[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 ]
[HESLA 2009: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]

SRPEN 2009

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. 4.Mojžíšova 6,24-26 


1. Sobota Nechte už těch povýšených řečí, urážka ať z úst vám neunikne! Vždyť Hospodin je Bůh vševědoucí, neobstojí před ním lidské činy. 1.Samuelova 2,3 

Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem. V tomto poznáme, že jsme z pravdy. 1.Janova 3,18-19 

== Lukáš 22,14-20 == Skutky 20,17-38 ==

8. neděle po sv. Trojici Žijte jako děti světla - ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Efezským 5,8-9 


2. Neděle Přísahal jsem ti a vešel s tebou v smlouvu, je výrok Panovníka Hospodina, a stala ses mou. Ezechiel 16,8 

Vy však jste Kristovi a Kristus je Boží. 1.Korintským 3,23 

Neb jsme draze koupeni,
tvou krví zaplaceni;
ty jsi náš Pán jediný,
nemá k nám práva jiný.
- -

== Matouš 5,13-16 == Efezským 5,8b-14 == Žalm 11 ==


3. Pondělí Tu se Mojžíš postavil do brány tábora a zvolal: "Kdo je Hospodinův, ke mně!" 2.Mojžíšova 32,26 

Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět, a druhého milovat, k jednomu se přidá, a druhým pohrdne. Lukáš 16,13 

== Jakubova 2,14-26 == Skutky 21,1-4 ==


4. Úterý Hospodin na zem vysílá svůj výrok, rychle běží jeho slovo. Žalm 147,15 

I k vám přišlo slovo pravdy, evangelium; tak jako na celém světě, i mezi vámi přináší ovoce a roste od toho dne, kdy jste uslyšeli o Boží milosti. Koloským 1,5-6 

== 2.Korintským 6,11-7,1 == Skutky 21,15-26 ==


5. Středa Pokloníš se před Hospodinem, svým Bohem, a budeš se radovat ze všeho dobrého, co dal Hospodin, tvůj Bůh, tobě a tvému domu. 5.Mojžíšova 26,10.11 

V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. Koloským 2,7 

== Jakubova 3,13-18 == Skutky 21,27-40 ==


6. Čtvrtek Jákob tedy řekl svému domu i všem, kteří byli s ním: "Zbavte se cizích bohů, které máte mezi sebou! Očisťte se!" 1.Mojžíšova 35,2 

Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. Koloským 2,6 

== Lukáš 11,33-41 == Skutky 22,1-21 ==


7. Pátek Dobrořečte, národy, našemu Bohu, zvučně rozhlašujte jeho chválu. Zachoval nás při životě, nedopustil, aby nám uklouzly nohy. Žalm 66,8-9 

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch. Koloským 3,16 

== Jan 18,19-24 == Skutky 22,22-30 ==


8. Sobota Dám jim jedno srdce a jednu cestu, aby se mě báli po všechny dny, aby dobře bylo jim i jejich synům po nich. Jeremiáš 32,39 

Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše. Římanům 15,5 

== Filipským 2,12-18 == Skutky 23,1-11 ==

9. neděle po sv. Trojici Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. Lukáš 12,48 


9. Neděle Slepé povedu cestou, již neznají, stezkami, o nichž nic nevědí, je budu vodit. Izaiáš 42,16 

Kristus říká: Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě. Jan 12,46 

Boží říš, Boží říš,
z noci věků svítá již.
V záři její život vstává
tam, kde ležel smrti stín,
pochyb mrak se protrhává,
spravednosti slunce stoupá výš,
dní se již, dní se již!
- -

== Matouš 25,14-30 == Filipským 3,7-14 == Žalm 14 ==


10. Pondělí Ze Sijónu, místa dokonalé krásy, zaskvěl se Bůh, přichází Bůh náš a nehodlá mlčet. Žalm 50,2-3 

A z oblaku se ozval hlas: "Toto jest můj vyvolený Syn, toho poslouchejte." Lukáš 9,35 

== 1.Královská 3,16-28 == Skutky 23,12-35 ==


11. Úterý Poznej tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh, Bůh věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těm, kteří ho milují a dbají na jeho přikázání. 5.Mojžíšova 7,9 

Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš. 1.Timoteovi 2,5 

== Ezechiel 3,16-21 == Skutky 14,1-21 ==


12. Středa Ti, kdo se šalebných přeludů drží, o milosrdenství se připravují. Jonáš 2,9 

V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Filipským 2,3 

== Matouš 19,4-15 == Skutky 24,22-27 ==


13. Čtvrtek Hospodine, kéž mě zahrne tvé slitování a budu žít. Žalm 119,77 

A když uslyšeli sousedé a příbuzní Alžběty, že jí Pán prokázal tak veliké milosrdenství, radovali se spolu s ní. Lukáš 1,58 

Beránku náš milý,
hle, zde lid je tvůj,
sešli v tuto chvíli
na nás plamen svůj!
Projdi zástup celý,
jenž byl Otcem dán
tobě Spasiteli,
za mzdu muk a ran.
- -

== Efezským 5,15-20 == Skutky 25,1-12 ==

1727 požehnaná sv. Večeře Páně v Berthelsdorfu


14. Pátek Ať jsou tvé oči upřeny na tento dům v noci i ve dne, na místo, o kterém jsi řekl, že tam bude dlít tvé jméno. 1.Královská 8,29 

Ježíš řekl: Brány pekel mou církev nepřemohou. Matouš 16,18 

== Jan 19,9-16a == Skutky 25,13-27 ==


15. Sobota Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat. Žalm 139,1-2 

Bůh nás uznal za hodné svěřit nám evangelium, a proto mluvíme tak, abychom se líbili ne lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce. 1.Tesalonickým 2,4 

