[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 ]
[HESLA 2012: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

DUBEN 2012

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Marek 16,15

Květná neděle Syn člověka musí být vyvýšen, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Jan 3,14.15


1. Neděle Hleď, dnes vám předkládám požehnání i zlořečení: požehnání, když budete poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha, které já vám dnes přikazuji, a zlořečení, když nebudete poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha. 5.Mojžíšova 11,26-27.28

Království nebeské je jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji. Matouš 13,45-46

Moudrosti poklad z nebe
jest slovo Boží nám,
jímž k poznání nám sebe
podává Pán Bůh sám;
toť světlo zjevení
nám v Kristu Boží tváře
na věčné spasení,
k životu sladká vůně
a v mdlobách sílení.
- 159,1 -

== Jan 12,12-19 == Filipským 2,5-11 ==


2. Pondělí Vesel se srdce těch, kteří hledají Hospodina. Žalm 105,3 K

Proč hledáte živého mezi mrtvými? Lukáš 24,5

== Římanům 5,6-11 == Marek 14,53-65 ==


3. Úterý Mluvte k srdci Jeruzaléma, provolejte k němu: Čas jeho služby se naplnil, odpykal si své provinění. Izaiáš 40,2

On na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. 1.Petrova 2,24

== Jób 38,1-11.42,1-6 == Marek 14,66-72 ==


4. Středa Obrať Hospodin tvář svou k tobě a dej tobě pokoj. 4.Mojžíšova 6,26 K

Pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Filipským 4,7

== Izaiáš 26,20-21 == Marek 15,1-15 ==

Zelený Čtvrtek On zajistil památku svým divům; Hospodin je milostivý, plný slitování. Žalm 111,4


5. Čtvrtek Z nesmírného slitování jsi s nimi neskoncoval a neopustil jsi je. Nehemiáš 9,31

Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: "Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku." Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: "Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku." 1.Korintským 11,23-25

== Jan 13,1-15(34-35) == 1.Korintským 11,23-26 == Marek 15,16-23 ==

Velký Pátek Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16


6. Pátek Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce; po celý den a po celou noc ať nikdy nejsou zticha. Izaiáš 62,6

Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem. 1.Korintským 15,3-4

== Jan 19,16-30 == 2.Korintským 5,14b-21 == Marek 15,24-41 ==


7. Sobota I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neodstoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, praví Hospodin, tvůj slitovník. Izaiáš 54,10

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! Jan 14,27

== Pláč 3,51-62 == Marek 15,42-47 ==

Velikonoční neděle Byl jsem mrtev - a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. Zjevení 1,18


8. Neděle Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku. Izaiáš 53,7

Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. 1.Korintským 15,20

Živ jest Ježíš a já s ním!
Proč bych smrti měl se báti?
Živ jest Ježíš, pročež vím,
k životu že mám zas vstáti.
Světlem věrné oděje,
to jest moje naděje.
- 132,1 -

== Marek 16,1-8 == 1.Korintským 15,1-11 == Marek 16,1-8 ==

Velikonoční pondělí


9. Pondělí Což nemusím dbát toho, abych mluvil, co mi vkládá do úst Hospodin? 4.Mojžíšova 23,12

Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh - tak aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. 1.Petrova 4,11

== Lukáš 24,13-35 == 1.Korintským 15,12-20 == Marek 16,9-20 ==


10. Úterý Zdaliž může člověk spravedlivějším býti než Bůh, aneb muž čistším nad toho, který ho učinil? Jób 4,17 K

Ježíš Kristus se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích. Titovi 2,14

== 1.Korintským 15,20-28 == 1.Petrova 1,1-12 ==


11. Středa Bůh viděl mou trýzeň a námahu mých rukou. 1.Mojžíšova 31,42

Buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. 1.Korintským 15,58

== 1.Korintským 15,35-49 == 1.Petrova 1,13-16 ==


12. Čtvrtek Ty jsi moje světlo, Hospodine. Hospodin září do mých temnot. 2.Samuelova 22,29

Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě. Jan 12,46

== 1.Korintským 15,50-57 == 1.Petrova 1,17-21 ==


13. Pátek Budiž milosrdenství tvé nad námi, Hospodine, jakož naději máme v tobě. Žalm 33,22 K

Milostí jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Efezským 2,8

== 1.Korintským 5,6b-8 == 1.Petrova 1,22-25 ==


14. Sobota Velký je náš Pán, je velmi mocný, jeho myšlení obsáhnout nelze. Žalm 147,5

U lidí je to nemožné, ale ne u Boha; vždyť u Boha je možné všecko. Marek 10,27

== 2.Timoteovi 2,8-13 == 1.Petrova 2,1-10 ==

Quasimodogeniti (Jako narozené děti. 1.Petrova 2,2 )

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 1.Petrova 1,3


15. Neděle Za dohlížitele ti dám pokoj a za poháněče spravedlnost. Izaiáš 60,17

To všechno je kvůli vám, aby se milost ve mnohých hojně rozmáhala, a tak přibývalo i díků k slávě Boží. 2.Korintským 4,15

Bože, tobě dík a čest
pěje vroucně celá země,
velebí tě světy hvězd
i veškero živé plémě,
tebe slaví věčného,
nejvyšší cti hodného.
- ZCČSH 165,1 -

