[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 ]
[HESLA 2012: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

LEDEN 2012

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Vyuč mne, Hospodine, cestě své, abych chodil v pravdě tvé; ustav srdce mé v bázni jména svého. Žalm 86,11 K

1. Neděle po vánocích

Nový Rok Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3,17


1. Neděle Bázeň Hospodinova poklad tvůj. Izaiáš 33,6 K

V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon, člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. Vzal Ježíše do náručí a takto chválil Boha: "Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení." Lukáš 2,25.28-30

Budoucnost nechť co chce skrývá,
rukou Páně veden jsem;
zrak se proto klidně dívá
v dálnou, neznámou mi zem.
Uč mne jíti, ne se ptáti,
vůle tvá vždy dobrá jest
na dni jednom přestávati,
s tichou pokorou jej nést.
- 415,1 -

== Lukáš 4,16-21 == Jakubova 4,13-15 ==


2. Pondělí V Hospodinu je tvé útočiště. Žalm 91,9

Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. 1.Petrova 5,7

== Jozue 24,1-2a.13-18.25-26 == Marek 1,1-13 ==


3. Úterý Před člověkem šedivým povstaň, a cti osobu starého. 3.Mojžíšova 19,32 K

Proti staršímu člověku nevystupuj tvrdě, nýbrž domlouvej mu jako otci, mladším jako bratrům, starším ženám jako matkám, mladším jako sestrám, vždy s čistou myslí. 1.Timoteovi 5,1-2

== 2.Mojžíšova 2,1-10 == Marek 1,14-20 ==


4. Středa Nebudete krást ani obelhávat a podvádět svého bližního. 3.Mojžíšova 19,11

Láska nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. 1.Korintským 13,6

== 1.Mojžíšova 21,1-7 == Marek 1,21-39 ==


5. Čtvrtek Kde mnoho snů, tam samá pomíjivost, samá prázdná slova. Ty se však boj Boha! Kazatel 5,6

Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý. Zjevení 15,4

== 1.Mojžíšova 9,12-17 == Marek 1,40-45 ==

Zjevení Páně - Epifanias Tma ustupuje a pravé světlo již svítí. 1.Janova 2,8b


6. Pátek Plnit, Bože můj, tvou vůli je mým přáním, tvůj zákon mám ve svém nitru. Žalm 40,9

Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. Jan 14,15

== Matouš 2,1-12 == Efezským 3,2-3a.5-6 == Marek 2,1-12 ==


7. Sobota Když si tě na lůžku připomínám, o tobě rozjímám za nočních hlídek. Žalm 63,7

Nezjedná Bůh právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Lukáš 18,7

== 1.Janova 3,1-6 == Marek 2,13-17 ==


Alianční modlitební týden

1. neděle po Zjevení Páně Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Římanům 8,14


8. Neděle Běda těm, kdo strojí ničemnosti; na to mají dost sil. Micheáš 2,1

Kterou měrou budete měřiti, tou vám bude odměřeno. Marek 4,24 K

Soudce všeho světa, Bože,
před trůnem tvým nepomůže
žádnému nádhernost jeho,
byť měl slávu světa všeho.
- 271,1 -

== Matouš 3,13-17 == Římanům 12,1-8 ==


9. Pondělí Běda těm, kdo na koně spoléhají, doufají ve vozy, že jich je mnoho a nedotazují se Hospodina. Izaiáš 31,1

Nechť se vaše víra nezakládá na moudrosti lidské, ale na moci Boží. 1.Korintským 2,5

== Skutky 10,37-48 == 1.Korintským 1,1-9 ==


10. Úterý Roztrhněte svá srdce, ne oděv, a navraťte se k Hospodinu, svému Bohu! Joel 2,13

Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Marek 1,15

== Jozue 3,9-17 == 1.Korintským 1,10-17 ==


11. Středa Hle, už nastalo, co bylo na počátku, teď oznamuji nové věci. Dříve než vyraší, vám je ohlašuji. Izaiáš 42,9

Tma ustupuje a pravé světlo již svítí. 1.Janova 2,8

== Koloským 2,1-7 == 1.Korintským 1,18-25 ==


12. Čtvrtek Hospodin Gedeona uklidnil: "Pokoj tobě; neboj se, nezemřeš." I vybudoval tam Gedeón Hospodinu oltář a nazval jej: "Hospodin je pokoj." Soudců 6,23-24

Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. Jan 16,33

== Marek 10,13-16 == 1.Korintským 1,26-31 ==


13. Pátek Potěšujte, potěšujte lidu mého, dí Bůh váš. Izaiáš 40,1 K

Neboť Bůh, který řekl "ze tmy ať zazáří světlo", osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. 2.Korintským 4,6

== Lukáš 12,49-53 == 1.Korintským 2,1-9 ==


14. Sobota Celou zemi nechť naplní jeho sláva! Žalm 72,19

Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Marek 16,15

== Matouš 6,6-13 == 1.Korintským 2,10-26 ==

2. neděle po Zjevení Páně Zákon byl dán Mojžíšem, milost a pravda se stala v Ježíši Kristu. Jan 1,17


15. Neděle Běda těm, kteří připojují dům k domu a slučují pole s polem, takže nezbývá žádné místo, jako byste jen vy byli usedlíci v zemi. Izaiáš 5,8

Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život? Marek 8,36

Ó nemluvte o zboží světa,
ni o vezdejší sličnosti;
jak brzy po nich bude veta
a v srdci žal se uhostí!
Ať mnohými svět milován,
mou láskou budiž Ježíš sám!
- 334,1 -

== Jan 2,1-11 == Římanům 12,4-16 ==


16. Pondělí Střezte se, aby se vaše srdce nedalo zlákat, takže byste se odchýlili, sloužili jiným bohům a klaněli se jim. 5.Mojžíšova 11,16

