[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 ] HESLA 2009 ]
[HESLA 2010: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]

LISTOPAD 2010

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Onť bude souditi mezi národy, a trestati bude lidi mnohé. I zkují meče své v motyky, a oštípy své v srpy. Izaiáš 2,4 K


1. Pondělí Hospodin blízko jest těm, kteříž jsou srdce skroušeného. Žalm 34,19 K

Ježíš Marii řekl: "Proč pláčeš? Koho hledáš?" V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla: "Jestliže tys jej, pane, odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil, a já pro něj půjdu." Ježíš jí řekl: "Marie!" Obrátila se a zvolala hebrejsky "Rabbuni", to znamená "Mistře". Jan 20,15-16

== Ozeáš 12,1-7 == Zjevení 7,9-17 ==


2. Úterý Vylila jsem duši svou před Hospodinem. 1.Samuelova 1,15 K

Ježíš řekl: Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Jan 6,37

== Jeremiáš 19,1-4.10-13 == Zjevení 8,1-5 ==


3. Středa Hospodin bude střežit před pastí tvou nohu. Přísloví 3,26

Tomu, který má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné a v radosti před tvář své slávy, jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho Pána, buď sláva, velebnost, vláda i moc přede vším časem i nyní i po všecky věky. Amen. Judova 24-25

== Matouš 7,1-5(6) == Zjevení 8,6-13 ==


4. Čtvrtek Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš! Žalm 51,19

Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic - aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. 1.Korintským 1,28-29

== Zjevení 3,14-22 == Zjevení 9,1-12 ==


5. Pátek Bůh jim připravil převelikou radost. I ženy a děti se radovaly, takže se radostné veselí Jeruzaléma rozléhalo dodaleka. Nehemiáš 12,43

Celý zástup se radoval nad podivuhodnými činy, které Ježíš konal. Lukáš 13,17

== Matouš 26,20-25 == Zjevení 9,13-21 ==


6. Sobota Pokořili jsme se před svým Bohem a vyprosili si u něho přímou cestu. Ezdráš 8,21

Ježíš řekl učedníkům: "Když jsem vás vyslal bez měšce, mošny a obuvi, měli jste v něčem nedostatek?" Oni mu odpověděli: "Neměli." Lukáš 22,35

== Izaiáš 1,18-27 == Zjevení 10,1-11 ==

23. neděle po sv. Trojici Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy! 2.Korintským 6,2

Prosby za mír a ochranu života Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. Proto se bát nebudeme. Žalm 46,2-3a


7. Neděle Zpívejte Hospodinu píseň novou, chvála jeho jest od končin země. Izaiáš 42,10 K

Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu! Jakubova 5,13

Zpívejte Bohu píseň svou,
tu novou píseň velebnou,
že všechno může, všechno zná
a jeho moc je zázračná.
-
Ať celá země dnes už ví,
že přijde jeho království,
ať každý jazyk zapěje
tu píseň nové naděje!
- -

== Lukáš 17,20-24(25-30) == Římanům 14,7-9 == Žalm 39 ==


8. Pondělí Hospodinova velikost bude sahat až do dálav země. Micheáš 5,3

A slyšel jsem mocný hlas v nebi: "Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše." Zjevení 12,10

== Marek 4,1-9(10-12) == Zjevení 11,1-2 ==


9. Úterý Hospodin zná smýšlení lidí; jsou pouhý vánek. Žalm 94,11

Myslí-li si někdo, že je něco, a přitom není nic, klame sám sebe. Galatským 6,3

== Marek 13,9-20 == Zjevení 11,3-14 ==


10. Středa Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel. Izaiáš 45,15

Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náručí Otcově, nám o něm řekl. Jan 1,18

== Židům 13,1-9b == Zjevení 11,15-19 ==


11. Čtvrtek Neboj se, země, jásej a raduj se, neboť veliké věci vykoná Hospodin. Joel 2,21

Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, jenž nám dal zaslíbení, je věrný. Židům 10,23

== 1.Janova 2,18-26(27-29) == Zjevení 20,1-6 ==


12. Pátek U Hospodina, našeho Boha, neobstojí žádné bezpráví ani stranění osobám ani úplatkářství. 2.Paralipomenon 19,7

Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. Skutky 10,34-35

== Matouš 26,36-41 == Zjevení 20,7-10 ==


13. Sobota Těš se v Hospodinu, a dá tobě žádosti srdce tvého. Žalm 37,4 K

Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo. 2.Korintským 9,8

== Marek 13,30-37 == Zjevení 20,11-15 ==


Den modliteb za pronásledované křesťany

Předposlední neděle církevního roku Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým. 2.Korintským 5,10


14. Neděle Pane můj, jestliže jsem nyní nalezl milost před očima tvýma, prosím, nepomíjej služebníka svého. 1.Mojžíšova 18,3 K

Aj, stojímť u dveří, a tluku. Jestližeť by kdo uslyšel hlas můj a otevřel dveře, vejduť k němu, a budu s ním večeřeti, a on se mnou. Zjevení 3,20 K

Aj, stojím u dveří tu tvých,
slyš, duše, hlasu proseb mých.
Já Pán tvůj být chci hostem tvým:
Zda vstoupit smím, zda vstoupit smím?
- -

== Matouš 25,31-46 == Římanům 8,18-23(24-25) == Žalm 50 ==


15. Pondělí Mé oko na tobě spočine. Žalm 32,8

Pán se obrátil a pohleděl na Petra A Petr vyšel ven a hořce se rozplakal. Lukáš 22,61.62

