[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 ] HESLA 2009 ]
[HESLA 2010: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

LEDEN 2010

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Milovati budeš Hospodina Boha svého z celého srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší síly své. 5.Mojžíšova 6,5 K

Nový Rok Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3,17


1. Pátek Stud polil moudré, zachvátil je děs, jsou polapeni. Hle, odvrhli Hospodinovo slovo, k čemu jim bude moudrost? Jeremiáš 8,9

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch. Koloským 3,16

== Lukáš 4,16-21 == Jakubova 4,13-15 == Žalm 97 ==


2. Sobota Hospodin kraluje, plésej země, a vesel se ostrovů všecko množství. Žalm 97,1 K

Anděl řekl Marii: Bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Lukáš 1,32

== Jozue 24,1-2a.13-18.25-26 == Jan 1,19-28 ==

2. Neděle po vánocích Slovo to tělo učiněno jest, a přebývalo mezi námi, (a viděli jsme slávu jeho, slávu jakožto jednorozeného od Otce,) plné milosti a pravdy. Jan 1,14 K


3. Neděle Až se dosyta najíš a vystavíš si pěkné domy a usídlíš se, jen ať se tvé srdce nevypíná. 5.Mojžíšova 8,12.14

Ať jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží. 1.Korintským 10,31

Vezmi, Pane, život můj,
své jej službě zasvěcuj,
moje dny, můj každý dech
slávu tvou vždy hlásat nech.
- -

== Lukáš 2,41-52 == 1.Janova 5,11-13 == Žalm 138 ==


4. Pondělí Shromáždím všechny pronárody a jazyky. I přijdou a spatří mou slávu. Izaiáš 66,18

Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali. Efezským 1,17

== 1.Mojžíšova 21,1-7 == Jan 1,29-34 ==


5. Úterý Bůh silný, Bůh Hospodin mluvil, a přivolal zemi od východu slunce i od západu jeho. Žalm 50,1 K

Varujte se odmítnout toho, kdo k vám mluví. Židům 12,25

== 1.Mojžíšova 9,12-17 == Jan 1,35-42 ==

Zjevení Páně - Epifanias Tma pomíjí, a světlo to pravé již svítí. 1.Janova 2,8b K


6. Středa Zkouší vás Hospodin, váš Bůh, aby poznal, zda milujete Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší. 5.Mojžíšova 13,4

Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. 1.Korintským 10,13

== Matouš 2,1-12 == Efezským 3,2-3a.5-6 == Jan 1,43-51 ==


7. Čtvrtek Bůh dělá veliké věci nad naše poznání. Jób 37,5

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. Židům 11,1

== 1.Janova 3,1-6 == Jan 2,1-12 ==


8. Pátek Milovati budeš Hospodina Boha svého z celého srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší síly své. 5.Mojžíšova 6,5 K

Ježíš řekl: Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Jan 13,35

== 1.Janova 2,12-17 == Jan 2,13-25 ==


9. Sobota Shromáždím k němu ještě další, k těm, kteří už k němu byli shromážděni. Izaiáš 56,8

Všichni lidé byli zaujati Filipovými slovy, když je slyšeli a když viděli znamení, která činil. A tak nastala veliká radost v tom městě. Skutky 8,6.8

== Efezským 4,17-24 == Jan 3,1-13 ==


Alianční modlitební týden

1. neděle po Zjevení Páně Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Římanům 8,14


10. Neděle Jak se mám odvděčit Hospodinu, že se mne tolikrát zastal? Žalm 116,12

Ten člověk odešel a začal zvěstovat v Dekapoli, jak veliké věci mu učinil Ježíš; a všichni se divili. Marek 5,20

Pakli Bůh je skrýše tvoje,
tvoje zbraň i záštita,
vítězstvím vše skončíš boje,
triumf tebe uvítá.
- -

