[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 ] HESLA 2009 ]
[HESLA 2010: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ÚNOR 2010

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/

Heslo měsíce: Potřebný ze země nevymizí. Proto ti přikazuji: Ve své zemi ochotně otvírej ruku svému utištěnému a potřebnému bratru. 5.Mojžíšova 15,11


1. Pondělí Hospodine, tebe vyvyšuji, neboť jsi mě vytáhl z hlubin. Žalm 30,2

Byl tam i jeden člověk, nemocný již třicet osm let. Ježíš mu řekl: "Vstaň, vezmi své lože a choď!" A hned byl ten člověk uzdraven; vzal své lože a chodil. Jan 5,5.8-9

== Lukáš 19,1-10 == 5.Mojžíšova 9,1-6 ==


2. Úterý Budou vzhlížet ke mně, kterého probodli. Zachariáš 12,10

Pilát řekl: "Hle, váš král!" Oni se dali do křiku: "Pryč s ním, pryč s ním, ukřižuj ho!" Jan 19,14-15

== Židům 12,12-17 == 5.Mojžíšova 9,7-21 ==


3. Středa Kde jsou tví bohové, které sis udělal? Ať vstanou a zachrání tě ve zlý čas. Jeremiáš 2,28

Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život. 1.Janova 5,20

== Matouš 10,40-42 == 5.Mojžíšova 9,22-29 ==


4. Čtvrtek Trestati vás budu podlé skutků vašich, dí Hospodin. Jeremiáš 21,14 K

V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. Galatským 6,9

== 1.Korintským 3,(1-3)4-8 == 5.Mojžíšova 10,1-9 ==


5. Pátek Na tebe jsem odkázán už z lůna, z života mé matky ty jsi můj Bůh. Žalm 22,11

Všickni zajisté vy synové Boží jste v Kristu Ježíši skrze víru. Galatským 3,26 K

== Jan 2,13-22 == 5.Mojžíšova 10,10-22 ==


6. Sobota Má duše jásá k chvále mého Boha, neboť mě oděl rouchem spásy, zahalil mě pláštěm spravedlnosti. Izaiáš 61,10

Kteřížkoli v Krista pokřtěni jste, Krista jste oblékli. Galatským 3,27 K

== 1.Korintským 1,26-31 == 5.Mojžíšova 11,1-12 ==

Sexagesimae (60 dní před velikonocemi)

Dnes, uslyšeli-li byste hlas jeho, nezatvrzujte srdcí svých. Židům 3,15 K


7. Neděle Bože, zemí jsi otřásl, rozštěpil jsi ji; scel její trhliny, neboť se hroutí! Žalm 60,4

Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Skutky 2,4

Ó Hospodine, přioděj
nás mocí s výsosti!
Přijď, Duchu svatý, přijď a dej
nám dar své milosti!
- -

== Lukáš 8,4-8(9-15) == Židům 4,12-13 == Žalm 119,81-88 ==


8. Pondělí Ještě prvé nežli den byl, já jsem, a není žádného, kdož by vytrhl z ruky mé. Když co dělám, kdo ji odvrátí? Izaiáš 43,13 K

Svatý, svatý, svatý Pán Bůh všemohoucí, kterýž byl, a jest, i přijíti má. Zjevení 4,8 K

== 5.Mojžíšova 32,44-47 == 5.Mojžíšova 11,13-32 ==


9. Úterý Hospodin odvětil: Na tvou přímluvu promíjím. 4.Mojžíšova 14,20

A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. Jan 14,13

== 2.Mojžíšova 7,1-13 == 5.Mojžíšova 12,1-12 ==


10. Středa Prosazovat spravedlnost a právo je před Hospodinem výbornější než oběť. Přísloví 21,3

Nezapomínejme také na dobročinnost a štědrost, takové oběti se Bohu líbí. Židům 13,16

== Marek 6,1-6 == 5.Mojžíšova 15,1-11 ==


11. Čtvrtek Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých. Izaiáš 58,11

Ježíš vzal chleby, vzdal díky a rozdílel sedícím; stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Jan 6,11

== Lukáš 6,43-49 == 5.Mojžíšova 15,12-18 ==


12. Pátek Bůh je Bohem, jenž nás zachraňuje. Je to on, Panovník Hospodin, kdo vyvádí z tenat smrti. Žalm 68,21

Vyznáš-li ústy svými Pána Ježíše a srdcem svým uvěříš-li, že jej Bůh vzkřísil z mrtvých, spasen budeš. Římanům 10,9 K

== Jan 12,34-36(37-42) == 5.Mojžíšova 16,1-17 ==


13. Sobota Gedeón odpověděl: Dovol, můj pane, je-li s námi Hospodin, proč nás tohle všechno potkává? Soudců 6,13

Nebývejte neopatrní, ale rozumějící, která by byla vůle Páně. Efezským 5,17 K

== Matouš 13,31-35 == 5.Mojžíšova 16,18-20 ==

Estomihi (Budiž mi pevnou skalou. Žalm 31,3 )

Ježíš vzal k sobě svých Dvanáct a řekl jim: "Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků." Lukáš 18,31


14. Neděle Ať se valí právo jako vody, spravedlnost jak proudící potok. Amos 5,24

Zkoumejte, co se líbí Pánu. Efezským 5,10

Ó ujmi ruku moji
a veď mne sám,
na cestš zde a v boji
ať neklesám.
Já nevím sobě rady,
ó Pane můj;
ty sám mne proveď všady,
vždy při mně stůj.
- -