== Jan 20,19-29 == 1.Petrova 1,3-9 ==


16. Pondělí Hospodin působí v končinách tvých pokoj. Žalm 147,14 K

Blahoslavení pokojní, nebo oni synové Boží slouti budou. Matouš 5,9 K

== Izaiáš 42,10-16 == 1.Petrova 2,11-17 ==


17. Úterý Dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha. Ezechiel 11,19

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 2.Korintským 5,17

== Jób 42,7-17 == 1.Petrova 2,18-25 ==


18. Středa Dobrořečím ti po celý život, v tvém jménu pozvedám dlaně. Žalm 63,5

Budu se modlit ve vytržení ducha, ale budu se také modlit s vědomou myslí. Budu zpívat chvalozpěvy ve vytržení ducha, ale budu zpívat také s vědomou myslí. 1.Korintským 14,15

== 1.Petrova 1,22-25 == 1.Petrova 3,1-7 ==


19. Čtvrtek Budete nazýváni "Hospodinovi kněží", bude se vám říkat "Sluhové našeho Boha". Izaiáš 61,6

Vy jste "rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu", abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. 1.Petrova 2,9

== Jan 17,9-19 == 1.Petrova 3,8-12 ==


20. Pátek Rodina rodině vychvalovati bude skutky tvé, a předivnou moc tvou zvěstovati. Žalm 145,4 K

Přistoupili k němu v chrámě slepí a chromí, a on je uzdravil. Když velekněží a zákoníci viděli jeho udivující činy i děti volající v chrámě "Hosanna Synu Davidovu," rozhněvali se. Matouš 21,14-15

== Lukáš 23,50-56 == 1.Petrova 3,13-17 ==


21. Sobota Bázeň před Hospodinem napomíná k moudrosti. Přísloví 15,33

Jestliže si někdo myslí, že něco už plně poznal, ten ještě nepoznal tak, jak je třeba. Kdo však miluje Boha, je od něho poznán. 1.Korintským 8,2-3

== Jan 12,44-50 == 1.Petrova 3,18-22 ==

Misericordias Domini (Milosrdenství Hospodinova plná je země Žalm 33,5 )

Já jsem dobrý pastýř. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život Jan 10,11.27.28


22. Neděle Rozmnožím je, nebude jich ubývat, oslavím je, nebude jich málo. Jeremiáš 30,19

Ježíš mluvil v podobenství:: Když je hořčičné zrno zaseto, vzejde, přerůstá všechny byliny a vyhání tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jejich stínu. Marek 4,32

Požehnej, Pane můj,
mé snaze přímé,
víc nežli potěšen
chci těšit jiné,
víc nežli pochopen
chci jiné chápat,
víc nežli milovat
chci lásku dávat.
Učiň mne pane nástrojem,
ať zářím, ať zářím tvým pokojem.
- EZD 684,3 -

== Jan 10,11-16(27-30) == 1.Petrova 2,21b-25 ==


23. Pondělí Cožkoli mluvil Hospodin, činiti a poslouchati budeme. 2.Mojžíšova 24,7 K

Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Jan 13,35

== 4.Mojžíšova 27,12-23 == 1.Petrova 4,1-11 ==


24. Úterý Nezamítej mě v čas stáří, neopouštěj mě, když pozbývám sil. Žalm 71,9

I když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. 2.Korintským 4,16

== 1.Korintským 4,9-16 == 1.Petrova 4,12-19 ==


25. Středa Spravedlivý je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Žalm 1,3

Po jejich ovoci je poznáte. Matouš 7,16

== Jan 17,20-26 == 1.Petrova 5,1-7 ==


26. Čtvrtek Buďte rozhodní a buďte udatného srdce, všichni, kdo čekáte na Hospodina! Žalm 31,25

Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. 1.Timoteovi 6,11

== Efezským 4,8-16 == 1.Petrova 5,8-14 ==


27. Pátek Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu, své spáse. On je můj Bůh. Žalm 42,12

A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. 1.Petrova 5,10

== Matouš 26,30-35 == 1.Timoteovi 1,1-11 ==


28. Sobota Řekněte nerozhodným srdcím: "Buďte rozhodní, nebojte se! Hle, váš Bůh přichází!" Izaiáš 35,4

Toto praví ten první i poslední, který byl mrtev a je živ: "Vím o tvém soužení a tvé chudobě, ale jsi bohat." Zjevení 2,8-9

== Jan 14,1-6 == 1.Timoteovi 1,12-20 ==

Jubilate (Plésej Hospodinu všecka země! Žalm 66,1 )

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 2.Korintským 5,17


29. Neděle Hospodin utištěným dopomáhá k právu, hladovým dává chléb. Žalm 146,7

Ježíš vzal sedm chlebů, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali; oni je předložili zástupu. Marek 8,6

Nechť tedy hlas náš vděčný
vždy k Bohu vstupuje;
on časný chléb i věčný
nám z lásky daruje.
Ó oslavuj se, Pane,
a s bázní tvé jméno,
nám lidem k spáse dané,
vždy budiž slaveno!
- 410,3 -

== Jan 15,1-8 == 1.Janova 5,1-4 ==


30. Pondělí V soužení jsi volal a já jsem tě bránil. Žalm 81,8

Ježíš řekl učedníkům: Proč se tak bojíte? Což ještě nemáte víry? Marek 4,40 K

== Římanům 1,18-25 == 1.Timoteovi 2,1-7 ==


DUBEN 2012: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 ]
[HESLA 2012: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]