[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 ] HESLA 2009 ]
[HESLA 2010: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]

PROSINEC 2010

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Matouš 3,2


1. Středa V onen den se ti otevřou ústa, a ty promluvíš a nebudeš už němý. Ezechiel 24,27

A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit; neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. Matouš 10,19

== Koloským 1,9-14 == Izaiáš 5,8-24 ==


2. Čtvrtek O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně, svými ústy v známost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení. Žalm 89,2

Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista! 1.Korintským 15,57

== 1.Tesalonickým 5,(1-3)4-8 == Izaiáš 6,1-13 ==


3. Pátek Kdybych napsal ze svého zákona sebevíc, bude to pokládáno za něco cizího. Ozeáš 8,12

Ježíš řekl: Ne každý, kdož mi říká: Pane, Pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdož činí vůli Otce mého, kterýž v nebesích jest. Matouš 7,21 K

== Matouš 27,27-30 == Izaiáš 7,1-9 ==


4. Sobota Ty jsi byl má pomoc, neodvrhuj mě a neopouštěj, Bože, moje spáso. Žalm 27,9

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem. Titovi 2,11

== Matouš 23,37-39 == Izaiáš 7,10-17 ==

2. neděle adventní Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Lukáš 21,28


5. Neděle Mnohomluvnost nezůstává bez přestoupení, kdežto kdo krotí své rty, je prozíravý. Přísloví 10,19

Vaše slovo buď "ano, ano - ne, ne"; co je nad to, je ze zlého. Matouš 5,37

Tak, ó Pane, spoj nás všudy,
jak jsi s Otcem jedno ty,
ať již v světě zde tvé údy
nedělí zlé různoty.
Z tvého žáru nechať béře
naše světlo jasno své,
pak svět našim skutkům věře
zví, že tví jsme učňové.
- -

== Lukáš 21,25-33 == Jakubova 5,7-8 == Žalm 52 ==


6. Pondělí Rozkazové Hospodinovi přímí, obveselující srdce, přikázaní Hospodinovo čisté, osvěcující oči. Žalm 19,9 K

Setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. 2.Timoteovi 3,14

== Židům 6,9-12 == Izaiáš 8,1-15 ==


7. Úterý Člověku se všechny jeho cesty zdají přímé, ale srdce zpytuje Hospodin. Přísloví 21,2

Vímeť, že soud Boží jest podle pravdy. Římanům 2,2 K

== Zjevení 2,12-17 == Izaiáš 8,16-23 ==


8. Středa Budu nad Jeruzalémem jásat a veselit se ze svého lidu. Nikdy víc už nebude v něm slyšet pláč ani křik. Izaiáš 65,19

Jsme-li děti, tedy i dědicové - dědicové Boží, spoludědicové Kristovi; trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastni Boží slávy. Římanům 8,17

== Zjevení 2,1-7 == Izaiáš 9,1-6 ==


9. Čtvrtek Skrýše má a pavéza má ty jsi, na slovo tvé očekávám. Žalm 119,114 K

Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je Spasitel všech lidí, zvláště věřících. 1.Timoteovi 4,10

== 2.Korintským 5,1-10 == Izaiáš 9,7-10,4 ==


10. Pátek Nedávej mi chudobu ani bohatství! Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby. Přísloví 30,8

Učedníci dávali zástupům. I jedli všichni a nasytili se. Matouš 14,19-20

== Lukáš 22,66-71 == Izaiáš 11,1-10 ==


11. Sobota Budu vyučovati přestupníky cestám tvým, aby hříšníci k tobě se obraceli. Žalm 51,15 K

Jan Křtitel kázal: "Pokání čiňte, nebo přiblížilo se království nebeské." Matouš 3,1.2 K

== 1.Tesalonickým 4,13-18 == Izaiáš 12,1-6 ==

3. neděle adventní Připravte cestu Hospodinu! Panovník přichází s mocí. Izaiáš 40,3.10


