[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2011: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVEN 2011

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Někdo rozdává a přibývá mu stále, kdežto ten, kdo je skoupý, mívá nedostatek. Přísloví 11,24


1. Středa Hospodin se otázal Jonáše: "Je dobře, že tak planeš?" Jonáš 4,4

Milosrdenství vítězí nad soudem. Jakubova 2,13

== Lukáš 11,1-4 == Filipským 1,1-11 ==

Nanebevstoupení Páně Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Jan 12,32


2. Čtvrtek Tužbu pokorných vyslýcháš, Hospodine, jejich srdce posiluješ. Žalm 10,17

Ježíš apoštolům po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije, po čtyřicet dní se jim dával spatřit a učil je o království Božím. Skutky 1,3

== Lukáš 24,(44-49)50-53 == Skutky 1,3-4(5-7)8-11 ==


3. Pátek Budete-li Hospodina hledati, najdete ho; pakli ho opustíte, opustí vás. 2.Paralipomenon 15,2 K

Kdo mě zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. Matouš 10,33

== Jan 18,33-38 == Filipským 1,12-18a ==


4. Sobota Jeho vladařství se rozšíří a jeho pokoj bude bez konce. Izaiáš 9,6

Přijď království tvé. Matouš 6,10 K

== Efezským 6,18-20(21.22)23-24 == Filipským 1,18b-26 ==


Ekumenický modlitební týden (za jednotu křesťanů

Exaudi (Vyslyš mne, Hospodine! Žalm 27,7 )

Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Jan 12,32


5. Neděle Já jsem Hospodin Bůh tvůj, který jsem tě vyvedl z země Egyptské, z domu služby. 2.Mojžíšova 20,2 K

Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha. 1.Korintským 6,20

Pro něho všecko snášíme,
neb slibům jeho věříme,
že nás v ničem neopustí,
pravdě své dá přece růsti,
neb ona má vítěziti.
- 0,2 -

== Jan 15,26 - 16,4 == Efezským 3,14-21 ==


6. Pondělí David Pelištejci odpověděl: Ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem, já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů. 1.Samuelova 17,45

Ježíš řekl: Vrať svůj meč na jeho místo; všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou. Matouš 26,52

== Ezechiel 11,14-20 == Filipským 1,27-30 ==


7. Úterý Hospodin slyší mou prosbu, moji modlitbu Hospodin přijme. Žalm 6,10

Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Matouš 6,6

== Lukáš 21,12-19 == Filipským 2,1-4 ==


8. Středa Hříchové vaši to způsobili, že skryl tvář před vámi, aby neslyšel. Izaiáš 59,2 K

Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře! Jakubova 4,7-8

== Lukáš 12,8-12 == Filipským 2,5-11 ==


9. Čtvrtek Dosyta dal najíst lačným, hladovým dal plno dobrých věcí. Žalm 107,9

Kdo by se napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. Jan 4,14

== Skutky 1,12-26 == Filipským 2,12-18 ==


10. Pátek Řekl jsem: "Nadarmo jsem se namáhal, svou sílu jsem vydal pro nicotný přelud." A přece: U Hospodina je mé právo, můj výdělek u mého Boha. Izaiáš 49,4

Buďte trpěliví, bratří, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. Jakubova 5,7

== Jan 19,25-27 == Filipským 2,19-30 ==


11. Sobota Hospodine, postav stráž k mým ústům, přede dveře mých rtů hlídku. Žalm 141,3

Domnívá-li se kdo, že je zbožný, a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná. Jakubova 1,26

== Zachariáš 4,1-14 == Filipským 3,1-11 ==


Modlitební den za světovou evangelizaci

Neděle svatodušní Ne silou, ani mocí, ale Duchem mým, praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4,6 K


12. Neděle Z něho se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno. Žalm 33,21

Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. 1.Tesalonickým 5,16-17

Bůh jest pevné mé doufání,
sláva, skála i spasení,
protož v něm všickni též doufejte,
těžkost každou svého srdce
před samým vylévajíce;
on jest všech nás útěcha, znejte.
- 11,3 -

== Jan 14,23-27 == Skutky 2,1-18 ==

Svatodušní pondělí


13. Pondělí Nikdy už nebude slýcháno o násilí ve tvé zemi, o zhoubě a zkáze na tvém území. Své hradby budeš nazývat "Spása" a své brány "Chvála". Izaiáš 60,18

Ten, který seděl na trůnu, řekl: "Hle, všecko tvořím nové." Zjevení 21,5

== Matouš 16,13-19 == 1.Korintským 12,4-11 ==


14. Úterý Povedeš mě podle svého rozhodnutí a pak do slávy mě přijmeš. Žalm 73,24

Spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů. Zjevení 15,3

== Skutky 4,23-31 == Filipským 3,12-21 ==


15. Středa Nepominulo ani jedno slovo ze všelikého slova dobrého, které mluvil Hospodin k domu Izraelskému, ale všecko se tak stalo. Jozue 21,45 K

Jste dětmi zaslíbení jako Izák. Galatským 4,28

== Skutky 8,(9-11)12-25 == Filipským 4,1-9 ==


16. Čtvrtek Mlčel jsem a moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal. Ve dne v noci na mně těžce ležela tvá ruka, vysýchal mně morek jako v letním žáru. Svůj hřích jsem před tebou přiznal. Žalm 32,3.4

