[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2011: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ÚNOR 2011

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/

Heslo měsíce: Samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích. Římanům 8,21


1. Úterý Pozvedněme s dlaněmi i srdce k Bohu na nebesích. Pláč 3,41

V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách. Efezským 6,18

== Matouš 8,28-34 == Římanům 3,27-31 ==


2. Středa Hledal jsem mezi nimi muže, který by zazdíval zeď a postavil se v trhlině před mou tvář za tuto zemi, abych ji neuvrhl do zkázy, ale nenašel jsem. Ezechiel 22,30

Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Matouš 20,28

== Jeremiáš 5,20-25 == Římanům 4,1-12 ==


3. Čtvrtek Hospodin mluvil k Izákovi: Požehnáni budou v semeni tvém všickni národové země. 1.Mojžíšova 26,4 K

Pán se ujal svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům navěky. Lukáš 1,54-55

== Skutky 28,1-8 == Římanům 4,13-25 ==


4. Pátek Zkoumejme a zpytujme své cesty, vraťme se zpět k Hospodinu. Pláč 3,40

Nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Římanům 12,2

== Lukáš 11,14-23 == Římanům 5,1-5 ==


5. Sobota Lepší je shovívavý než silný, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města. Přísloví 16,32

Potřebujete vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. Židům 10,36

== Izaiáš 51,1-6 == Římanům 5,6-11 ==

5. neděle po Zjevení Páně Pán vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí. 1.Korintským 4,5


6. Neděle Co se vaditi budete se mnou? Vy všickni odstoupili jste ode mne, dí Hospodin. Jeremiáš 2,29 K

Bůh totiž všecky uzavřel pod neposlušnost, aby se nade všemi slitoval. Římanům 11,32

Měj chválu našich rtů, Pane náš, Spasiteli,
však také krásu slov ať doprovází čin.
Neb skutky kdybychom snad zrazovat tě měli,
pak nejkrásnější zpěv je prázdný, mrtvý stín.
- ZCČSH 44,1 -

== Matouš 13,24-30 == 1.Korintským 1,(4-5)6-9 ==


7. Pondělí Bůh mě opásává statečností. Žalm 18,33

O to se snažím a zápasím tak, jak Kristus ve mně působí svou silou. Koloským 1,29

== Kazatel 9,1-10 == Římanům 5,12-21 ==


8. Úterý Člověk nesmí klesat na mysli. 1.Samuelova 17,32

Naděje nezahanbuje;nebo láska Boží rozlita jest v srdcích našich skrze Ducha svatého, kterýž dán jest nám. Římanům 5,5 K

== Kazatel 8,14-17 == Římanům 6,1-11 ==


9. Středa Pozůstavím u prostřed tebe lid chudý a nuzný, i budou doufati ve jménu Hospodinovu. Sofoniáš 3,12 K

Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. Lukáš 12,32

== Daniel 2,27-47 == Římanům 6,12-23 ==


10. Čtvrtek Nazváno bude jméno jeho: Předivný, Rádce, Bůh silný, Rek udatný, Otec věčnosti, Kníže pokoje. Izaiáš 9,6 K

Bůh vyvýšil Krista nade vše a dal mu jméno nad každé jméno. Filipským 2,9

== 1.Mojžíšova 45,1-15 == Římanům 7,1-6 ==


11. Pátek Zdali Bůh řekne, a neučiní, promluví, a nedodrží? 4.Mojžíšova 23,19

Ježíš řekl Petrovi: Ty malověrný, proč jsi pochyboval? Matouš 14,31

== Jan 7,25-31(32-36) == Římanům 7,7-13 ==


12. Sobota Já jsem Bůh silný všemohoucí; chodiž ustavičně přede mnou a budiž dokonalým. 1.Mojžíšova 17,1 K

Vy jste světlo světa. Nemůže město na hoře ležící skryto býti. Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré, a slaví Otce vašeho, jenž jest v nebesích. Matouš 5,14.16 K

== Zjevení 8,1-6.11.15-18 == Římanům 7,14-25 ==

Poslední neděle po Zjevení Páně Nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Izaiáš 60,2


13. Neděle O čem jsme slýchali, to jsme uviděli ve městě Hospodina zástupů, ve městě našeho Boha: až navěky je Bůh činí pevným. Žalm 48,9

Buďme vděčni za to, že dostáváme neotřesitelné království, a služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou. Židům 12,28

Hospodin, jenž s námi byl, vždycky s námi bude,
rámě jeho otcovské sprovodí nás všude.
On nás cestou života podpírá a sílí
a nás posléz přivede k blaženému cíli.
- 315,5 -

== Matouš 17,1-9 == 2.Korintským 4,6-10 ==


14. Pondělí S veselím budete čerpat vodu z pramenů spásy. Izaiáš 12,3

Ježíš odpovědě samařské ženě: Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. Jan 4,13-14

