[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2011: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]

ŘÍJEN 2011

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Což je člověk spravedlivější než Bůh? Jób 4,17


1. Sobota Zdržoval jsem svůj hněv pro své jméno, pro svou chválu jsem se kvůli tobě krotil, nevyhladil jsem tě. Izaiáš 48,9

Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni! Efezským 2,4-5

== Zjevení 14,6-7(13-16) == Matouš 19,1-12 ==

15. neděle po sv. Trojici Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. 1.Petrova 5,7

Den díkůvzdání za úrodu Oči všechněch v tebe doufají, a ty dáváš jim pokrm jejich v čas příhodný. Žalm 145,15 K


2. Neděle Na soudu opět zavládne spravedlnost, půjdou za ní všichni, kteří mají přímé srdce. Žalm 94,15

Vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. Jakubova 1,20

Tebe, Bože, chválíme,
Pane, Tvoji ctíme sílu,
před Tebou se skláníme,
Tvému divíce se dílu.
Tys od věků na věky,
Bože mocný, veliký.
- 46,1 -

== Matouš 6,25-34 == 1.Petrova 5,5c-11 ==

== Matouš 6,25-34 == 1.Petrova 5,5c-11 ==


3. Pondělí Blahoslavení jsou všickni, kteříž doufají v něho. Žalm 2,12 K

Ježíš mluvil k Petrovi: Já jsem za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. Lukáš 22,32

== Filipským 4,8-14 == Matouš 19,13-15 ==


4. Úterý Dobrotivá ruka našeho Boha je nade všemi, kdo ho hledají, ale jeho moc a hněv je proti všem, kdo ho opouštějí. Ezdráš 8,22

Ježíš řekl: "Ženo, tvá víra je veliká; staň se ti tak, jak chceš." A od té hodiny byla její dcera zdráva. Matouš 15,28

== 1.Timoteovi 6,(3-5)6-11a == Matouš 19,16-30 ==


5. Středa Kdo člověku vládne spravedlivě, ten, kdo vládne v Boží bázni, je jak jitřní světlo při východu slunce. 2.Samuelova 23,3-4

Kdo je z vás největší, bude váš služebník. Matouš 23,11

== Skutky 27,33-44 == Matouš 20,1-16 ==


6. Čtvrtek Učinil jsi člověka málo menšího andělů, slávou a ctí korunoval jsi jej. Žalm 8,6 K

Vůle vašeho nebeského Otce je, aby nezahynul jediný z těchto maličkých. Matouš 18,14

== Lukáš 10,38-42 == Matouš 20,17-28 ==


7. Pátek David volal k Hospodinu: Velmi jsem zhřešil, že jsem to učinil. Nyní, Hospodine, sejmi prosím ze svého služebníka vinu. 2.Samuelova 24,10

Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Matouš 9,12

== Lukáš 22,35-38 == Matouš 20,29-34 ==


8. Sobota Muž mlčky pozoroval, aby poznal, zda Hospodin dává jeho cestě zdar, či nikoli. 1.Mojžíšova 24,21

I ukázalo se Pavlovi v noci vidění. Muž nějaký Macedonský stál, a prosil ho, řka: Přijda do Macedonie, pomoz nám. A jakž to vidění viděl, ihned jsme usilovali o to, abychom šli do Macedonie, tím ujištěni jsouce, že jest nás povolal Pán, abychom jim kázali evangelium. Skutky 16,9-10 K

== Lukáš 6,20-26 == Matouš 21,1-11 ==

16. neděle po sv. Trojici Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu. 2.Timoteovi 1,10


9. Neděle Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Izaiáš 60,1

Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví. 1.Tesalonickým 5,5-6

Učiň mne, Pane, nástrojem,
ať zářím, ať zářím tvým pokojem.
Kde dusí nenávist,
ať lásku vnáším,
kde tiskne bezpráví,
ať křivdy snáším,
ať víru rozsévám
do pochybností,
ať učím sklíčené
budovat mosty.
- EZD 684,1 -

== Jan 11,1(2)3.17-27(41-45) == 2.Timoteovi 1,7-10 ==


10. Pondělí Hospodin, tvůj Bůh, znal tvé putování touto velikou pouští. 5.Mojžíšova 2,7

Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe: kdo z něho jí, nezemře. Jan 6,48-50

