[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 ] HESLA 2009 ]
[HESLA 2010: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

KVĚTEN 2010

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. Židům 11,1


1. Sobota Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených. Přísloví 31,8

Nemocný Ježíši odpověděl: Pane, nemám nikoho, kdo by mě donesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiný mě předejde. Jan 5,7

== Zjevení 22,1-5 == Efezským 6,18-24 ==

Cantate (Zpívejte Pánu píseň novou. Žalm 98,1 )

Žalm. Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť jest divné věci učinil; spomohla mu pravice jeho, a rámě svatosti jeho. Žalm 98,1 K


2. Neděle Kéž je tvé ucho ochotné slyšet a oči tvé pohotové vidět, abys vyslyšel modlitbu svého služebníka. Nehemiáš 1,6

Ježíš řekl: Já za ně prosím, ne za svět prosím, ale za ty, kteréž jsi mi dal, nebo tvoji jsou. Jan 17,9 K

Ó Pane, rozmnožuj
sám pravou víru ve mně;
tak dobrých nezbaví
mne skutků moc vší země.
Kde světlo přebývá,
tam záře vychází.
Tys Bůh můj a můj Pán,
já zde tvůj příchozí.
- -

== Matouš 11,25-30 == Koloským 3,12-17 == Žalm 98 ==


3. Pondělí Napravte své cesty a své skutky a nechám vás přebývat na tomto místě. Jeremiáš 7,3

My milujeme jej, nebo on prve miloval nás. 1.Janova 4,19 K

== Jakubova 1,17-25(26.27) == Židům 1,1-4 ==

1728 začátek Hesel v Ochranově


4. Úterý Zdaliž není slovo mé takové jako oheň, dí Hospodin, a jako kladivo rozrážející skálu? Jeremiáš 23,29 K

Ježíš řekl: Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, a jak si přeji, aby se už vzňal! Lukáš 12,49

== Lukáš 19,36-40 == Židům 1,5-14 ==


5. Středa Uzdrav mne, Hospodine, a zdráv budu; vysvoboď mne, a vysvobozen budu, ty jsi zajisté chvála má. Jeremiáš 17,14 K

Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Marek 2,17

== Římanům 15,14-21 == Židům 2,1-10 ==


6. Čtvrtek Ne nám, Hospodine, ne nám, ale jménu svému dej čest, pro milosrdenství své a pro pravdu svou. Žalm 115,1 K

Kdo mluví sám za sebe, hledá svou vlastní slávu; kdo však hledá slávu toho, který ho poslal, ten je pravdivý a není v něm nepravosti. Jan 7,18

== 1.Korintským 14,6-9.15-19 == Židům 2,11-18 ==


7. Pátek Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné, neopouštěj dílo vlastních rukou! Žalm 138,8

Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Efezským 2,10

== Lukáš 22,39-46 == Židům 3,1-6 ==


8. Sobota Vyvyšujte Hospodina, našeho Boha, klanějte se před podnožím jeho nohou - je svaté! Žalm 99,5

Ježíš slepému řekl: "Věříš v Syna člověka? Vidíš ho; je to ten, kdo s tebou mluví." On na to řekl: "Věřím, Pane," a padl před ním na kolena. Jan 9,35.37-38

== Jan 6,60-69 == Židům 3,7-19 ==

Rogate (Modlete se!)

Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel. Žalm 66,20


9. Neděle Nezabiješ. 2.Mojžíšova 20,13 K

Neboť to je zvěst, kterou jste slyšeli od počátku: abychom se navzájem milovali. Kdokoliv nenávidí svého bratra, je vrah. 1.Janova 3,11.15

Odpusť, že nad svou hněvivostí
nechal jsem slunce zapadnout.
Odpusť, že jsem dnes bez milosti
slepého nechal upadnout.
- -