== 2.Korintským 3,(9-11)12-18 == Římanům 8,1-11 ==


15. Úterý Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. Žalm 118,26

Z oblaku promluvil hlas: "To jest můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; toho poslouchejte." Matouš 17,5

== Jan 1,43-51 == Římanům 8,12-17 ==


16. Středa Josef se ocitl v pevnosti. Ale Hospodin byl s ním. 1.Mojžíšova 39,20.21

To Světlo v temnostech svítí. Jan 1,5 K

== Jan 3,31-36 == Římanům 8,18-25 ==


17. Čtvrtek Ve své spravedlnosti nám odpovídáš činy budícími bázeň, Bože, naše spáso, naděje všech končin země i zámořských dálek. Žalm 65,6

Ježíš přišel a zvěstoval pokoj, pokoj vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. Efezským 2,17

== Zjevení 1,(1.2)3-8 == Římanům 8,26-30 ==


18. Pátek Protože můj dům je v troskách, zatímco vy se staráte každý jen o svůj dům, nebe nad vámi zadrželo rosu a země zadržela svoji úrodu. Aggeus 1,9-10

Vy, jako kamení živé, vzdělávejte se v dům duchovní, kněžstvo svaté, k obětování duchovních obětí, vzácných Bohu skrze Jezukrista. 1.Petrova 2,5 K

== Jan 8,12-20 == Římanům 8,31-39 ==


19. Sobota K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde. Izaiáš 60,3

Hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Matouš 2,9

== 4.Mojžíšova 6,22-27 == Římanům 9,1-5 ==

Septuagesimae (70 dní před velikonocemi)

Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. Daniel 9,18


20. Neděle Hospodin si postavil trůn na nebesích, všemu vládne svou královskou mocí. Žalm 103,19

Ježíš řekl: Všechno je mi dáno od mého Otce. Matouš 11,27

Dílo tvoje šťastno krouží, země, nebe má tvou zář,
andělové sborem touží chválit zpěvem tvoji tvář.
Pole, lesy, hory tvoje, louky nížin, moří hlas,
ptáků zpěv a proudů zdroje k plesům tvým jdou zváti nás.
- ZCČSH 117,2 -

== Matouš 20,1-16a == 1.Korintským 9,24-27 ==


21. Pondělí Hospodin řekl : "Už nikdy nebudu zlořečit zemi kvůli člověku, přestože každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý." 1.Mojžíšova 8,21

Kdo odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! Římanům 8,34

== Lukáš 19,1-10 == Římanům 9,6-13 ==


22. Úterý Byl počten mezi nevěrníky a nesl hřích mnohých. Izaiáš 53,12

On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů: Koloským 1,13-14

== Židům 12,12-17 == Římanům 9,14-29 ==


23. Středa Tobě vzdávám chválu, žes mi odpověděl; stal ses mou spásou. Žalm 118,21

Žena přistoupila, klaněla se mu a řekla: "Pane, pomoz mi!" Matouš 15,25

== Matouš 10,40-42 == Římanům 9,30 - 10,4 ==


24. Čtvrtek Lidi i hovada sám zachováváš, Hospodine. Žalm 36,7 K

Zdaliž neprodávají pět vrabečků za dva haléře? Avšak ani jeden z nich není v zapomenutí před Bohem. Lukáš 12,6 K

== 1.Korintským 3,(1-3)4-8 == Římanům 10,5-13 ==


25. Pátek Slova má slyš, Hospodine. Pozoruj hlasu volání mého, králi můj a Bože můj; nebo se tobě modlím. Žalm 5,2-3 K

Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jakubova 5,16

== Jan 2,13-22 == Římanům 10,14-21 ==


26. Sobota Byť mi se dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebuduť se báti zlého, nebo ty se mnou jsi; prut tvůj a hůl tvá, toť mne potěšuje. Žalm 23,4 K

Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení. Matouš 6,34

== 1.Korintským 1,26-31 == Římanům 11,1-10 ==

Sexagesimae (60 dní před velikonocemi)

Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru! Židům 3,15


27. Neděle Když se svírala ve mně duše má, na Hospodina jsem se rozpomínal, i přišla k tobě modlitba má. Jonáš 2,8 K

Je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají. Římanům 10,12

Bože, tys má skrýše,
můj hrad, mé spasení,
v soužení má duše
jen k tobě má zření.
Proti pokušením
ty sám zachováš mě,
vítězným plesáním
obdaříš mne slavně.
- EZ 493,5 -

== Lukáš 8,4-8(9-15) == Židům 4,12-13 ==


28. Pondělí Tvůjť jest den, tvá jest také i noc, světlo i slunce ty jsi učinil. Žalm 74,16 K

Z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď sláva na věky. Amen. Římanům 11,36

== 5.Mojžíšova 32,44-47 == Římanům 11,11-16 ==


ÚNOR 2011: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2011: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]