[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2011: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVENEC 2011

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Matouš 6,21


1. Pátek Hospodin je ve svém svatém chrámu. Ztiš se před ním, celá země! Abakuk 2,20

Ježíš vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Matouš 14,23

== Lukáš 22,24-30 == Přísloví 23,29-35 ==


2. Sobota Panovníku, ujal ses mých sporů, vykoupil jsi můj život. Pláč 3,58

Když máme takovou naději, smíme vystupovat s plnou otevřeností a jistotou. 2.Korintským 3,12

== Filipským 1,12-18a == Přísloví 24,10-20 ==

2. neděle po sv. Trojici Pojďte ke mně všickni, kteří pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám. Matouš 11,28 K


3. Neděle Nasyť nás hned v jitře svým milosrdenstvím, tak abychom prozpěvovati, a veseliti se mohli po všecky dny naše. Žalm 90,14 K

Jestliže vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí! Matouš 7,11

Hospodin ráčí sám pastýř můj býti,
nebudu v ničem nedostatku míti.
On na pastviskách mne pase rozkošných,
uvodí časně k pramenům vod živých,
pro jméno své mou duši občerstvuje,
po stezkách přímých šťastně provozuje.
- 5,1 -

== Lukáš 14,(15)16-24 == Efezským 2,17-22 ==


4. Pondělí Uprostřed svého lidu dám poznat své svaté jméno. Ezechiel 39,7

Ježíšovi všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří. Skutky 10,43

== Přísloví 9,1-10 == Jakubova 1,1-12 ==


5. Úterý Jak vzácný skvost je tvé milosrdenství, Bože! Lidé se utíkají do stínu tvých křídel. Žalm 36,8

Máme mocné povzbuzení v tom, že jsme nalezli útočiště v naději nám dané. Židům 6,18

== 2.Mojžíšova 2,11-15(16-22)23-25 == Jakubova 1,13-18 ==


6. Středa Hospodin způsobil Izraelcům radost. Ezdráš 6,22

Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích. Matouš 5,11-12

== 1.Samuelova 1,1-11 == Jakubova 1,19-27 ==


7. Čtvrtek Hospodin potěšil svůj lid, vykoupil Jeruzalém. Izaiáš 52,9

Chlubíme se dokonce Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, který nás s ním smířil. Římanům 5,11

== Matouš 15,29-39 == Jakubova 2,1-13 ==


8. Pátek Navrať mi radost spasení svého, a duchem dobrovolným utvrď mne. Žalm 51,14 K

Nečiním dobrého, které chci, ale činím to zlé, jehož nechci. Římanům 7,19 K

== Lukáš 23,39-43 == Jakubova 2,14-26 ==


9. Sobota Chválíme tě Boha na každý den, a jméno tvé ustavičně oslavujeme. Žalm 44,9 K

Tak bude oslaveno jméno našeho Pána Ježíše ve vás a vy v něm podle milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista. 2.Tesalonickým 1,12

== Jeremiáš 31,(7)8-14 == Jakubova 3,1-12 ==

3. neděle po sv. Trojici Přišel Syn člověka, aby hledal a spasil, což bylo zahynulo. Lukáš 19,10 K


10. Neděle Hospodin se postavil, povede spor, stojí, aby vedl při s národy. Izaiáš 3,13

Není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Římanům 8,1

Jedné věci žádám,
a té vždycky hledám,
bych v domě Páně
přebýval v ochraně
věčně, tam !

Uslyšiž mne, Pane,
ohlédniž se na mne,
utíkám se k tobě,
rád tě mám při sobě,
můj Pane!
- 379,4-5 -

== Lukáš 15,1-3.11b-32 == 1.Timoteovi 1,12-17 ==


11. Pondělí Je to vaše převrácenost, jestliže je hrnčíř oceňován stejně jako hlína. Což říká dílo tom, kdo je udělal: "On mě neudělal?" Což výtvor řekne o svém tvůrci: "On ničemu nerozumí?" Izaiáš 29,16

Pokořte se před Pánem, a on vás povýší. Jakubova 4,10

== Lukáš 5,27-32 == Jakubova 3,13-18 ==


12. Úterý Dbejte na Hospodinovu cestu a jednejte podle spravedlnosti a práva, ať Hospodin Abrahamovi splní, co mu přislíbil. 1.Mojžíšova 18,19

Ježíš řekl učedníkům: "Když jsem vás vyslal bez měšce, mošny a obuvi, měli jste v něčem nedostatek?" Oni mu odpověděli: "Neměli." Lukáš 22,35

== 2.Mojžíšova 32,30 - 33,1 == Jakubova 4,1-12 ==


13. Středa Bůh pravil Jákobovi: Já jsem Bůh, Bůh tvého otce. Neboj se. Já sestoupím do Egypta s tebou a já tě také určitě vyvedu. 1.Mojžíšova 46,3.4

Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní. 1.Tesalonickým 5,24

== Jan 5,1-16 == Jakubova 4,13-17 ==


14. Čtvrtek Pane, tvá věrnost je neskonalá. Pláč 3,23

Co když někteří byli nevěrní? Nezruší jejich nevěrnost věrnost Boží? Naprosto ne! Římanům 3,3-4

== Matouš 18,15-20 == Jakubova 5,1-6 ==


15. Pátek On sám bude pokoj. Micheáš 5,4

Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. Židům 12,14

== Matouš 27,3-10 == Jakubova 5,7-12 ==


16. Sobota Pobývej v této zemi jako host. Já budu s tebou a požehnám ti. 1.Mojžíšova 26,3

Již nejste hosté a příchozí, ale spoluměšťané svatých a domácí Boží. Efezským 2,19 K

