[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 ] HESLA 2009 ]
[HESLA 2010: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVENEC 2010

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Navrať se ke svému Bohu, dbej na milosrdenství a právo, s nadějí vytrvale čekej na svého Boha. Ozeáš 12,7


1. Čtvrtek Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu, uvádím tě na cestu, po níž půjdeš. Izaiáš 48,17

Ježíš řekl: Kdo chce činit jeho vůli, pozná, zda je mé učení z Boha, nebo mluvím-li sám za sebe. Jan 7,17

== 1.Korintským 12,19-26 == Ozeáš 6,1-6 ==


2. Pátek Uznej a pohleď, jak je to zlé a trpké, že opouštíš Hospodina, svého Boha, a ze mne strach nemáš. Jeremiáš 2,19

Řekli Petrovi: "Nejsi i ty z jeho učedníků?" On to zapřel: "Nejsem." Jeden z veleknězových sluhů, příbuzný toho, jemuž Petr uťal ucho, řekl: "Což jsem tě s ním neviděl v zahradě?" Petr opět zapřel; a vtom zakokrhal kohout. Jan 18,25-26.27

== Lukáš 23,17-26 == Ozeáš 8,1-14 ==


3. Sobota Ruce tvé učinily a sformovaly mne, dej mi ten rozum, abych se naučil přikázaním tvým. Žalm 119,73 K

Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Jan 15,4

== 2.Korintským 13,10-13 == Ozeáš 10,1-15 ==

5. neděle po sv. Trojici Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Efezským 2,8


4. Neděle Hospodine, tys má síla a má záštita, mé útočiště v den soužení. Jeremiáš 16,19

Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradni, ale nejsme v koncích. 2.Korintským 4,8

Důvěřuj se v Pána,
ó duše má,
z večera i z rána,
on ti pomáhá.
On zná tvou strast,
promění ji v slast,
nový květ okrášlí
tvou pozemskou vlast.
On v každé době,
on v každý čas
pomoci chce tobě,
slyší tvůj hlas.
- -

== Lukáš 5,1-11 == 1.Korintským 1,18-25 == Žalm 73 ==


5. Pondělí Budu ještě štědřejší než ve vašich počátcích. I poznáte, že já jsem Hospodin. Ezechiel 36,11

Kristus vás obohatil ve všem, v každém slovu i v každém poznání. 1.Korintským 1,5

== Lukáš 6,12-19 == Ozeáš 11,1-11 ==


6. Úterý Věru, jen v Hospodinu, našem Bohu, je spása Izraele. Jeremiáš 3,23

Z plnosti jeho my všickni vzali jsme, a to milost za milost. Jan 1,16 K

== 1.Mojžíšova 35,1-5a.9-15 == Ozeáš 12,1-11 ==

1415 upálen mistr Jan Hus v Kostnici


7. Středa Bůh nebes dá povstat království, které nebude zničeno navěky. Daniel 2,44

Snažte se upevňovat své povolání a vyvolení. Budete-li to činit, nikdy neklopýtnete. Tak se vám široce otevře přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. 2.Petrova 1,10-11

== Ezechiel 2,3-8a == Ozeáš 13,1-14 ==


8. Čtvrtek Hospodinovo milosrdenství nepomíjí, jeho slitování nekončí. Obnovuje se každého rána. Pláč 3,22-23

Milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Lukáš 1,50

== Skutky 15,4-12 == Ozeáš 14,2-10 ==


9. Pátek Rty kněze střeží poznání; z jeho úst se vyhledává zákon, neboť on je poslem Hospodina zástupů. Malachiáš 2,7

Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh - tak aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. 1.Petrova 4,11

== Lukáš 22,31-34 == Jan 4,1-14 ==


10. Sobota Hospodin jest útočiště chudého, útočiště v čas ssoužení. Žalm 9,10 K

Blahoslavení chudí, nebo vaše jest království Boží. Lukáš 6,20 K

== Filipským 3,12-16 == Jan 4,15-26 ==

6. neděle po sv. Trojici Neboj se, nebo vykoupil jsem tě, a povolal jsem tě jménem tvým. Můj jsi ty. Izaiáš 43,1 K


11. Neděle David Nátanovi řekl: "Zhřešil jsem proti Hospodinu." Nátan Davidovi pravil: "Týž Hospodin tvůj hřích sňal. Nezemřeš." 2.Samuelova 12,13

Kdo v Synu zůstává, nehřeší; kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal. 1.Janova 3,6

Ó Pane, smiluj se,
my taky nejsme jiní,
vždyť nikdo neslyší,
když řekneš, že jsme vinni.
Tvá láska dopadá
na neúrodnou zemi,
prosíme, otevři
jí cestu mezi všemi.
- -

== Matouš 28,16-20 == Římanům 6,3-11 == Žalm 51 ==


12. Pondělí Bůh roztahuje nebesa, kráčí po hřebenech mořských vln, on udělal souhvězdí Lva, Orióna i Plejády a souhvězdí jižní. Jób 9,8.9

Boží věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Římanům 1,20

== 2.Mojžíšova 14,15-22 == Jan 4,27-42 ==


13. Úterý Korunuješ rok dobrotivostí svou. Žalm 65,12 K

Bůh nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro: dával vám z nebe déšť i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí. Skutky 14,17

== Skutky 2,32-40 == Jan 4,43-54 ==


14. Středa Jejich truchlení změním ve veselí, místo strasti jim dám útěchu a radost. Jeremiáš 31,13

Ježíš Martě řekl: Neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit? Jan 11,40

