[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 ]
[HESLA 2012: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

BŘEZEN 2012

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Marek 10,45


1. Čtvrtek Bůh je Bůh náš navěky a navždy; on sám nás povede. Žalm 48,15

Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Židům 10,23

== Jakubova 4,1-10 == 1.Královská 11,1-13 ==


Ženy zvou ke světovému dni modliteb


2. Pátek Zná to, co jest v temnostech, a světlo s ním přebývá. Daniel 2,22 K

Nic není skrytého, aby to nebylo zjeveno, a nic utajeno, aby to nevyšlo najevo. Marek 4,22

== Židům 2,11-18 == 1.Královská 11,14-25 ==


3. Sobota Bůh je můj Král odedávna, on uprostřed země koná spásné činy. Žalm 74,12

A kamkoli vcházel do vesnic, měst i dvorců, kladli nemocné na tržiště a prosili ho, aby se směli dotknout byť jen třásně jeho roucha. A kdo se ho dotkli, byli uzdraveni. Marek 6,56

== Zjevení 20,1-6 == 1.Královská 11,26-43 ==


Den modliteb za utlačované a pronásledované křesťany

Reminiscere (Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine. Žalm 25,6 )

Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5,8


4. Neděle Ten, kdož v skrýši Nejvyššího přebývá, v stínu Všemohoucího odpočívati bude. Dím Hospodinu: Útočiště mé a hrad můj, Bůh můj, v němž naději skládati budu. Žalm 91,1-2 K

Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. 2.Timoteovi 1,7

Pod ochranou Nejvyššího
rozvesel se duše má.
Strážné oko Tvůrce tvého
nespí ani nedřímá.
- 357,1 -

== Marek 12,1-12 == Římanům 5,1-11 ==


5. Pondělí Mojžíš Bohu namítal: "Kdo jsem já, abych šel k faraónovi a vyvedl Izraelce z Egypta?" Bůh odpověděl: "Já budu s tebou!" 2.Mojžíšova 3,11-12

Ne ten, kdo doporučuje sám sebe, je osvědčený, nýbrž ten, koho doporučuje Pán. 2.Korintským 10,18

== Jeremiáš 26,1-3.7-16.24 == Marek 10,32-34 ==


6. Úterý Požehnej nás Bůh, a bojte se jeho všecky končiny země. Žalm 67,8 K

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. Efezským 1,3

== Jób 2,1-10 == Marek 10,35-45 ==


7. Středa Hospodin, váš Bůh, je Bůh bohů a Pán pánů, Bůh veliký, všemocný a vzbuzující bázeň, který nebere ohled na osobu a nepřijímá úplatek. 5.Mojžíšova 10,17

Z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď sláva na věky. Římanům 11,36

== 2.Mojžíšova 17,1-7 == Marek 10,46-52 ==


8. Čtvrtek Dvojí zlo spáchal můj lid: Opustili mne, zdroj živých vod, a vytesali si cisterny, cisterny rozpukané, jež vodu neudrží. Jeremiáš 2,13

Kristus říká:: Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Matouš 11,28

== 1.Janova 1,8-2,6 == Marek 11,1-11 ==


9. Pátek Slova, která jsem ti vložil do úst, nevzdálí se z úst tvých ani z úst tvého potomstva ani z úst potomstva tvého potomstva. Izaiáš 59,21

Slovo Hospodinovo zůstává na věky. To je to slovo, které vám bylo zvěstováno v evangeliu. 1.Petrova 1,24-25

== Lukáš 9,43b-48 == Marek 11,12-19 ==


10. Sobota K Bohu má se mlčelivě duše má, od něho jest spasení mé. Žalm 62,2 K

Všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít. Marek 11,24

== Galatským 2,16-21 == Marek 11,20-25 ==

Oculi (Stále upínám své oči k Hospodinu. Žalm 25,15 )

Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. Lukáš 9,62


11. Neděle Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu. Přísloví 18,10

Každý kdož přichází ke mně, a slyší slovo mé, a zachovává je, ukáži vám, komu by podoben byl. Podoben jest člověku stavějícímu dům, který kopal a vytesal hluboko, a založil grunty v skále. Lukáš 6,47-48 K

Já ztracený a chudý
tě hledám na písku
a nevím, jak a kudy
jít k tvému skalisku.
Jen jediný dům stojí
tam na skalisku tvém;
ó vyveď cestu moji
a nech mne bydlet v něm!
- EZ 508,1 -

== Lukáš 9,57-62 == Efezským 5,1-8a ==


12. Pondělí Bůh zjednává právo sirotku a vdově, miluje hosta a dává mu chléb a šat. Milujte tedy hosta. 5.Mojžíšova 10,18.19

Proto jsme povinni takových se ujímat, abychom měli podíl na práci pro pravdu. 3.Janova 1,8

== Lukáš 14,25-35 == Marek 11,27-33 ==


13. Úterý V tebe, Hospodine, náš Bože, skládáme naději. Jeremiáš 14,22

Očekáváme té blahoslavené naděje a příští slávy velikého Boha a spasitele našeho Jezukrista. Titovi 2,13 K

== Jób 7,11-21 == Marek 12,1-12 ==


14. Středa Mojžíš a Áron předstoupili před faraóna a řekli mu: Toto praví Hospodin: Propusť můj lid, aby mi sloužil. 2.Mojžíšova 10,3

Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. 1.Petrova 5,5

== Marek 9,38-47 == Marek 12,13-17 ==


15. Čtvrtek Hospodin dává svému lidu sílu. Žalm 29,11

Ježíš Kristus vás obohatil ve všem, v každém slovu i v každém poznání. 1.Korintským 1,5

