[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 ]
[HESLA 2009: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]

ZÁŘÍ 2009

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Lukáš 12,34 


1. Úterý Hle, já si to v onen čas vyřídím se všemi, kdo tě pokořují, zachráním chromou, shromáždím zapuzenou, dám jim chválu a jméno všude v zemi jejich hanby. Sofoniáš 3,19 

Vždyť je to jeden a týž Bůh, který obřezané ospravedlní z víry a neobřezané skrze víru. Římanům 3,30 

== 4.Mojžíšova 12,1-15 == 4.Mojžíšova 14,1-25 ==


2. Středa Jestliže budeš opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, a bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy, požehnaný budeš při svém vcházení a požehnaný při svém vycházení. 5.Mojžíšova 28,1.6 

Kristus říká: Amen, amen, pravím vám, kdo zachovává mé slovo, nezemře navěky. Jan 8,51 

== Matouš 17,14-21 == 4.Mojžíšova 14,26-38 ==


3. Čtvrtek Proč by měly pronárody říkat: "Kde je ten jejich Bůh?" Náš Bůh je v nebesích a všechno, co chce, koná. Žalm 115,2.3 

Bůh prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu. Skutky 17,30 

== Jakubova 5,13-16 == 4.Mojžíšova 14,39-45 ==


4. Pátek Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý. 3.Mojžíšova 19,2 

Toužebně očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahanben, ale veřejně a směle jako vždycky i nyní na mně bude oslaven Kristus, ať životem, ať smrtí. Filipským 1,20 

== Lukáš 23,6-12 == 4.Mojžíšova 17,16-26 ==


5. Sobota Hospodinu půjčuje, kdo se nad nuzným smilovává, on mu odplatí jeho dobročinnost. Přísloví 19,17 

Ježíš řekl: Jedno ti ještě schází. Prodej všechno, co máš, rozděl chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne! Lukáš 18,22 

== Izaiáš 57,15-19 == 4.Mojžíšova 20,1-13 ==

13. neděle po sv. Trojici Kristus říká: Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili. Matouš 25,40 


6. Neděle Bůh řekl: Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. 1.Mojžíšova 9,13 

Bůh nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě, jež není založena na liteře, nýbrž na Duchu. 2.Korintským 3,6 

Pane, tobě chci sloužiti na své cestě,
vděčně na tvůj kříž vzpomínat od rána celý den.
Odvahu z něho brát, potřebným pomáhat,
Pane, jako ty sloužit chci na své cestě.
- -

== Lukáš 10,25-37 == 1.Janova 4,7-12 == Žalm 119,57-64 ==


7. Pondělí Což může člověk být před Bohem spravedlivý? Kdo by s ním chtěl vésti spor, z tisíce otázek jedinou nezodpoví. Jób 9,2-3 

Děj se vůle Páně! Skutky 21,14 

== 5.Mojžíšova 15,1-11 == 4.Mojžíšova 20,22-29 ==


8. Úterý Zorejte svůj úhor. Je čas dotázat se Hospodina. Ozeáš 10,12 

Ježíš řekl: Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. Lukáš 9,62 

== Amos 5,4-15 == 4.Mojžíšova 21,4-9 ==


9. Středa Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi; na tebe s důvěrou čekáme! Žalm 33,22 

A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán. Římanům 5,5 

== 5.Mojžíšova 24,10-22 == 4.Mojžíšova 21,21-35 ==


10. Čtvrtek Upevni mé kroky tím, cos řekl, dej, ať žádná ničemnost mě neovládne, Hospodine! Žalm 119,133 

Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Skutky 2,42 

== Skutky 4,32-37 == 4.Mojžíšova 22,1-20 ==


11. Pátek Toto praví Hospodin: Připomínám ti zbožnost tvého mládí, tvou lásku před sňatkem, jak jsi za mnou chodila pouští, zemí neosívanou. Jeremiáš 2,2 

Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké. Lukáš 16,10 

== Matouš 26,47-56 == 4.Mojžíšova 22,21-41 ==


12. Sobota Kdo je Bůh krom Hospodina, kdo je skála, ne-li Bůh náš! Žalm 18,32 

Pavel řekl: Nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás proměnit a dát vám podíl mezi všemi, kdo jsou posvěceni. Skutky 20,32 

== Judova 1.2.20-25 == 4.Mojžíšova 23,1-12 ==

14. neděle po sv. Trojici Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! Žalm 103,2 


13. Neděle Hospodin stanul po pravici ubožáku, aby ho zachránil před jeho soudci. Žalm 109,31 

Když vůdcové a starší viděli odvahu Petrovu i Janovu a shledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli; poznávali, že jsou to ti, kteří bývali s Ježíšem. Skutky 4,13 

Vidí Pán, komu se křivda děje,
vidí, kdo trestu zaslouží,
ubohé, hladové živit spěje
vším, co jim k blahu poslouží.
Hříšníky, Pane, káráváš
sirotky, vdovy v péči máš.
Haleluja! Haleluja!
- -

== Lukáš 17,11-19 == Římanům 8,12-17 == Žalm 119,65-72 ==


14. Pondělí Ti, které shromáždil ze všech zemí, od východu, od západu, severu i moře, ti ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná. Žalm 107,3.8 

I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky, nyní s ním Kristus smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt. Koloským 1,21-22 

