[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 ]
[HESLA 2009: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]

PROSINEC 2009

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Bůh říká: Budete požehnáním, až vás zachráním. Nebojte se! Jednejte rozhodně. Zachariáš 8,13 


1. Úterý Jen ať se postaví a zachrání tě ti, kdo pozorují nebesa, kdo zírají na hvězdy, kdo při novoluní uvádějí ve známost, co by tě mohlo potkat. Hle, jsou jako sláma, spálí je oheň. Izaiáš 47,13-14 

Nyní jste však Boha poznali; lépe řečeno: byli jste od Boha poznáni. Jak to, že se zase navracíte k těm bezmocným a ubohým mocnostem? Galatským 4,9 

== Židům 10,32-39 == 2.Tesalonickým 2,1-17 ==


2. Středa O tvé spravedlnosti bude pak hovořit můj jazyk, každý den tě bude chválit. Žalm 35,28 

Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha. 1.Korintským 6,20 

== Koloským 1,9-14 == 2.Tesalonickým 3,1-18 ==


3. Čtvrtek Toto praví Hospodin: Odpovím ti v čase přízně, pomohu ti v den spásy. Izaiáš 49,8 

Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy! 2.Korintským 6,2 

== 1.Tesalonickým 5,1-8 == Zachariáš 1,1-17 ==


4. Pátek Když se přiblížil čas Davidovy smrti, přikázal svému synu Šalomounovi: "Odcházím cestou všeho pozemského. Ty však buď rozhodný a mužný. Dbej na to, co ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh: Choď po jeho cestách a dodržuj jeho nařízení." 1.Královská 2,1-2.3 

Kdo mezi vámi je největší, buď jako poslední, a kdo je v čele, buď jako ten, který slouží. Lukáš 22,26 

== Matouš 27,27-30 == Zachariáš 2,1-9 ==


5. Sobota Před Hospodinem smím dále chodit v zemi živých. Žalm 116,9 

Vždyť zde nemáme trvalý domov, nýbrž vyhlížíme město, které přijde. Židům 13,14 

== Matouš 23,37-39 == Zachariáš 2,10-17 ==

2. neděle adventní Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Lukáš 21,28 


6. Neděle Ukaž na mně dobré znamení, že jsi, Hospodine, moje pomoc, moje potěšení! Žalm 86,17 

Bůh potvrzoval jejich svědectví znameními, divy i rozličnými projevy své moci a rozdílením Ducha svatého podle své vůle. Židům 2,4 

Bludu noc již přešla,
záře víry vzešla,
ej, nuž prozírejme,
srdce otvírejme,
berouc roucho ctnosti,
slunce spravednosti.
- -

== Lukáš 21,25-33 == Jakubova 5,7-8 == 1.Samuelova 2,1-10 ==


7. Pondělí Spravedlnost vede k životu, kdežto kdo se žene za zlem, spěje k smrti. Přísloví 11,19 

Oblečte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Efezským 4,24 

== Židům 6,9-12 == Zachariáš 3,1-10 ==


8. Úterý Dopustils, že člověk nám po hlavách jezdil, šli jsme ohněm, vodou, vyvedl jsi nás však a dal hojnost všeho. Žalm 66,12 

Ježíš Kristus sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce. Galatským 1,4 

== Zjevení 2,12-17 == Zachariáš 4,1-14 ==


9. Středa V bázni před Hospodinem má člověk pevné bezpečí a útočiště. Přísloví 14,26 

A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Matouš 7,24 

== Zjevení 2,1-7 == Zachariáš 5,1-11 ==


10. Čtvrtek Nekárej mě, Hospodine, ve svém hněvu, netrestej mě ve svém rozhořčení! Žalm 6,2 

Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z nás, je to Boží dar. Efezským 2,8 

== 2.Korintským 5,1-10 == Zachariáš 6,1-8 ==


11. Pátek Radujte se s dcerou jeruzalémskou a jásejte nad ní všichni, kdo ji milujete! Veselte se s ní, veselte, všichni, kdo jste nad ní truchlívali. Izaiáš 66,10 

Prorok Jan píše: Ve vytržení ducha mě anděl vyvedl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha, zářící Boží slávou. Zjevení 21,10-11 

