[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2011: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

KVĚTEN 2011

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého. Římanům 15,13

Quasimodogeniti (Jako novorozené děti. 1.Petrova 2,2 )

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 1.Petrova 1,3


1. Neděle Milovati budeš bližního svého jako sebe samého: Já jsem Hospodin. 3.Mojžíšova 19,18 K

Žádnému nebývejte nic dlužni, než to, abyste se vespolek milovali. Nebo kdo miluje bližního, Zákon naplnil. Římanům 13,8 K

Kéž víc tě miluji,
víc lásky jen
dej mi, můj Ježíši,
na každý den.
Ó slyš tu prosbu mou,
duši mou studenou
rozehřej láskou svou:
jen lásky víc!
- 350,1 -

== Jan 20,19-29 == 1.Petrova 1,3-9 ==


2. Pondělí Ačkoli jsem sám naučil Efrajima chodit, nepoznali, že já jsem je uzdravoval. Ozeáš 11,3

Ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse. 2.Petrova 3,15

== Izaiáš 42,10-16 == Římanům 14,1-12 ==


3. Úterý Síla má a písnička má jest Hospodin, on byl můj vysvoboditel. Žalm 118,14 K

Všecko mohu v Kristu, který mne posiluje. Filipským 4,13 K

== Jób 42,7-13(14-17) == Římanům 14,13-23 ==


4. Středa Ani ve stáří a šedinách mě, Bože, neopouštěj, dokud neseznámím toto pokolení se skutky tvé paže a s tvou silou všechny, kteří přijdou. Žalm 71,18

Nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a splnil úkol, který jsem dostal od Pána Ježíše: hlásat evangelium o Boží milosti. Skutky 20,24

== 1.Petrova 1,22-25 == Římanům 15,1-6 ==


5. Čtvrtek Dáváš růst trávě pro dobytek i rostlinám, aby je pěstoval člověk, a tak si ze země dobýval chléb. Žalm 104,14

Chléb náš vezdejší dej nám dnes. Matouš 6,11 K

== Jan 17,9-19 == Římanům 15,7-13 ==


6. Pátek Hřbetem se ke mně obracejí a ne tváří, ale v čas trápení svého říkají: Vstaň a vysvoboď nás. Jeremiáš 2,27 K

Má-li někdo sto ovcí a jedna z nich zabloudí, nenechá těch devadesát devět na horách a nejde hledat tu, která zbloudila? Matouš 18,12

== Lukáš 23,50-56 == Římanům 15,14-21 ==


7. Sobota Blahoslavení, kteří přebývají v domě tvém, ti tebe na věky chváliti budou. Žalm 84,5 K

Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku. Židům 10,24-25

== Jan 12,44-50 == Římanům 15,22-33 ==

Misericordias Domini (Milosrdenství Hospodinova plná je země Žalm 33,5 K )

Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Jan 10,11.27


8. Neděle Naději v něm skládejte všelikého času, ó lidé, vylévejte před oblíčejem jeho srdce vaše, Bůh útočiště naše. Žalm 62,9 K

Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. 1.Petrova 5,7

Jedné věci žádám
a té vždycky hledám,
abych v domu Páně
přebýval v ochraně
věčně, tam!

Uslyšiž mne, Pane,
ohlédniž se na mne;
utíkám se k tobě,
rád tě mám při sobě,
můj Pane!
- 379,4-5 -

== Jan 10,11-16(27-30) == 1.Petrova 2,21b-25 ==


9. Pondělí Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným. Žalm 103,6

Blahoslavení, kteří lačnějí a žíznějí spravedlnosti, nebo oni nasyceni budou. Matouš 5,6 K

== 4.Mojžíšova 27,(12-14)15-23 == Římanům 16,1-16 ==


10. Úterý Hospodine, ty jsi otec náš, my hlína, ty pak učinitel náš, a tak jsme všickni dílo ruky tvé. Izaiáš 64,8 K

Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. Matouš 6,10 K

== 1.Korintským 4,9-16 == Římanům 16,17-24 ==


11. Středa Hle, přicházejí dny, je výrok Panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, ne hlad po chlebu ani žízeň po vodě, nýbrž po slyšení slov Hospodinových. Budou pobíhat a hledat slovo Hospodinovo, ale nenajdou. Amos 8,11-12

Dávejte tedy pozor, jak slyšíte. Lukáš 8,18

== Jan 17,20-26 == Římanům 16,25-27 ==


12. Čtvrtek Ty sám jediný znáš srdce všech lidských synů. 1.Královská 8,39

Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem Ducha; neboť Duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle. Římanům 8,27

== Efezským 4,(8-10)11-16 == 2.Samuelova 2,1-11 ==


13. Pátek Vzal-li bych křídla záře jitřní, abych bydlil při nejdalším moři, i tam by mne ruka tvá provedla, a pravice tvá by mne popadla. Žalm 139,9-10 K

Není od nikoho z nás daleko. Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme. Skutky 17,27-28

== Matouš 26,30-35 == 2.Samuelova 5,1-16 ==


14. Sobota Duše má jest v ustavičném nebezpečenství, a však na zákon tvůj se nezapomínám. Žalm 119,109 K

Ježíš poodešel, padl tváří k zemi a modlil se: "Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš." Matouš 26,39

== Jan 14,1-6 == 2.Samuelova 5,17-25 ==

Jubilate (Plésej Bohu všecka země! Žalm 66,1 K )

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 2.Korintským 5,17


15. Neděle Býval jsi mi ku pomoci, protož v stínu křídel tvých prozpěvovati budu. Žalm 63,8 K

Bůh mi pomáhal až do dnešního dne, a tak zde stojím jako svědek před velkými i malými. Skutky 26,22

Až potud nám pomáhal
Hospodin z milosti,
proto k budoucnosti dál
hleďme s důvěrností!
Boží pomoc přichází
k nám vždy v pravé době,
v ní pak duše dochází
nové síly v mdlobě.
- ZCČSH 24,1 -

== Jan 15,1-8 == 1.Janova 5,1-4 ==


16. Pondělí Nauč nás počítati dnů našich, abychom uvodili moudrost v srdce. Žalm 90,12 K

Proto Kristus umřel i ožil, aby se stal Pánem i mrtvých i živých. Římanům 14,9

== Římanům 1,18-25 == 2.Samuelova 6,1-23 ==


17. Úterý Všichni králové se mu budou klanět, všechny národy mu budou sloužit. Žalm 72,11

On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen. 1.Timoteovi 6,16

== 2.Korintským 5,11-18 == 2.Samuelova 7,1-16 ==


18. Středa Dobré jest oslavovati Hospodina, a žalmy zpívati jménu tvému, ó Nejvyšší, zvěstovati každé jitro milosrdenství tvé, a pravdu tvou každé noci. Žalm 92,2-3 K

Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše, a tak svorně jedněmi ústy slavili Boha. Římanům 15,5-6

== Jan 8,31-36 == 2.Samuelova 7,17-29 ==


19. Čtvrtek Pojďte, slyšte, všichni bohabojní, budu vám vyprávět, co mi Bůh prokázal. Žalm 66,16

Život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Galatským 2,20

== Římanům 8,7-11 == 2.Samuelova 11,1-27 ==


20. Pátek I přinášeli Izraelci dobrovolný dar Hospodinu, každý muž a žena, všechno potřebné k dílu, které skrze Mojžíše přikázal Hospodin vykonat. 2.Mojžíšova 35,29

Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo. 2.Korintským 9,8

== Jan 19,1-7 == 2.Samuelova 12,1-25 ==


21. Sobota Hospodin světlo mé a spasení mé, kohož se budu báti? Žalm 27,1 K

Nermutiž se srdce vaše. Věříte v Boha, i ve mne věřte. Jan 14,1 K

== Zjevení 22,1-5 == 2.Samuelova 15,1-12 ==

Cantate (Zpívejte Pánu píseň novou. Žalm 98,1 K )

