[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 ] HESLA 2009 ]
[HESLA 2010: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]

ŘÍJEN 2010

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít. Zjevení 3,8


1. Pátek Což sis to nezpůsobila sama? Opustilas Hospodina, svého Boha, v čase, kdy tě vodil svou cestou. Jeremiáš 2,17

Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává. Jan 3,36

== Matouš 26,51-54 == Galatským 2,11-21 ==


2. Sobota Co činí Bůh, zůstává navěky; nic k tomu nelze přidat ani z toho ubrat. Kazatel 3,14

On jest přede vším a všecko jím stojí. Koloským 1,17 K

== Matouš 18,10-14 == Galatským 3,1-14 ==

18. neděle po sv. Trojici Máme od něho přikázání, aby ten, kdož miluje Boha, miloval i bratra svého. 1.Janova 4,21 K

Den díkůvzdání za úrodu Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm. Žalm 145,15


3. Neděle Kteréhokoli dne vzýval jsem tě, vyslyšels mne, a obdařils silou duši mou. Žalm 138,3 K

Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče! Římanům 8,15

Dej mi, Pane víru, lásku, sílu,
dej mi, Pane, naději a pokoru.
Takovou víru, která pohne skálou,
takovou víru, která po vodě jde,
takovou víru, pevnou a stálou,
dej mi, Pane, víru v jméno své!
- -

== Luk. 12,13-21 | Mat. 6,25-34 == 2.Kor. 9,6-15 == Žalm 65 ==


4. Pondělí Ať jsou veselí a radují se z tebe všichni, kteří tě hledají. Žalm 40,17

Ježíš řekl: "Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě." On rychle slezl a s radostí jej přijal. Lukáš 19,5-6

== 1.Tesalonickým 4,9-12 == Galatským 3,15-18 ==


5. Úterý Chránil svůj lid jako zřítelnici oka. 5.Mojžíšova 32,10

Poznali jsme lásku, kterou Bůh má k nám. 1.Janova 4,16

== 1.Timoteovi 1,1-8(9-11) == Galatským 3,19-29 ==


6. Středa Ó Hospodine, poněvadž nepravosti naše svědčí proti nám, slituj se pro jméno své. Jeremiáš 14,7 K

Ať nás srdce obviňuje z čehokoliv, Bůh je větší než naše srdce a zná všecko! 1.Janova 3,20

== Píseň 8,4-7 == Galatským 4,1-7 ==


7. Čtvrtek Oslavujte Hospodina, ohlašujte jméno jeho, oznamujte mezi národy skutky jeho. Žalm 105,1 K

Sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je opravdu Spasitel světa. Jan 4,42

== Skutky 6,1-7 == Galatským 4,8-20 ==


8. Pátek Z vichrů si činíš své posly, z ohnivých plamenů sluhy. Žalm 104,4

Bůh všechno působí rozhodnutím své vůle, abychom se my stali chválou jeho slávy. Efezským 1,11-12

== Lukáš 23,32-34 == Galatským 4,21-31 ==


9. Sobota Mnozí z těch, kteříž spí v prachu země, procítí, jedni k životu věčnému, druzí pak ku pohanění a ku potupě věčné. Daniel 12,2 K

Kdo zasévá pro Ducha, sklidí život věčný. Galatským 6,8

== Matouš 5,17-24 == Galatským 5,1-15 ==

19. neděle po sv. Trojici Uzdrav mne, Hospodine, a zdráv budu; vysvoboď mne, a vysvobozen budu. Jeremiáš 17,14 K


10. Neděle Budiž srdce vaše celé k Hospodinu Bohu našemu. 1.Královská 8,61 K

Kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Lukáš 12,34

Tvůrce mocný nebe, země
a co svět se jmenuje,
jehož božství všechno plémě
v celém světě zjevuje,
Tebe Pána pánů vzývám,
patřit k tvému smím nebi,
tím vědomím pookřívám,
Tebe duch můj velebí.
- -

