[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2011: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

BŘEZEN 2011

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Vždy přece měj se k Bohu mlčelivě, duše má, nebo od něho jest očekávání mé. Žalm 62,6 K


1. Úterý Pomoz nám, Hospodine, náš Bože, neboť ty jsi naše opora. 2.Paralipomenon 14,10

Pane, smiluj se nad mým synem. Přivedl jsem ho k tvým učedníkům, ale nemohli ho uzdravit. Matouš 17,15.16

== 2.Mojžíšova 7,1-13 == Římanům 11,17-24 ==


2. Středa Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi! Izaiáš 55,3

Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Matouš 7,24

== Marek 6,1-6 == Římanům 11,25-36 ==


3. Čtvrtek Nestrachujte se! Nebuďte zmateni. Což jsem ti vše neohlašoval a neoznamoval už předem? Vy jste moji svědkové. Izaiáš 44,8

I řekl Pán v noci u vidění Pavlovi: Neboj se, ale mluv a nemlč. Skutky 18,9 K

== Lukáš 6,43-49 == 1.Samuelova 1,1-20 ==


Ženy zvou ke světovému dni modliteb


4. Pátek Když vedl Hospodin zajaté Sionské, zdálo se nám to jako ve snách. Žalm 126,1 K

Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své nebeské království. Jemu patří sláva na věky věků, amen. 2.Timoteovi 4,18

== Jan 12,34-36(37-42) == 1.Samuelova 1,21-28 ==


5. Sobota Tmy přikryjí zemi, a mrákota národy, ale nad tebou vzejde Hospodin, a sláva jeho nad tebou vidína bude. Izaiáš 60,2 K

Ježíš řekl: Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Jan 8,12

== Matouš 13,31-35 == 1.Samuelova 2,1-11 ==

Estomihi (Budiž mi pevnou skalou. Žalm 31,3 )

Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Lukáš 18,31


6. Neděle Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Izaiáš 56,1

Ovoce spravedlnosti v pokoji rozsívá se těm, kteříž pokoj působí. Jakubova 3,18 K

Ty skunce jasné, ohnivé,
vlej dobrotivost lásky své
plam žhoucí v duši moji -
a srdci daruj síly proud,
bych tvého těla živý oud
vždy zůstal v žití boji.
- 361,2 -

== Marek 8,31-38 == 1.Korintským 13,1-13 ==


7. Pondělí Tak jsem sevřín, že mi nelze nijakž vyjíti. Zrak můj hyne trápením; na každý den vzývám tě, Hospodine. Žalm 88,9-10 K

Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych vyhlásil zajatcům propuštění. Lukáš 4,18

== Lukáš 13,31-35 == 1.Samuelova 2,12-26 ==


8. Úterý Hospodin mě přísně trestal, ale nevydal mě smrti. Žalm 118,18

Víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. Římanům 5,3-4

== Lukáš 5,33-39 == 1.Samuelova 2,27-36 ==


Začátek postní doby


9. Středa Hříchů mladosti mé a přestoupení mých nezpomínej, ale podlé milosrdenství svého pamětliv buď na mne pro dobrotu svou, Hospodine. Žalm 25,7 K

Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Lukáš 19,10

== Matouš 6,16-21 | 2.Petrova 1,2-11 == 1.Samuelova 3,1-21 ==


10. Čtvrtek On je Bůh živý a zůstává navěky, jeho království bude až do konce. Daniel 6,27

Všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve. Efezským 1,22

== Zachariáš 7,2-13 == 1.Samuelova 4,1-11 ==


11. Pátek Pozor na opovážlivce; není v něm duše přímá. Spravedlivý bude žít pro svou věrnost. Abakuk 2,4

Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Matouš 11,29

== Jan 8,21-30 == 1.Samuelova 4,12-22 ==


12. Sobota Jako ten, kterého matka jeho těší, tak já vás těšiti budu. Izaiáš 66,13 K

Nezanechám vás osiřelé; přijdu k vám, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi. Jan 14,18.19

== Daniel 5,1-7.17-30 == 1.Samuelova 5,1-12 ==

Invocavit (Vzývati mne bude a vyslyším jej. Žalm 91,15 )

Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy... 1.Janova 3,8


13. Neděle I poznají pronárody, které zůstanou vůkol, že já, Hospodin, jsem vystavěl, co bylo zbořeno, a osázel zpustošený kraj. Ezechiel 36,36

Pán je plný soucitu a slitování. Jakubova 5,11

Já zbloudil jsem a omámený
tě hledal, avšak nenašel,
jsa od tvé tváře odvrácený,
jen za bludným jsem světlem spěl;
až nyní teprv, že's ty chtěl,
já tebe uviděl.
- 341,4 -

== Matouš 4,1-11 == Židům 4,14-16 ==


14. Pondělí Neodmítej nás však pro své jméno, nenech zhanobit trůn své slávy. Jeremiáš 14,21

Posvěť se jméno tvé. Matouš 6,9 K

== 1.Janova 3,7-11(12) == 1.Samuelova 6,1 - 7,1 ==


15. Úterý Já budu, praví Hospodin, jeho zdí ohnivou vůkol, a slávou budu u prostřed něho. Zachariáš 2,5 K

