[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 ] HESLA 2009 ]
[HESLA 2010: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]

SRPEN 2010

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Ježíš řekl: Vy usuzujete po lidsku, já tak neposuzuji nikoho. Jan 8,15 P

9. neděle po sv. Trojici Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. Lukáš 12,48


1. Neděle Nikdo není skálou jako náš Bůh. 1.Samuelova 2,2

V naději nám dané jsme bezpečně a pevně zakotveni, v Ježíšovi. Židům 6,19.20

Já ztracený a chudý
tě hledám na písku
a nevím, jak a kudy
jít k tvému skalisku.
Jen jediný dům stojí
tam na skalisku tvém;
tam vyveď cestu moji
a nech mne bydlet v něm!
- -

== Matouš 25,14-30 == Filipským 3,7-14 == Žalm 42 ==


2. Pondělí Přikazuji ti: Ve své zemi ochotně otvírej ruku svému utištěnému a potřebnému bratru. 5.Mojžíšova 15,11

Žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás. Efezským 5,2

== 1.Královská 3,16-28 == Jan 7,40-52 ==


3. Úterý Tento ponížený volal a Hospodin slyšel, ve všem soužení byl jeho spása. Žalm 34,7

Víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho. 1.Janova 5,15

== Ezechiel 3,16-21 == Jan 7,53-8,11 ==


4. Středa Kdo je mezi bohy jako ty, Hospodine? Kdo je jako ty, tak velkolepý ve svatosti, hrozný v chvályhodných skutcích, konající divy? 2.Mojžíšova 15,11

Ježíš se modlil: "Otče, oslav své jméno!" Z nebe zazněl hlas: "Oslavil jsem a ještě oslavím." Jan 12,28

== Matouš 19,4-15 == Jan 8,12-20 ==


5. Čtvrtek Zdrž hlas svůj od pláče, a oči své od slz, nebo budeš míti mzdu za práci svou, praví Hospodin. Jeremiáš 31,16 K

Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy. 2.Korintským 4,17

== Efezským 5,15-20 == Jan 8,21-29 ==


6. Pátek Řekl jsem: Vyznám na sebe Hospodinu přestoupení svá, a ty jsi odpustil nepravost hříchu mého. Žalm 32,5 K

Ježíš je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. 1.Janova 2,2

== Jan 19,9-16a == Jan 8,30-36 ==


7. Sobota Hospodin svůj lid nezavrhne, vždyť z vás hodlá učinit svůj lid. 1.Samuelova 12,22

Spasení z Židů jest. Jan 4,22 K

== Lukáš 12,42-48 == Jan 8,37-45 ==

10. neděle po sv. Trojici Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví. Žalm 33,12


8. Neděle Řekl jsem si: Budu dbát na svoje cesty, abych se jazykem neprohřešil. Žalm 39,2

Z týchž úst vychází žehnání i proklínání. Tak tomu být nemá, bratří moji. Jakubova 3,10

Soudce živých i mrtvých,
syn Boha živého,
požádá počtu z skutků zlých
i z slova marného.
- -

== Luk 19,41-48 | Mk 12,28-34 == Řím. 9,1-16 == Ž 59 ==


9. Pondělí Hospodin souditi bude lidi. Žalm 7,9 K

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; nepromarněte tento čas. Efezským 5,15-16

== Římanům 11,1-12 == Jan 8,46-59 ==


10. Úterý Hospodin Bůh tvůj požehnal tobě při všeliké práci rukou tvých. 5.Mojžíšova 2,7 K

Šimon odpověděl: Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě. Lukáš 5,5

== Lukáš 21,5-6.20-24 == Jan 9,1-12 ==


11. Středa Síla má a píseň jest Hospodin, nebo vysvobodil mne. 2.Mojžíšova 15,2 K

Právě když jsem sláb, jsem silný. 2.Korintským 12,10

== Jan 4,19-26 == Jan 9,13-23 ==


12. Čtvrtek Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel. Žalm 66,20

Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. Jan 16,24

== Římanům 11,13-24 == Jan 9,24-34 ==


13. Pátek Kdo pohrdal dnem malých začátků, radostně bude hledět na olovnici. Zachariáš 4,10

Toužíme jen, aby na každém z vás bylo vidět neutuchající horlivost až do konce. Židům 6,11

== Lukáš 23,27-31 == Jan 9,35-41 ==

1727 požehnaná sv. Večeře Páně v Berthelsdorfu


14. Sobota Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs. 5.Mojžíšova 31,8

Učedníci začali Ježíše přemlouvat: "Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje." Vešel tedy a zůstal s nimi. Lukáš 24,29

== 5.Mojžíšova 4,27-35(36-40) == Jan 10,1-10 ==

11. neděle po sv. Trojici Bůh zajisté pyšným se protiví, ale pokorným dává milost. 1.Petrova 5,5 K


15. Neděle Ochraňuj můj život, vysvoboď mě, ať nejsem zahanben, vždyť se utíkám k tobě. Žalm 25,20

V Kristu smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou. Efezským 3,12

Nám pomoz ustaraným,
když vše se temné zdá.
A přijmi dík,
tvé slovo pomáhá.
-
Nám pomoz pevně věřit
a doufat ve tvou moc.
A přijmi dík,
že jdeš nám na pomoc.
- -

