[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 ] HESLA 2009 ]
[HESLA 2010: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

DUBEN 2010

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Kéž byste osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu. Efezským 1,18

Zelený Čtvrtek Památku způsobil předivnými skutky svými milostivý a milosrdný Hospodin. Žalm 111,4 K


1. Čtvrtek Požehnejž tobě Hospodin, a ostříhejž tebe. 4.Mojžíšova 6,24 K

Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky. Jan 6,51

Ó viz ty slzy vřelé
a vroucí city mé;
ó, nechť mé srdce celé
tvá láska zaujme!
Já rád bych v srdce tvoje
se více ponořil
a z tvého lásky zdroje
vždy nových čerpal sil.
- -

== Jan 13,1-15(34-35) == 1.Kor. 11,23-26 == Jan 19,1-16a ==

Velký Pátek Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16


2. Pátek Hospodine, vyslyš mou modlitbu, přej mi sluchu, když o pomoc volám, nebuď k mému pláči hluchý. Žalm 39,13

Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. 2.Korintským 4,10

Sil ty mne, Pane, sám,
ať v mdlobách neklesám,
bych tvým vždy byl!
Ó přijmi oběť chval,
že\char39 s za mne život dal,
a dej, bych miloval
tě ze všech sil!
- -

== Jan 19,16-30 == 2.Kor. 5,14b-21 == Žalm 22,2-6.12.23-28 ==


3. Sobota Onť bude souditi mezi národy, a trestati bude lidi mnohé. I zkují meče své v motyky, a oštípy své v srpy. Izaiáš 2,4 K

Ježíš řekl: Pokoj zůstavuji vám, pokoj svůj dávám vám; ne jako svět dává, já dávám vám. Nermutiž se srdce vaše, ani strachuj. Jan 14,27 K

== Pláč 3,51-62 == Jan 19,31-42 ==

Velikonoční neděle Ježíš řekl: Byl jsem mrtev - a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. Zjevení 1,18


4. Neděle Dobrořečiti budu Hospodinu každého času, vždycky chvála jeho v ústech mých. Žalm 34,2 K

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 1.Petrova 1,3

V temné noci božskou mocí
blesk se zaskvěl nad hrobem,
světlem jasným, divukrásným
osvěcuje všecku zem.
- -

== Marek 16,1-8 == 1.Korintským 15,1-11 == Jan 20,1-10 ==

Velikonoční pondělí


5. Pondělí V ruce tvé jest i to, kohož chceš zvelebiti a upevniti. 1.Paralipomenon 29,1

Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. 2.Tesalonickým 3,3

== Lukáš 24,13-35 == 1.Korintským 15,12-20 == Jan 20,11-18 ==


6. Úterý Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. Přísloví 15,1

Hněváte-li se, nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce. Efezským 4,26

== 1.Korintským 15,20-28 == Jan 20,19-23 ==


7. Středa Můj duch stojí uprostřed vás. Nebojte se! Aggeus 2,5

Ježíš řekl: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. Jan 16,7

== 1.Korintským 15,35-49 == Jan 20,24-31 ==


8. Čtvrtek Proč, ó Hospodine, stojíš zdaleka, a skrýváš se v čas ssoužení? Žalm 10,1 K

Marie padla Ježíšovi k nohám a řekla: "Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel." Jan 11,32

== 1.Korintským 15,50-57 == Jan 21,1-14 ==


9. Pátek Všecko na tě očekává, abys jim dával pokrm časem svým. Když jim dáváš, sbírají; když otvíráš ruku svou, nasyceni bývají dobrými věcmi. Žalm 104,27-28 K

Chléb náš vezdejší dej nám dnes. Matouš 6,11 K

== 1.Korintským 5,6b-8 == Jan 21,15-19 ==


10. Sobota Volně budu chodit, na tvá ustanovení se dotazuji. Žalm 119,45

Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: "Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými." Jan 8,31-32

== 2.Timoteovi 2,8-13 == Jan 21,20-25 ==

Quasimodogeniti (Jako narozené děti. 1.Petrova 2,2 )

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 1.Petrova 1,3


11. Neděle Vzdejtež velebnost Bohu našemu, 5.Mojžíšova 32,3 K

Plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Efezským 5,19-20

Haleluja, nechť chvála, čest
našemu Bohu vzdána jest
za všecky skutky jeho!
Od věků až ku věčnosti
Pán Bůh náš plný milosti
buď chválen od každého!
Slavte, pravte:
Svatý, svatý, ovšem svatý
jest náš Pán Bůh,
Hospodin Pán Bůh zástupů.
- -

== Jan 20,19-29 == 1.Petrova 1,3-9 == Žalm 84 ==


12. Pondělí Dnové jdou, dí Hospodin, v nichž učiním s domem Izraelským a s domem Judským smlouvu novou. Jeremiáš 31,31 K

Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: "Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku." 1.Korintským 11,25

== Izaiáš 42,10-16 == Efezským 1,1-10 ==


13. Úterý Všickni národové, kteréž jsi učinil, přicházejíce, skláněti se budou před tebou, Pane, a ctíti jméno tvé. Žalm 86,9 K

Káži-li evangelium, nemám se čím chlubiti, poněvadž jsem to povinen; ale běda by mně bylo, kdybych nekázal. 1.Korintským 9,16 K

== Jób 42,7-13(14-17) == Efezským 1,11-14 ==


14. Středa Vy svědkové moji jste, praví Hospodin. Izaiáš 43,10 K

Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Marek 16,15

== 1.Petrova 1,22-25 == Efezským 1,15-23 ==


15. Čtvrtek Dal jsem odpověď těm, kdo se neptali, dal jsem se nalézt těm, kdo mě nehledali. Izaiáš 65,1