== Matouš 3,13-17 == Římanům 12,1-3(4-8) == Žalm 96 ==


11. Pondělí Tvá jsou nebesa, tvá je i země, založil jsi svět a všechno, co je na něm. Ty jsi stvořil jih i sever, i Tábor a Chermón plesají v tvém jménu. Žalm 89,12-13

V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. Židům 1,2

== Skutky 10,37-48 == Jan 3,14-21 ==


12. Úterý Opěvovali Hospodina a vzdávali mu chválu a čest, že je dobrý, že jeho milosrdenství nad Izraelem je věčné. Ezdráš 3,11

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. Efezským 1,3

== Jozue 3,9-17 == Jan 3,22-36 ==


13. Středa Protož nikoli neoklamávejte jeden druhého, ale boj se každý Boha svého; nebo já jsem Hospodin Bůh váš. 3.Mojžíšova 25,17 K

Ježíš řekl: Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Jan 13,15

== Koloským 2,1-7 == 5.Mojžíšova 1,1-18 ==


14. Čtvrtek Bůh mne ze spárů podsvětí vykoupí, on mě přijme! Žalm 49,16

Když jsme my ještě mrtví byli v hříších, obživil nás Bůh spolu s Kristem, jehož milostí jste spaseni. A spolu s ním vzkřísil, i posadil na nebesích v Kristu Ježíši. Efezským 2,5.6 K

== Marek 10,13-16 == 5.Mojžíšova 1,19-33 ==


15. Pátek Nenechám tě klesnout a neopustím tě. Jozue 1,5

Boží zaslíbení jsou mocným povzbuzením pro nás, kteří jsme nalezli útočiště v naději nám dané. Židům 6,18

== Lukáš 12,49-53 == 5.Mojžíšova 1,34-46 ==


16. Sobota Výrobku svých rukou nebudeme už říkat: "Náš Bože!" Ozeáš 14,4

Bohové udělaní lidskýma rukama nejsou žádní bohové. Skutky 19,26

== Matouš 6,6-13 == 5.Mojžíšova 2,1-15 ==

2. neděle po Zjevení Páně Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Jan 1,17


17. Neděle Já vyleji vody v místa zprahlá žízní, bystřiny na suchou zemi. Já vyleji svého ducha na tvé potomstvo a své požehnání na ty, kteří z tebe vzejdou. Izaiáš 44,3

Bůh poslal do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. Galatským 4,6

Duchu svatý, světlo s nebe,
přijď, ó přijď, prosíme tebe,
Dárce všeho, přijdiž k nám!
Světlo v tmavé, bouřné noci,
hoste velmi přežádoucí,
k nebeským veď výšinám.
- -

== Jan 2,1-11 == Římanům 12,(4-8).9-16 == Žalm 92 ==


18. Pondělí Já jsem tě zasadil, révu ušlechtilou, samou spolehlivou sadbu. Jak ses mi mohla proměnit v révu planou a cizí? Jeremiáš 2,21

To jste tak pošetilí? Začali jste žít z Ducha Božího, a teď spoléháte sami na sebe? Tak veliké věci jste prožili nadarmo? A kdyby jen nadarmo! Galatským 3,3.4

== 5.Mojžíšova 4,5-13 == 5.Mojžíšova 2,16-25 ==


19. Úterý Pronárody, které si podrobíš, poslouchají mrakopravce a věštce, ale tobě to Hospodin, tvůj Bůh, nedovolil. 5.Mojžíšova 18,14

Neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Lukáš 11,4 K

== Marek 2,23-28 == 5.Mojžíšova 3,12-29 ==


20. Středa Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův: Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Jeremiáš 31,33

Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. Židům 13,20-21

== Lukáš 16,14-17(18) == 5.Mojžíšova 4,1-14 ==


21. Čtvrtek Zákon Hospodinův jest dokonalý, očerstvující duši. Žalm 19,8 K

Kdo říká: "Poznal jsem ho," a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy. 1.Janova 2,4