== Matouš 7,21-27(28.29) == Zjevení 21,1-8 ==


16. Úterý Den Hospodina zástupů přijde na každou pýchu a povýšenost, na všechno, co se povznáší: to bude sníženo. Izaiáš 2,12

Svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky. 1.Janova 2,17

== Židům 10,26-31 == Zjevení 21,9-14 ==

Den přímluv a modliteb Spravedlnost zvyšuje národ, ale hřích jest ku pohanění národům. Přísloví 14,34 K


17. Středa Země naplněna bude známostí Hospodina, tak jako vodami moře naplněno jest. Izaiáš 11,9 K

Prosím, abyste mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka: poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží. Efezským 3,18-19

== Lukáš 13,1-9 == Římanům 2,1-11 == Zjevení 21,15-27 ==


18. Čtvrtek Hospodin sehnuté napřimuje. Žalm 146,8

Byla tam žena, která byla stižena nemocí už osmnáct let: byla úplně sehnutá a nemohla se vůbec napřímit. Když ji Ježíš spatřil, zavolal ji a řekl: "Ženo, jsi zproštěna své nemoci" a vložil na ni ruce; ona se ihned vzpřímila a velebila Boha. Lukáš 13,11.12-13

== 2.Tesalonickým 1,3-12 == Zjevení 22,1-5 ==


19. Pátek Všechen lid, uprostřed něhož jsi, uvidí Hospodinovo dílo. 2.Mojžíšova 34,10

Ježíš řekl: Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Jan 15,15

== Matouš 26,59-66 == Zjevení 22,6-15 ==


20. Sobota Můžeš opět odpočinout, moje duše, neboť Hospodin se tě zastal. Žalm 116,7

Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově. 2.Tesalonickým 3,5

== Zjevení 20,11-15 == Zjevení 22,16-21 ==

Poslední neděle církevního roku (Neděle věčnosti)

Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Lukáš 12,35


21. Neděle Stále upírám své oči k Hospodinu, on vyprostí ze sítě mé nohy. Žalm 25,15

Vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Židům 12,1-2

Pojď za mnou, Pán dí, lide můj,
pojď za mnou, stádce malé,
dej výhost světu, při mně stůj,
buď rozkazů mých dbalé
a k nebi v světa zapření
následuj mého vedení.
- -

== Matouš 25,1-13 == Zjevení 21,1-7 == Žalm 90 ==


22. Pondělí Dals mi život a tvůj dohled střežil mého ducha. Jób 10,12

Ježíš prosil: Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Jan 17,15

== 5.Mojžíšova 34,1-8 == Izaiáš 1,1-9 ==


23. Úterý Halelujah. Blahoslavený muž, kterýž se bojí Hospodina, a v přikázaních jeho má velikou líbost. Žalm 112,1 K

Ježíš řekl: Totoť jest přikázání mé, abyste se milovali vespolek, jako i já miloval jsem vás. Jan 15,12 K

== 1.Petrova 1,13-21 == Izaiáš 1,10-20 ==


24. Středa Na co si může člověk naříkat, pokud žije? Ať si naříká na své hříchy. Pláč 3,39

Vidíš mrvu v oku bratra svého, a břevna, kteréž jest v tvém vlastním oku, neznamenáš? Lukáš 6,41 K

== 1.Korintským 3,9-15 == Izaiáš 1,21-31 ==


25. Čtvrtek V Boha doufám, nebojím se, co mi může udělat člověk? Žalm 56,12

Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání. 1.Janova 4,18

== Koloským 4,2-6 == Izaiáš 2,1-5 ==


26. Pátek V obrácení a ztišení bude vaše spása. Izaiáš 30,15

Z moci Ducha a ve víře očekáváme spravedlnost, která je naší nadějí. Galatským 5,5

== Matouš 27,50-54 == Izaiáš 2,6-22 ==


27. Sobota Blahoslavený jest ten, jemuž odpuštěno přestoupení, a jehož hřích přikryt jest. Žalm 32,1 K

Ježíš řekl: Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Marek 1,15

== Zjevení 21,10-14.21-27 == Izaiáš 3,1-15 ==

1. neděle adventní Aj, král tvůj přijde tobě spravedlivý a spasení plný. Zachariáš 9,9 K


28. Neděle Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! Žalm 103,1

Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid Lukáš 1,68

Oslavuj Pána, ó duše moje!
Slaviti chci jej po svůj skon;
dokavad plynou mi žití zdroje,
chválen buď zpěvem mým jen on.
Nemaje v lidech doufání,
u Boha hledám zastání.
Aleluja! Aleluja!
- -

== Matouš 21,1-9 == Římanům 13,8-12(13.14) == Žalm 24 ==


29. Pondělí Odstup to od nás, abychom opustiti měli Hospodina. Jozue 24,16 K

Ježíš řekl: Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Jan 14,23

== 1.Petrova 1,(8.9)10-13 == Izaiáš 4,2-6 ==


30. Úterý Položil jsi nepravosti naše před sebe, a tajnosti naše na světlo oblíčeje svého. Žalm 90,8 K

Ježíš přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu. Židům 7,25

== Židům 10,32-39 == Izaiáš 5,1-7 ==


LISTOPAD 2010: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 ] HESLA 2009 ]
[HESLA 2010: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]