== Lukáš 18,9-14 == Efezským 2,4-10 == Žalm 148 ==


16. Pondělí Jak dlouho se, Bože, smí protivník rouhat? Smí nepřítel znevažovat trvale tvé jméno? Žalm 74,10

Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo. Skutky 4,29

== Ezechiel 17,1-6.22-24 == Jan 10,11-21 ==


17. Úterý Sloužiti pak budete Hospodinu Bohu svému, a požehnáť chlebu tvému i vodám tvým. 2.Mojžíšova 23,25 K

Kdo mně slouží, dojde cti od Otce. Jan 12,26

== 1.Mojžíšova 19,15-26 == Jan 10,22-30 ==


18. Středa Žízní duše má Boha, Boha živého, a říká: Skoro-liž půjdu, a ukáži se před oblíčejem Božím? Žalm 42,3 K

Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. Židům 12,14

== Marek 7,24-30 == Jan 10,31-42 ==


19. Čtvrtek Nebo nenecháš duše mé v pekle, aniž dopustíš svatému svému viděti porušení. Žalm 16,10 K

Ježíš řekl: Každý, kdož jest živ, a věří ve mne, neumřeť na věky. Jan 11,26 K

== 1.Petrova 5,1-5 == 1.Janova 1,1-4 ==


20. Pátek On je Bůh živý, vysvobozuje a vytrhuje. Daniel 6,28

V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. 1.Janova 4,9

== Lukáš 22,54-62 == 1.Janova 1,5-10 ==


21. Sobota Odklidím nepravost této země v jediném dni. Zachariáš 3,9

Hle, všecko tvořím nové. Zjevení 21,5

== Izaiáš 26,1-6 == 1.Janova 2,1-6 ==

1732 vyslání prvních misionářů z Ochranova

12. neděle po sv. Trojici Třtiny nalomené nedolomí, a lnu kouřícího se neuhasí, ale soud podlé pravdy vynášeti bude. Izaiáš 42,3 K


22. Neděle Já, Hospodin, ji střežím, každou chvíli ji zavlažuji. Aby ji nic nepostihlo, nocí dnem ji budu střežit. Izaiáš 27,3

Já jsem ten vinný kmen pravý, a Otec můj vinař jest. Každou ratolest, kteráž ve mně nenese ovoce, odřezuje, a každou, kteráž nese ovoce, čistí, aby hojnější ovoce nesla. Jan 15,1-2 K

Svou sílu nám dáváš
jak vinný kmen
mízu svou dá výhonkům.
Dej nám jít v lásce své,
dej nám jít v síle své.
Svět pozná: nejde to žít
bez plodů té révy výborné.
- -

== Marek 7,31-37 == Skutky 9,1-9(10-20) == Žalm 41 ==


23. Pondělí Což ruka Hospodinova je krátká? Hned uvidíš, uskuteční-li se mé slovo, nebo ne. 4.Mojžíšova 11,23

Ježíš přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Horečka ji opustila a ona je obsluhovala. Marek 1,31

== Matouš 9,27-34 == 1.Janova 2,7-11 ==


24. Úterý Hospodin kraluje navěky a navždy. 2.Mojžíšova 15,18

Ježíš Pilátovi řekl: "Ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas." Jan 18,37

== 4.Mojžíšova 12,1-15 == 1.Janova 2,12-17 ==


25. Středa Hospodin mi dal, zač jsem ho tak naléhavě prosila. 1.Samuelova 1,27

Máš něco, co bys nebyl dostal? A když jsi to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nebyl dostal? 1.Korintským 4,7

== Matouš 17,14-21 == 1.Janova 2,18-29 ==


26. Čtvrtek Vyslyš mne, Hospodine, vyslyš mne, aťby poznal lid tento, že jsi ty, Hospodine, Bohem, když bys obrátil srdce jejich zase. 1.Královská 18,37 K

Divím se, že se od toho, který vás povolal milostí Kristovou, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu. Jiné evangelium ovšem není. Galatským 1,6-7

== Jakubova 5,13-16 == 1.Janova 3,1-10 ==


27. Pátek A viděl Bůh vše, což učinil, a aj, bylo velmi dobré. 1.Mojžíšova 1,31 K

Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest. Zjevení 4,11

== Lukáš 23,6-12 == 1.Janova 3,11-18 ==


28. Sobota Ať se zaradují všichni, kdo milují tvé jméno. Žalm 5,12

Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná. Jan 15,10-11

== Izaiáš 57,15-19 == 1.Janova 3,19-24 ==

13. neděle po sv. Trojici Cožkoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili. Matouš 25,40 K


29. Neděle Hle, mně patří všechny duše. Ezechiel 18,4

Ježíš se modlil: Tys učinil, když jsi dal Synu moc nad všemi lidmi, aby vše, co jsi mu svěřil, dal jim: život věčný. Jan 17,2

Mně dostalo se slitování,
ač lásky nehoden jsem byl.
Je div to, po němž v pyšném přání,
jsa hrd, jsem nikdy netoužil.
Teď šťasten jsem a div ten ctím
a Slitovníka velebím.
- -

== Lukáš 10,25-37 == 1.Janova 4,7-12 == Žalm 93 ==


30. Pondělí I řekl Hospodin Abramovi: "V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země." 1.Mojžíšova 12,1.3

Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil. Galatským 3,29

== 5.Mojžíšova 15,1-11 == 1.Janova 4,1-6 ==


31. Úterý Byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu. Izaiáš 53,8

Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen Duchem. 1.Petrova 3,18

== Amos 5,4-15 == 1.Janova 4,7-21 ==


SRPEN 2010: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 ] HESLA 2009 ]
[HESLA 2010: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]