[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 ]
[HESLA 2009: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]

ŘÍJEN 2009

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Bůh říká: A dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha, odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa. Ezechiel 11,19 


1. Čtvrtek Hospodin, váš Bůh, vás přivede do odpočinutí a dá vám tuto zemi. Jozue 1,13 

Ježíš řekl: Všimněte si havranů: nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly, a přece je Bůh živí. Oč větší cenu máte vy než ptáci! Lukáš 12,24 

== Zjevení 14,6-7.13-16 == Lukáš 14,1-6 ==


2. Pátek K tobě, Hospodine, volám, nebuď ke mně hluchý, skálo moje. Žalm 28,1 

Malomocní hlasitě volali: "Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!" Když je uviděl, řekl jim: "Jděte a ukažte se kněžím!" A když tam šli, byli očištěni. Lukáš 17,13-14 

== Matouš 26,51-54 == Lukáš 14,7-14 ==


3. Sobota Moje ústa vzdají Hospodinu velkou chválu, mezi mnohými ho budu chválit. Žalm 109,30 

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 1.Petrova 1,3 

== Skutky 12,1-11 == Lukáš 14,15-24 ==

17. neděle po sv. Trojici Kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. 1.Janova 5,4 

Den díkůvzdání za úrodu Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm. Žalm 145,15 

== Lukáš 12,13-21 == 2.Korintským 9,6-15 ==


4. Neděle Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Žalm 23,6 

Ježíš řekl učedníkům: "Když jsem vás vyslal bez měšce, mošny a obuvi, měli jste v něčem nedostatek?" Oni mu odpověděli: "Neměli." Lukáš 22,35 

Nechť tedy hlas náš vděčný
vždy k Bohu vstupuje;
on časný chléb, i věčný
nám z lásky daruje.
Ó oslavuj se, Pane,
a s bázní tvé jméno,
nám lidem k spáse dané,
vždy budiž slaveno.
- -

== Matouš 15,21-28 == Římanům 10,9-18 == Žalm 67 ==


5. Pondělí Ano, Panovníku Hospodine, ty sám jsi Bůh, tvá slova jsou pravda. 2.Samuelova 7,28 

Stále musíme děkovat Bohu za vás, bratří milovaní od Pána, že vás Bůh jako první vyvolil ke spáse a posvětil Duchem a vírou v pravdu. 2.Tesalonickým 2,13 

== Marek 5,24-34 == Lukáš 14,25-35 ==


6. Úterý Známou učiníš mi cestu života; sytost hojného veselí jest před oblíčejem tvým, a dokonalé utěšení po pravici tvé až na věky. Žalm 16,11 K 

V Kristu je přece vtělena všechna plnost božství; v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil. Koloským 2,9-10 

== Jakubova 1,1-13 == Lukáš 15,1-10 ==


7. Středa Hospodinu nemůže nic zabránit, aby zachránil ať skrze mnoho nebo skrze málo. 1.Samuelova 14,6 

Ježíš řekl: Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít. Marek 11,24 

== Lukáš 7,1-10 == Lukáš 15,11-32 ==


8. Čtvrtek Kam tvá slova proniknou, tam vzchází světlo, nezkušení nabývají rozumnosti. Žalm 119,130 

Proto se tím více musíme držet toho, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem. Židům 2,1 

== Skutky 5,34-42 == Lukáš 16,1-9 ==


9. Pátek Budou mým lidem a já jim budu Bohem věrným a spravedlivým. Zachariáš 8,8 

Jsou to Izraelci, jim patří synovství i sláva i smlouvy s Bohem, jim je svěřen zákon i bohoslužba i zaslíbení, jejich jsou praotcové, z nich rodem pochází Kristus. Římanům 9,4-5 

== Jan 19,28-30 == Lukáš 16,10-18 ==


10. Sobota Upněte se srdcem k Hospodinu a služte jenom jemu. 1.Samuelova 7,3 

Kristus říká: Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! Zjevení 3,14-15 