== Římanům 6,18-23 == Matouš 21,12-17 ==


11. Úterý Kdo změřil Hospodinova ducha a byl mu rádcem? Izaiáš 40,13

Ó hlubokosti bohatství i moudrosti i umění Božího! Jak jsou nezpytatelní soudové jeho a nevystižitelné cesty jeho! Římanům 11,33 K

== Skutky 21,8-14 == Matouš 21,18-22 ==


12. Středa Příchozí jsme před tebou a hosté, jako i všickni otcové naši; dnové naši jsou jako stín běžící po zemi beze vší zástavy. 1.Paralipomenon 29,15 K

Dávají najevo, že po pravé vlasti teprve touží. Ale oni toužili po lepší vlasti, po vlasti nebeské. Proto sám Bůh se nestydí nazývat se jejich Bohem. Vždyť jim připravil své město. Židům 11,14.16

== Marek 5,21-24.35-43 == Matouš 21,23-27 ==


13. Čtvrtek Hle, přichází k tobě tvůj král spravedlivý, jede na oslu. Zachariáš 9,9

Ježíš Kristus se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Filipským 2,8

== Filipským 1,19-26 == Matouš 21,28-32 ==


14. Pátek Hospodin jest síla má. Abakuk 3,19 K

Vy jste Kristovi a Kristus je Boží. 1.Korintským 3,23

== Jan 18,3-9 == Matouš 21,33-46 ==


15. Sobota Zbloudilí duchem poznají rozumnost, mému naučení se budou učit reptalové. Izaiáš 29,24

Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost. Římanům 12,16

== Marek 9,1-10 == Matouš 22,1-14 ==

17. neděle po sv. Trojici Vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. 1.Janova 5,4


16. Neděle Smiluj se nade mnou, Hospodine, neboť jsem zemdlený; uzdrav mne, Hospodine, nebo duše má předěšena jest náramně. Žalm 6,3.4 K

Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Římanům 8,26

Šetř mé bídy, Bože, smiluj se,
mne oprosti od hříšnosti
z lásky otcovské!
Pro přehojnou dobrotivost svou
hříchy zahlaď, milost navrať,
Otče, odpusť vinu mou!
- ZCČSH 235,1 -

== Matouš 15,21-28 == Římanům 10,9-17(18) ==


17. Pondělí Kéž bys protrhl nebesa a sestoupil dolů! Izaiáš 63,19

Máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista. On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy. Filipským 3,20-21

== Marek 5,24-34 == Matouš 22,15-22 ==


18. Úterý Všickni se odvrátili, napořád neužiteční učiněni jsou; není, kdo by činil dobré, není ani jednoho. Žalm 14,3 K

Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5,8

== Jakubova 1,1-6(7-11)12-13 == Matouš 22,23-33 ==


19. Středa Já jsem Hospodin, váš Bůh, já jsem vás vyvedl z egyptské země, abyste tam nebyli otroky. Rozlámal jsem břevna vašeho jha, abyste mohli chodit zpříma. 3.Mojžíšova 26,13

Taková je Boží vůle, abyste dobrým jednáním umlčovali nevědomost nerozumných lidí. Jste svobodni, ale ne jako ti, jimž svoboda slouží za plášť nepravosti, nýbrž jako služebníci Boží. 1.Petrova 2,15-16

== Lukáš 7,1-10 == Matouš 22,34-46 ==


20. Čtvrtek Díl můj jest Hospodin, říká duše má; protož naději mám v něm. Pláč 3,24 K

V Kristu smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou. Efezským 3,12

== Skutky 5,34-42 == Matouš 23,1-12 ==


21. Pátek Sám Bůh nebes způsobí, že se nám to podaří. My jsme jeho služebníci. Dali jsme se do stavby. Nehemiáš 2,20

V Kristu jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. Efezským 2,22

== Jan 19,28-30 == Matouš 23,13-28 ==


22. Sobota Hospodin řekne svému lidu: Hle, posílám vám obilí, mošt i čerstvý olej, abyste se nasytili. Joel 2,19

Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl: "Buďte s Bohem - ať vám není zima a nemáte hlad," ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Jakubova 2,15-16

