[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2011: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

DUBEN 2011

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Matouš 26,41


1. Pátek V den soužení svého Pána hledal jsem, v noci ruce své rozprostíral jsem bez přestání. Žalm 77,3 K

Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Lukáš 18,7

== Matouš 10,34-39 == 1.Samuelova 24,1-23 ==


2. Sobota Poněvadž mne, dí Bůh, zamiloval, vysvobodím jej, a vyvýším; nebo poznal jméno mé. Žalm 91,14 K

Slepý se dal do křiku: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ježíš se zastavil a řekl: "Zavolejte ho!" Marek 10,47.49

== Lukáš 17,28-33 == 1.Samuelova 25,1-17 ==

Laetare (Veselte se s Jeruzalémem. Izaiáš 66,10 K )

Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Jan 12,24


3. Neděle Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Žalm 127,1

Je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Filipským 2,13

Já ztracený a chutý
tě hledám na písku
a nevím, jak a kudy
jít k tvému skalisku.
Jen jediný dům stojí
tak na skalisku tvém;
ó vyveď cestu moji
a nech mne bydlit v něm!
- EZ 508,1 -

== Jan 12,20-26 == 2.Korintským 1,3-7 ==


4. Pondělí Každá bota obouvaná do válečné vřavy a každý plášť vyválený v prolité krvi budou k spálení, budou potravou ohně. Izaiáš 9,4

Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Matouš 5,9

== 5.Mojžíšova 8,2-10 == 1.Samuelova 25,18-42 ==


5. Úterý Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí, dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek. Izaiáš 51,11

Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvýchvstání. Římanům 6,5

== Jób 9,14-23.32-35 == 1.Samuelova 27,1 - 28,2 ==


6. Středa Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat. Jeremiáš 31,34

Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách, probudil vás k životu spolu s Kristem. Koloským 2,13

== Jan 15,9-17 == 1.Samuelova 28,3-25 ==


7. Čtvrtek Všechno jeho dílo je pravda, jeho cesty právo. Ty, kteří si vedou pyšně, má moc ponížit. Daniel 4,34

Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. Matouš 23,12

== 2.Korintským 4,11-18 == 1.Samuelova 30,1-31 ==


8. Pátek Pusť mimo sebe hněv, a zanech prchlivosti; nezpouzej se tak, abys zle činiti chtěl. Žalm 37,8 K

Každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Jakubova 1,19

== Jan 10,17-26 == 1.Samuelova 31,1-13 ==


9. Sobota Hospodin dal, Hospodin též odjal. Buď požehnáno jméno Hospodinovo. Jób 1,21 K

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Římanům 8,28

== Jan 14,15-21 == 2.Samuelova 1,17-27 ==

Judica (Dopomoz mi, Bože, k právu. Žalm 43,1 K )

Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Matouš 20,28


10. Neděle Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina! Žalm 27,14

Ježíš řekl Jairovi: Neboj se, jen věř a tvá dcera bude zachráněna. Lukáš 8,50

Má síla umdlévá,
než k službě dospěje,
v mé síle oheň neplane,
dech jarní nevěje.
Má síla pronikne
jen tebou protčena,
má korouhev jen silou tvou
v boj bude nesena.
- 284,2 -

== Marek 10,35-45 == Židům 5,7-9 ==


11. Pondělí Tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat. 5.Mojžíšova 6,6-7

Dávej pozor na své jednání i na své učení. Buď v tom vytrvalý. Tak posloužíš ke spasení nejen sobě, ale i svým posluchačům. 1.Timoteovi 4,16

== Židům (6,20)7,1-3(16-17)24-27 == Matouš 26,1-16 ==


12. Úterý Ten, který rozmetal Izraele, shromáždí jej, bude jej střežit jako pastýř své stádo. Jeremiáš 31,10

Bůh je mocen učinit, co zaslíbil. Římanům 4,21

== Jób 19,21-27 == Matouš 26,17-30 ==


13. Středa Nebudeš vynášeti pověsti lživé. 2.Mojžíšova 23,1 K

Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost. Efezským 4,29

== Židům 9,11-15 == Matouš 26,31-35 ==


14. Čtvrtek Všickni milující spasení tvé ať říkají vždycky: Veleslaven budiž Hospodin. Žalm 40,17 K

Chvalte Boha našeho všickni služebníci jeho, a kteříž se bojíte jeho, i malí i velicí. Zjevení 19,5 K

== 1.Korintským 2,1-5 == Matouš 26,36-46 ==


15. Pátek Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst. Izaiáš 55,10-11

Jiná zrna padla do dobré země a dala užitek, některé sto zrn, jiné šedesát a jiné třicet. Kdo má uši, slyš! Matouš 13,8-9

