[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 ] HESLA 2009 ]
[HESLA 2010: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

BŘEZEN 2010

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Jan 15,13


1. Pondělí K modlitbě bezmocných se skloní, jejich modlitbami nepohrdne. Žalm 102,18

Ježíš řekl: Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. Jan 14,18

== Jeremiáš 26,1-3.7-16.24 == Jan 11,32-45 ==

1457 začátek Jednoty bratrské v Čechách


2. Úterý Svlažuješ hory z výsostí svých, aby ovocem činů tvých sytila se země. Žalm 104,13 K

Všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díkůvzdáním. 1.Timoteovi 4,4

== Jób 2,1-10 == Jan 11,46-57 ==


3. Středa Tvář má předcházeti vás bude, a dámť odpočinutí. 2.Mojžíšova 33,14 K

Boží lid má pravý odpočinek teprve před sebou. Židům 4,9

== 2.Mojžíšova 17,1-7 == Jan 12,1-11 ==


4. Čtvrtek Hospodin veliký jest, a vší chvály hodný, a velikost jeho nemůž vystižena býti. Žalm 145,3 K

Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. 1.Janova 3,1

== 1.Janova 1,8-2,2(3-6) == Jan 12,12-19 ==


Ženy zvou ke světovému dni modliteb


5. Pátek Kéž tvé milosrdenství mě potěší, jak jsi svému služebníku řekl. Žalm 119,76

Boží milost zahrnula mnohé, milost darovaná v jediném člověku, Ježíši Kristu. Římanům 5,15

== Lukáš 9,43b-48 == Jan 12,20-26 ==


6. Sobota Což nemáte žít v bázni před naším Bohem a uvarovat se pohanění ze strany pohanů? Nehemiáš 5,9

O něm jste slyšeli a byli v něm vyučeni podle pravdy, která je v Ježíši. Odložte dřívější způsob života, staré lidství. Efezským 4,21-22

== Galatským 2,16-21 == Jan 12,27-36 ==

Oculi (Stále upínám své oči k Hospodinu. Žalm 25,15 )

Ježíš řekl: Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. Lukáš 9,62


7. Neděle Ty jsi Bůh, jenž činí divy! Svoji moc jsi dal národům poznat. Žalm 77,15

Když přišla plnost času, poslal Bůh Syna svého učiněného z ženy. Galatským 4,4 K

Ve všem jsi Ty, vše v Tobě jest,
života zdroj dnům našim\char39 s dal.
Za stín i slunce našich cest
zpíváme Tobě píseň chval.
- -

== Lukáš 9,57-62 == Efezským 5,1-8a == Žalm 35,17-28 ==


8. Pondělí Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sijónu hlásá: "Tvůj Bůh kraluje!" Izaiáš 52,7

Poslal je, aby kázali království Boží, a uzdravovali nemocné. Lukáš 9,2 K

== Lukáš 14,(25-26)27-33(34-35) == Jan 12,37-50 ==


9. Úterý Zjeví se sláva Hospodinova, a uzří všeliké tělo spolu, že ústa Hospodinova mluvila. Izaiáš 40,5 K

Bůh dej osvícené oči mysli vaší, abyste věděli, která by byla naděje povolání jeho a jaké bohatství slávy dědictví jeho v svatých. Efezským 1,18 K

== Jób 7,11-21 == Jan 13,1-11 ==


10. Středa Odstup to od nás, abychom odporovati měli Hospodinu, a odvraceti se dnes a nejíti za Hospodinem. Jozue 22,29 K

Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná shromáždění. Židům 10,24-25

== Marek 9,38-41(42-47) == Jan 13,12-20 ==


11. Čtvrtek Toto praví Hospodin: "Nevyléčitelné je tvé poranění, bolestná je tvá rána. Zahojím a vyléčím tvé rány." Jeremiáš 30,12.17

A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. 1.Janova 5,11

== Marek 8,(10-13)14-21 == Jan 13,21-30 ==


12. Pátek Očistím rty každého lidu a všichni budou vzývat Hospodinovo jméno a sloužit mu společnou paží. Sofoniáš 3,9

Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou. A volali velikým hlasem: "Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu, a Beránkovi." Zjevení 7,9-10

== Matouš 10,34-39 == Jan 13,31-38 ==


13. Sobota Já, já jsem váš utěšitel. Proč se tedy bojíš člověka, jenž umírá? Izaiáš 51,12

Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Římanům 8,31

== Lukáš 17,28-33 == Jan 14,1-7 ==

Laetare (Veselte se s Jeruzalémem. Izaiáš 66,10 )

Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Jan 12,24


14. Neděle Panovník Hospodin sejme potupu svého lidu z celé země. Izaiáš 25,8

Bůh setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude - neboť co bylo, pominulo. Zjevení 21,4

Tu na věky jsa svoboden
a v sbor tvých věrných uveden
bez konce budu plesati
a tobě chválu vzdávati.
- -

== Jan 12,20-26 == 2.Korintským 1,3-7 == Žalm 57 ==


15. Pondělí Bože, svatá jest cesta tvá. Žalm 77,14 K

Chce-li kdo za mnou přijíti, zapři sebe sám, a vezmi kříž svůj, a následujž mne. Marek 8,34 K

== 5.Mojžíšova 8,2-10 == Jan 14,8-14 ==


16. Úterý Což je mi Efrajim syn tak drahý, dítě mého potěšení? Kdykoli však o něm mluvím, znovu a znovu si ho připomínám. Proto je mé nitro nad ním zneklidněno. Slituji, slituji se nad ním, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 31,20

Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se smilovává. Římanům 9,16

== Jób 9,14-23.32-35 == Jan 14,15-26 ==


17. Středa Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. Malachiáš 3,1

Jan Křtitel řekl: Jsem hlas volajícího na poušti: Urovnejte cestu Páně - jak řekl prorok Izaiáš. Ten, který přichází za mnou, tomu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u jeho obuvi. Jan 1,23.27

== Jan 15,9-17 == Jan 14,27-31 ==


18. Čtvrtek Kdo může obstát před Hospodinem, tímto svatým Bohem? 1.Samuelova 6,20

Petr řekl Ježíšovi: "Nikdy mi nebudeš mýt nohy!" Ježíš odpověděl: "Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl." Jan 13,8

== 2.Korintským 4,11-18 == Jan 15,1-8 ==


19. Pátek Jste synové Hospodina, svého Boha. 5.Mojžíšova 14,1

Jste světlo v Pánu. Jakožto synové světla choďte. Efezským 5,8 K

== Jan 10,17-26 == Jan 15,9-17 ==


20. Sobota Navrať se ke svému Bohu, dbej na milosrdenství a právo, s nadějí vytrvale čekej na svého Boha. Ozeáš 12,7

Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. 1.Petrova 3,9

== Jan 14,15-21 == Jan 15,18-16,4 ==

Judica (Bože, zjednej mi právo! Žalm 43,1 )

Syn člověka nepřišel, aby jemu slouženo bylo, ale aby on sloužil a aby dal život svůj na vykoupení za mnohé. Matouš 20,28 K


21. Neděle Ty jsi, Hospodine, otec náš, vykupitel náš, toť jest od věčnosti jméno tvé. Izaiáš 63,16 K

Když se zjevila dobrota a láska k lidem Spasitele našeho Boha, podle milosrdenství svého spasil nás. Titovi 3,4-5 K

A dokud trvá život ten,
jsem pevně na tom ustaven,
že o té Boží milosti
chci svědčit se vší smělostí.
- -

== Marek 10,35-45 == Židům 5,7-9 == Žalm 43 ==


22. Pondělí Nechť jsou tvé oči otevřené k prosbě tvého služebníka i k prosbě Izraele, tvého lidu, a slyš je, kdykoli budou k tobě volat. 1.Královská 8,52

Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. 1.Janova 5,14

== Židům (6,20)7,1-3(16-17)24-27 == Jan 16,5-15 ==


23. Úterý Lidský synu, srdcem přijmi a ušima slyš všechna má slova, jež k tobě mluvím. Ezechiel 3,10

Královna jihu přišla z nejzazších končin země, aby slyšela moudrost Šalomounovu - a hle, zde je více než Šalomoun. Lukáš 11,31

== Jób 19,21-27 == Jan 16,16-24 ==


24. Středa Skryl se Adam a žena jeho před tváří Hospodina Boha. 1.Mojžíšova 3,8 K

Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. Židům 4,13

== Židům 9,11-15 == Jan 16,25-33 ==


25. Čtvrtek A já jsem si ukvapeně řekl: "Jsem zapuzen, nechceš mě už vidět." Avšak vyslyšel jsi moje prosby, když jsem k tobě o pomoc volal. Žalm 31,23

Ježíš řekl Bartimeovi: "Jdi, tvá víra tě zachránila." Hned prohlédl a šel tou cestou za ním. Marek 10,52

== 1.Korintským 2,1-5 == Jan 17,1-5 ==


26. Pátek Zpívati budu Hospodinu, že jest mi tak dobře učinil. Žalm 13,6 K

Budiž vzdán dík Bohu, který nás stále vodí v triumfálním průvodu Kristově a všude skrze nás šíří vůni svého poznání. 2.Korintským 2,14

== Židům 10,1.11-18 == Jan 17,6-16 ==


27. Sobota Hospodin nás vyslyšel, shlédl na naše pokoření, plahočení a útlak. 5.Mojžíšova 26,7

Moře se vzdouvalo mocným náporem větru. Když veslovali asi pětadvacet nebo třicet stadií, spatřili Ježíše, jak kráčí po moři a blíží se k lodi; zmocnil se jich strach. On však jim řekl: "Já jsem to, nebojte se!" Jan 6,18-20

== Zjevení 14,1-5 == Jan 17,17-26 ==

Květná neděle Syn člověka musí být vyvýšen, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Jan 3,14.15


28. Neděle On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Izaiáš 40,29

Druhého dne se dovědělo mnoho poutníků, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové ratolesti, šli ho uvítat a volali: "Hosanna, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský." Jan 12,12-13

Protož samého
Boha našeho
slavně zvyšujme,
před ním klekejme
na hoře jeho
trůnu svatého.
Náš tento Král i Pán
jest nejsvětější sám.
- -

== Jan 12,12-19 == Filipským 2,5-11 == Žalm 55 ==


29. Pondělí Tvoje království je království všech věků, tvoje vláda přečká všechna pokolení. Žalm 145,13

Ježíš Kristus jest včera i dnes, tentýž i na věky. Židům 13,8 K

== Římanům 5,6-11 == Jan 18,1-11 ==


30. Úterý Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává. Žalm 145,9

Jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. 1.Janova 4,11

== Jób 38,1-11;42,1-6 == Jan 18,12-27 ==


31. Středa Hospodin půjde před vámi, Bůh Izraele bude též uzavírat váš průvod. Izaiáš 52,12

Ježíš řekl: Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne, tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce. Jan 10,14.15

== Izaiáš 26,20-21 == Jan 18,28-40 ==


BŘEZEN 2010: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 ] HESLA 2009 ]
[HESLA 2010: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]