[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 ]
[HESLA 2009: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]

LISTOPAD 2009

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. 1.Tesalonickým 4,14 

21. neděle po sv. Trojici Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Římanům 12,21 


1. Neděle Jen v Bohu se ztiší duše má, od něho vzejde mi spása. Žalm 62,2 

Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí. 1.Petrova 1,8 

Těšíme se, ač tě tváří
nyní ještě nezříme,
že nás slyšíš a že v záři
nebeské tě spatříme.
Blaze, až tam budem státi,
kde nás Otci odevzdáš;
ó již nyní dej nám znáti,
že jsme tvoji a ty náš.
- -

== Matouš 5,38-48 == Efezským 6,10-17 == Žalm 33 ==


2. Pondělí Někdo tlachá, jako by probodával mečem, kdežto jazyk moudrých hojí. Přísloví 12,18 

Z týchž úst vychází žehnání i proklínání. Tak tomu být nemá, bratří moji. Jakubova 3,10 

== Římanům 12,17-21 == Ezechiel 17,1-24 ==


3. Úterý Panovník navěky nezavrhne. Zarmoutí-li, slituje se pro své velké milosrdenství. Pláč 3,31-32 

Sám Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi. 2.Tesalonickým 3,16 

== 1.Samuelova 26,5-24 == Ezechiel 18,1-3.20-32 ==


4. Středa Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi, vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal. Žalm 34,5 

Chlapcův otec rychle vykřikl: Věřím, pomoz mé nedověře. Marek 9,24 

== Přísloví 29,18-25 == Ezechiel 20,1-17 ==


5. Čtvrtek Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. 1.Mojžíšova 2,15 

Ježíš řekl: Když pán ustanovuje nad svým služebnictvem správce, aby jim včas rozdílel pokrm, který správce je věrný a rozumný? Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí. Lukáš 12,42-43 

== Izaiáš 32,1-8 == Ezechiel 20,30-44 ==


6. Pátek Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Izaiáš 43,18-19 

Bratří, jáť nemám za to, že bych již dosáhl. Ale to jedno činím, na ty věci, kteréž jsou za mnou, zapomínaje, k těm pak, kteréž jsou přede mnou, úsilně chvátaje, k cíli běžím. Filipským 3,13 K 

== Lukáš 22,49-53 == Ezechiel 33,10-20 ==


7. Sobota Ochraňuj mě jako zřítelnici oka. Žalm 17,8 

Ježíš řekl: Ano i vlasy na vaší hlavě jsou všecky spočteny. Nebojte se. Lukáš 12,7 

== 2.Timoteovi 2,1-6 == Ezechiel 33,21-22.30-33 ==Den modliteb za pronásledované křesťany

22. neděle po sv. Trojici Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy! 2.Korintským 6,2 

Prosby za mír a ochranu života Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. Proto se bát nebudeme. Žalm 46,2-3a 

== Matouš 5,1-12 == 1.Timoteovi 2,1-4 == Žalm 69,1-16 ==


8. Neděle Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. 4.Mojžíšova 6,26 

Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi. 2.Korintským 13,13 

Pán Bůh nám pokoj svatý dej
a v nás dílo své rozmáhej
skrze Krista samého
ať jsme na věky jeho.
- -

== Lukáš 17,20-30 == Římanům 14,7-9 == Žalm 69,1-16 ==


9. Pondělí Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Izaiáš 9,1 

Pavel píše: Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. 1.Tesalonickým 5,5 

== Marek 4,1-12 == Ezechiel 34,1-16 ==


10. Úterý Postaví se a bude je pást v Hospodinově moci. Micheáš 5,3 

Když viděl Ježíš zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Matouš 9,36 

== Marek 13,9-20 == Ezechiel 34,23-31 ==


11. Středa Spravedlivý zná při nemajetných. Přísloví 29,7 

Dávejte, a bude vám dáno. Lukáš 6,38 

== Židům 13,1-9b == Ezechiel 36,1-15 ==


12. Čtvrtek Kámen, jejž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným. Stalo se tak skrze Hospodina, tento div se udál před našimi zraky. Žalm 118,22-23 

Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. Efezským 2,19-20 

== 1.Janova 2,18-29 == Ezechiel 36,16-32 ==


13. Pátek Jak o tom uslyšeli všichni naši nepřátelé a spatřili to všichni pohané z okolí, velice zmalomyslněli. Poznali totiž, že toto dílo bylo vykonáno s pomocí našeho Boha. Nehemiáš 6,16 

Gamaliel řekl: Proto vám teď radím: "Nechte tyto lidi a propusťte je. Pochází-li tento záměr a toto dílo z lidí, rozpadne se samo; pochází-li z Boha, nebudete moci ty lidi vyhubit - nechcete přece bojovat proti Bohu." Dali mu za pravdu. Skutky 5,38-39 

== Matouš 26,36-41 == Ezechiel 37,1-14 ==


14. Sobota Král tedy poručil, aby přivedli Daniela a vhodili ho do jámy, v níž byli lvi. Danielovi řekl: "Kéž tě tvůj Bůh, kterého stále uctíváš, vysvobodí." Daniel 6,17 

Pavel řekl lodníkům: Dnes v noci ke mně přišel anděl od Boha, kterému patřím a kterému sloužím, a řekl mi: "Neboj se, Pavle, ty se před císaře dostaneš. A Bůh ti daroval všechny, kdo jsou s tebou na lodi." Skutky 27,23-24 

== Marek 13,30-37 == Ezechiel 37,15-28 ==

23. neděle po sv. Trojici Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré, či zlé. 2.Korintským 5,10 


15. Neděle Ach, Panovníku Hospodine, hle, ty jsi učinil nebesa i zemi svou velikou mocí a svou vztaženou paží. Tobě není nic nemožného. Jeremiáš 32,17 

Náš Spasitel Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu. 2.Timoteovi 1,10 

I nám jsi k spáse z mrtvých vstal,
náš Pane Ježíši,
bys věrným spravedlnost dal,
jež srdce utiší,
a ze sna smrti vzbudiv svých,
je uveď v slávu v nebesích,
kde věčně blažíš jich.
- -

== Matouš 25,31-46 == Římanům 8,18-25 == Žalm 69,17-37 ==


16. Pondělí Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou, Žalm 91,15 

Víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. Římanům 5,3-4 

== Matouš 7,21-29 == Ezechiel 40,1-16 ==


17. Úterý Ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina! Žalm 105,3 

Žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. 2.Korintským 13,11 

== Židům 10,26-31 == Ezechiel 43,1-12 ==

Den přímluv a modliteb Spravedlnost vyvyšuje pronárody, kdežto hřích je národům pro potupu. Přísloví 14,34 


18. Středa Hle, on je tvůrce hor a stvořitel větru, oznamuje člověku, co má na mysli. Amos 4,13 

Byl zjeven v těle, ospravedlněn Duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy. 1.Timoteovi 3,16 

== Lukáš 13,1-9 == Římanům 2,1-11 == Ezechiel 47,1-12 ==


19. Čtvrtek Moudrost a umění, a bázeň Hospodinova poklad tvůj. Izaiáš 33,6 K 

Kristus chce, abych poznal jej a moc jeho vzkříšení. Filipským 3,10 

== 2.Tesalonickým 1,3-12 == Ezechiel 48,30-35 ==


20. Pátek Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy. Daniel 12,3 

Apoštolové učili den co den v chrámě i po domech a hlásali evangelium, že Ježíš je Mesiáš. Skutky 5,42 

== Matouš 26,59-66 == 1.Tesalonickým 1,1-10 ==


21. Sobota Smyj ze svého srdce zlo, Jeruzaléme, a budeš spasen. Jak dlouho budeš v svém nitru přechovávat ničemné myšlenky? Jeremiáš 4,14 

Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem. 1.Tesalonickým 5,15 

== Zjevení 20,11-15 == 1.Tesalonickým 2,1-12 ==

Poslední neděle církevního roku Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Lukáš 12,35 


22. Neděle Jsem na duchu skleslý, ale ty znáš moji stezku! Žalm 142,4 

Když Pán uviděl ženu, bylo mu jí líto a řekl jí: "Neplač!" Lukáš 7,13 

Víš-li pak, kdo kvílí v žalu, jak byl tvůj,
jdi, jdi v této chvíli a jej potěšuj,
ať se vzepře zlému, času nemaří,
s ním jdi, veď ho k svému, duše lékaři.
- -

== Matouš 25,1-13 == Zjevení 21,1-7 == Žalm 46 ==


23. Pondělí Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedlnost. Kdo chce vést se mnou spory? Izaiáš 50,8 

Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje! Římanům 8,33 

== 5.Mojžíšova 34,1-8 == 1.Tesalonickým 2,13-20 ==


24. Úterý Bude-li u tebe potřebný někdo z tvých bratří, nebude tvé srdce zpupné a nezavřeš svou ruku před svým potřebným bratrem. 5.Mojžíšova 15,7 

Pavel řekl: Tím vším jsem vám ukázal, že máme takto pracovat, pomáhat slabým a mít na paměti slova Pána Ježíše, který řekl: "Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere." Skutky 20,35 

== 1.Petrova 1,13-21 == 1.Tesalonickým 3,1-13 ==


25. Středa Ať se u tebe nevyskytne věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. 5.Mojžíšova 18,10.12 

Tu uvěřil i sám Šimon, dal se pokřtít, byl stále s Filipem a nevycházel z úžasu, když viděl, jak se tu dějí veliká znamení a mocné činy. Skutky 8,13 

== 1.Korintským 3,9-15 == 1.Tesalonickým 4,1-12 ==


26. Čtvrtek I řekl Hospodin Mojžíšovi: Ty mluviti budeš všecko, což tobě přikáži. 2.Mojžíšova 7,1.2 K 

A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit; neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. Matouš 10,19 

== Koloským 4,2-6 == 1.Tesalonickým 4,13-18 ==


27. Pátek Toto praví Hospodin zástupů: Kdo se vás dotkne, dotkne se zřítelnice mého oka. Zachariáš 2,12 

Ježíš řekl: Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne; kdo odmítá mne, odmítá toho, který mě poslal. Lukáš 10,16 

== Matouš 27,50-54 == 1.Tesalonickým 5,1-11 ==


28. Sobota Pas berlou svou svůj lid. Micheáš 7,14 

Kristus říká: Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř. Jan 10,16 

== Zjevení 21,10-14.21-27 == 1.Tesalonickým 5,12-28 ==

1. neděle adventní Aj, král tvůj přijde tobě spravedlivý a spasení plný. Zachariáš 9,9 K 


29. Neděle Dotaž se ještě dnes na slovo Hospodinovo. 2.Paralipomenon 18,4 

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Jan 1,14 

Pane Ježíši Kriste,
tys Syn Boží zajisté,
v tebe srdcem věříme,
s Otcem i s Duchem ctíme.
Kterýž jsa Slovo božské
učiněn's tělo lidské,
jimž jsi nás sobě koupil,
když's smrt těžkou podstoupil.
- -

== Matouš 21,1-9 == Římanům 13,8-14 == Žalm 24 ==


30. Pondělí Nebudeš utlačovat hosta; víte přece, jak bývá hostu v duši, neboť jste byli hosty v egyptské zemi. 2.Mojžíšova 23,9 

Buďte jedni k druhým pohostinní a nestěžujte si na to! 1.Petrova 4,9 

== 1.Petrova 1,8-13 == 2.Tesalonickým 1,1-12 ==


LISTOPAD 2009: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 ]
[HESLA 2009: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]