[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2011: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

LEDEN 2011

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je. 1.Mojžíšova 1,27 K

Nový Rok Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3,17


1. Sobota Lepší je jídlo ze zeleniny a k tomu láska, než z vykrmeného býka a s tím nenávist. Přísloví 15,17

Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava. Efezským 4,15

== Lukáš 4,16-21 == Jakubova 4,13-15 ==

2. Neděle po vánocích Slovo se stalo tělem a ubytovalo se mezi námi; patřili jsme na jeho slávu, slávu, jakou má jenom jediný Syn od Otce, plný milosti a pravdy. Jan 1,14 Žil


2. Neděle Všechny pronárody budou se chvět strachem a rozčilením pro všechno to dobro a pro všechen pokoj, který svému lidu zjednám. Jeremiáš 33,9

Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Římanům 5,1

Račiž nás v tom posilniti,
Pane Kriste, potvrditi
a čeho se nedostává,
tvá milost nechť nám přidává.
- 258,8 -

== Lukáš 2,41-52 == 1.Janova 5,11-13 ==


3. Pondělí V maličkém hněvě skryl jsem tvář svou na maličko před tebou, ale v milosrdenství věčném slituji se nad tebou, praví vykupitel tvůj Hospodin. Izaiáš 54,8 K

Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši. Římanům 3,23-24

== 2.Mojžíšova 2,1-10 == 1.Mojžíšova 1,1-13 ==


4. Úterý Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět, polámanou ovážu a nemocnou posílím, kdežto tučnou a silnou zahladím. Ezechiel 34,16

Pán mi řekl: Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla. 2.Korintským 12,9

== 1.Mojžíšova 21,1-7 == 1.Mojžíšova 1,14-25 ==


5. Středa Chváliti tě budu mezi národy, ó Hospodine, a jménu tvému žalmy prozpěvovati. Žalm 18,50 K

Jedinému moudrému Bohu buď skrze Ježíše Krista sláva na věky věků. Amen. Římanům 16,27

== 1.Mojžíšova 9,12-17 == 1.Mojžíšova 1,26 - 2,4a ==

Zjevení Páně - Epifanias Tma pomíjí, a světlo to pravé již svítí. 1.Janova 2,8 K


6. Čtvrtek Hospodin provždy odstraní smrt. Izaiáš 25,8

Všechno jsem odepsal, abych poznal Ježíše a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl zmrtvýchvstání. Filipským 3,10-11

== Matouš 2,1-12 == Efezským 3,2-3a.5-6 ==


7. Pátek Ukaž divy svého milosrdenství, spasiteli těch, kdo se k pravici tvé utíkají. Žalm 17,7

Přistupmež tedy směle s doufáním k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství, a milost nalezli ku pomoci v čas příhodný. Židům 4,16 K

== 1.Janova 3,1-6 == 1.Mojžíšova 2,4b-17 ==


8. Sobota V srdci svém skládám řeč tvou, abych nehřešil proti tobě. Žalm 119,11 K

Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět, držte se slova života. Filipským 2,14-16

== 1.Janova 2,12-17 == 1.Mojžíšova 2,18-25 ==


Alianční modlitební týden

1. neděle po Zjevení Páně Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Římanům 8,14


9. Neděle Hospodine, ty můj hlas uslyšíš zrána, ráno ti připravím oběť a budu čekat. Žalm 5,4

Setník odpověděl: Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven. Matouš 8,8

Ó Pane, zůstaň s námi
a zažeň duše hlad,
svá otevírej Písma,
své slovo uč nás znát.
Ó Pane, zůstaň s námi,
až ohrozí nás hřích,
až v setbu slova padnou
nám kroupy, led a sníh.
- 462,2 -

== Matouš 3,13-17 == Římanům 12,1-3(4-8) ==


10. Pondělí Nechť poznají všechny národy země, že Hospodin je Bůh; není žádný jiný. 1.Královská 8,60

Nechť se před jménem Ježíšovým skloní každé koleno - na nebi, na zemi i pod zemí. Filipským 2,10

== Skutky 10,37-48 == 1.Mojžíšova 3,1-13 ==


11. Úterý Kdo od počátku povolává všechna pokolení? Já, Hospodin, jsem první, já budu též u posledních věcí. Izaiáš 41,4

On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel. Skutky 17,26

== Jozue 3,9-17 == 1.Mojžíšova 3,14-24 ==


12. Středa Uvěřil jsem, proto mluvím; byl jsem velmi pokořený. Žalm 116,10

Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Římanům 8,35

== Koloským 2,1-7 == 1.Mojžíšova 4,1-16 ==


13. Čtvrtek Zjev se, Hospodine, v síle své, a budeme zpívati a oslavovati udatnost tvou. Žalm 21,14 K

Ježíš vložil na ženu ruce a ona se ihned vzpřímila a velebila Boha. Lukáš 13,13

== Marek 10,13-16 == 1.Mojžíšova 4,17-26 ==


14. Pátek I řekl jsem: "Panovníku Hospodine, odpusť prosím! Jak Jákob obstojí? Je tak nepatrný!" Hospodin byl nad tím jat lítostí: "Nestane se to," řekl Hospodin. Amos 7,2-3

Anděl mluvil k Josefovi: Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. Matouš 1,21

== Lukáš 12,49-53 == 1.Mojžíšova 6,5-22 ==


15. Sobota Blízký jest Hospodin všechněm, kteříž ho vzývají, všechněm, kteříž ho vzývají v pravdě. Žalm 145,18 K

Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Římanům 12,12

== Matouš 6,6-13 == 1.Mojžíšova 7,1-16 ==

2. neděle po Zjevení Páně Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Jan 1,17


