Žalm 1 ==


13. Pondělí Toto praví Hospodin: "Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se na stezky věčnosti: Kde je ta dobrá cesta? Vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid." Jeremiáš 6,16 

Pavel řekl místodržiteli: Přiznávám se ti však k tomu, že podle směru, který oni označují za sektu, sloužím Bohu svých předků: Věřím všemu, co je napsáno v zákoně Mojžíšově a v prorockých knihách. Skutky 24,14 

== Lukáš 6,12-19 == Filipským 1,18b-26 ==


14. Úterý Člověk narozený z ženy má krátký věk, avšak nepokoje do sytosti. Jób 14,1 

Co je zaseto jako pomíjitelné, vstává jako nepomíjitelné. 1.Korintským 15,42 

== 1.Mojžíšova 35,1-5a.9-15 == Filipským 1,27-2,4 ==


15. Středa Jak si vážím divů, které konáš, Bože! Nesmírný je jejich počet. Žalm 139,17 

Kristus Ježíš se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. 1.Korintským 1,30 

== Ezechiel 2,3-8a == Filipským 2,5-11 ==


16. Čtvrtek Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž doufá v tebe! Žalm 84,13 

Ježíš řekl: Amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům nebo ženu nebo bratry nebo rodiče nebo děti pro Boží království, aby v tomto čase nedostal mnohokrát víc a v přicházejícím věku život věčný. Lukáš 18,29-30 

== Skutky 15,4-12 == Filipským 2,12-18 ==


17. Pátek On je štítem všech, kteří se k němu utíkají. Žalm 18,31 

Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Římanům 8,31 

== Lukáš 22,31-34 == Filipským 2,19-30 ==


18. Sobota Hleď, dnes vám předkládám požehnání i zlořečení: požehnání, když budete poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha, a zlořečení, když nebudete poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha. 5.Mojžíšova 11,26-27 

Anebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji. Matouš 13,45-46 

== Filipským 3,12-16 == Filipským 3,1-11 ==

6. neděle po sv. Trojici Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: "Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj." Izaiáš 43,1 


19. Neděle Požehnán buď Hospodin, který podle svého slova dal odpočinutí Izraeli, svému lidu. 1.Královská 8,56 

Střezme se, aby o někom z vás neplatilo, že v čase, dokud zaslíbení trvá, promeškal vstup do Božího odpočinutí. Židům 4,1 

Stádce malé, prokřikuj!
Vjít máš v odpočinek svůj;
Kde je Ježíš, též máš být,
odměnu tam věčnou vzít.
- -

== Matouš 28,16-20 == Římanům 6,3-11 == Žalm 26 ==


20. Pondělí Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu. Izaiáš 49,15 

Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí! Lukáš 11,13 

== 2.Mojžíšova 14,15-22 == Filipským 3,12-16 ==


21. Úterý Vydal jsem jim svá nařízení a seznámil je se svými řády, skrze něž má člověk život, když je plní. Ezechiel 20,11 

Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává. Jan 3,36 

== Skutky 2,32-40 == Filipským 3,17-21 ==


22. Středa Když budete prodávat něco svému bližnímu nebo něco od něho budeš kupovat, nepoškozujte jeden druhého. 3.Mojžíšova 25,14 

Myslíme na to, abychom byli bez výtky nejen před Bohem, nýbrž i před lidmi. 2.Korintským 8,21 

== Skutky 16,23-34 == Filipským 4,1-9 ==


23. Čtvrtek Vždyť Hospodin lid svůj neodvrhne, své dědictví neopustí. Žalm 94,14 

Bůh nezavrhl svůj lid, který si předem vyhlédl. Římanům 11,2 

== Matouš 18,1-6 == Filipským 4,10-23 ==


24. Pátek Hospodin mne poslal, abych vyhlásil léto milostivé Hospodinovo a den pomsty Boha našeho. Izaiáš 61,1-2 K 

My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblečme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přilbu. 1.Tesalonickým 5,8 

== Jan 19,31-37 == Skutky 17,1-15 ==


25. Sobota Ó ať jsou naplněna ústa má chválením tebe, přes celý den slavením tebe. Žalm 71,8 K 

Ústa mluví, čím srdce přetéká. Lukáš 6,45 

== Zjevení 3,1-6 == Skutky 17,16-34 ==

7. neděle po sv. Trojici Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Efezským 2,19 


26. Neděle Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo. Přísloví 8,13 

Vy pak, bratří, neoblevujte dobře činíce. 2.Tesalonickým 3,13  

Vezmi, Pane, život můj,
své jej službě zasvěcuj;
moje dny, můj každý dech,
slávu tvou vždy hlásat nech.
- -

== Jan 6,1-15 == Skutky 2,41a.42-47 == Žalm 21 ==


27. Pondělí Rozjasni tvář nad svou zpustošenou svatyní, kvůli sobě, Panovníku. Daniel 9,17 

A tak církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid, vnitřně i navenek rostla, žila v bázni Páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch svatý posiloval. Skutky 9,31 

== 2.Paralipomenon 30,13-22 == Skutky 18,1-22 ==


28. Úterý Vzdáváme ti chválu, Bože, vzdáváme ti chválu! Tvé jméno je blízko, vypráví se o tvých divech. Žalm 75,2 

Chromý vyskočil na nohy, vešel s nimi do chrámu, skákal radostí a chválil Boha. Skutky 3,8 

== Matouš 22,1-14 == Skutky 18,23-19,7 ==


29. Středa Hospodin je Bůh pravý. On je Bůh živý a Král věčný. Jeremiáš 10,10 

Pilát se otázal: "Ty jsi král Židů?" Ježíš mu odpověděl: "Ty sám to říkáš." Lukáš 23,3 

== Zachariáš 8,9-17 == Skutky 19,8-22 ==


30. Čtvrtek Uznej tedy ve svém srdci, že tě Hospodin, tvůj Bůh, vychovával, jako vychovává muž svého syna. 5.Mojžíšova 8,5 

Kristus říká: Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Jan 13,15 

== 1.Korintským 10,16-17 == Skutky 19,23-40 ==


31. Pátek Máš útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov. Žalm 91,9 

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Filipským 4,6 

== Lukáš 22,14-20 == Skutky 20,1-16 ==


ČERVENEC 2009: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 ]
[HESLA 2009: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]