== Jan 16,23b-33 == 1.Timoteovi 2,1-6a == Žalm 95 ==


10. Pondělí Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin. Přísloví 16,9

Člověk si nemůže nic přisvojit, není-li mu to dáno z nebe. Jan 3,27

== 1.Královská 3,5-15 == Židům 4,1-13 ==


11. Úterý On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. Izaiáš 50,4

Ježíš řekl učedníkům: Vám je dáno znáti tajemství Božího království, ostatním však jen v podobenstvích, aby hledíce neviděli a slyšíce nechápali. Lukáš 8,10

== 2.Mojžíšova 17,8-13 == Židům 4,14-5,10 ==


12. Středa Kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci! Kéž by jim Hospodin dal svého ducha! 4.Mojžíšova 11,29

Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Římanům 12,4-5

== Lukáš 11,1-4 == Židům 5,11-6,8 ==

Nanebevstoupení Páně Ježíš řekl: A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Jan 12,32


13. Čtvrtek Nechci vést spory navěky, nebudu trvale rozlícen. Izaiáš 57,16

Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! Římanům 8,34

== Lukáš 24,44-53 == Skutky 1,3-11 == Žalm 68,1-21 ==


14. Pátek Nebudeš brát úplatek, neboť úplatek oslepuje i ty, kdo mají oči otevřené, a vede k překrucování záležitostí spravedlivých. 2.Mojžíšova 23,8

Kdož v lásce přebývá, v Bohu přebývá, a Bůh v něm. 1.Janova 4,16 K

== Jan 18,33-38 == Židům 6,9-20 ==


15. Sobota On je Hospodin. Ať učiní, co je dobré v jeho očích. 1.Samuelova 3,18

Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. Jan 6,40

== Efezským 6,18-24 == Židům 7,1-10 ==


Ekumenický modlitební týden

Exaudi (Vyslyš mne, Hospodine! Žalm 27,7 )

Ježíš řekl: A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Jan 12,32


16. Neděle Abram se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal. 1.Mojžíšova 12,4

A tak lidé víry docházejí požehnání spolu s věřícím Abrahamem. Galatským 3,9

Budoucnost nechť co chce skrývá,
rukou Páně veden jsem;
zrak se proto klidně dívá
v dálnou neznámou mi zem.
Uč mne jíti, ne se ptáti,
vůle tvá vždy dobrá jest
na dni jednom přestávati,
s tichou odvahou jej nést.
- -

== Jan 15,26-16,4 == Efezským 3,14-21 == Žalm 68,25-36 ==


17. Pondělí Milostivě se nad tebou smiluje, až budeš úpěnlivě volat; uslyší a odpoví ti. Izaiáš 30,19

Toto prohlašuje ten Svatý a Pravý: "Otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít." Zjevení 3,7.8

== Ezechiel 11,14-20 == Židům 7,11-22 ==


18. Úterý Najdu ve vás zalíbení a budu ve vás posvěcen před očima pronárodů. I poznáte, že já jsem Hospodin. Ezechiel 20,41.42

Zeptal se jich, v kterou hodinu se mu začalo dařit lépe. Odpověděli mu: "Včera hodinu po poledni mu přestala horečka." Tu otec poznal, že to bylo právě v tu chvíli, kdy mu Ježíš řekl: "Tvůj syn je živ." A uvěřil on i všichni v jeho domě. Jan 4,52-53

== Lukáš 21,12-19 == Židům 7,23-28 ==


19. Středa Co skrytého bude před Hospodinem? 1.Mojžíšova 18,14 K

Neztrácejte odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Židům 10,35

== Lukáš 12,8-12 == Židům 8,1-13 ==


20. Čtvrtek Od nynějška ti chci ohlašovat nové věci, utajené, že o nich nic nevíš. Izaiáš 48,6

Dal poznat tajemství svého záměru, že, až se naplní čas, přivede všechno k jednotě v Kristu. Efezským 1,9-10

== Skutky 1,12-26 == Židům 9,1-10 ==


21. Pátek Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů, plná jest všecka země slávy jeho. Izaiáš 6,3 K

Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí. Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu. Zjevení 19,6-7

