[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 ] HESLA 2009 ]
[HESLA 2010: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVEN 2010

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Toto praví Hospodin. Dotazujte se mne a budete žít! Amos 5,4


1. Úterý Zachovej klid a neboj se, neklesej na mysli. Izaiáš 7,4

Bděte, stůjte u víře, zmužile sobě čiňte a buďtež silní. 1.Korintským 16,13 K

== Izaiáš 43,8-13 == Židům 11,23-31 ==


2. Středa Hospodin svůj lid obhájí, bude mít se svými služebníky soucit. 5.Mojžíšova 32,36

Nezjedná Bůh právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Lukáš 18,7

== Skutky 17,(16)22-34 == Židům 11,32-40 ==


3. Čtvrtek Nevzdalujž se ode mne, nebo ssoužení blízké jest, a nemám spomocníka. Žalm 22,12 K

Ježíš řekl: Na světě soužení míti budete, ale doufejtež, jáť jsem přemohl svět. Jan 16,33 K

== Efezským 4,1-7 == Židům 12,1-11 ==


4. Pátek Povstaniž k našemu spomožení, a vykup nás pro své milosrdenství. Žalm 44,27 K

Víte přece, že jste nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. 1.Petrova 1,18-19

== Lukáš 23,44-49 == Židům 12,12-17 ==


5. Sobota Uznávám, že všechno můžeš a že žádný záměr tobě není neproveditelný. Jób 42,2

Což jest nemožného u lidí, možné jest u Boha. Lukáš 18,27 K

== Jan 14,7-14 == Židům 12,18-24 ==

1. neděle po sv. Trojici Ježíš řekl svým učedníkům: Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne. Lukáš 10,16


6. Neděle Blaze těm, kteří se drží práva, tomu, kdo si v každém čase vede spravedlivě. Žalm 106,3

Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi. Matouš 10,32

Ty chceš, tvým by celá zem
řídila se rozkazem.
A já rád bych z mála sil
něco k tomu přičinil.
- -

== Lukáš 16,19-31 == 1.Janova 4,16b-21 == Žalm 76 ==


7. Pondělí Jenom v Hospodinu je spravedlnost i moc. Přijdou k němu a budou se stydět. Izaiáš 45,24

Žijte vzorně mezi pohany; tak aby ti, kdo vás osočují jako zločince, prohlédli a za vaše dobré činy vzdali chválu Bohu "v den navštívení". 1.Petrova 2,12

== Lukáš 10,1-9(10-15)16 == Židům 12,25-29 ==


8. Úterý Poďte a připojte se k Hospodinu smlouvou věčnou, nepřicházející v zapomenutí. Jeremiáš 50,5 K

Důvěřujeme v Boha skrze Krista, který nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě. 2.Korintským 3,4.6

== Jeremiáš 36,1-10.21-24.27-31 == Židům 13,1-14 ==


9. Středa Běda mi, jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím. Izaiáš 6,5

Setník poslal k Ježíšovi své přátele se vzkazem: "Pane, neobtěžuj se; vždyť nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu." Lukáš 7,6

== 1.Tesalonickým 2,1-8(9-12) == Židům 13,15-25 ==


10. Čtvrtek Jákob řekl: Budeme putovat do Bét-elu. Chci tam udělat oltář Bohu, který mi odpověděl v den mého soužení a byl se mnou na cestě, kterou jsem šel. 1.Mojžíšova 35,3

Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu; naše rty nechť vyznávají jeho jméno. Židům 13,15

== Jan 21,15-19 == Amos 1,1-2;3,3-8 ==


11. Pátek Nesesmilníš. 2.Mojžíšova 20,14 K

Manželství ať mají všichni v úctě. Židům 13,4

== Lukáš 22,24-30 == Amos 3,1-2.9-15 ==


12. Sobota Ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako domorodec mezi vámi. 3.Mojžíšova 19,34

Dokudž čas máme, čiňme dobře všechněm, nejvíce pak domácím víry. Galatským 6,10 K

== Filipským 1,12-18a == Amos 4,1-13 ==

2. neděle po sv. Trojici Pojdtež ke mně všickni, kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám. Matouš 11,28 K


13. Neděle Hospodin ochuzuje i zbohacuje, ponižuje i povyšuje. 1.Samuelova 2,7 K

Jestliže věříte v Ježíše Krista, našeho Pána slávy, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi. Jakubova 2,1

Nechť se ani pro dary tvé,
jichž propůjčuješ z lásky své,
pyšně nikdy nevypínám,
nižším bližním nepohrdám.
- -

== Lukáš 14,15-24 == Efezským 2,17-22 == Žalm 36 ==


14. Pondělí I řekl Hospodin Abramovi: Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. 1.Mojžíšova 12,1

Abrahamovi dal Bůh dědictví z milosti. Galatským 3,18

== Přísloví 9,1-10 == Amos 5,1-17 ==


15. Úterý Mojžíš vztáhl ruku nad moře a Hospodin hnal moře silným východním větrem. 2.Mojžíšova 14,21