== Římanům 8,1-6 == Jakubova 5,13-20 ==

4. neděle po sv. Trojici Jedni druhých břemena neste, a tak plňte zákon Kristův. Galatským 6,2 K


17. Neděle Budou proti tobě bojovat, ale nic proti tobě nezmohou, neboť já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 1,19

Já jsem s tebou a nikdo ti neublíží. Skutky 18,10

Jezu, v dobách všech
řiď ty sám náš běh!
Když i cesta drsná bude,
ty jen chraň a braň nás všude,
a pak poutníkům
otevři svůj dům!
- 286,4 -

== Lukáš 6,36-42 == Římanům 14,10-13 ==


18. Pondělí Líbí-li se Hospodinu cesty člověka, vede ku pokoji s ním i jeho nepřátele. Přísloví 16,7

Usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu. Římanům 14,19

== Lukáš 5,17-26 == Matouš 4,18-25 ==


19. Úterý Svou tvář už před nimi nebudu skrývat, neboť jsem vylil na dům izraelský svého ducha, je výrok Panovníka Hospodina. Ezechiel 39,29

Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. Římanům 8,16

== Nehemiáš 9,1-3.29-36 == Matouš 5,1-12 ==


20. Středa Očistím je ode všech jejich nepravostí, jimiž proti mně hřešili, a odpustím jim. Jeremiáš 33,8

Petr řekl: "Nikdy mi nebudeš mýt nohy!" Ježíš odpověděl: "Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl." Jan 13,8

== Marek 11,(20.21)22-26 == Matouš 5,13-20 ==


21. Čtvrtek V soužení jsem volal Hospodina, Hospodin mi odpověděl, daroval mi volnost. Žalm 118,5

Nepřijali jste Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče! Římanům 8,15

== 1.Korintským 12,19-26 == Matouš 5,21-26 ==


22. Pátek Budeš jásat k chvále Hospodina, budeš se chlubit Svatým Izraele. Izaiáš 41,16

Maria se modlila: Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli. Lukáš 1,46-47

== Lukáš 23,17-26 == Matouš 5,27-32 ==


23. Sobota Hospodine, Bože náš, byli jsme pod mocí jiných, nikoli tvou, budeme však připomínat jedině tvé jméno! Izaiáš 26,13

Vlády nad světem se ujal náš Pán a jeho Mesiáš; a bude kralovat na věky věků. Zjevení 11,15

== 2.Korintským 13,10-13 == Matouš 5,33-37 ==

5. neděle po sv. Trojici Milostí jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Efezským 2,8


24. Neděle Toto praví Panovník Hospodin: Běda bláznivým prorokům, kteří následují svého vlastního ducha, ale pranic neviděli. Ezechiel 13,3

Ne každému duchu věřte, ale zkušujte duchů, jsou-li z Boha; nebo mnozí falešní proroci vyšli na svět. 1.Janova 4,1 K

Co z lidské vůle povstává,
to ať nás nepředěsí,
On na svém trůnu zůstává,
ukrotí všechny běsy.
Co člověk chytře začíná,
on v moudrosti své měnívá
a všechno podrobí si.
- EZ 188,2 -

== Lukáš 5,1-11 == 1.Korintským 1,18-25 ==


25. Pondělí Hospodin probudil ducha celého pozůstatku lidu. I přišli a dali se do díla na domě Hospodina zástupů, svého Boha. Aggeus 1,14

Buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. 1.Korintským 15,58

== Lukáš 6,12-19 == Matouš 5,38-48 ==


26. Úterý Byl v opovržení jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Izaiáš 53,3

Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka. Filipským 2,5-7

== 1.Mojžíšova 35,1-5a.9-15 == Matouš 6,1-4 ==


27. Středa Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val. Žalm 8,3

Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těchto maličkých. Matouš 18,10

== Ezechiel 2,3-8a == Matouš 6,5-15 ==


28. Čtvrtek Ti z Judova domu, kteří vyváznou a zůstanou, opět se zakoření a vydají ovoce. 2.Královská 19,30

Jest-li kořen svatý, tedy i ratolesti. Římanům 11,16 K

== Skutky 15,4-12 == Matouš 6,16-18 ==


29. Pátek Všeliký skutek Bůh přivede na soud, i každou věc tajnou, buďto dobrou, buďto zlou. Kazatel 12,14 K

Odplatí jednomu každému podle skutků jeho. Římanům 2,6 K

== Lukáš 22,31-34 == Matouš 6,19-24 ==


30. Sobota Hospodine Pane náš, jak důstojné jest jméno tvé na vší zemi! Žalm 8,2 K

Kdo by se nebál tebe, Pane, a nezveleboval jména tvého? Nebo ty sám svatý jsi. Zjevení 15,4 K

== Filipským 3,12-16 == Matouš 6,25-34 ==

6. neděle po sv. Trojici Takto praví Hospodin stvořitel tvůj: Neboj se, nebo vykoupil jsem tě, a povolal jsem tě jménem tvým. Můj jsi ty. Izaiáš 43,1 K


31. Neděle Na Hospodinův rozkaz tábořili, na Hospodinův rozkaz táhli dál. 4.Mojžíšova 9,23

Říkáte: "Dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města." Raději byste měli říkat: "Bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to neb ono." Jakubova 4,13.15

Nenech mne jít podle mého,
neb jsem člověk slabých sil.
Často šel bych cestou zlého,
kdybys mi vše dovolil.
Za zbloudilé měj mě dítě,
které neví kudy kam,
které ručkou uchopí tě,
prosíc, bys je vedl sám.
- 415,3 -

== Matouš 28,16-20 == Římanům 6,3-8(9-11) ==


ČERVENEC 2011: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2011: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]