== Matouš 14,22-33 == Matouš 23,29-39 ==

18. neděle po sv. Trojici Toto přikázání máme od něho, aby ten, kdož miluje Boha, miloval i bratra svého. 1.Janova 4,21 K


23. Neděle Hospodin dává slunce za světlo ve dne, měsíc a hvězdy za světlo v noci podle svých ustanovení, vzdouvá moře, takže jeho vlny hučí. Jeremiáš 31,35

V Kristu bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi - svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti - a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Koloským 1,16

Protož samého
Boha našeho
slavně zvyšujte,
před ním klekejte
na hoře jeho
trůnu svatého.
Náš tento král i Pán
jest nejsvětější sám.
- 25,6 -

== Marek 12,28-34 == Římanům 14,17-19 ==


24. Pondělí Poznáte, že já jsem Hospodin, až pro své jméno s vámi naložím ne podle vašich zlých cest ani podle vašich zvrhlých skutků. Ezechiel 20,44

Kristus říká:: Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Matouš 9,13

== 1.Tesalonickým 4,9-12 == Jób 1,1-22 | Tóbit 1,1-10 ==


25. Úterý Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na mysl. Izaiáš 65,17

Soudím, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. Římanům 8,18

== 1.Timoteovi 1,1-8(9-11) == Jób 2,1-10 | Tóbit 1,11-25 ==


26. Středa To slovo je ti velmi blízko, ve tvých ústech a ve tvém srdci, abys je dodržoval. 5.Mojžíšova 30,14

Buďte činitelé slova, a ne posluchači toliko. Jakubova 1,22 K

== Píseň 8,4-7 == Jób 2,11 - 3,26 | Tóbit 2,1-18 ==


27. Čtvrtek O všem tom zlém, co Jóba potkalo, se doslechli jeho tři přátelé a přišli, seděli spolu s ním na zemi po sedm dní a nocí a slova k němu žádný nepromluvil, neboť viděli, že jeho bolest je nesmírná. Jób 2,11.13

Žádný nehledej svých věcí, ale jeden každý toho, což jest bližního. 1.Korintským 10,24 K

== Skutky 6,1-7 == Jób 4,1-21 | Tóbit 2,19 - 3,6 ==


28. Pátek Josef řekl bratřím: Jen mezi sebou nevyvolávejte po cestě hádky! 1.Mojžíšova 45,24

Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce. Efezským 4,26

== Lukáš 23,32-34 == Jób 5,1-27 | Tóbit 3,7-25 ==


29. Sobota Já jsem první, a já poslední, a kromě mne není žádného Boha. Izaiáš 44,6 K

Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází. Zjevení 1,4

== Matouš 5,17-24 == Jób 6,1-30 | Tóbit 4,1-22 ==

19. neděle po sv. Trojici Uzdrav mne, Hospodine, a zdráv budu; vysvoboď mne, a vysvobozen budu. Jeremiáš 17,14 K


30. Neděle Hle, posílám před tebou posla, aby tě opatroval na cestě a aby tě uvedl na místo, které jsem připravil. 2.Mojžíšova 23,20

Anděl Hospodinův se ukázal ve snu Josefovi v Egyptě a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do země izraelské." Matouš 2,19-20

Kdo s Bohem na cestu se chystá,
ten nikdy v světě nezbloudí,
pouť jeho bezpečná a jistá,
neb Bůh svým okem nad ním bdí.
Blah ten, kdo za vůdce jej má
cestou do nebes domova.
- 418,1 -

== Marek 2,1-12 == Efezským 4,22-32 ==

Den reformace Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. 1.Korintským 3,11


31. Pondělí Povstaň a vyřiď jim všechno, co jsem ti přikázal. Jeremiáš 1,17

Nemohu se chlubit tím, že kážu evangelium; nemohu jinak, běda mně, kdybych nekázal. 1.Korintským 9,16

== Matouš 5,2-10(11-12) == Římanům 3,21-28 == Jób 8,1-22 | Tóbit 5,1-23 ==


ŘÍJEN 2011: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2011: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]