[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2011: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]

SRPEN 2011

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Matouš 7,7


1. Pondělí Dobrý jest Hospodin, silou jest v den soužení, a zná ty, kdož v něho doufají. Nahum 1,7 K

Důvěřujeme v Boha skrze Krista. 2.Korintským 3,4

== 2.Mojžíšova 14,15-22 == Matouš 7,1-6 ==


2. Úterý Bože, smiluj se nad námi, a požehnej nám. Žalm 67,2 K

Prosím vás, bratří, skrze milosrdenství Boží, abyste vydávali těla svá v obět živou, svatou, Bohu libou, rozumnou službu vaši. Římanům 12,1 K

== Skutky 2,32-40 == Matouš 7,7-11 ==


3. Středa Hospodin je vyvýšený, ale hledí na poníženého, zdálky pozná domýšlivce. Žalm 138,6

V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Filipským 2,3

== Skutky 16,23-34 == Matouš 7,12-23 ==


4. Čtvrtek Hospodin je podivuhodný ve svém úradku, veliký ve své pohotové pomoci. Izaiáš 28,29

Které Bůh předem určil, ty také povolal; které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také uvedl do své slávy. Římanům 8,30

== Matouš 18,1-6 == Matouš 7,24-29 ==


5. Pátek Bůh řekl Šalamounovil: "Žádej, co ti mám dát." Šalamoun odvětil: "Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé." 1.Královská 3,5.9

Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána. Jakubova 1,5

== Jan 19,31-37 == Matouš 8,1-4 ==


6. Sobota Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství. Jeremiáš 31,3

My milujeme jej, nebo on prve miloval nás. 1.Janova 4,19 K

== Zjevení 3,1-6 == Matouš 8,5-13 ==

7. neděle po sv. Trojici Již nejste hosté a příchozí, ale spoluměšťané svatých a domácí Boží. Efezským 2,19 K


7. Neděle Hospodine, ty sám jsi Bůh nade všemi královstvími země. Ty jsi učinil nebesa i zemi. 2.Královská 19,15

Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest. Zjevení 4,11

Tvůrce mocný nebe, země
a co svět se jmenuje,
jehož božství všechno plémě
v celém světě zjevuje,
tebe Pána pánů vzývám,
patřit k tvému smím nebi,
tím vědomím pookřívám,
tebe duch můj velebí.
- ZCČSH 4,1 -

== Jan 6,1-15 == Skutky 2,41a.42-47 ==


8. Pondělí Položím se vojensky u domu svého. Zachariáš 9,8 K

Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Jan 17,15

== 2.Paralipomenon 30,13-22 == Matouš 8,14-17 ==


9. Úterý Selže kůň, k záchraně nepostačí, velkou silou svou k úniku nepomůže. Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí. Žalm 33,17-18

Blahoslavení tiší, nebo oni dědictví obdrží na zemi. Matouš 5,5 K

== Matouš 22,1-14 == Matouš 8,18-22 ==


10. Středa Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám! Izaiáš 55,1

Pojdtež ke mně všickni, kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám. Matouš 11,28 K

== Zachariáš 8,9-17 == Matouš 8,23-27 ==


11. Čtvrtek Saul řekl Davidovi: Kdypak někdo najde svého nepřítele a nechá ho odejít v dobrém? 1.Samuelova 24,20

Nedej se přemoci zlému, ale přemáhej v dobrém zlé. Římanům 12,21 K

== 1.Korintským 10,16-17 == Matouš 8,28-34 ==


12. Pátek Mojžíš si zakryl tvář, neboť se bál na Boha pohledět. 2.Mojžíšova 3,6

Ježíš řekl učedníkům: "Vstaňte a nebojte se." Oni pozvedli oči a neviděli už nikoho jiného než Ježíše samotného. Matouš 17,7-8

== Lukáš 22,14-20 == Matouš 9,1-8 ==


13. Sobota Ti, kteří se znají ke svému Bohu, zůstanou pevní a budou podle toho jednat. Daniel 11,32

Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. 2.Timoteovi 1,7

== Zjevení 19,4-9 == Matouš 9,9-13 ==

8. neděle po sv. Trojici Žijte jako děti světla - ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Efezským 5,9


14. Neděle Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil. Kazatel 9,10

Kdo umí dobře činiti, a nečiní, hřích má. Jakubova 4,17 K

Ó pracuj, i když množí
se stíny k večeru!
Aj, mnohou oko Boží
zří ještě mezeru;
byť ubývalo síly,
jho ještě nesvrhuj,
až Pán tě v pravou chvíli
sám prřijme v pokoj svůj.
- 362,3 -

== Matouš 5,13-16 == Efezským 5,8b-14 ==


15. Pondělí Hospodinovo svědectví je pravé, moudrost dávající neumělým. Žalm 19,8 K

V Kristu jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Koloským 2,3

== Jakubova 2,14-26 == Matouš 9,14-17 ==


16. Úterý Udělali si zlatého boha. Můžeš jim ten hřích ještě odpustit? 2.Mojžíšova 32,31.32