== Marek 2,1-12 == Efezským 4,22-32 == Žalm 56 ==


11. Pondělí Rozjímáme, ó Bože, milosrdenství tvé u prostřed chrámu tvého. Žalm 48,10 K

Chromý vyskočil na nohy, vzpřímil se a začal chodit. Vešel s nimi do chrámu, chodil, skákal radostí a chválil Boha. Skutky 3,8

== Marek 10,46-52 == Galatským 5,16-26 ==


12. Úterý Kdo opatří úlovek krkavci, když jeho mláďata volají k Bohu a bloudí bez potravy? Jób 38,41

Všimněte si havranů: nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly, a přece je Bůh živí. Lukáš 12,24

== Lukáš 5,12-16 == Galatským 6,1-10 ==


13. Středa Mé srdce si opakuje tvoji výzvu: "Hledejte mou tvář." Hospodine, tvář tvou hledám. Žalm 27,8

Kristus vešel do samého nebe, aby se za nás postavil před Boží tváří. Židům 9,24

== Kazatel 12,1-7(8) == Galatským 6,11-18 ==


14. Čtvrtek Počátek poznání je bázeň před Hospodinem. Přísloví 1,7

V něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Koloským 2,3

== Marek 6,7-13 == Zjevení 1,1-8 ==


15. Pátek Bil jsem tě ve svém rozlícení, se zalíbením se však nad tebou slitovávám. Izaiáš 60,10

Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. 1.Janova 5,12

== Matouš 27,39-44 == Zjevení 1,9-20 ==


16. Sobota Hospodin vysvobozuje vězně. Žalm 146,7 K

Blahoslavení, kteříž protivenství trpí pro spravedlnost, nebo jejich jest království nebeské. Matouš 5,10 K

== Skutky 14,8-18 == Zjevení 2,1-7 ==

20. neděle po sv. Trojici Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Micheáš 6,8


17. Neděle Připomínám si dávné dny, rozjímám o všech tvých skutcích, přemýšlím o činech tvých rukou. Žalm 143,5

V církvích Kristových slyšeli, že ten, který dříve pronásledoval církev, nyní zvěstuje víru, kterou předtím chtěl vyhubit; a děkovali za mne Bohu. Galatským 1,22-24

Dobrý jest a upřímný Pán,
tentýž na věky věků,
proto ponouká hříšných sám
k nápravě jejich kroků,
chudé v snášenlivosti
řídí mile na cestách svých
tak, aby žádnou zlostí
nebyl sveden nižádný z nich.
- -

== Marek 10,2-16 == 1.Tesalonickým 4,1-8 == Žalm 75 ==


18. Pondělí Vůl zná hospodáře svého, a osel jesle pánů svých; Izrael nezná, lid můj nesrozumívá. Izaiáš 1,3 K

Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. 1.Janova 2,3

== 2.Mojžíšova 23,10-16 == Zjevení 2,8-11 ==


19. Úterý Provedu je ohněm, přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší zlato. Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Zachariáš 13,9

Přísná výchova se v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli. Židům 12,11

== 2.Mojžíšova 18,13-27 == Zjevení 2,12-17 ==


20. Středa Má modlitba spěje, Hospodine, k tobě, je čas přízně, Bože nejvýš milosrdný, odpověz mi, věrný dárce spásy, Žalm 69,14

Ježíš řekl. Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním. Jan 14,14

== 1.Mojžíšova 24,54b-67 == Zjevení 2,18-29 ==


21. Čtvrtek Stříbro jejich a zlato jejich nebude jich moci vysvoboditi v den prchlivosti Hospodinovy. Ezechiel 7,19 K

I když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. Lukáš 12,15

== 2.Mojžíšova 19,3-9 == Zjevení 3,1-6 ==


22. Pátek Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra: "Poznávejte Hospodina!" Všichni mě budou znát, od nejmenšího do největšího z nich, je výrok Hospodinův. Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat. Jeremiáš 31,34

Nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest. 1.Janova 3,2

== Jan 18,28-32 == Zjevení 3,7-13 ==


23. Sobota Jestliže Bůh boří, nemůže zase stavíno býti; zavírá-li za člověkem, nemůže býti otevříno. Jób 12,14 K

Já jsem zasadil, Apollos zaléval, ale Bůh dal vzrůst; a tak nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst. 1.Korintským 3,6-7

== Kazatel 12,9-14 == Zjevení 3,14-22 ==

21. neděle po sv. Trojici Nedej se přemoci zlému, ale přemáhej v dobrém zlé. Římanům 12,21 K


24. Neděle Pohleď, Hospodine, jak se soužím, neboť jsem zarputile vzdorovala. Pláč 1,20

Jsou vám odpuštěny hříchy pro jméno Ježíše Krista. 1.Janova 2,12

A dokud trvá život ten,
jsem pevně na tom ustaven,
že o té Boží milosti
chci svědčit se vší smělostí.
- -

== Matouš 5,38-48 == Efezským 6,10-17 == Žalm 38 ==


25. Pondělí Jednejte tedy rozhodně, nechť vaše ruce neochabnou, neboť vaše jednání bude odměněno! 2.Paralipomenon 15,7

Buďte jako služebníci Kristovi, kteří jako by sloužili Pánu. Víte, že Pán odmění každého, kdo něco dobrého učiní, ať je to otrok nebo svobodný. Efezským 6,7-8

== Římanům 12,17-21 == Zjevení 4,1-11 ==


26. Úterý Izrael je spasen Hospodinem spásou věčnou. Stydět a hanbit se nebudete navěky, nikdy. Izaiáš 45,17

Nyní tedy, děti, zůstávejte v něm, abychom se nemuseli bát, až se ukáže, a nebyli jím zahanbeni při jeho příchodu. 1.Janova 2,28

== 1.Samuelova 26,5-9.12-14.17-24 == Zjevení 5,1-5 ==


27. Středa Na pastvách zelených pase mne, k vodám tichým mne přivodí. Duši mou očerstvuje, vodí mne po stezkách spravedlnosti pro jméno své. Žalm 23,2-3 K

Neshánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím. Po tom všem se shánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přece ví, že to potřebujete. Lukáš 12,29.30

== Přísloví 29,18-25 == Zjevení 5,6-14 ==


28. Čtvrtek Jejich truchlení změním ve veselí. Jeremiáš 31,13

Sám náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce. 2.Tesalonickým 2,16-17

== Izaiáš 32,1-8 == Zjevení 6,1-8 ==


29. Pátek Tisíc let je ve tvých očích jako včerejšek, jenž minul, jako jedna noční hlídka. Žalm 90,4

Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven. 1.Janova 1,2

== Lukáš 22,49-53 == Zjevení 6,9-17 ==


30. Sobota Očekávání spravedlivých je radostné. Přísloví 10,28

Filip řekl Natanaelovi: Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v Zákoně i Proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta. Jan 1,45

== 2.Timoteovi 2,1-6 == Zjevení 7,1-8 ==

22. neděle po sv. Trojici U tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň. Žalm 130,4

Den reformace Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. 1.Korintským 3,11


31. Neděle Běda těm, kdo své záměry skrývají hluboko před Hospodinem, v temnotách konají své činy a říkají: "Kdopak nás vidí a kdo o nás ví?" Izaiáš 29,15

Dejte si pozor, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Židům 3,12

Však neteskním a nezoufám,
ač hřích svůj nyní znám,
vím, že se Pánu neztratím,
že přitrhne mne sám.
- -

== Matouš 18,21-35 == Filipským 1,3-11 == Žalm 143 ==


ŘÍJEN 2010: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 ] HESLA 2009 ]
[HESLA 2010: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]