== Lukáš 12,42-48 == Skutky 26,1-23 ==

10. neděle po sv. Trojici Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví. Žalm 33,12 


16. Neděle Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí. Přísloví 16,18 

Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Koloským 3,12 

Soudce všeho světa, Bože,
před trůnem tvým nepomůže
žádnému nádhernost jeho,
byť měl slávu světa všeho.
Nedej se mít pyšně, hrdě,
k bližním mstivě snad a tvrdě!
Nechť křivdy tobě samému
Soudci poroučím pravému.
- -

== Lukáš 19,41-48 == Římanům 9,1-8.14-16 == Žalm 62 ==


17. Pondělí Budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí. Izaiáš 58,11 

Kristus říká: Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví Písmo. Jan 7,38 

== Římanům 11,1-12 == Skutky 26,24-32 ==


18. Úterý Kdo přikrývá přestoupení svá, nepovede se jemu šťastně; ale kdož je vyznává a opouští, milosrdenství důjde. Přísloví 28,13 K 

Syn řekl: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Lukáš 15,21 

== Lukáš 21,5-6.20-24 == Skutky 27,1-12 ==


19. Středa Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. 5.Mojžíšova 6,4 

Ježíš zákoníkovi řekl: Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš živ. Lukáš 10,26.28 

== Jan 4,19-26 == Skutky 27,13-26 ==


20. Čtvrtek Plesejte Bohu, naší síle, hlaholte Bohu Jákobovu! Žalm 81,2 

Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu! Jakubova 5,13 

== Římanům 11,13-24 == Skutky 27,27-44 ==


21. Pátek Kdo důvěřuje Hospodinu, bude jako strom zasazený u vody; své kořeny zapustil u vodního toku. V roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody. Jeremiáš 17,7-8 

Každý strom se pozná po svém ovoci. Vždyť z trní nesklízejí fíky a z hloží hrozny. Lukáš 6,44 

== Lukáš 23,27-31 == Skutky 28,1-16 ==

1732 vyslání prvních misionářů z Ochranova


22. Sobota Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Žalm 121,7 

A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Filipským 4,7 

== 5.Mojžíšova 4,27-40 == Skutky 28,17-31 ==

11. neděle po sv. Trojici Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. 1.Petrova 5,5 


23. Neděle Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko. Izaiáš 55,6 

Ježíš řekl: Můžete chtít, aby se hosté na svatbě postili, když je ženich s nimi? Lukáš 5,34 

Už se chystá zaslíbená hostina,
blahoslaven, kdo měl doteď hlad,
je dost místa, za chvíli se začíná,
není třeba vstupné s sebou brát.
Píseň novou čistým tichým hlasem
za dveřmi si zítřek notuje,
těsto už je prosyceno kvasem,
nové víno v sudech prac
- -

== Lukáš 18,9-14 == Efezským 2,4-10 == Žalm 17 ==


24. Pondělí Blaze tomu, kdo má pochopení pro nuzného, Hospodin ho ve zlý den zachrání. Žalm 41,2 

Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Matouš 5,7 

== Ezechiel 17,1-6.22-24 == 4.Mojžíšova 6,22-27 ==


25. Úterý Bůh odhaluje hlubiny a skryté věci. Daniel 2,22 

Není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno. Lukáš 12,2 

== 1.Mojžíšova 19,15-26 == 4.Mojžíšova 9,15-23 ==


26. Středa On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Žalm 91,11 

Anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu." Matouš 2,13 

== Marek 7,24-30 == 4.Mojžíšova 10,11-36 ==


27. Čtvrtek Jako bdí orel nad svým hnízdem a nad svými mláďaty se vznáší, svá křídla rozprostírá, své mládě bere a na své peruti je nosí, tak Hospodin sám vedl svůj lid. 5.Mojžíšova 32,11 

Pevný Boží základ trvá a nese nápis: Pán zná ty, kdo jsou jeho. 2.Timoteovi 2,19 

== 1.Petrova 5,1-5 == 4.Mojžíšova 11,1-23 ==


28. Pátek Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu. Žalm 51,17 

Dobře všecko učinil. I hluchým dává sluch a němým řeč. Marek 7,37 

== Lukáš 22,54-62 == 4.Mojžíšova 11,24-35 ==


29. Sobota Obracím k nim svůj zrak v dobrém. Znovu je vybuduji a už je nezbořím, zasadím je a nevykořením, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 24,6 

Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Jan 3,17 

== Izaiáš 26,1-6 == 4.Mojžíšova 12,1-16 ==

12. neděle po sv. Trojici Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Izaiáš 42,3 


30. Neděle Bázeň před Hospodinem napomíná k moudrosti. Přísloví 15,33 

Krista zvěstujeme, když se vší moudrostí napomínáme a učíme všechny lidi, abychom je mohli přivést před Boha jako dokonalé v Kristu. Koloským 1,28 

Ó křesťané, jimž hlásá
se slovo života,
nechť vzejde, dbejte, spása,
kde bludu temnota;
nechť světlo pravdy září,
by jasný vzplanul den
a na vší země tváři
byl Kristus veleben.
- -

== Marek 7,31-37 == Skutky 9,1-20 == Žalm 119,49-56 ==


31. Pondělí Bůh má srdce moudré a nesmírnou sílu, což dojde pokoje ten, kdo se mu vzepře? Jób 9,4 

Všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému, neboť "Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost". 1.Petrova 5,5 

== Matouš 9,27-34 == 4.Mojžíšova 13,1-3.17-33 ==


SRPEN 2009: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 ]
[HESLA 2009: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]