Nemůže Bohu sloužiti i mamoně. Matouš 6,24 K

== 2.Korintským 6,11-18 (7,1) == Matouš 9,18-26 ==


17. Středa Hospodin domlouvá tomu, koho miluje, jako otec synu. Přísloví 3,12

Boží milost vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku. Titovi 2,12

== Jakubova 3,13-18 == Matouš 9,27-34 ==


18. Čtvrtek Nespoléhejte na klamná slova: Je to chrám Hospodinův. Napravte své cesty a své skutky. Jeremiáš 7,4.5

Zkoumejte, co se líbí Pánu. Efezským 5,10

== Lukáš 11,33-36(37-41a) == Matouš 9,35 - 10,4 ==


19. Pátek Dávno jsi založil zemi, i nebesa jsou dílo tvých rukou. Žalm 102,26

Věrou rozumíme, že učiněni jsou věkové slovem Božím, takže z ničeho jest to, což vidíme, učiněno. Židům 11,3 K

== Jan 18,19-24 == Matouš 10,5-15 ==


20. Sobota Ty mi život vracíš a z propasti země přivádíš mě nazpět. Ty mě stále činíš větším, útěchou mě zahrnuješ. Žalm 71,20-21

Jestliže jsme pak zemřeli s Kristem, věříme, že spolu s ním také živi budeme. Římanům 6,8 K

== Filipským 2,12-18 == Matouš 10,16-26a ==

9. neděle po sv. Trojici Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. Lukáš 12,48


21. Neděle Celé toto shromáždění pozná, že Hospodin nezachraňuje mečem a kopím. 1.Samuelova 17,47

Já mezi vámi jsem jako ten, který slouží. Lukáš 22,27 K

Nuž, nekonečná sílo,
své konej při mně dílo,
ať duše má se snaží
růst pod nebeskou stráží.
- 448,7 -

== Matouš 25,14-30 == Filipským 3,7-11(12-14) ==


22. Pondělí Hle, přetavil jsem tě v tavicí peci utrpení. Izaiáš 48,10

Přistoupil k němu malomocný, padl před ním na zem a řekl: "Pane, chceš-li, můžeš mě očistit." On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: "Chci, buď čist." A hned byl očištěn od svého malomocenství. Matouš 8,2-3

== 1.Královská 3,16-28 == Matouš 10,26b-33 ==


23. Úterý Hospodine, Bože zástupů, obnov nás, ukaž jasnou tvář a budeme zachráněni! Žalm 80,20

Náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. 2.Tesalonickým 2,16-17

== Ezechiel 3,16-21 == Matouš 10,34-39 ==


24. Středa Josef těšil své bratry a mluvil k srdci jejich. 1.Mojžíšova 50,21 K

Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Římanům 12,17

== Matouš 19,(4-7)8-12(13-15) == Matouš 10,40-42 ==


25. Čtvrtek Jako ptáci, kteří obletují hnízda, tak bude Hospodin zástupů štítem Jeruzalému, zaštítí a vysvobodí, ušetří a vyprostí. Izaiáš 31,5

Nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu. Římanům 5,9

== Efezským 5,15-20 == Matouš 11,1-19 ==


26. Pátek Trestání snášel pro náš pokoj. Izaiáš 53,5

Ježíš vydán jest na smrt pro hříchy naše, a vstal z mrtvých pro ospravedlnění naše. Římanům 4,25 K

== Jan 19,9-16a == Matouš 11,20-24 ==


27. Sobota A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných. Micheáš 5,1

Pastýři si řekli vespolek: Pojďme až do Betléma a vizme tu věc, jenž se stala, o níž Pán oznámil nám. Lukáš 2,15 K

== Lukáš 12,42-48 == Matouš 11,25-30 ==

10. neděle po sv. Trojici (Neděle pro Israel)

Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví. Žalm 33,12


28. Neděle Můj Bože, jak tesklí duše má! Protož se na tě rozpomínám. Žalm 42,7 K

Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Jakubova 5,13

Nám pomoz u tvých nohou
se ztišit docela,
a přijmi dík,
že bázeň zmizela.

Nám pomoz ustaraným,
když vše se temným zdá,
a přijmi dík,
tvé slovo pomáhá.
- EZD 631,2-3 -

== Lukáš 19,41-48 | Marek 12,28-34 == Římanům 9,1-8.14-16 ==


29. Pondělí Čest mi vzdá zvěř pole, šakalové i pštrosi; obdařil jsem poušť vodou a pustou krajinu řekami, abych napojil svůj vyvolený lid. Izaiáš 43,20

Ježíš zvolal: Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Jan 7,37

== Římanům 11,1-12 == Matouš 12,1-14 ==


30. Úterý I řekl Bůh: Buď světlo! I bylo světlo. 1.Mojžíšova 1,3 K

Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel. Jakubova 1,17

== Lukáš 21,5-6.20-24 == Matouš 12,15-21 ==


31. Středa V jeho rukou základové země, a vrchové hor jeho jsou. Žalm 95,4 K

Byl tam i jeden člověk, nemocný již třicet osm let. Ježíš mu řekl: "Vstaň, vezmi své lože a choď!" Jan 5,5.8

== Jan 4,19-26 == Matouš 12,22-32 ==


SRPEN 2011: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2011: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]