12. Neděle Král Izraele, Hospodin, je uprostřed tebe, neboj se už zlého! Sofoniáš 3,15

Ale Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: "Vstaňte a nebojte se." Matouš 17,7

Jak milo zpívat o něm
a hlásat jeho čest,
a vypravovat všechněm,
jak dobrý byl a jest.
On bídným ráči býti
v jich strastech pomocí,
i naše dosud cítí
a hojí nemoci.
- -

== Matouš 11,2-6(7-10) == 1.Korintským 4,1-5 == Žalm 33 ==


13. Pondělí Duše má čeká Pána, víc než ponocní svitání. Žalm 130,6 K

Čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Proto, milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny. 2.Petrova 3,13.14

== Matouš 3,1-6 == Izaiáš 14,1-23 ==


14. Úterý Nezamítej mne od tváři své, a Ducha svatého svého neodjímej ode mne. Žalm 51,13 K

Maria řekla: Sklonil se ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení. Lukáš 1,48

== Matouš 3,7-12 == Izaiáš 19,16-25 ==


15. Středa Uzavřu s nimi smlouvu věčnou, že už jim nepřestanu prokazovat dobro. Jeremiáš 32,40

Bůh neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Římanům 8,32

== Matouš 21,28-32 == Izaiáš 25,1-12 ==


16. Čtvrtek Procházeti se budu mezi vámi, a budu Bohem vaším, a vy budete lidem mým. 3.Mojžíšova 26,12 K

Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid dobytý, abyste zvěstovali ctnosti toho, kterýž vás povolal ze tmy v předivné světlo své. 1.Petrova 2,9 K

== Matouš 11,(7-10)11-15 == Izaiáš 26,1-6 ==


17. Pátek Šest dní budeš pracovat, ale sedmého dne odpočineš. 2.Mojžíšova 34,21

Kdo vejde do Božího odpočinutí, odpočine od svého díla, tak jako Bůh odpočinul od svého. Židům 4,10

== Lukáš 1,26-38 == Izaiáš 26,7-21 ==


18. Sobota Dokážeš vystihnout Boha či obsáhnout dokonalost Všemocného? Jób 11,7

Naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné; až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. 1.Korintským 13,9-10

== 1.Tesalonickým 5,16-24 == Izaiáš 28,14-22 ==

4. neděle adventní Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Filipským 4,4-5


19. Neděle Bůh mě učinil plodným v zemi mého utrpení. 1.Mojžíšova 41,52

Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. 2.Korintským 1,3-4

Až potud nám pomáhal
Hospodin z milosti,
pročež k nebes výšinám
hleďme s důvěrností,
odkudž pomoc přichází
nám vždy v každé době
tam, kde duše nachází
nové síly v mdlobě.
- -

== Lukáš 1,(39-45)46-56 == Filipským 4,4-7 == Žalm 49 ==


20. Pondělí Abnér zavolal na Jóaba: "Což musí meč požírat nepřetržitě? Nevíš, že nakonec zůstává jen hořkost?" 2.Samuelova 2,26

Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Římanům 12,18

== Zjevení 5,1-5 == Izaiáš 29,1-8 ==


21. Úterý Ale já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nepoznal jsi Boha kromě mne; mimo mne jiného zachránce není. Ozeáš 13,4

Totoť jest pak věčný život, aby poznali tebe samého pravého Boha, a kteréhož jsi poslal, Ježíše Krista. Jan 17,3 K

== Zjevení 3,7-8.10-11(12) == Izaiáš 29,17-24 ==


22. Středa Řeknou vám: "Dotazujte se duchů zemřelých a jasnovidců, kteří sípají a mumlají." Což se lid nemá dotazovat svého Boha? Izaiáš 8,19

Žádný nemůže dvěma pánům sloužiti. Matouš 6,24 K

== Zjevení 22,16.17.20.21 == Izaiáš 33,17-24 ==


23. Čtvrtek Činy Hospodinovy jsou velké, vyhledávané všemi, kdo zálibu v nich našli. Žalm 111,2