Já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Matouš 16,18

== Jób 1,1-22 == 1.Samuelova 7,2-17 ==


16. Středa Když soudové tvoji dějí se na zemi, obyvatelé okršlku zemského učí se spravedlnosti. Izaiáš 26,9 K

V bázni před ním žijte dny svého pozemského života. 1.Petrova 1,17

== 1.Korintským 10,9-13 == 1.Samuelova 8,1-22 ==


17. Čtvrtek Zpívati budu o síle tvé, hned z jitra hlasitě slaviti budu milosrdenství tvé, nebo jsi byl hrad můj vysoký, a útočiště v den soužení mého. Žalm 59,17 K

Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil. Marek 1,35

== Jakubova 4,1-10 == 1.Samuelova 9,1-14 ==


18. Pátek Neutiskneš mocí bližního svého. 3.Mojžíšova 19,13 K

Všecko, což byste chtěli, aby vám lidé činili, to i vy čiňte jim. Matouš 7,12 K

== Židům 2,11-18 == 1.Samuelova 9,15 - 10,16 ==


19. Sobota Byli jste jako oharek vyrvaný z plamenů ohniště. A přece jste se ke mně nenavrátili, je výrok Hospodinův. Amos 4,11

Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. 1.Tesalonickým 5,18

== Zjevení 20,1-6 == 1.Samuelova 10,17-27 ==

Reminiscere (Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine. Žalm 25,6 K )

Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5,8


20. Neděle Mnoho divů jsi už vykonal, můj Bože, Hospodine, ve tvých úmyslech s námi se ti nevyrovná nikdo. Žalm 40,6

Lidé užasli a říkali: "Kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře?" Matouš 8,27

Důvěřuj se v Pána,
ó duše má,
z večera i z rána
on ti pomáhá.
On zná tvou strast,
promění ji v slast,
nový květ okrášlí
tvou pozemskou vlast.
On v každé době,
on v každý čas
pomoci chce tobě,
slyší tvůj hlas.
- 314,1 -

== Marek 12,1-12 == Římanům 5,1-5(6-11) ==


21. Pondělí Budu jeho hradem, on zná moje jméno. Žalm 91,14

Toužebně očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahanben. Filipským 1,20

== Jeremiáš 26,1-3.7-16.24 == 1.Samuelova 13,1-23 ==


22. Úterý Po celé dny vztahoval jsem ruce k lidu svéhlavému, k těm, kdo chodí po nedobré cestě, za vlastními úmysly. Izaiáš 65,2

Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá. Matouš 7,14

== Jób 2,1-10 == 1.Samuelova 15,1-35 ==


23. Středa Bůh vykoupil duši mou, aby nešla do jámy, a život můj, aby světlo spatřoval. Jób 33,28 K

Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla Duchem, který ve vás přebývá. Římanům 8,11

== 2.Mojžíšova 17,1-7 == 1.Samuelova 16,1-13 ==


24. Čtvrtek Hospodine, celým svým srdcem ti vzdávám chválu, o všech divuplných činech tvých chci vypravovat. Žalm 9,2

Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. Matouš 11,5

== 1.Janova 1,8 - 2,2(3-6) == 1.Samuelova 16,14-23 ==


25. Pátek Hospodin je útočiště svého lidu a záštita synů Izraele. Joel 4,16

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Filipským 4,6

== Lukáš 9,43b-48 == 1.Samuelova 17,1-30 ==


26. Sobota Hospodine, ty mě neopouštěj, nevzdaluj se ode mne, můj Bože! Žalm 38,22

Já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa. Amen. Matouš 28,20 K

== Galatským 2,16-21 == 1.Samuelova 17,31-58 ==

Oculi (Stále upínám své oči k Hospodinu. Žalm 25,15 )

Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. Lukáš 9,62


27. Neděle Vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích. Malachiáš 3,20

Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblečme se ve zbroj světla. Římanům 13,12

Budiž nadále nadějí mou,
jak jsi vždy byla mou útěchou,
skrýší a hradem, ó kniho knih,
až dojdu radosti v nebesích!
Slovo Páně, světlo mé,
převzácný můj poklade,
ty mne učíš cestám svým,
díš mi, komu náležím.
- 164,3 -

== Lukáš 9,57-62 == Efezským 5,1-8a ==


28. Pondělí Dodejte síly ochablým rukám, pevnosti kolenům klesajícím. Izaiáš 35,3

Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši. Filipským 3,14

== Lukáš 14,(25-26)27-33(34-35) == 1.Samuelova 18,1-16 ==


29. Úterý Duch Panovníka Hospodina jest nade mnou, proto že pomazal mne Hospodin. Izaiáš 61,1 K

Byli jsme křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom - jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce - i my vstoupili na cestu nového života. Římanům 6,4

== Jób 7,11-21 == 1.Samuelova 20,1-23 ==


30. Středa Budeš korunou ozdobnou v ruce Hospodinově, a korunou královskou v ruce Boha svého. Izaiáš 62,3 K

Toto praví ten první i poslední, který byl mrtev a je živ: "Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec života." Zjevení 2,8.10

== Marek 9,38-41(42-47) == 1.Samuelova 20,24 - 21,1 ==


31. Čtvrtek Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. 1.Mojžíšova 3,6

Nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. Římanům 6,13

== Marek 8,(10-13)14-21 == 1.Samuelova 23,1-18 ==


BŘEZEN 2011: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2011: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]