== Židům 10,1.11-18 == Matouš 26,47-56 ==


16. Sobota Panování jeho od moře až k moři, a od řeky až do končin země. Zachariáš 9,10 K

Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. Římanům 5,1-2

== Zjevení 14,1-3(4.5) == Matouš 26,57-68 ==

Květná neděle Musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Jan 3,14.15


17. Neděle Veseliti se budou před tebou, tak jako se veselí ve žni. Izaiáš 9,3 K

Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: "Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech!" Matouš 21,9

Ó má lásko nejmilejší,
mojí spásy prameni;
kterýž's volil strasti zdejší
z vlasní vůle puzení;
kráčíš pro mé věčné blaho,
Beránku náš, k oběti,
vysvobodit drahou krví
všechno, co jest v prokletí.
- 120,1 -

== Jan 12,12-19 == Filipským 2,5-11 ==


18. Pondělí Kdo může říci: "Zachoval jsem si ryzí srdce, jsem čistý, bez hříchu?" Přísloví 20,9

I vy za to mějte, že jste zemřeli zajisté hříchu, ale živi jste Bohu v Kristu Ježíši, Pánu našem. Římanům 6,11 K

== Římanům 5,6-11 == Matouš 26,69-75 ==


19. Úterý Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný? Jozue 1,9

A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Matouš 10,28

== Jób 38,1-11; 42,1-6 == Matouš 27,1-14 ==


20. Středa Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem. Žalm 119,2

Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Jan 13,14-15

== Izaiáš 26,20-21 == Matouš 27,15-30 ==

Zelený Čtvrtek Památku způsobil předivnými skutky svými milostivý a milosrdný Hospodin. Žalm 111,4 K


21. Čtvrtek Hle, budu je tříbit a budu zkoumat. Jeremiáš 9,6

Petr se rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl: "Dříve než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš." Vyšel ven a hořce se rozplakal. Matouš 26,75

== Jan 13,1-15(34-35) == 1.Korintským 11,23-26 == Matouš 27,31-44 ==

Velký Pátek Tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16 K


22. Pátek Hospodin bude Králem nad celou zemí; v onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno jediné. Zachariáš 14,9

Nad hlavu mu dali nápis o jeho provinění: "To je Ježíš, král Židů." Matouš 27,37

== Jan 19,16-30 == 2.Korintským 5,(14b-18)19-21 == Matouš 27,45-56 ==


23. Sobota Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize: dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal. Žalm 139,16

Nemějte starost o svůj život. Matouš 6,25

== Pláč 3,51-62 == Matouš 27,57-66 ==

Velikonoční neděle Byl jsem mrtev - a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. Zjevení 1,18


24. Neděle V Hospodina doufám. Žalm 11,1 K

Víme, že ten, kdo vzkřísil Pána Ježíše, také nás vzkřísí. 2.Korintským 4,14

I my tvému velikému
vítězství se těšíme,
pokornými hlasy svými
vděčně tebe slavíme.

Slunce skvoucí, nehasnoucí,
nikdy se nás nevzdaluj!
Sviť nám stále, ať k tvé chvále
dojdem šťastně před trůn tvůj.
- 123,6-7 -

== Marek 16,1-8 == 1.Korintským 15,1-11 == Matouš 28,1-10 ==

Velikonoční pondělí


25. Pondělí Nad hlavu mi přerostly mé nepravosti, jako těžké břemeno mě tíží. Žalm 38,5

Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž. Koloským 2,14

== Lukáš 24,13-35 == 1.Korintským 15,12-20 == Matouš 28,11-20 ==


26. Úterý Občerstvím duši znavenou a každou duši tesknící ukojím. Jeremiáš 31,25

Ježíš poručil, aby se zástupy rozsadily po trávě. Potom vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům a učedníci zástupům. I jedli všichni a nasytili se Matouš 14,19-20

== 1.Korintským 15,20-28 == Římanům 12,1-2 ==


27. Středa Na maličký okamžik jsem tě opustil, avšak shromáždím tě v převelikém slitování. Izaiáš 54,7

Žes mne viděl, Tomáši, uvěřil jsi. Blahoslavení, kteříž neviděli, a uvěřili. Jan 20,29 K

== 1.Korintským 15,35-49 == Římanům 12,3-8 ==


28. Čtvrtek Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky. Žalm 121,8

Umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. Římanům 14,8

== 1.Korintským 15,50-57 == Římanům 12,9-21 ==


29. Pátek Jak mnozí a velicí jsou skutkové tvoji, Hospodine! Všeckys je moudře učinil, plná jest země bohatství tvého. Žalm 104,24 K

Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle. Římanům 1,20

== 1.Korintským 5,6b-8 == Římanům 13,1-7 ==


30. Sobota K tobě, Panovníku Hospodine, pozvedám své oči, nevydej mě smrti. Žalm 141,8

Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, byť pak i umřel, živ bude. Jan 11,25 K

== 2.Timoteovi 2,8-13 == Římanům 13,8-14 ==


DUBEN 2011: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2011: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]