== Skutky 15,22-31 == 5.Mojžíšova 4,15-24 ==


22. Pátek Já zachráním své ovce a nikdo je už nebude loupit. Já vykonám soud mezi ovcí a ovcí. Ezechiel 34,22

Ježíš řekl: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř. Jan 10,10-11

== Jan 7,1-13 == 5.Mojžíšova 4,25-40 ==


23. Sobota Toto praví Hospodin: Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Jeremiáš 17,5.7

Máme účast na Kristu, jen když své počáteční předsevzetí zachováme pevné až do konce. Židům 3,14

== 5.Mojžíšova 33,1-4(7.12-16) == 5.Mojžíšova 5,1-22 ==

Poslední neděle po Zjevení Páně Nad tebou vzejde Hospodin, a sláva jeho nad tebou vidína bude. Izaiáš 60,2 K


24. Neděle Nevydal jsi mě do rukou nepřítele, dopřáls volnosti mým nohám. Žalm 31,9

Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: "Viděla jsem Pána." Jan 20,18

Buď tobě dík, ty slunce žití,
že lesk tvůj též mi světlo dal,
já chci tě stále velebiti,
že v tobě jsem se volným stal.
Dík za slova tvých svatých úst,
v nich dej mi stále růst.
- -

== Matouš 17,1-9 == 2.Korintským 4,6-10 == Žalm 1 ==


25. Pondělí Moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst. Přísloví 2,6

Nepřijali jsme ducha světa, ale Ducha toho, kterýž jest z Boha, abychom věděli, které věci od Boha darovány jsou nám. 1.Korintským 2,12 K

== 2.Korintským 3,(9-11)12-18 == 5.Mojžíšova 5,23-33 ==


26. Úterý Byly to naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Izaiáš 53,4

A víte, že Syn Boží se zjevil, aby hříchy sňal, a v něm žádný hřích není. 1.Janova 3,5

== Jan 1,43-51 == 5.Mojžíšova 6,1-9 ==


27. Středa Co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou. 1.Paralipomenon 29,1

Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. 1.Petrova 4,10

== Jan 3,31-36 == 5.Mojžíšova 6,10-25 ==


28. Čtvrtek Já jsem tě sformoval, služebník můj jsi, Izraeli, nebudeš u mne v zapomenutí. Izaiáš 44,21 K

Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná. Římanům 11,29

== Zjevení 1,(1.2)3-8 == 5.Mojžíšova 7,1-11 ==


29. Pátek Ucho, které slyší, a oko, které vidí, obojí učinil Hospodin. Přísloví 20,12

Viděli jsme a svědčíme, že Otec poslal Syna svého, spasitele světa. 1.Janova 4,14 K

== Jan 8,12-20 == 5.Mojžíšova 7,12-26 ==


30. Sobota Jáť jsem tě poznal na poušti v zemi velmi vyprahlé. Ozeáš 13,5 K

Již nebudou hladovět ani žíznit, ani slunce nebo jiný žár jim neublíží, neboť Beránek, který je před trůnem, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu z očí. Zjevení 7,16-17

== 4.Mojžíšova 6,22-27 == 5.Mojžíšova 8,1-20 ==


Neděle Bible

Septuagesimae (70 dní před velikonocemi)

Nakloň, můj Bože, své ucho a slyš, otevři své oči a viz, jak jsme zpustošeni my i město, které se nazývá tvým jménem. Vždyť ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. Daniel 9,18


31. Neděle Slovem Hospodinovým nebesa učiněna jsou, a duchem úst jeho všecko vojsko jejich. Žalm 33,6 K

Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. Židům 11,3

Tebe, Bože, chválíme,
Pane, tvoji ctíme sílu.
Před tebou se skláníme,
tvému divíce se dílu.
Tys od věků na věky,
Bože mocný, veliký.
- -

== Matouš 20,1-16a == 1.Kor. 9,24-27 == Žalm 119,73-80 ==


LEDEN 2010: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 ] HESLA 2009 ]
[HESLA 2010: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]