[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 ]
[HESLA 2012: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

KVĚTEN 2012

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díkůvzdáním. 1.Timoteovi 4,4


1. Úterý Můj lid bude sídlit na nivách pokoje, v bezpečných příbytcích. Izaiáš 32,18

Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. 2.Petrova 3,13

== 2.Korintským 5,11-18 == 1.Timoteovi 2,8-15 ==


2. Středa Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou. Žalm 91,15

Bůh má moc vás proměnit a dát vám podíl mezi všemi, kdo jsou posvěceni. Skutky 20,32

== Jan 8,31-36 == 1.Timoteovi 3,1-13 ==


3. Čtvrtek Hospodina stále před oči si stavím. Žalm 16,8

Záleží nám na tom, abychom se mu líbili, ať už odcházíme domů nebo zůstáváme v cizině. 2.Korintským 5,9

== Římanům 8,7-11 == 1.Timoteovi 3,14-16 ==


4. Pátek Shromáždím dům izraelský z národů, mezi kterými jsou rozptýleni, a budu mezi nimi posvěcen před očima pronárodů. Ezechiel 28,25

Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná. Římanům 11,29

== Jan 19,1-7 == 1.Timoteovi 4,1-5 ==


5. Sobota Až mě budeš v den soužení volat, já tě ubráním a ty mě budeš oslavovat. Žalm 50,15

Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jakubova 5,16

== Zjevení 22,1-5 == 1.Timoteovi 4,6-5,2 ==

Cantate (Zpívejte Pánu píseň novou. Žalm 98,1 )

Žalm. Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci Žalm 98,1


6. Neděle Proč říkáš, Jákobe, proč, Izraeli, mluvíš takto: "Má cesta je Hospodinu skryta, můj Bůh přehlíží mé právo?" Izaiáš 40,27

Radujte se, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek. 1.Petrova 1,6

Jen zdálky jsem, ó Pane můj,
tvé slávy spatřil svit
a byl jsem rázem rozhodnut
hned domů k tobě jít.
- 259,1 -

== Matouš 11,25-30 == Koloským 3,12-17 ==


7. Pondělí Vzdáváme ti chválu, Bože, vzdáváme ti chválu! Tvé jméno je blízko, vypráví se o tvých divech. Žalm 75,2

Požehnáno buď přicházející království našeho otce Davida. Hosanna na výsostech! Marek 11,10

== Jakubova 1,17-27 == 1.Timoteovi 5,3-16 ==


8. Úterý Slyšte slovo Hospodinovo, synové izraelští! Hospodin vede při s obyvateli země, protože není věrnost i ani milosrdenství ani poznání Boha v zemi. Ozeáš 4,1

Celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: "Bože, slituj se nade mnou hříšným." Lukáš 18,13

== Lukáš 19,36-40 == 1.Timoteovi 5,17-25 ==


9. Středa Na Panovníku, našem Bohu, závisí slitování a odpuštění. Daniel 9,9

Ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování. Titovi 3,4-5

== Římanům 15,14-21 == 1.Timoteovi 6,1-10 ==


10. Čtvrtek Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. 5.Mojžíšova 6,4

Rozdílné jsou moci, ale tentýž Bůh, jenž působí všecko ve všech. 1.Korintským 12,6 K

== 1.Korintským 14,6-9.15-19 == 1.Timoteovi 6,11-16 ==


11. Pátek Neříkej: Jsem chlapec. Všude, kam tě pošlu, půjdeš, a všechno, co ti přikážu, řekneš. Jeremiáš 1,7

Buď silný milostí Krista Ježíše. 2.Timoteovi 2,1

== Lukáš 22,39-46 == 1.Timoteovi 6,17-21 ==


12. Sobota Panovník Hospodin přichází s mocí, jeho paže se ujme vlády. Izaiáš 40,10

Mějte se na pozoru, bděte, neboť nevíte, kdy ten čas přijde. Marek 13,33

== Jan 6,60-69 == 2.Timoteovi 1,1-12 ==


Týden oběti za misii

Rogate (Modlete se!)

Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel. Žalm 66,20


13. Neděle Jsem milosrdný, je výrok Hospodinův, nechovám hněv navěky. Poznej však svou nepravost, dopustila ses nevěry vůči Hospodinu, svému Bohu. Jeremiáš 3,12-13

Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Lukáš 15,18

A srdce k tvé službě
kéž jasnější mám,
ať ve svaté tužbě
rád světa se vzdám,
ať odolám zlému
a žhnu pro tvou zvěst,
kéž srdce mé tvému
vždy podobno jest!
- ZCČSH 179,3 -

== Jan 16,23b-33 == 1.Timoteovi 2,1-6a ==


14. Pondělí Poznáte, že Bůh silný živý jest uprostřed vás. Jozue 3,10 K

Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost. Skutky 4,33

== 1.Královská 3,5-15 == 2.Timoteovi 1,13-18 ==


15. Úterý Vložím do vás svého ducha a oživnete. Dám vám odpočinutí ve vaší zemi. I poznáte, že já jsem Hospodin. Ezechiel 37,14

Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt. 1.Korintským 15,26

== 2.Mojžíšova 17,8-13 == 2.Timoteovi 2,1-13 ==


16. Středa Obrať nás, Hospodine, k sobě, a obráceni budeme; obnov dny naše, jakž byly za starodávna. Pláč 5,21 K

Co myslíte? Má-li někdo sto ovcí a jedna z nich zabloudí, nenechá těch devadesát devět na horách a nejde hledat tu, která zbloudila? Matouš 18,12