Ježíš viděl Leviho, syna Alfeova, jak sedí v celnici, a řekl mu: "Pojď za mnou!" On vstal a šel za ním. Marek 2,14

== Jan 17,9-19 == Efezským 2,1-10 ==


16. Pátek K tomu, co vám přikazuji, nic nepřidáte a nic z toho neuberete, ale budete dbát na příkazy Hospodina, svého Boha, které vám udílím. 5.Mojžíšova 4,2

Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Jan 14,26

== Lukáš 23,50-56 == Efezským 2,11-22 ==


17. Sobota Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku. Izaiáš 1,17

Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův. Galatským 6,2 K

== Jan 12,44-50 == Efezským 3,1-13 ==

Misericordias Domini (Milosrdenství Hospodinova plná je země Žalm 33,5 )

Ježíš řekl: Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Jan 10,11.27.28


18. Neděle Mé srdce jásotem oslavuje Hospodina. 1.Samuelova 2,1

Filip dvořana pokřtil. Když vystoupili z vody, Duch Páně se Filipa zmocnil a dvořan ho už neviděl, ale radoval se a jel dál svou cestou. Skutky 8,38-39

Ježíši krásný,
panovníče jasný,
Boží i lidský synu,
tebe milovat
a oslavovat
žádám každou hodinu.
- -

== Jan 10,11-16(27-30) == 1.Petrova 2,21b-25 == Žalm 87 ==


19. Pondělí Ty jsi můj služebník, tebe jsem vyvolil, nezavrhl jsem tě. Izaiáš 41,9

Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce. Jan 15,16

== 4.Mojžíšova 27,(12-14)15-23 == Efezským 3,14-21 ==


20. Úterý Jak bych učinil takovou nešlechetnost, a hřešil proti Bohu? 1.Mojžíšova 39,9 K

Víme však, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. Galatským 2,16

== 1.Korintským 4,9-16 == Efezským 4,1-6 ==


21. Středa Jako nová nebesa a nová země, které učiním, budou stát přede mnou, je výrok Hospodinův, tak nepohnutelně bude stát vaše potomstvo a vaše jméno. Izaiáš 66,22

Budiž věrný až do smrti, a dámť korunu života. Zjevení 2,10 K

== Jan 17,20-26 == Efezským 4,7-16 ==


22. Čtvrtek On je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nic neotřese. Žalm 62,7

Víte, komu se podobá ten, kdo slyší tato má slova a plní je? Je jako člověk, který stavěl dům: kopal, hloubil, až položil základy na skálu. Když přišla povodeň, přivalil se proud na ten dům, ale nemohl jím pohnout, protože byl dobře postaven. Lukáš 6,47-48

== Efezským 4,(8-10)11-16 == Efezským 4,17-24 ==


23. Pátek Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele. 4.Mojžíšova 24,17

Já Ježíš poslal jsem anděla svého, aby vám svědčil o těchto věcech v církvích. Já jsem kořen a rod Davidův, a hvězda jasná a jitřní. Zjevení 22,16 K

== Matouš 26,30-35 == Efezským 4,25-32 ==


24. Sobota Hospodin pro své veliké jméno svůj lid nezavrhne. 1.Samuelova 12,22

Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh. Skutky 2,39

== Jan 14,1-6 == Efezským 5,1-14 ==

Jubilate (Plésej Hospodinu všecka země! Žalm 66,1 K )

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 2.Korintským 5,17


25. Neděle Uplatňujte právo a spravedlnost, vysvobozujte oloupeného z rukou utiskovatele, netýrejte bezdomovce, sirotka a vdovu, nedopouštějte se násilí. Jeremiáš 22,3

S láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud - tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly. Židům 13,2

A proto udílejte,
ze svých statků dávejte
chudým lidem k potřebám,
jak jsem já dal štědře vám.
- -

== Jan 15,1-8 == 1.Janova 5,1-4 == Žalm 66 ==


26. Pondělí Přede mnou každý klesne na kolena a každý jazyk odpřisáhne: "Jenom v Hospodinu je spravedlnost i moc." Izaiáš 45,23-24

Bůh ho vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno - na nebi, na zemi i pod zemí - a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán. Filipským 2,9.10-11

== Římanům 1,18-25 == Efezským 5,15-20 ==


27. Úterý Mým trůnem jsou nebesa a podnoží mých nohou země. Kdepak je ten dům, který mi chcete vybudovat? Izaiáš 66,1

Nejvyšší nebydlí v domích rukou udělaných. Skutky 7,48 K

== 2.Korintským 5,11-18 == Efezským 5,21-33 ==


28. Středa Osvěť Hospodin tvář svou nad tebou, a buď milostiv tobě. 4.Mojžíšova 6,25 K

Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Jan 20,21

== Jan 8,31-36 == Efezským 6,1-4 ==


29. Čtvrtek Navrátíš-li se k Hospodinu, svému Bohu, změní Hospodin, tvůj Bůh, tvůj úděl a slituje se nad tebou. 5.Mojžíšova 30,2.3

Ježíš řekl: Dcero, tvá víra tě zachránila. Odejdi v pokoji, uzdravena ze svého trápení! Marek 5,34

== Římanům 8,7-11 == Efezským 6,5-9 ==


30. Pátek I řekl jsem: Nebuduť ho připomínati, ani mluviti více ve jménu jeho. Ale jest v srdci mém jako oheň hořící. Jeremiáš 20,9 K

Na každý pak den nepřestávali v chrámě i po domích učiti a zvěstovati Ježíše Krista. Skutky 5,42 K

== Jan 19,1-7 == Efezským 6,10-17 ==


DUBEN 2010: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 ] HESLA 2009 ]
[HESLA 2010: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]