Věrou přešli moře červené jako po suchu. Židům 11,29 K

== 2.Mojžíšova 2,11-25 == Amos 5,18-24 ==


16. Středa Já právem vyhlašuji, že na vítězství stačím. Izaiáš 63,1

Pavel řekl: Bůh mi pomáhal až do dnešního dne, a tak zde stojím jako svědek před velkými i malými. Skutky 26,22

== 1.Samuelova 1,1-11 == Amos 6,1-14 ==


17. Čtvrtek Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Izaiáš 43,2

Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. Filipským 4,19

== Matouš 15,29-39 == Amos 7,1-9 ==

1722 započala výstavba Ochranova


18. Pátek Stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej. 1.Mojžíšova 1,27 K

Bůh nás v Kristu již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Efezským 1,4

== Lukáš 23,39-43 == Amos 7,10-17 ==


19. Sobota Chci být ustavičně s tebou, uchopils mě za pravici. Žalm 73,23

Můj Otec, který mi dal ovce, je větší nade všecky, a nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky. Já a Otec jsme jedno. Jan 10,29-30

== Jeremiáš 31,(7)8-14 == Amos 8,1-3;9,1-6 ==

3. neděle po sv. Trojici Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Lukáš 19,10


20. Neděle Nauč mne činiti vůle tvé, nebo ty jsi Bůh můj; duch tvůj dobrý vediž mne jako po rovné zemi. Žalm 143,10 K

Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti; běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Filipským 3,12

Má vůle není mou,
než tvojí stane se,
i kdyby trůnu dosáhla,
jím vánek otřese.
V té vřavě získá si
opory jediné,
když v tobě život nalezne
a v tobě spočine.
- -

== Lukáš 15,1-3.11b-32 == 1.Timoteovi 1,12-17 == Žalm 139 ==


21. Pondělí Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, neboť v tebe doufá. Izaiáš 26,3

Ten, kdo nás staví na pevný základ v Kristu, je Bůh. 2.Korintským 1,21

== Lukáš 5,27-32 == Amos 8,4-14 ==


22. Úterý Touží duše má po spasení tvém, na slovo tvé očekávám. Žalm 119,81 K

Ježíš řekl: Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Jan 15,7

== 2.Mojžíšova 32,30-33,1 == Amos 9,7-15 ==


23. Středa Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka: "Koho pošlu a kdo nám půjde?" I řekl jsem: "Hle, zde jsem, pošli mne!" Izaiáš 6,8

Ježíš se modlil: Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. Jan 17,18

== Jan 5,1-16 == Ozeáš 1,1-9 ==

Památka Jana Křtitele Onť musí růsti, já pak menšiti se. Jan 3,30 K


24. Čtvrtek Kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odtud nevyváděj! 2.Mojžíšova 33,15

Jakmile přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. Jan 16,13

== Lukáš 1,57-80 == Skutky 19,1-7 == Ozeáš 2,1-3 ==


25. Pátek Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina! Haleluja. Žalm 150,6

Radujte se v Pánu vždycky; opět pravím, radujte se. Filipským 4,4 K

== Matouš 27,3-10 == Ozeáš 2,4-15 ==


26. Sobota Pojďte, zaplesejme Hospodinu, oslavujme hlaholem skálu své spásy. Žalm 95,1

Jedinému moudrému Bohu buď skrze Ježíše Krista sláva na věky věků. Amen. Římanům 16,27

== Římanům 8,1-6 == Ozeáš 2,16-25 ==

4. neděle po sv. Trojici Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův. Galatským 6,2 K


27. Neděle Jako nečistí jsme byli všichni, všechna naše spravedlnost jako poskvrněný šat. Izaiáš 64,5

Syn Boží slovem dokonal očištění od hříchů. Židům 1,3

Lásko, která\char39 s pro mou bídu
podstoupila smrti strast,
lásko, jež jsi svému lidu
vydobyla spásy slast,
tobě já se oddávám
a tvým věčně zůstávám.
- -

== Lukáš 6,36-42 == Římanům 14,10-13 == Žalm 58 ==


28. Pondělí Prorok, který má sen, ať vypravuje sen, ale kdo má mé slovo, ať mluví mé slovo pravdivě. Co je slámě do obilí? je výrok Hospodinův. Jeremiáš 23,28

Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Snažím se zalíbit lidem? Kdybych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým. Galatským 1,10

== Lukáš 5,17-26 == Ozeáš 3,1-5 ==


29. Úterý Budeš-li nepravosti šetřiti, Hospodine Pane, kdo ostojí? Žalm 130,3 K

V Ježíši Kristu jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost. Efezským 1,7

== Nehemiáš 9,1-3.29-36 == Ozeáš 4,1-11 ==


30. Středa Spravedlivému, Hospodine, žehnáš, jako pavézou ho obklopuješ přízní. Žalm 5,13

Stůjte tedy vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. Efezským 6,16

== Marek 11,20-26 == Ozeáš 5,8-15 ==


ČERVEN 2010: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 ] HESLA 2009 ]
[HESLA 2010: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]