== Marek 8,31-38 == 1.Korintským 13,1-13 == Žalm 31 ==


15. Pondělí Hospodin pak předcházel je ve dne v sloupu oblakovém, aby je vedl cestou, v noci pak v sloupu ohnivém, aby svítil jim, aby ve dne i v noci jíti mohli. 2.Mojžíšova 13,21 K

Bůh jest světlo, a tmy v něm nižádné není. 1.Janova 1,3.5 K

== Lukáš 13,31-35 == 5.Mojžíšova 17,14-20 ==


Začátek postní doby


16. Úterý Nepustím tě, leč mi požehnáš. 1.Mojžíšova 32,27 K

Ježíš řekl: "Ženo, tvá víra je veliká; staň se ti tak, jak chceš." A od té hodiny byla její dcera zdráva. Matouš 15,28

== Lukáš 5,33-39 == 5.Mojžíšova 18,9-22 ==


17. Středa Ty jsi, Pane, dobrotivý a lítostivý, a hojný v milosrdenství ke všechněm, kteříž tě vzývají. Žalm 86,5 K

Přistupmež směle s doufáním k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství, a milost nalezli ku pomoci v čas příhodný. Židům 4,16 K

== Matouš 6,16-21 | 2.Petrova 1,2-11 == 5.Mojž. 19,1-13 ==


18. Čtvrtek Jenom svými hříchy chtěls mě nutit k službě, svými nepravostmi jsi mě obtěžoval. Já, já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti, na tvé hříchy nevzpomenu. Izaiáš 43,24-25

Ježíš byl vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše ospravedlnění. Římanům 4,25

== Zachariáš 7,2-13 == 5.Mojžíšova 24,6-22 ==


19. Pátek Synové tvého lidu říkají: "Panovníkova cesta není správná." Nejsou však správné jejich cesty. Ezechiel 33,17

Jestliže budeme vyznávati hříchy své, věrnýť jest Bůh a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy, a očistil nás od všeliké nepravosti. 1.Janova 1,9 K

== Jan 8,21-30 == 5.Mojžíšova 26,1-15 ==


20. Sobota Bůh silný můj ty jsi. Žalm 118,28 K

Žádný nepřichází k Otci než skrze mne. Jan 14,6 K

== Daniel 5,1-7.17-30 == 5.Mojžíšova 30,11-20 ==

Invocavit (Vzývati mne bude a vyslyším jej. Žalm 91,15 )

Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. 1.Janova 3,8b


21. Neděle Někdo rozdává a přibývá mu stále, kdežto ten, kdo je skoupý, mívá nedostatek. Přísloví 11,24

Ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci; jsme chudí, a přece mnohé obohacujeme; nic nemáme, a přece nám patří vše. 2.Korintským 6,4.10

Ztrápení a chudí
vyjdou z nesnází,
bohatý a jistý
s prázdnou odchází.
Má duše Boha velebí,
chválu vzdává,
Pánem je nejen na nebi,
buď mu sláva!
- -

== Matouš 4,1-11 == Židům 4,14-16 == Žalm 91 ==


22. Pondělí Hospodin byl mi podpora. 2.Samuelova 22,19 K

Výbornéť jest zajisté, aby milostí upevněno bylo srdce. Židům 13,9 K

== 1.Janova 3,7-11(12) == 5.Mojžíšova 31,1-8 ==


23. Úterý Nechystej nic zlého na svého bližního, který s tebou důvěřivě bydlí. Přísloví 3,29

Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch. 1.Korintským 13,5

== Jób 1,1-22 == 5.Mojžíšova 33,1-5.26-29 ==


24. Středa Až budete daleko, vzpomeňte na Hospodina a mějte na srdci Jeruzalém. Jeremiáš 51,50

Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto zpronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i Syn člověka, až přijde. Marek 8,38

== 1.Korintským 10,9-13 == 5.Mojžíšova 34,1-12 ==


25. Čtvrtek Hospodin pošle anděla svého s tebou, a šťastnou způsobí cestu tvou. 1.Mojžíšova 24,40 K

Anděl řekl Petrovi: "Opásej se a obuj se!" Petr to udělal a anděl ho vyzval: "Vezmi si plášť a pojď za mnou." Skutky 12,8

== Jakubova 4,1-10 == Jan 11,1-10 ==


26. Pátek Zorejte si úhor, nesejte do trní! Jeremiáš 4,3

Obnovte se duchovním smýšlením, oblečte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Efezským 4,23-24

== Židům 2,11-18 == Jan 11,11-19 ==


27. Sobota Popatřiž z příbytku svatého svého s nebe, a požehnej lidu svému Izraelskému. 5.Mojžíšova 26,15 K

Přijal Izraele, služebníka svého, pamětliv jsa na milosrdenství své. Lukáš 1,54 K

== Zjevení 20,1-6 == Jan 11,20-31 ==

Reminiscere (Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine. Žalm 25,6 )

Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5,8


28. Neděle Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo. 1.Mojžíšova 2,3

Sobota pro člověka učiněna jest, a ne člověk pro sobotu. Marek 2,27 K

Svatá doba, Páně den,
Hospodin buď veleben!
On sám den ten oddělil,
požehnal a posvětil.
I já práci odkládám,
duši Pánu odávám.
- -

== Marek 12,1-12 == Římanům 5,1-5(6-11) == Žalm 35,1-16 ==


ÚNOR 2010: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 ] HESLA 2009 ]
[HESLA 2010: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]