== Lukáš 22,66-71 == Zachariáš 6,9-15 ==


12. Sobota Nebesa se zaradují, rozjásá se země, mezi národy se bude říkat: "Hospodin kraluje!" 1.Paralipomenon 16,3 

Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Filipským 4,5 

== 1.Tesalonickým 4,13-18 == Zachariáš 7,1-14 ==

3. neděle adventní Připravte na poušti cestu Hospodinu. Panovník Hospodin přichází s mocí. Izaiáš 40,3.10 


13. Neděle Dobrořeč, má duše, Hospodinu! Vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním. Žalm 103,2.4 

Toto prohlašuje ten Svatý a Pravý: Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze. Zjevení 3,7.11 

Vítej, Králi věčnosti,
plný pravdy, milosti,
ač jsem tebe nehoden,
přijdi ke mně přece jen!
- -

== Matouš 11,2-10 == 1.Korintským 4,1-5 == Lukáš 1,46-55 ==


14. Pondělí David řekl Šalomounovi: Hospodin Bůh bude s tebou. Nenechá tě klesnout a neopustí tě, dokud veškeré dílo prací na Hospodinově domě nedokončíš. 1.Paralipomenon 28,2 

Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Filipským 2,13 

== Matouš 3,1-6 == Zachariáš 8,1-23 ==


15. Úterý Protože ses přede mnou pokořil a roztrhl jsi své roucho a přede mnou plakal, vyslyšel jsem tě, je výrok Hospodinův. 2.Paralipomenon 34,2 

Královský služebník Ježíšovi řekl: "Pane, pojď, než mé dítě umře!" Ježíš mu odpověděl: "Vrať se domů, tvůj syn je živ!" Ten člověk uvěřil slovu, které mu Ježíš řekl, a šel. Jan 4,46.49-50 

== Matouš 3,7-12 == Zachariáš 9,9-12 ==


16. Středa Naše pomoc je ve jménu Hospodina; on učinil nebesa i zemi. Žalm 124,8 

Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Efezským 3,20-21 

== Matouš 21,28-32 == Zachariáš 11,4-17 ==


17. Čtvrtek Žádostivě očekával jsem na Hospodina, i naklonil se ke mně, a vyslyšel mé volání. Žalm 40,2 K 

V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu. Koloským 4,2 

== Lukáš 1,26-38 == Zachariáš 12,9-13,1 ==


18. Pátek Naším Bohem je přece Hospodin. On nás opatroval na celé cestě, kterou jsme šli. Jozue 24,17 

Ježíš se modlil: Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je v tvém jménu, které jsi mi dal; ochránil jsem je, takže žádný z nich nezahynul. Jan 17,12 

== 1.Tesalonickým 5,16-24 == Zachariáš 14,1-11 ==


19. Sobota Zhřešili jsme už se svými otci, provinili jsme se, svévolně si vedli. Žalm 106,6 

Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích. Jakubova 4,17 

== 2.Korintským 1,18-22 == Malachiáš 1,6-14 ==

4. neděle adventní Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Pán je blízko. Filipským 4,4-5 


20. Neděle Hospodin Bude mít soucit s nuzným ubožákem, ubohým zachrání život. Žalm 72,13 

Cožpak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují? Jakubova 2,5 

Navštívils nás bídné
sluhy ve vězení,
nesa z divné lásky
z bíd nám vyproštění.
Z bohatého skladu
nebeského hradu
hojné neseš zboží,
štědrý Synu Boží:
Vítej, králi náš!
- -

== Lukáš 1,39-56 == Filipským 4,4-7 == Lukáš 1,68-79 ==


21. Pondělí Vysvobodí ubožáka, jenž volá o pomoc, poníženého, jenž nemá pomocníka. Žalm 72,12 

Kristus říká: Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to. Jan 16,23 

== Zjevení 3,7-12 == Malachiáš 2,17-3,5 ==


22. Úterý Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je Hospodin, nyní i navěky. Žalm 125,2 

Bůh vám bude oporou až do konce, abyste v onen den našeho Pána Ježíše Krista nebyli obviněni. 1.Korintským 1,8 

== Zjevení 22,16-21 == Malachiáš 3,6-12 ==


23. Středa I budou se bát Hospodinova jména na západě a jeho slávy na východu slunce. Izaiáš 59,19 

Všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo. Zjevení 15,4 

== Římanům 15,8-13 == Malachiáš 3,13-18 ==

Štědrý den


24. Čtvrtek Mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší. 1.Samuelova 3,9 