== Marek 8,10-21 == Marek 12,18-27 ==


16. Pátek Můj synu, dej mi své srdce, ať si tvé oči oblíbí mé cesty. Přísloví 23,26

Ježíš na muže s láskou pohleděl a řekl: "Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!" Marek 10,21

== Matouš 10,34-39 == Marek 12,28-34 ==


17. Sobota Lidé jsou jen vánek, urození jsou jen lživé zdání. Na váze stoupají vzhůru, dohromady jsou lehčí než vánek. Žalm 62,10

Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde. Marek 10,15

== Lukáš 17,28-33 == Marek 12,35-37 ==

Laetare (Veselte se s Jeruzalémem. Izaiáš 66,10 )

Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Jan 12,24


18. Neděle Pohleď, že národ tento jest lid tvůj. 2.Mojžíšova 33,13 K

Pevný Boží základ trvá a nese nápis "Pán zná ty, kdo jsou jeho". 2.Timoteovi 2,19

Je pevným hradem Pán Bůh náš
a dobrou zbraní, štítem,
jenž chrání v nouzi, kterou máš
teď s hříchem v boji lítém.
Náš dávný nepřítel
zničit by nás chtěl;
jeho zbraní jest
zlá moc a samá lest
a nic mu rovno není.
- ZCČSH 7,1 -

== Jan 12,20-26 == 2.Korintským 1,3-7 ==


19. Pondělí Těžkou ranou svého lidu jsem raněn, tíží mě chmury. Což není v Gileádu balzám, což tam není lékař? Jeremiáš 8,21.22

Žena ucítila v těle, že je vyléčena ze svého trápení. Ježíš hned poznal, že z něho vyšla síla. Marek 5,29-30

== 5.Mojžíšova 8,2-10 == Marek 12,38-40 ==


20. Úterý Zhřešili jsme už se svými otci, provinili jsme se, svévolně si vedli. Žalm 106,6

Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost. Římanům 4,5

== Jób 9,14-23.32-35 == Marek 12,41-44 ==


21. Středa Nebývej moudrý sám u sebe; boj se Hospodina, a odstup od zlého. Přísloví 3,7 K

Kristus Ježíši se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. 1.Korintským 1,30

== Jan 15,9-17 == Marek 13,1-13 ==


22. Čtvrtek Ať jsou tvé oči upřeny na tento dům v noci i ve dne, na místo, o kterém jsi řekl, že tam bude dlít tvé jméno. 1.Královská 8,29

Ježíš řekl: Pryč s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržiště! Jan 2,16

== 2.Korintským 4,11-18 == Marek 13,14-23 ==


23. Pátek Hospodine, jen ty jsi s to pomoci, postaví-li se mocný proti bezmocnému. 2.Paralipomenon 14,10

Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. Filipským 4,19

== Jan 10,17-26 == Marek 13,24-27 ==


24. Sobota Poznal jsem, můj Bože, že ty zkoumáš srdce a že máš zalíbení v přímosti. 1.Paralipomenon 29,17

Kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení. Marek 11,25

== Jan 14,15-21 == Marek 13,28-37 ==

Judica (Bože, zjednej mi právo! Žalm 43,1 )

Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Matouš 20,28


25. Neděle Nebudou hladovět ani žíznit, nebude je ubíjet sálající step a sluneční žár, neboť je povede ten, jenž se nad nimi slitovává, a dovede je ke zřídlům vod. Izaiáš 49,10

Bohatě na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele, abychom ospravedlněni jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje. Titovi 3,6-7

Má duše, Pána svého chval,
vzdej jemu děkování;
svou péči všechnu naň uval,
v něm slož celé doufání.
Onť má dost cest, plný svět jest
divné jeho moudrosti,
jak on ráčí, tak vše kráčí
kvůli jeho mocnosti.
- EZ 546,1 -

== Marek 10,35-45 == Židům 5,7-9 ==


26. Pondělí Hospodin mi řekl: Hle, vložil jsem ti do úst svá slova. Jeremiáš 1,9

Neboj se, ale mluv a nemlč. Skutky 18,9 K

== Židům 6,20.7,1-3.16-17.24-27 == Marek 14,1-11 ==


27. Úterý Chvalte ho, slunce s měsícem, chvalte ho, všechny jasné hvězdy! Vždyť on přikázal, a bylo to stvořeno. Žalm 148,3.5

Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest. Zjevení 4,11

== Jób 19,21-27 == Marek 14,12-16 ==


28. Středa Na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo: "To je ta cesta, jděte po ní," ať budete chtít doprava nebo doleva. Izaiáš 30,21

Já jsem cesta, i pravda, i život. Žádný nepřichází k Otci než skrze mne. Jan 14,6 K

== Židům 9,11-15 == Marek 14,17-25 ==


29. Čtvrtek Dotaž se ještě dnes na slovo Hospodinovo. 2.Paralipomenon 18,4

Zůstávej v tom, čemu ses naučil a co je ti svěřeno. 2.Timoteovi 3,14 K

== 1.Korintským 2,1-5 == Marek 14,26-31 ==


30. Pátek Spatří, co jim nebylo vyprávěno. Izaiáš 52,15

Učedníci vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními. Marek 16,20

== Židům 10,1.11-18 == Marek 14,32-42 ==


31. Sobota K Bohu volati budu, a Hospodin vysvobodí mne. Žalm 55,17 K

V Boha jsme složili svou naději, že nás vždy znovu vysvobodí. 2.Korintským 1,10

== Zjevení 14,1-5 == Marek 14,43-52 ==


BŘEZEN 2012: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 ]
[HESLA 2012: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]