== Skutky 16,23-34 == Jan 5,1-9a ==


15. Čtvrtek Hospodin šel tudy, a vítr veliký a silný, podvracující hory a rozrážející skály před Hospodinem, ale nebyl v tom větru Hospodin. Za tím pak větrem země třesení, ale nebyl v tom třesení Hospodin. A za třesením oheň, ale nebyl v ohni Hospodin. A za ohněm hlas tichý, jemný. 1.Královská 19,11-12

Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Jan 3,8

== Matouš 18,1-6 == Jan 5,9b-18 ==


16. Pátek V shromážděních dobrořečte Bohu Pánu. Žalm 68,27 K

Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem a chválili Boha. Skutky 2,44.46-47

== Jan 19,31-37 == Jan 5,19-23 ==


17. Sobota Vyzpytuj mne, Bože silný, a poznej srdce mé; zkus mne, a poznej myšlení má. A popatř, chodím-liť já cestou odpornou tobě, a veď mne cestou věčnou. Žalm 139,23-24 K

Všechny církve poznají, že já vidím do nitra i srdce člověka, a každému z vás odplatím podle vašich činů. Zjevení 2,23

== Zjevení 3,1-6 == Jan 5,24-30 ==

7. neděle po sv. Trojici Nejste již hosté a příchozí, ale spoluměšťané svatých a domácí Boží. Efezským 2,19 K


18. Neděle Cesty člověka jsou Hospodinu zřejmé. Přísloví 5,21

Přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou: ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení. Jan 5,28-29

Já míti chci tě, skálo spasení!
Tys útočiště ve všem soužení.
Ó vůdce v bouři, v pokušení, slyš,
Ty, Bože silný, se mnou zůstaniž!
- -

== Jan 6,1-15 == Skutky 2,41a.42-47 == Žalm 53 ==


19. Pondělí Ovinuly mě provazy smrti, nacházím jen soužení a strasti. Vzývám však Hospodinovo jméno: Hospodine, prosím, zachraň mi život! Žalm 116,3.4

Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí; a Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Židům 5,7

== 2.Paralipomenon 30,13-22 == Jan 5,31-47 ==


20. Úterý Utištění ubožáci hledají vodu, ale žádná není; jazyk jim žízní prahne. Já, Hospodin, jim odpovím. Izaiáš 41,17

Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Zjevení 21,6

== Matouš 22,1-14 == Jan 6,1-15 ==


21. Středa Byl jsi hradem chudému v úzkosti jeho, útočištěm před povodní, zastíněním před horkem; nebo vzteklost ukrutníků podvrátila by zeď. Izaiáš 25,4 K

Ježíš řekl: Pojdtež ke mně všickni, kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám. Matouš 11,28 K

== Zachariáš 8,9-17 == Jan 6,16-21 ==


22. Čtvrtek Poďte, sklánějme se, a padněme před ním, klekejme před Hospodinem stvořitelem naším. Žalm 95,6 K

Hoden jest Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení. Zjevení 5,12

== 1.Korintským 10,16-17 == Jan 6,22-27 ==


23. Pátek Cožkoli chce Hospodin, to činí na nebi i na zemi, v moři i ve všech propastech. Žalm 135,6 K

Z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď sláva na věky. Římanům 11,36

== Lukáš 22,14-20 == Jan 6,28-40 ==


24. Sobota Miluji tě vroucně, Hospodine, moje sílo. Žalm 18,2

Posilňte se v Pánu a v moci síly jeho. Efezským 6,10 K

== Zjevení 19,4-9 == Jan 6,41-59 ==

8. neděle po sv. Trojici Žijte jako děti světla - ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Efezským 5,8.9


25. Neděle Hospodin zavolal na Samuela. On odpověděl: "Tu jsem." 1.Samuelova 3,4

Ježíš vyhledal Filipa a řekl: "Následuj mě!" Jan 1,43

Jezu, v dobách všech
řiď ty sám náš běh!
Když i cesta drsná bude,
ty jen chraň a braň nás všude,
a pak poutníkům
otevři svúj dům!
- -

== Matouš 5,13-16 == Efezským 5,8b-14 == Žalm 48 ==


26. Pondělí Dbejte na má nařízení a dodržujte je; já jsem Hospodin, já vás posvěcuji. 3.Mojžíšova 20,8

Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit. Galatským 5,25

== Jakubova 2,14-26 == Jan 6,60-65 ==


27. Úterý Slyšte dalecí, co jsem učinil, a poznejte blízcí sílu mou. Izaiáš 33,13 K

Víme, že patříte k vyvoleným, neboť naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci Ducha svatého a v přesvědčivé plnosti. 1.Tesalonickým 1,4-5

== 2.Korintským 6,11-18(7,1) == Jan 6,66-71 ==


28. Středa Poznejte, že já jsem Hospodin Bůh váš. 2.Mojžíšova 16,12 K

Ježíš se modlil: Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já abych byl v nich. Jan 17,26

== Jakubova 3,13-18 == Jan 7,1-13 ==


29. Čtvrtek Zachovám v Izraeli sedm tisíc, všechny ty, jejichž kolena nepoklekla před Baalem. 1.Královská 19,18

Klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod. Efezským 3,14-15

== Lukáš 11,33-36(37-41a) == Jan 7,14-24 ==


30. Pátek Z zadu i z předu obklíčils mne, a vzložils na mne ruku svou. Žalm 139,5 K

Neříkám vám, že já budu prosit Otce za vás; vždyť Otec sám vás miluje, protože vy milujete mne a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha. Jan 16,26-27

== Jan 18,19-24 == Jan 7,25-31 ==


31. Sobota On mění časy i doby, krále sesazuje, krále ustanovuje. Daniel 2,21

Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí. Zjevení 1,8

== Filipským 2,12-18 == Jan 7,32-39 ==


ČERVENEC 2010: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 ] HESLA 2009 ]
[HESLA 2010: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]