[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 ]
[HESLA 2012: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ÚNOR 2012

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/

Heslo měsíce: "Všecko je dovoleno" - ano, ale ne všecko prospívá. "Všecko je dovoleno" - ano, ale ne všecko přispívá ke společnému růstu. Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého! 1.Korintským 10,23-24


1. Středa Hospodine, ukaž na mně pro své jméno, jak je tvé milosrdenství dobrotivé, vysvoboď mě! Žalm 109,21

Kristus říká:: Dávám svým ovcím věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Jan 10,28

== Jan 3,31-36 == 1.Korintským 9,1-18 ==


2. Čtvrtek Zachráním vás ze všech vašich nečistot. Ezechiel 36,29

Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Krista, beránka bez vady a bez poskvrny. 1.Petrova 1,18-19

== Zjevení 1,1-8 == 1.Korintským 9,19-23 ==


3. Pátek Řeknu-li: "Už ujíždí mi noha," podepře mě tvé milosrdenství, Hospodine. Žalm 94,18

Přistupme směle s doufáním k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství, a milost nalezli ku pomoci v čas příhodný. Židům 4,16 K

== Jan 8,12-20 == 1.Korintským 9,24-29 ==


4. Sobota Noé našel milost před Hospodinem. 1.Mojžíšova 6,8 K

Syn člověka shromáždí své vyvolené od čtyř úhlů světa, od nejzazších konců země po nejzazší konce nebe. Marek 13,27

== 4.Mojžíšova 6,22-27 == 1.Korintským 10,1-13 ==

Septuagesimae (70 dní před velikonocemi)

Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. Daniel 9,18


5. Neděle V onen den budou pronárody vyhledávat kořen Jišajův, vztyčený jako korouhev národům, a místo jeho odpočinutí bude slavné. Izaiáš 11,10

Jestliže ty, planá oliva, jsi byl naroubován a bereš sílu z kořene ušlechtilé olivy, nevynášej se nad ty větve! Začneš-li se vynášet, vzpomeň si, že ty neneseš kořen, nýbrž kořen nese tebe! Římanům 11,17-18

Probuďme se, křesťané,
k pokání pravému,
pamatujíc, že nastane
den soudný každému.

To majíce v paměti,
obraťme se k Pánu,
pokud ráčí otvírati
milosti své bránu.
- 255,1-7 -

== Matouš 20,1-16a == 1.Korintským 9,24-27 ==


6. Pondělí Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel. Což to nejsou vaše nepravosti, které vás oddělují od vašeho Boha? Izaiáš 59,1-2

Zdali nevíte, že nespravedliví dědictví království Božího nedosáhnou? Nemylte se. 1.Korintským 6,9 K

== Lukáš 19,1-10 == 1.Korintským 10,14-22 ==


7. Úterý Nad zvuk mnohých vod, nad sílu vln mořských mnohem silnější jest na výsostech Hospodin. Žalm 93,4 K

Ježíš vstal, pohrozil větru a řekl moři: "Zmlkni, utiš se!" I ustal vítr a bylo veliké ticho. Marek 4,39

== Židům 12,12-17 == 1.Korintským 10,23 - 11,1 ==


8. Středa Rozjasni tvář nad svou zpustošenou svatyní, kvůli sobě, Panovníku. Daniel 9,17

Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu; v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. Efezským 2,20-22

== Matouš 10,40-42 == 1.Korintským 11,2-16 ==


9. Čtvrtek Budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo. Izaiáš 58,10

Dejte jim tedy důkaz své lásky. 2.Korintským 8,24 Žil

== 1.Korintským 3,1-8 == 1.Korintským 11,17-22 ==


10. Pátek Vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Izaiáš 11,1

Já jsem vinný kmen a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně, a já v něm, ten nese ovoce mnohé; nebo beze mne nic nemůžete učiniti. Jan 15,5 K

== Jan 2,13-22 == 1.Korintským 11,23-26 ==


11. Sobota Jásejte, vzdávejte chválu, rozhlašujte: "Hospodin spasil tvůj lid." Jeremiáš 31,7

Pane, dej služebníkům svým mluviti slovo tvé svobodně a směle. Skutky 4,29 K

== 1.Korintským 1,26-31 == 1.Korintským 11,27-34 ==

Sexagesimae (60 dní před velikonocemi)

Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru! Židům 3,15


12. Neděle Hospodine, zamiloval jsem si dům, v němž bydlíš, místo, kde má příbytek tvá sláva. Žalm 26,8

Po třech dnech Ježíše nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky. Lukáš 2,46

Přišli jsme, ó Ježíši,
slovo tvoje poslouchati.
Učiň mysl schopnější
slova svatá přijímati;
od zemských věcí odváděj
a nebeské hledati dej.
- ZCČSH 300,1 -

== Lukáš 8,4-15 == Židům 4,12-13 ==


13. Pondělí Také my budeme sloužit Hospodinu. On je náš Bůh. Jozue 24,18

Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným. 1.Korintským 4,2

== 5.Mojžíšova 32,44-47 == 1.Královská 1,1-27 ==


14. Úterý Shromáždi mi lid a dám jim slyšet svá slova, aby se mě naučili bát po všechny dny svého života na zemi a učili tomu i své syny. 5.Mojžíšova 4,10

Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy. 2.Timoteovi 2,15

== 2.Mojžíšova 7,1-13 == 1.Královská 1,28-53 ==


15. Středa Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení; Noe chodil s Bohem. 1.Mojžíšova 6,9

Noe věřil, a proto pokorně přijal, co mu Bůh oznámil a co ještě nebylo vidět, a připravil koráb k záchraně své rodiny. Židům 11,7

== Marek 6,1-6 == 1.Královská 2,1-12 ==


16. Čtvrtek Tys má pomoc, vysvoboditel můj, neotálej už, můj Bože! Žalm 40,18

Přijde k němu malomocný a na kolenou ho prosí: "Chceš-li, můžeš mě očistit." Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: "Chci, buď čist." Marek 1,40-41

== Lukáš 6,43-49 == 1.Královská 3,1-15 ==


17. Pátek Blahoslavený ten člověk, který skládá v Hospodinu svou naději. Žalm 40,5 K

Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí! 1.Korintským 15,19

== Jan 12,34-42 == 1.Královská 3,16-28 ==


18. Sobota Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Izaiáš 42,1

Ježíš přijal od Boha Otce čest i slávu, když k němu ze svrchované slávy zazněl hlas: Toto jest můj milovaný Syn, v něm jsem nalezl zalíbení. 2.Petrova 1,17

== Matouš 13,31-35 == 1.Královská 5,1-14 ==

Estomihi (Budiž mi pevnou skalou. Žalm 31,3 )

Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Lukáš 18,31


19. Neděle Hospodin je spravedlivý, já jsem vzdorovala jeho ústům. Pláč 1,18

Syn řekl: "Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem." Lukáš 15,21

Pane, v duchu sevřeni
na tebe čekáme
a v těžkém zarmoucení
v tomto světě
v tebe vždy doufáme.
- 260,4 -

== Marek 8,31-38 == 1.Korintským 13,1-13 ==


20. Pondělí Neboj se a neděs! Jozue 8,1

Neboj se. Já jsem ten první i poslední, A živý. Zjevení 1,17-18 K

== Lukáš 13,31-35 == 1.Královská 5,15-32 ==


21. Úterý Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze. Izaiáš 40,28

Bůh nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro: dával vám z nebe déšť i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí. Skutky 14,17

== Lukáš 5,33-39 == 1.Královská 6,1-14 ==


Začátek postní doby


22. Středa Ubránils mě před smrtí, mé oko před slzami, moje nohy před zvrtnutím. Žalm 116,8

Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: "Pane, zachraň mne!" Ježíš hned vztáhl ruku a uchopil ho. Matouš 14,29-31

== Matouš 6,16-21 | 2.Petrova 1,2-11 == 1.Královská 8,1-14 ==


23. Čtvrtek Neboj se, už se nemusíš stydět. Izaiáš 54,4

Až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co budete mluvit; ale co vám bude v té hodině dáno, to mluvte. Nejste to vy, kdo mluví, ale Duch svatý. Marek 13,11

== Zachariáš 7,2-13 == 1.Královská 8,22-40 ==


24. Pátek Zaplesalo srdce mé v Hospodinu. 1.Samuelova 2,1 K

Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly. Ona to šla oznámit těm, kteří bývali s ním a nyní truchlili a plakali. Marek 16,9.10

== Jan 8,21-30 == 1.Královská 8,41-53 ==


25. Sobota Bože, Bůh silný můj ty jsi, tebe hned v jitře hledám, tebe žízní duše má Žalm 63,2 K

Hledejte především Boží království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Matouš 6,33

== Daniel 5,1-7.17-30 == 1.Královská 8,54-66 ==

Invocavit (Vzývati mne bude a vyslyším jej. Žalm 91,15 )

Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. 1.Janova 3,8b


26. Neděle Obracím k nim svůj zrak v dobrém. Vybuduji je a nezbořím, zasadím je a nevykořením. Jeremiáš 24,6

Nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst. 1.Korintským 3,7

Buď Bohu sláva, dík i čest
a pozdravení,
že vzešla nová ratolest
na vinném kmeni.
Z milosrdenství Otcova
jsme děti těla Kristova
a putujeme s ním
za Božím královstvím.
- EZD 681,1 -

== Matouš 4,1-11 == Židům 4,14-16 ==


27. Pondělí Obrátí se k Hospodinu všecky končiny země, a skláněti se budou před ním všecky čeledi národů. Žalm 22,28 K

Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. 1.Timoteovi 2,4

== 1.Janova 3,7-12 == 1.Královská 9,1-9 ==


28. Úterý Ti, kdo se šalebných přeludů drží, o milosrdenství se připravují. Jonáš 2,9

Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení. 1.Timoteovi 6,10

== Jób 1,1-22 == 1.Královská 10,1-13 ==


29. Středa Člověk narozený z ženy má krátký věk, avšak nepokoje do sytosti. Jób 14,1

Co je zaseto v poníženosti, vstává v slávě. Co je zaseto v slabosti, vstává v moci. 1.Korintským 15,43

== 1.Korintským 10,9-13 == 1.Královská 10,14-29 ==


ÚNOR 2012: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 ]
[HESLA 2012: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]