16. Neděle Nebudete pokoušeti Hospodina Boha svého. 5.Mojžíšova 6,16 K

Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Galatským 6,7

Soudce živých i mrtvých,
Syn Boha živého,
požádá počtu z skutků zlých
i z slova marného.
- 255,3 -

== Jan 2,1-11 == Římanům 12,(4-8)9-16 ==


17. Pondělí Elijáš řekl: Jak dlouho budete poskakovat na obě strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte ho; jestliže Baal, jděte za ním! 1.Královská 18,21

Řekl Ježíš: Pojď, následuj mne. Matouš 19,21 K

== 5.Mojžíšova 4,5-13 == 1.Mojžíšova 7,17-24 ==


18. Úterý Shlédni na mne, smiluj se nade mnou, dej svou sílu svému služebníku! Žalm 86,16

Řekl jim Ježíš: Budete-li míti víru, jako jest zrno horčičné, díte hoře této: Přejdi odsud tam, i přejde, a nebudeť vám nic nemožného. Matouš 17,20 K

== Marek 2,23-28 == 1.Mojžíšova 8,1-12 ==


19. Středa V Bohu jest spasení mé a sláva má. Žalm 62,8 K

Milost Boží jest život věčný v Kristu Ježíši, Pánu našem. Římanům 6,23 K

== Lukáš 16,14-17(18) == 1.Mojžíšova 8,13-22 ==


20. Čtvrtek Boha ctí, kdož se slitovává nad chudým. Přísloví 14,31 K

Ježíš mladíkovi řekl: Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne. Matouš 19,21

== Skutky 15,22-31 == 1.Mojžíšova 9,1-17 ==


21. Pátek Buď rozhodný, všechen lide země, je výrok Hospodinův. Dejte se do díla, neboť jsem s vámi. Aggeus 2,4

Šimon řekl: Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě. Lukáš 5,5

== Jan 7,1-13 == 1.Mojžíšova 9,18-29 ==


22. Sobota Hospodin miluje právo. Žalm 37,28

Přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Filipským 4,8

== 5.Mojžíšova 33,1-4(7.12-16) == 1.Mojžíšova 11,1-9 ==

3. neděle po Zjevení Páně A přijdou od východu i západu, od severu i jihu, a budou stolovat v Božím království. Lukáš 13,29


23. Neděle Posilnil se David v Hospodinu Bohu svém. 1.Samuelova 30,6 K

Věřím, pomoz mé nedověře. Marek 9,24

V tebe, Bože, doufám samého,
jinde pomocníka nemám žádného.
Jsi můj hrad a skála,
naděje má stálá,
Hospodine!
Pomoz v ponížení
dle svých zaslíbení
ku vysvobození!
- EZD 620,1 -

== Matouš 8,5-13 == Římanům 1,14-17 ==


24. Pondělí Dalecí přijdou, a budou stavěti chrám Hospodinův. Zachariáš 6,15 K

Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Galatským 3,28

== Izaiáš 19,19-25 == Římanům 1,1-7 ==


25. Úterý Hospodin mě poslal pozvednout truchlící na Sijónu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. Izaiáš 61,1.3

Ježíš řekl: Uvidím vás opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. Jan 16,22

== 1.Královská 17,8-16 == Římanům 1,8-17 ==


26. Středa Vyleji na dům Davidův a na obyvatele Jeruzalémské Ducha milosti a pokorných proseb. Zachariáš 12,10 K

Když to shromáždění lidé slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: "Co máme dělat, bratří?" Skutky 2,37

== Rút 1,1-8(16-21) == Římanům 1,18-32 ==


27. Čtvrtek Samuel řekl: Dopustili jste se všeho toho zla, avšak jsem dalek toho, abych se přestal za vás modlit. 1.Samuelova 12,20.23

Odpusť nám viny naše. Matouš 6,12 K

== Skutky 13,42-52 == Římanům 2,1-16 ==


28. Pátek Dával jsi svého dobrého ducha, aby je poučoval. Nehemiáš 9,20

Ježíš řekl: Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. Jan 15,26

== Lukáš 4,22-30 == Římanům 2,17-29 ==


29. Sobota Ty konejšíš hukot moří, hukot jejich vlnobití i vřavu národů. Žalm 65,8

Pokoj Boží, kterýž převyšuje všeliký rozum, hájiti bude srdcí vašich i smyslů vašich v Kristu Ježíši. Filipským 4,7 K

== Zjevení 15,1-4 == Římanům 3,1-20 ==


Neděle Bible

4. neděle po Zjevení Páně Pojďte, pohleďte na Boží skutky, tím, co koná mezi lidskými syny, vzbuzuje bázeň. Žalm 66,5


30. Neděle Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat. Ezechiel 34,11

Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Matouš 9,35

Ó ujmi ruku moji a veď mne sám,
na cestě zde a v boji ať neklesám.
Já nevím sobě rady, ó Pane můj;
ty sám mne proveď všady, vždy při mně stůj.
- 329,1 -

== Marek 4,35-41 == 2.Korintským 1,8-11 ==


31. Pondělí On zná skrytosti srdce. Žalm 44,22 K

Petr odpověděl: Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád. Jan 21,17

== Matouš 21,18-22 == Římanům 3,21-26 ==


LEDEN 2011: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2011: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]