Žalm. Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť jest divné věci učinil; spomohla mu pravice jeho, a rámě svatosti jeho. Žalm 98,1 K


22. Neděle Proč je má bolest trvalá a má rána nevyléčitelná a nechce se hojit? Stal ses mi tím, kdo jako by lhal, vodou nestálou. Jeremiáš 15,18

Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme. Římanům 8,25

Za mnou, dí Kristus, lide můj,
za mnou, ó stádce malé;
dej výhost světu, při mně stůj,
buď rozkazů mých dbalé
a k nebi, v světa zapření
následuj mého vedení.
- EZ 470,1 -

== Matouš 11,25-30 == Koloským 3,12-17 ==


23. Pondělí Vložil jsem na svého služebníka svého ducha, aby vyhlásil soud pronárodům. Izaiáš 42,1

Přijmete moc Ducha svatého, přicházejícího na vás, a budete mi svědkové. Skutky 1,8 K

== Jakubova 1,17-25(26.27) == 2.Samuelova 15,13-37 ==


24. Úterý Hospodin způsobuje na moři cestu, a na prudkých vodách stezku. Izaiáš 43,16 K

Petr řekl: "Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách!" A on řekl: "Pojď!" Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. Matouš 14,28-29

== Lukáš 19,36-40 == 2.Samuelova 16,1-14 ==


25. Středa Nebude dán chudý u věčné zapomenutí; očekávání soužených nezahyne na věky. Žalm 9,19 K

Bohatý těžko vejde do království nebeského. Matouš 19,23

== Římanům 15,14-21 == 2.Samuelova 16,15 - 17,23 ==


26. Čtvrtek Lide můj, co jsem ti udělal? Jaké potíže jsem ti působil? Odpověz mi. Micheáš 6,3

Člověče, co vlastně jsi, že odmlouváš Bohu? Římanům 9,20

== 1.Korintským 14,6-9.15-19 == 2.Samuelova 18,1-18 ==


27. Pátek Sedím-li v temnostech, svítí mi Hospodin. Micheáš 7,8 K

My, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblečme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přilbu. 1.Tesalonickým 5,8

== Lukáš 22,39-46 == 2.Samuelova 18,19 - 19,9a ==


28. Sobota Nedoufejte v knížata, v člověka, u něhož záchrany není. Žalm 146,3

Více sluší poslouchati Boha než lidí. Skutky 5,29 K

== Jan 6,(60-62)63-69 == 2.Samuelova 19,9b-41 ==


Týden oběti za misii

Rogate (Modlete se!)

Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel. Žalm 66,20


29. Neděle Tito v vozích, jiní v koních doufají, ale my jméno Hospodina Boha našeho sobě připomínáme. Žalm 20,8 K

Ježíš řekl: Víte, že vládcové panují nad národy a velicí je utlačují. Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. Matouš 20,25-26

Nenech mne jít podle mého,
neb jsem člověk slabých sil.
Často šel bych cestou zlého,
kdybys mi vše dovolil.
Za zabloudilé měj mne dítě,
které neví kudy kam,
které ručkou uchopí tě,
prosíc, bys je vedl sám.
- 415,3 -

== Jan 16,23b-28(29-32)33 == 1.Timoteovi 2,1-6a ==


30. Pondělí Žehná těm, kteří se bojí Hospodina, jak malým, tak velkým. Žalm 115,13

Ježíš řekl: "Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské." Požehnal jim a šel dál. Matouš 19,14-15

== 1.Královská 3,5-15 == 2.Samuelova 23,1-7 ==


31. Úterý Všechny stezky Hospodinovy jsou milosrdenství a věrnost pro ty, kteří dodržují jeho smlouvu a svědectví. Žalm 25,10

Ježíš řekl setníkovi: "Jdi, a jak jsi uvěřil, tak se ti staň." A v tu hodinu se sluha uzdravil. Matouš 8,13

== 2.Mojžíšova 17,8-13 == 2.Samuelova 24,1-25 ==


KVĚTEN 2011: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2011: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]