[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 ] HESLA 2009 ]
[HESLA 2010: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]

ZÁŘÍ 2010

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Tak je tomu s každým člověkem: to, že jí a pije a okusí při veškerém svém pachtění dobrých věcí, je dar Boží. Kazatel 3,13


Církve zvou k modlitbě za stvoření


1. Středa Chvalte Hospodina všickni národové, velebtež ho všickni lidé. Žalm 117,1 K

Jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. Efezským 4,6

== 5.Mojžíšova 24,(10-15)17-22 == 1.Janova 5,1-5 ==


2. Čtvrtek Hospodin jest se mnou jakožto rek udatný. Jeremiáš 20,11 K

Ocitl jsem se ve vytržení ducha v den Páně, a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice: "Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý." Zjevení 1,10-11.17-1

== Skutky 4,32-37 == 1.Janova 5,6-12 ==


3. Pátek On byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Izaiáš 53,5

Zanic se nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista, jímž je pro mne svět ukřižován a já pro svět. Galatským 6,14

== Matouš 26,47-50(55.56) == 1.Janova 5,13-21 ==


4. Sobota Pohleď, sňal jsem z tebe tvou nepravost a dal jsem tě obléci do slavnostního roucha. Zachariáš 3,4

Všimněte si lilií, jak rostou: nepředou ani netkají - a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra bude hozena do pece, čím spíše obleče vás, malověrní! Lukáš 12,27-28

== Judova 1.2,20-25 == 2.Janova 1,1-13 ==

14. neděle po sv. Trojici Dobrořeč duše má Hospodinu, a nezapomínej se na všecka dobrodiní jeho. Žalm 103,2 K


5. Neděle Buď jméno Boží požehnáno od věků až na věky, nebo moudrost a síla jeho jest. Daniel 2,20 K

Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů. Zjevení 15,3

Píseň novou zpívejte Pánu,
neb divných věcí dokázal,
sám pravicí svou předůstojnou
vítězství slavné obdržal;
on též posloužil i k známosti
toho spasení drahého,
neukryl i své spraved\char39 nosti
před tváří v světě žádného.
- -

== Lukáš 17,11-19 == Římanům 8,12-17 == Žalm 146 ==


6. Pondělí Půjdou lidé mnozí, říkajíce: "Poďte, a vstupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova, a bude nás vyučovati cestám svým, i budeme choditi po stezkách jeho." Izaiáš 2,3 K

Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratří, odvážit vejít do svatyně cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony - to jest obětováním svého těla, přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry. Židům 10,19.20.22

== 2.Timoteovi 1,1-6(7) == 3.Janova 1,1-15 ==


7. Úterý Zvědí, že já Hospodin Bůh jejich jsem s nimi, a oni lid můj, dům Izraelský, praví Panovník Hospodin. Ezechiel 34,30 K

Bůh nezavrhl svůj lid, který si předem vyhlédl. Římanům 11,2

== Jan 9,24-38(39-41) == Sofoniáš 1,1-9 ==


8. Středa Nebuďte tvrdošíjní, poddejte se Hospodinu, přijďte k jeho svatyni. 2.Paralipomenon 30,8

Pán řekl služebníkovi: "Vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil." Lukáš 14,23

== Filemonovi 1-16(17-22) == Sofoniáš 2,1-7 ==


9. Čtvrtek Ať říkají stále: "Bůh je velký" ti, kdo milují tvou spásu. Žalm 70,5

Ke všem zaslíbením Božím jest v Ježíši Kristu řečeno "Ano" i naše "Amen" k slávě Boží. 2.Korintským 1,20

== 1.Paralipomenon 29,9-18 == Sofoniáš 3,9-20 ==


10. Pátek Hospodin obnažil svou svatou paži před zraky všech pronárodů. I spatří všechny dálavy země spásu našeho Boha. Izaiáš 52,10

O tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet. Skutky 4,20

== Jan 13,31-35 == Abakuk 1,1-11 ==


11. Sobota Proč vynakládáte peníze ne za chléb, a práci svou za to, což nenasycuje? Poslechněte mne raději, a jezte to, což jest dobrého. Izaiáš 55,2 K

Otec můj vám dává ten chléb s nebe pravý. Jan 6,32 K

== 2.Tesalonickým 2,13-17 == Abakuk 1,12-2,3 ==

15. neděle po sv. Trojici Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. 1.Petrova 5,7


12. Neděle Jeho vladařská moc je věčná, která nepomine. Daniel 7,14

Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi. Jan 1,11-12

Znejte, že on jest sám Bůh náš,
ne my sebe, on stvořtil nás,
a že jím jsme zvoleného
ovce pastvy lidu jeho.
-
Nebo dobroty jest plný,
od věků v ní neproměnný,
jest i věčná pravda jeho,
nikdy nemýlí žádného.
- -

== Matouš 6,25-34 == 1.Petrova 5,5c-11 == Žalm 130 ==


13. Pondělí Tím, co zakusil, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe vezme. Izaiáš 53,11

Kristus přišel a zvěstoval pokoj vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. A tak v něm smíme obojí v jednotě Ducha stanout před Otcem. Efezským 2,17-18

== Filipským 4,8-14 == Abakuk 2,4-20 ==


14. Úterý Obrátím tvář svou k vám a rozmnožím vás, a utvrdím smlouvu svou s vámi. 3.Mojžíšova 26,9 K

Kdo zůstává ve mně, a já v něm, ten nese ovoce mnohé; nebo beze mne nic nemůžete učiniti. Jan 15,5 K

== 1.Timoteovi 6,(3-5)6-11a == Abakuk 3,1-19 ==


15. Středa Posměvačům on se posmívá, pokorným pak dává milost. Přísloví 3,34 K

Ježíš řekl: "Všechno je možné tomu, kdo věří." Chlapcův otec rychle vykřikl: "Věřím, pomoz mé nedověře." Marek 9,23-24

== Skutky 27,33-44 == Kazatel 1,1-2,2 ==


16. Čtvrtek Hovořil jsem o tvé pravdě a tvé spáse. Nezatajil jsem tvé milosrdenství a věrnost velikému shromáždění. Žalm 40,11

Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy. 2.Timoteovi 2,15

== Lukáš 10,38-42 == Kazatel 2,3-11.24-26 ==

1741 synod v Londýně: Pán Ježíš prohlášen Vrchním starším v Jednotě bratrské.