Kladli nemocné k Ježíšovým nohám a on je uzdravil, takže se zástupy divily, když viděly, že němí mluví, mrzáci jsou zdraví, chromí chodí a slepí vidí; i velebily Boha izraelského. Matouš 15,30-31

== Římanům 15,8-13 == Izaiáš 35,1-10 ==

Štědrý den


24. Pátek Služebník dbá na tvá poučení. Žalm 19,12

Dbejte na to, ať nikdo nepromešká Boží milost. Židům 12,15

== Matouš 1,1-21(22-25) == Římanům 1,1-7 == Žalm 2 ==

1. svátek vánoční Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Jan 1,14


25. Sobota S radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji. Izaiáš 55,12

Pastýři se navrátili oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. Lukáš 2,20

Narodil se Kristus Pán,
veselme se,
z růže kvítek vykvet nám,
radujme se.
Z života čistého,
z rodu královského,
nám, nám narodil se.
- -

== Lukáš 2,(1-14)15-20 == Titovi 3,4-7 == Matouš 1,18-25 ==

2. svátek vánoční

Sv. Štěpána Velkou cenu má v Hospodinových očích oddanost jeho věrných až k smrti. Tobě obětuji oběť díků a budu vzývat Hospodinovo jméno. Žalm 116,15.17


26. Neděle Bůh poslal svého anděla a vysvobodil své služebníky, kteří na něj spoléhali. Daniel 3,28

Od Boha napomenuti jsouce ve snách, aby se nenavraceli k Herodesovi, jinou cestou navrátili se do krajiny své. Matouš 2,12 K

Jde umožniti přístup všem
k těm vzácným nebes oblastem,
kde máte věčně v blahu žít
a Hospodina velebit.
- -

== Jan 1,1-14 == Židům 1,1-3(4-6) == Matouš 2,1-12 ==


27. Pondělí Tobě patřím, buď má spása, na tvá ustanovení se dotazuji. Žalm 119,94

Nyní propouštíš služebníka svého, Pane, podle slova svého v pokoji. Neboť jsou viděly oči mé spasení tvé. Lukáš 2,29-30 K

== 1.Janova 1,1-4 == Matouš 2,13-23 ==


28. Úterý Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k tobě pozvedám svou duši. Žalm 143,8

Anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu." Matouš 2,13

== Jeremiáš 31,15-17 == Matouš 3,1-12 ==


29. Středa Což nemáme my všichni jednoho Otce? Což nás nestvořil jediný Bůh? Proč jsme vůči sobě věrolomní? Malachiáš 2,10

Protož přijímejte se vespolek, jakož i Kristus přijal nás v slávu Boží. Římanům 15,7 K

== 1.Janova 4,11-16a == Matouš 3,13-17 ==


30. Čtvrtek Obraťte se ke mně a dojdete spásy, veškeré dálavy země. Já jsem Bůh a jiného už není. Izaiáš 45,22

Odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše. Jakubova 1,21

== Židům 1,5-14 == Matouš 4,1-11 ==

Závěr roku Lítostivý a milostivý jest Hospodin, dlouhoshovívající a mnohého milosrdenství. Žalm 103,8 K


31. Pátek Hle, říkají: "Naše kosti uschly, zanikla naše naděje, jsme ztraceni." Proto prorokuj a řekni jim: Toto praví Panovník Hospodin: Hle, já otevřu vaše hroby a vyvedu vás z vašich hrobů, můj lide, a přivedu vás do izraelské země. Ezechiel 37,11-12

Ježíš řekl: Já živ jsem, a i vy živi budete. Jan 14,19 K

Duch život nový umí dát,
chce z nás svou církev budovat.
Z vin, omylů nás vyprostí,
dá žít ve věčné radosti.
Amen.
- -

== Lukáš 12,35-40 == Římanům 8,31b-39 == Matouš 4,12-17 ==


PROSINEC 2010: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 ] HESLA 2009 ]
[HESLA 2010: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]