== Matouš 14,22-33 == Lukáš 16,19-31 ==

18. neděle po sv. Trojici A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra. 1.Janova 4,21 


11. Neděle Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě. Žalm 25,5 

Kristus říká: Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Jan 16,13 

Proto tě vroucně prosím,
můj Posvětiteli,
víry pravé v mém srdci
mocný Štípiteli,
rozmnož ji i dále,
a nechť se nezmenšuje,
ale se rozhojňuje
ke cti tvé a chvále.
- -

== Marek 12,28-34 == Římanům 14,17-19 == Žalm 5 ==


12. Pondělí Říkáte: "Sloužit Bohu není k ničemu. Co z toho, že jsme před ním drželi stráž a že jsme chodili před Hospodinem zástupů zachmuřeně?" Malachiáš 3,14 

Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. 2.Timoteovi 2,13 

== 1.Tesalonickým 4,9-12 == Lukáš 17,1-10 ==


13. Úterý Bude i příbytek můj mezi nimi, a budu jejich Bohem, a oni budou lidem mým. Ezechiel 37,27 K 

Prorok Jan píše: A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: "Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid". Zjevení 21,2-3 

== 1.Timoteovi 1,1-11 == Lukáš 17,11-19 ==


14. Středa Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: "Neboj se, já jsem tvá pomoc." Izaiáš 41,13 

Když slunce zapadlo, všichni k němu přiváděli své nemocné, kteří trpěli rozličnými neduhy; on vzkládal ruce na každého z nich a uzdravoval je. Lukáš 4,40 

== Píseň 8,4-7 == Lukáš 17,20-37 ==


15. Čtvrtek Chizkijáš vzal dopisy z ruky poslů, přečetl je a pak vstoupil do Hospodinova domu a rozložil je před Hospodinem. 2.Královská 19,14 

Otče náš, jenž jsi v nebesích! Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Matouš 6,9.10 

== Skutky 6,1-7 == Lukáš 18,1-8 ==


16. Pátek Já jsem Hospodin, já tě uzdravuji. 2.Mojžíšova 15,26 

Žena přišla chvějíc se, padla mu k nohám a přede všemi lidmi vypověděla, proč se ho dotkla a jak byla hned uzdravena. A on jí řekl: "Dcero, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji." Lukáš 8,47-48 

== Lukáš 23,32-34 == Lukáš 18,9-17 ==


17. Sobota Boží hněv je na okamžik, jeho přízeň však na celý život. Večer se uhostí pláč, a ráno všechno plesá. Žalm 30,6 

Vždyť proto Kristus umřel i ožil, aby se stal Pánem i mrtvých i živých. Římanům 14,9 

== Matouš 5,17-24 == Lukáš 18,18-30 ==

19. neděle po sv. Trojici Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, spas mě a budu spasen. Jeremiáš 17,14 


18. Neděle Kdo se dotazujete na Boží vůli, okřejete v srdci. Žalm 69,33 

Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Židům 11,6 

Pomoz nám, když jdem tímto dnešním světem,
vidět a přijmout svatou vůli tvou.
Jít s tebou ke všem nemocným tvým dětem
a podat tvoji ruku pomocnou.
-
Dej naději nám pro celý svět, Pane,
ať není místa bez tvé pomoci,
ať přestanou - kde tvá se vůle stane,
rozbroje, války, hlad a nemoci.
- -

== Marek 2,1-12 == Efezským 4,22-32 == Žalm 32 ==


19. Pondělí Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu, celá země! Žalm 96,1 

Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu; naše rty nechť vyznávají jeho jméno. Židům 13,15 

== Marek 10,46-52 == Ezechiel 1,1-21 ==


20. Úterý Nebudete krást ani obelhávat a podvádět svého bližního. 3.Mojžíšova 19,11 

Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou. Koloským 3,5 

== Lukáš 5,12-16 == Ezechiel 1,22-28 ==


21. Středa Dám jim srdce, aby mě poznali, že já jsem Hospodin. Budou mým lidem a já jim budu Bohem, neboť se ke mně navrátí celým srdcem. Jeremiáš 24,7 

Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní. 1.Tesalonickým 5,24 

== Kazatel 12,1-8 == Ezechiel 2,1-3,3 ==


22. Čtvrtek Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti. Jeremiáš 29,11 

Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. Jan 1,16 

== Marek 6,7-13 == Ezechiel 3,12-21 ==


23. Pátek Neutiskujte vdovu a sirotka, bezdomovce a trpícího. Zachariáš 7,10 

Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. Koloským 3,14 

== Matouš 27,39-44 == Ezechiel 3,22-27 ==


24. Sobota Otcové naši doufali v tebe, doufali, tys jim dal vyváznout. Žalm 22,5 

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Židům 11,1-2 

== Skutky 14,8-18 == Ezechiel 4,1-8 ==

20. neděle po sv. Trojici Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Micheáš 6,8 


25. Neděle Tu řekl Elijáš všemu lidu: "Přistupte ke mně!" Všechen lid k němu přistoupil a on opravil pobořený Hospodinův oltář. 1.Královská 18,30 

Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. Zjevení 2,5 

Tak, jakýž jsem, pln neřesti,
však zdraví, světla, radosti
v tvém lůnu doufám nalézti –
Beránku Boží, k tobě jdu.
- -

== Marek 10,2-16 == 1.Tesalonickým 4,1-8 == Žalm 110 ==


26. Pondělí Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. Žalm 95,7-8 

Ještě když Petr mluvil, sestoupil Duch svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli. Skutky 10,44 

== 2.Mojžíšova 23,10-16 == Ezechiel 7,1-13 ==


27. Úterý Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému? Izaiáš 58,7 

Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. Lukáš 12,48 

== 2.Mojžíšova 18,13-27 == Ezechiel 7,14-27 ==


28. Středa Ty jsi zachoval svému služebníku, mému otci Davidovi, to, co jsi mu přislíbil. Vlastními ústy jsi přislíbil a vlastní rukou jsi to naplnil, jak je dnes zřejmé. 1.Královská 8,24 

A z Davidova potomstva dal Bůh Izraeli podle svého slibu Spasitele Ježíše. Skutky 13,23 

== 1.Mojžíšova 24,54b-67 == Ezechiel 8,1-13 ==


29. Čtvrtek I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Joel 3,1 

A sám Bůh, jenž zná lidská srdce, se za pohany postavil: Dal jim Ducha svatého tak jako nám. Skutky 15,8 

== 2.Mojžíšova 19,3-9 == Ezechiel 8,14-18 ==


30. Pátek Když farao viděl, že přestal déšť a krupobití i hromobití, hřešil dále. Zůstal v srdci neoblomný, on i jeho služebníci. 2.Mojžíšova 9,34 

Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se Ježíšovi rouhal: "To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!" Tu ho ten druhý okřikl: "Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen k stejnému trestu." Lukáš 23,39-40 

== Jan 18,28-32 == Ezechiel 10,1-22 ==

Den reformace Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. 1.Korintským 3,11 


31. Sobota Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože! Žalm 42,2 

A Duch i nevěsta praví: "Přijď!" A kdokoli to slyší, ať řekne: "Přijď!" Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. Zjevení 22,17 

Jak živých vod jelen žádá
v náramném unavení
tak tě, můj Bože, vždy strádá
duše má v svém trápení;
duše má v lkání truchlém
touží po Bohu živém.
Ach, skoro-li se ukáži
před jeho velebnou tváří?
- -

== Matouš 5,2-12 == Římanům 3,21-28 == Ezechiel 11,14-25 ==


ŘÍJEN 2009: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 ]
[HESLA 2009: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]