== 2.Timoteovi 1,1-7 == 4.Mojžíšova 23,13-30 ==


15. Úterý Nebudeš mít jiného boha mimo mne. 2.Mojžíšova 20,3 

Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko. Filipským 3,7-8 

== Jan 9,24-38(39-41) == 4.Mojžíšova 24,1-25 ==


16. Středa Hospodin usmrcuje i obživuje, do podsvětí přivádí a vyvádí též odtud. 1.Samuelova 2,6 

Žijeme-li, žijeme Pánu, umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. Římanům 14,8 

== Filemonovi 1-22 == 4.Mojžíšova 27,12-23 ==

1741 synod v Londýně: Pán Ježíš prohlášen Vrchním starším v Jednotě bratrské. Den slu


17. Čtvrtek Proto Bůh vedl lid oklikou, cestou přes poušť k Rákosovému moři. 2.Mojžíšova 13,18 

Mudrci potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země. Matouš 2,12 

== 1.Paralipomenon 29,9-18 == Lukáš 12,1-12 ==


18. Pátek Jak jsou milé tvé příbytky, Hospodine zástupů! Žalm 84,2 

Petr a Jan šli o třetí hodině do chrámu k odpolední modlitbě. Skutky 3,1 

== Jan 13,31-35 == Lukáš 12,13-21 ==


19. Sobota Zaplesej, sijónská dcero, zahlahol Izraeli! Raduj se a jásej z celého srdce, dcero jeruzalémská! Rozsudek nad tebou Hospodin zrušil, zbavil tě nepřítele. Sofoniáš 3,14-15 

On na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. 1.Petrova 2,24 

== 2.Tesalonickým 2,13-17 == Lukáš 12,22-34 ==

15. neděle po sv. Trojici Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. 1.Petrova 5,7 


20. Neděle Prokaž dobro Sijónu svou přízní, Hospodine! Žalm 51,20 

Slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Skutky 6,7 

Co bylo zrnem hořčičným,
cos denně skrápěl deštěm svým
jak strom se rozvětvilo;
teď spěchá mnohý světa lid
své rty i srdce otevřít,
tvé spásy hlásat dílo;
pravé, zdravé símě Boží,
nyní množí s námi spolu
všeho světa po údolu.
- -

== Matouš 6,25-34 == 1.Petrova 5,5c-11 == Žalm 20 ==


21. Pondělí Hle, Hospodin dává slyšet až do dálav země výzvu: "Vyřiďte dceři sijónské: Hle, přichází tvá spása!" Izaiáš 62,11 

Jan všem řekl: Já vás křtím vodou. Přichází však někdo silnější než já; nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Lukáš 3,16 

== Filipským 4,8-14 == Lukáš 12,35-48 ==


22. Úterý Bůh je můj Král odedávna, on uprostřed země koná spásné činy. Žalm 74,12 

Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. Filipským 4,13 

== 1.Timoteovi 6,3-11 == Lukáš 12,49-53 ==


23. Středa Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Izaiáš 41,10 

Učedníci řekli: My pak budeme i nadále věnovat všechen svůj čas modlitbě a kázání slova. Skutky 6,4 

== Skutky 27,33-44 == Lukáš 12,54-59 ==


24. Čtvrtek Hospodine zástupů, soudce spravedlivý, tobě jsem předložil svůj spor. Jeremiáš 11,20 

Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud. Římanům 12,19 

== Lukáš 10,38-42 == Lukáš 13,1-5 ==


25. Pátek Hospodine, Bože můj, k tobě jsem volal o pomoc a uzdravils mě. Žalm 30,3 

Jeden z uzdravených malomocných, jakmile zpozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha. Lukáš 17,15 

== Lukáš 22,35-38 == Lukáš 13,6-9 ==


26. Sobota Až potud nám Hospodin pomáhal. 1.Samuelova 7,12 

Pavel píše: Pán však při mně stál a dal mi sílu, abych mohl dovršit zvěstování evangelia. 2.Timoteovi 4,17 

== Lukáš 6,20-26 == Lukáš 13,10-17 ==

16. neděle po sv. Trojici Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu. 2.Timoteovi 1,10 


27. Neděle Hospodin, náš Bůh, nechť nakloní naše srdce k sobě, abychom chodili po všech jeho cestách. 1.Královská 8,58 

Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. 1.Janova 1,7 

Ať každý věrně vládne
v svém díle svěřeném,
a z všech tvých slov ať žádné
nám není břemenem;
ať rádi pro tebe vše, co nás tebe dálí,
hned vrhnem od sebe
a v klín tvůj, věčný Králi,
nechť spějem do nebe.
- -

== Jan 11,1-3.17-27.41-45 == 2.Timoteovi 1,7-10 == Žalm 25 ==


28. Pondělí Jak je vzdálen východ od západu, tak od nás Hospodin vzdaluje naše nevěrnosti. Žalm 103,12 

U Boha není nic nemožného. Lukáš 1,37 

== Římanům 6,18-23 == Lukáš 13,18-21 ==


29. Úterý Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí. Kazatel 12,13 

Kristus říká: Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. Jan 14,15 

== Zjevení 12,7-12 == Lukáš 13,22-30 ==


30. Středa I poznáš, že já jsem Hospodin, že se nezklamou ti, kdo skládají svou naději ve mne. Izaiáš 49,23 

A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. 1.Korintským 15,58 

== 1.Mojžíšova 16,6b-14 == Lukáš 13,31-35 ==


ZÁŘÍ 2009: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 ]
[HESLA 2009: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]