== Lukáš 11,1-4 == 2.Timoteovi 2,14-26 ==

Nanebevstoupení Páně Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Jan 12,32


17. Čtvrtek Dopomozte poníženému a chudému zjednejte spravedlnost. Žalm 82,3

Náš Pán Ježíš Kristus nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. 2.Tesalonickým 2,17

== Lukáš 24,44-53 == Skutky 1,3-11 == Filipským 2,6-11  ==


18. Pátek Kdo by chtěl dnes něco ze svého dobrovolně obětovat pro Hospodina? 1.Paralipomenon 29,5

Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť "radostného dárce miluje Bůh". 2.Korintským 9,7

== Jan 18,33-38 == 2.Timoteovi 3,1-9 ==


19. Sobota Poznej tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh, Bůh věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těm, kteří ho milují a dbají na jeho přikázání. 5.Mojžíšova 7,9

A co když někteří byli nevěrní? Nezruší jejich nevěrnost věrnost Boží? Naprosto ne! Římanům 3,3-4

== Efezským 6,18-24 == 2.Timoteovi 3,10-17 ==


Ekumenický modlitební týden (za jednotu křesťanů

Exaudi (Vyslyš mne, Hospodine! Žalm 27,7 )

Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Jan 12,32


20. Neděle Kdo obětuje obět chvály, ten mne uctí, a tomu, kdo napravuje cestu svou, ukáži spasení Boží. Žalm 50,23 K

Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista! 1.Korintským 15,57

Tebe, Bože, chválíme,
Pane, tvoji ctíme sílu.
Před tebou se skláníme,
tvému divíce se dílu.
Tys od věků na věky,
Bože mocný, veliký.
- 46,1 -

== Jan 15,26-16,4 == Efezským 3,14-21 ==


21. Pondělí Dobrotivý Hospodin nechť zprostí viny každého, kdo se upřímným srdcem dotazoval na slovo Boha Hospodina. 2.Paralipomenon 30,18.19

Přibližte se k Bohu, a přiblíží se k vám. Jakubova 4,8 K

== Ezechiel 11,14-20 == 2.Timoteovi 4,1-8 ==


22. Úterý Uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje. Žalm 147,3

Přinášeli k Ježíšovi všechny nemocné a posedlé. I uzdravil mnoho nemocných rozličnými neduhy Marek 1,32.34

== Lukáš 21,12-19 == 2.Timoteovi 4,9-22 ==


23. Středa Hospodin zástupů jest s námi, hradem vysokým jest nám Bůh Jákobův. Žalm 46,8 K

Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši. Římanům 3,23-24

== Lukáš 12,8-12 == Titovi 1,1-16 ==


24. Čtvrtek Což je má ruka tak krátká k vykoupení? Izaiáš 50,2

Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. 2.Petrova 3,9

== Skutky 1,12-26 == Titovi 2,1-10 ==


25. Pátek Pokloníš se před Hospodinem, svým Bohem. Budeš se radovat ze všeho dobrého, co dal Hospodin, tvůj Bůh, tobě a tvému domu. 5.Mojžíšova 26,10.11

Vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Efezským 5,20

== Jan 19,25-27 == Titovi 2,11-15 ==


26. Sobota Na tvé straně, Panovníku, je spravedlnost, na nás je zjevná hanba až do tohoto dne. Daniel 9,7

Kohout zakokrhal podruhé. Tu se Petr rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl: "Dřív než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát mě zapřeš." A dal se do pláče. Marek 14,72

== Zachariáš 4,1-14 == Titovi 3,1-15 ==

Neděle svatodušní Ne silou, ani mocí, ale Duchem mým, praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4,6 K


27. Neděle Ty jsi stále týž a bez konce jsou tvoje léta. Žalm 102,28

Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem. 1.Korintským 1,9

Všemohoucí Králi, svatý Pane,
tvoje vláda nikdy nepřestane,
věčné je tvoje království,
kde slávy tvé se světlo skví!
- EZD 609,5 -

== Jan 14,23-27 == Skutky 2,1-18 == Efezským 1,3-14 ==

Svatodušní pondělí


28. Pondělí Bojte se Hospodina a služte jemu v pravdě celým srdcem svým; neboť vidíte, jak veliké věci učinil s vámi. 1.Samuelova 12,24 K

Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Skutky 2,42

== Matouš 16,13-19 == 1.Korintským 12,4-11 ==


29. Úterý Půjdeme s vámi; neboť slyšíme, že jest Bůh s vámi. Zachariáš 8,23 K

Žijte vzorně mezi pohany, tak aby ti, kdo vás osočují jako zločince, prohlédli a za vaše dobré činy vzdali chválu Bohu. 1.Petrova 2,12

== Skutky 4,23-31 == 1.Korintským 12,1-11 ==


30. Středa Jakou bázeň vzbuzuje toto místo! Není to nic jiného než dům Boží, je to brána nebeská. 1.Mojžíšova 28,17

Boží dům, to je církev živého Boha, sloup a opora pravdy. 1.Timoteovi 3,15

== Skutky 8,9-25 == 1.Korintským 12,12-26 ==


31. Čtvrtek Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj Zákon, o nic neklopýtnou. Žalm 119,165

Pokoj všem vám, kteří jste v Kristu. 1.Petrova 5,14

== Skutky 11,1-18 == 1.Korintským 12,27-31a ==


KVĚTEN 2012: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 ]
[HESLA 2012: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]