17. Pátek Já to jsem, kdo za základ položil na Sijónu kámen, kámen osvědčený, úhelný a drahý, základ nejpevnější; kdo věří, nemusí spěchat. Izaiáš 28,16

Úhelným kamenem je Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu. Efezským 2,20-21

== Lukáš 22,35-38 == Kazatel 3,1-15 ==


18. Sobota Utíkám se do stínu tvých křídel, dokud nepomine zhoubné nebezpečí. Žalm 57,2

Mojžíš věřil, a proto vyšel z Egypta a nedal se zastrašit královým hněvem; zůstal pevný, jako by Neviditelného viděl. Židům 11,27

== Lukáš 6,20-26 == Kazatel 4,1-12 ==

16. neděle po sv. Trojici Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu. 2.Timoteovi 1,10


19. Neděle Vaše zbožnost je jako rosa, která hned po ránu mizí. Ozeáš 6,4

V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. 1.Janova 4,10

Kéž víc tě miluji,
víc lásky jen
dej mi, můj Ježíši,
na každý den!
Ó slyš tu prosbu mou,
duši mou studenou
rozehřej láskou svou:
jen lásky víc!
- -

== Jan 11,1-3.17-27(41-45) == 2.Tim 1,7-10 == Žalm 37,1-20 ==


20. Pondělí Nebo v tobě proběhl jsem vojsko, a v Bohu svém přeskočil jsem i zeď. Žalm 18,30 K

Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. 2.Timoteovi 1,7

== Římanům 6,18-23 == Kazatel 4,17-5,6 ==


21. Úterý Co viděli věštci, byl klam; rozhlašují šalebné sny, přeludem utěšují. Zachariáš 10,2

Varujte se modlářství. 1.Janova 5,21

== Skutky 21,8-14 == Kazatel 5,9-19 ==


22. Středa Ty jsi Bůh ochotný odpouštět, milostivý a soucitný, shovívavý a nesmírně milosrdný. Nehemiáš 9,17

Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu, který nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši. 2.Timoteovi 1,8.9

== Marek 5,21-24.35-43 == Kazatel 6,1-12 ==


23. Čtvrtek On nesl hřích mnohých. Izaiáš 53,12

Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Ježíš řekl: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí." Lukáš 23,33-34

== Filipským 1,19-26 == Kazatel 7,1-14 ==


24. Pátek Nebudou žíznit, až je povede vyschlými kraji, vodu ze skály jim vyvede jak bystřinu, rozpoltí skálu a v hojnosti potekou vody. Izaiáš 48,21

Kdo by se napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. Jan 4,14

== Jan 18,3-9 == Kazatel 11,1-10 ==


25. Sobota Když Hospodin zástupů rozhodl, kdo to zruší? Jeho paže je napřažena, kdo ji odvrátí? Izaiáš 14,27

Proto se tím více musíme držet toho, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem. Židům 2,1

== Marek 9,1-10 == Kazatel 12,1-14 ==

17. neděle po sv. Trojici Vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. 1.Janova 5,4


26. Neděle Hospodin skála má a hrad můj, i vysvoboditel můj. 2.Samuelova 22,2 K

Vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil. 2.Timoteovi 1,12

Ježíši, tvoje dobrota
je světlo mého života;
já na zemi jsem pouhý host,
ó dej, ať jsem všech hříchů prost.
- -

== Matouš 15,21-28 == Římanům 10,9-18 == Žalm 37,21-40 ==


27. Pondělí Ale oči vaše viděly všecky skutky Hospodinovy veliké, kteréž činil. 5.Mojžíšova 11,7 K

Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Jan 14,7

== Marek 5,24-34 == Galatským 1,1-5 == Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha. Žalm 34,8


28. Úterý Má spravedlnost je blízko, má spása vzejde, všechny lidi bude soudit má paže. Izaiáš 51,5

Bůh ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých. Skutky 17,31

== Jakubova 1,1-13 == Galatským 1,6-10 ==


29. Středa Bůh je s tebou ve všem, co činíš. 1.Mojžíšova 21,22

Tam měl Pavel v noci vidění: Stanul před ním jakýsi Makedonec a velmi ho prosil: "Přeplav se do Makedonie a pomoz nám!" Po tomto Pavlově vidění jsme se bez váhání chystali na cestu do Makedonie, protože jsme usoudili, že nás volá Bůh, abychom tam kázali evangelium. Skutky 16,9-10

== Lukáš 10,17-20 == Zjevení 12,7-12 == Galatským 1,11-24 ==


30. Čtvrtek Vyveď mě ze žaláře, abych vzdával chválu tvému jménu. Žalm 142,8

Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Služte v lásce jedni druhým. Galatským 5,13

== 1.Mojžíšova 16,6b-14 == Galatským 2,1-10 ==


ZÁŘÍ 2010: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 ] HESLA 2009 ]
[HESLA 2010: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]