Anděl pastýřům řekl: Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Lukáš 2,10 

Zvěstujem vám radost
převelmi velikou:
porodila Panna čistotou panenskou
Krále nebeského.
Chvalme s nebešťany
Pána andělského.
- -

== Matouš 1,1-25 == Římanům 1,1-7 == Malachiáš 3,19-24 ==

1. svátek vánoční Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Jan 1,14 


25. Pátek Pomoz mi, můj Bože, Hospodine, podle svého milosrdenství mě zachraň. Žalm 109,26 

Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16 K 

Otče všemohoucí,
předivný v své moci,
jenž jsi dal Syna nám,
aby v lásce byl znám,
poslal's na svět jeho,
budiž chvála z něho.
- -

== Lukáš 2,1-20 == Titovi 3,4-7 == Žalm 2 ==

2. svátek vánoční -- Sv. Štěpána Velkou cenu má v Hospodinových očích oddanost jeho věrných až k smrti. Tobě obětuji oběť díků a budu vzývat Hospodinovo jméno. Žalm 116,15.17 

== Matouš 10,16-22 == Skutky 6,8-15.7,55-60 ==


26. Sobota Zpívejte Hospodinu, neboť vykonal důstojné činy, ať o tom zví celá země! Izaiáš 12,5 

Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení. Skutky 6,8 

Zpívejte, čest vzdejte
Hospodinu se všech stran!
Staré věci přestaly a nové se začaly,
obnovení smyslové, začněte písně nové,
nechať množí chvály Boží,
což má dchnutí
s vnitřní chutí,
po všem světě jest on Pán.
- -

== Jan 1,1-14 == Židům 1,1-6 == Lukáš 2,29-32 ==

Neděle po vánocích Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Jan 1,14 


27. Neděle Pro naše zlé skutky a pro naši velikou vinu, jsi nás ty, Bože náš, nepotrestal za naše nepravosti, jak jsme zasloužili. Ezdráš 9,13 

Marta řekla: Ano, Pane. Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět. Jan 11,27 

Toť Ježíš Kristus, Pán a Bůh,
jde zaplatiti lidstva dluh.
Chce Spasitelem vaším být,
vás od všech hříchů očistit.
- -

== Lukáš 2,22-40 == 1.Janova 1,1-4 == Jan 1,1-5 ==


28. Pondělí Zvrátil Hospodin, tvůj Bůh, zlořečení tobě v požehnání, neboť Hospodin, tvůj Bůh, tě miloval. 5.Mojžíšova 23,6 

Nepohrdám Boží milostí: Kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze zákon, byla by Kristova smrt zbytečná. Galatským 2,21 

== Matouš 2,13-18 == Jan 1,6-8 ==


29. Úterý Co on řekl, to se stalo, jak přikázal, tak vše stojí. Žalm 33,9 

Ježíš slepému řekl: "Jdi, umyj se v rybníce Siloe." (To jméno znamená "Poslaný".) On tedy šel, umyl se, a když se vrátil, viděl. Jan 9,7 

== 1.Janova 4,11-16a == Jan 1,9-13 ==


30. Středa Vy však říkáte: "Cesta Panovníkova není správná." Nuže, slyšte, dome izraelský: Má cesta že není správná? Nejsou to vaše cesty, jež nejsou správné? Ezechiel 18,25 

Pán řekl: Nemohu si se svým majetkem udělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý? Matouš 20,15 

== Židům 1,5-14 == Jan 1,14-18 ==

Závěr roku Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný; Žalm 103,8 


31. Čtvrtek Ať se zaradují všichni, kdo se k tobě utíkají. Žalm 5,12 

Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili. Jan 20,29 

Amen již! Pán stále blíž!
Vy bděte, buďte hotovi,
čekajíc a chvátajíc
ku příští slávy Kristovy,
ke svatební hostině,
vejdouc nebes do síně,
k nohám jeho pospíší
nevěsta. Přijď, Ježíši!
- -

== Lukáš 12,35-40 == Římanům 8,31b-39 == Žalm 103 ==


PROSINEC 2009: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 ]
[HESLA 2009: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]