== Jan 19,25-27 == Židům 9,11-15 ==


22. Sobota Kdo snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže? Malachiáš 3,2

Přímluvce máme u Otce, Ježíše Krista spravedlivého. 1.Janova 2,1 K

== Zachariáš 4,1-14 == Židům 9,16-28 ==

Neděle svatodušní Ne silou, ani mocí, ale Duchem mým, praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4,6 K


23. Neděle Veselím se z toho, co jsi řekl, jako ten, kdo našel velkou kořist. Žalm 119,162

Děkujeme Bohu neustále, že jste od nás přijali slovo Boží zvěsti ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží, jímž skutečně jest. 1.Tesalonickým 2,13

Nuž, já chci skládat doufání
ne v skutcích svých, než v Bohu;
v něm pozbývám svých strádání
a právě plesat mohu,
neb jeho sliby svatými
a proroctvími vzácnými
se občerstvuji stále.
- -

== Jan 14,23-27 == Skutky 2,1-18 == Žalm 99 ==

Svatodušní pondělí


24. Pondělí Zmocní se tě duch Hospodinův a upadneš do prorockého vytržení s nimi a změníš se v jiného muže. 1.Samuelova 10,6

Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Skutky 1,8

== Matouš 16,13-19 == 1.Korintským 12,4-11 == Žalm 81 ==


25. Úterý Hospodin jim přihnal křepelky, chlebem nebeským je sytil. Otevřel skálu a vody tekly proudem, valily se jako řeka vyprahlými kraji. Neboť pamatoval na své svaté slovo. Žalm 105,40-42

Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení. Matouš 6,34

== Skutky 4,23-31 == Židům 10,1-18 ==


26. Středa Nebesa se rozplynou jako dým a země zvetší jako roucho. Ale má spása bude tu věčně. Izaiáš 51,6

Zůstane-li ve vás to, co jste slyšeli od počátku, zůstanete i vy v Synu i Otci. 1.Janova 2,24

== Skutky 8,(9-11)12-25 == Židům 10,19-25 ==


27. Čtvrtek Nezemřu, budu žít, budu vypravovat o Hospodinových činech. Žalm 118,17

Živť jsem pak již ne já, ale živ jest ve mně Kristus. Galatským 2,20 K

== Skutky 11,1-18 == Židům 10,26-31 ==


28. Pátek Věnuj mi pozornost, můj lide, můj národe, naslouchej mi! Ode mne vyjde zákon a mé právo svitne všem lidem. Izaiáš 51,4

Neposlal Bůh Syna svého na svět, aby odsoudil svět, ale aby spasen byl svět skrze něho. Jan 3,17 K

== Skutky 11,19-26 == Židům 10,32-39 ==


29. Sobota Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. Ezechiel 36,27

Láska Boží rozlita jest v srdcích našich skrze Ducha svatého, kterýž dán jest nám. Římanům 5,5 K

== Skutky 18,1-11 == Židům 11,1-7 ==

Neděle svaté Trojice Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů, plná jest všecka země slávy jeho. Izaiáš 6,3 K


30. Neděle Jozue padl tváří k zemi, klaněl se a otázal se: "Jaký rozkaz má můj pán pro svého služebníka?" Jozue 5,14

Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Jan 12,26

Ó pracuj, dřív se schýlí
než pomyslíš, den tvůj,
a snažně s věrnou pílí
čas vzácný vykupuj.
Hned v jitřních hodin svitu
se k dílu Páně měj,
za rosných perel třpytu
k žni věčné rozsívej.
- -

== Jan 3,1-8(9-15) == Římanům 11,32-36 == Žalm 145 ==


31. Pondělí Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě. I kdyby klesal, nikdy neupadne, neboť Hospodin podpírá jeho ruku. Žalm 37,23.24

Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Jan 10,27-28

== Jeremiáš 10,6-12 == Židům 11,8-22 ==


KVĚTEN 2010: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 ] HESLA 2009 ]
[HESLA 2010: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]