Jest jen jediný Bůh, Otec, z něhož všecko pochází, pro něhož i my jsme, a jediný Pán Ježíš Kristus, jímž všechno povstalo, i my. 1.Korintským 8,6 Žil

== 5.Mojžíšova 4,5-13 == 1.Korintským 3,1-8 ==


17. Úterý Hospodine, tvé je království, ty jsi vyvýšen nade vším jako hlava. 1.Paralipomenon 29,11

Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava. Efezským 4,15

== Marek 2,23-28 == 1.Korintským 3,9-17 ==


18. Středa Hospodin je náš soudce, Hospodin je náš zákonodárce, Hospodin je náš král, on nás spasí. Izaiáš 33,22

Chlapcův otec rychle vykřikl: "Věřím, pomoz mé nedověře." Marek 9,24

== Lukáš 16,14-18 == 1.Korintským 3,18-23 ==


19. Čtvrtek Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Žalm 106,1

Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3,17

== Skutky 15,22-31 == 1.Korintským 4,1-13 ==


20. Pátek Abram Lotovi řekl: Ať nejsou rozepře mezi mnou a tebou a mezi pastýři mými a tvými, vždyť jsme muži bratři. 1.Mojžíšova 13,8

Budete-li odpouštěti lidem viny jejich, odpustí i vám nebeský Otec váš. Matouš 6,14 K

== Jan 7,1-13 == 1.Korintským 4,14-21 ==


21. Sobota Panovníku Hospodine, ty jsi začal ukazovat svému služebníkovi svou velikost a svou pevnou ruku. 5.Mojžíšova 3,24

Celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. 1.Petrova 1,13

== 5.Mojžíšova 33,1-4,16 == 1.Korintským 5,1-13 ==

3. neděle po Zjevení Páně Přijdou od východu i západu, od severu i jihu, a budou stolovat v Božím království. Lukáš 13,29


22. Neděle Bůh sice učinil člověka přímého, ten však vyhledává samé smyšlenky. Kazatel 7,29

Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Jan 8,31-32

Ve jméno Krista doufáme,
v něm spásu svoji čekáme.
Nás nikdo z toho nesvede,
spíš nebe, země odejde,
než nás kdo z toho vyvede.
- ZCČSH 36,1 -

== Matouš 8,5-13 == Římanům 1,14-17 ==


23. Pondělí Ty jsi vysvobodil od porušení život můj, Hospodine Bože můj. Jonáš 2,7 K

Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k nim patřím na prvním místě. 1.Timoteovi 1,15

== Izaiáš 19,19-25 == 1.Korintským 6,1-11 ==


24. Úterý V shromážděních svatých dobrořečiti budu Hospodinu. Žalm 26,12 K

Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku. Židům 10,24-25

== 1.Královská 17,8-16 == 1.Korintským 6,12-20 ==


25. Středa Bůh pošle anděla svého před tebou. 1.Mojžíšova 24,7 K

Anděl Petrovi řekl: "Opásej se a obuj se!" Petr to udělal. Skutky 12,8

== Rút 1,1-21 == 1.Korintským 7,1-9 ==


26. Čtvrtek Naamán řekl: Tvůj služebník už nebude připravovat zápalné obět i ani obětní hody jiným bohům než Hospodinu. 2.Královská 5,17

Ježíš Kristus je ten pravý Bůh a věčný život. Děti, varujte se modlářství. 1.Janova 5,20-21

== Skutky 13,42-52 == 1.Korintským 7,10-16 ==


27. Pátek Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. Proto se bát nebudeme. Žalm 46,2-3

Právě když jsem sláb, jsem silný. 2.Korintským 12,10

== Lukáš 4,22-30 == 1.Korintským 7,17-24 ==


28. Sobota Mojžíš řekl: Jestliže jsem, Panovníku, nalezl u tebe milost, putuj prosím, Panovníku, uprostřed nás. 2.Mojžíšova 34,9

Které Bůh předem určil, ty také povolal; které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také uvedl do své slávy. Římanům 8,30

== Zjevení 15,1-4 == 1.Korintským 7,25-40 ==


Neděle Bible

Poslední neděle po Zjevení Páně Nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Izaiáš 60,2


29. Neděle Hospodin strážce tvůj, Hospodin zastínění tvé tobě po pravici. Nebude bíti na tě slunce ve dne, ani měsíc v noci. Žalm 121,5-6 K

Tomu pak, který má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné a v radosti před tvář své slávy, jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho Pána, buď sláva, velebnost, vláda i moc. Judova 1,24-25

Pán Bůh je síla má,
všecka obrana má,
bezpečně má státi,
aniž se lekati
duše má.
- 379,1 -

== Matouš 17,1-9 == 2.Korintským 4,6-10 ==


30. Pondělí Panovníku, uzdrav mě a zachovej mi život! Izaiáš 38,16

Když se žena doslechla o Ježíšovi, přišla zezadu v zástupu a dotkla se jeho šatu. Říkala si totiž: "Dotknu-li se aspoň jeho šatu, budu zachráněna!" A on jí řekl: "Dcero, tvá víra tě zachránila." Marek 5,27-28.34

== 2.Korintským 3,9-18 == 1.Korintským 8,1-6 ==


31. Úterý Syn ctí svého otce. "Jsem-li Otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li Pán, kde je bázeň přede mnou?" praví Hospodin. Malachiáš 1,6

Králi věků nesmrtelnému, neviditelnému, samému moudrému Bohu budiž čest i sláva na věky věků. Amen. 1.Timoteovi 1,17 K

== Jan 1,43-51 == 1.Korintským 8,7-13 ==


LEDEN 2012: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 ]
[HESLA 2012: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]