Ježíš řekl ochrnutému: Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy. Matouš 9,2

== Skutky 11,1-18 == Filipským 4,10-23 ==


17. Pátek Dal jsem jim také své dny odpočinku, aby byly znamením mezi mnou a jimi. Ezechiel 20,12

Proto zůstává svátek lidu Božímu. Židům 4,9 K

== Skutky 11,19-26 == Přísloví 10,6-12 ==


18. Sobota Vysvobodím je ze všech obydlí jejich, v nichž hřešili, a očistím je. Budou mým lidem, a já budu jejich Bohem. Ezechiel 37,23 K

Soud nad jedním proviněním vedl k odsouzení, kdežto milost po mnohých proviněních vede k ospravedlnění. Římanům 5,16

== Skutky 18,1-11 == Přísloví 10,22-32 ==

Neděle svaté Trojice Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů, plná jest všecka země slávy jeho. Izaiáš 6,3 K


19. Neděle V oněch dnech a v onen čas, je výrok Hospodinův, budou hledat Izraelovu nepravost, ale žádná nebude, a Judův hřích, ale nebude nalezen, neboť odpustím těm, které zanechám. Jeremiáš 50,20

Kdo bude žalovati na vyvolené Boží? Bůh jest, jenž ospravedlňuje. Římanům 8,33 K

Mně dostalo se slitování,
ač lásky nehoden jsem byl.
Je div to, po němž v pyšném přání,
jsa hrd, jsem nikdy netoužil.
Teď šťasten jsem a div ten ctím
a slitovníka velebím.
- 278,1 -

== Jan 3,1-8(9-15) == Římanům 11,(32)33-36 ==


20. Pondělí Pokorní budou jíst dosyta, budou chválit Hospodina ti, kdo se na jeho vůli dotazují. Žalm 22,27

Jan Křtitel zástupům odpověděl: Kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné, a kdo má co k jídlu, udělej také tak. Lukáš 3,11

== Jeremiáš 10,6-12 == Přísloví 11,24-31 ==


21. Úterý Zachraň svůj lid a žehnej dědictví svému, buď mu pastýřem a nes jej na ramenou věčně! Žalm 28,9

Ježíš pohnut soucitem, dotkl se jejich očí, a hned prohlédli; a šli za ním. Matouš 20,34

== Izaiáš 43,8-13 == Přísloví 14,29-34 ==


22. Středa Kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání. Joel 3,5

V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni. Skutky 4,12

== Skutky 17,(16)22-34 == Přísloví 15,13-18 ==


23. Čtvrtek Takto praví Hospodin zástupů: Navraťte se ke mně, praví Hospodin zástupů, a navrátím se k vám, praví Hospodin zástupů. Zachariáš 1,3 K

Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Matouš 6,33

== Efezským 4,1-7 == Přísloví 16,1-9 ==


24. Pátek Oči Hospodinovy obzírají celou zemi, takže se mohou vzchopit ti, jejichž srdce je cele při něm. 2.Paralipomenon 16,9

Když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit; neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. Matouš 10,19

== Lukáš 23,44-49 ==

== Lukáš 1,57-67(68-75)76-80 == Skutky 19,1-7 == Přísloví 16,18-33 ==


25. Sobota Byl jsem s tebou, ať jsi šel kamkoli. 2.Samuelova 7,9

Dí jemu Ježíš: Tak dlouhý čas s vámi jsem, a nepoznal jsi mne? Filipe, kdož vidí mne, vidí Otce, a kterak ty pravíš: Ukaž nám Otce? Jan 14,9 K

== Jan 14,7-14 == Přísloví 17,1-17 ==

1. neděle po sv. Trojici Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne. Lukáš 10,16


26. Neděle Obraťte se a živi buďte. Ezechiel 18,32 K

Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jakubova 5,16

Pokoř se v tichosti,
volej k Bohu svému
a žádej milosti
sobě nehodnému,
Kristu důvěřuj se samému!
- 515,7 -

== Lukáš 16,19-31 == 1.Janova 4,16b-21 ==


27. Pondělí Hospodin střeží duše svých věrných. Žalm 97,10

Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. 2.Tesalonickým 3,3

== Lukáš 10,1-9(10-15)16 == Přísloví 18,8-17 ==


28. Úterý Pokoj, dalekým i blízkým, praví Hospodin. Vyléčím je. Izaiáš 57,19

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! Jan 14,27

== Jeremiáš 36,1-6(7-9)10.21-24.27-31 == Přísloví 19,16-23 ==


29. Středa Ty jsi doufání mé a díl můj v zemi živých. Žalm 142,6 K

On není Bohem mrtvých, nýbrž živých, neboť před ním jsou všichni živi. Lukáš 20,38

== 1.Tesalonickým 2,1-8(9-12) == Přísloví 20,19-24 ==


30. Čtvrtek Hospodine, ty jsi můj Bůh! Tebe budu vyvyšovat, vzdávat chválu tvému jménu, neboť činíš podivuhodné věci. Izaiáš 25,1

Tomu, který působením své moci mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen. Efezským 3,20-21

== Jan 21,15-19 == Přísloví 21,13-31 ==


ČERVEN 2011: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2011: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]