[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 ]
[HESLA 2012: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVEN 2012

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Milostí Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo; více než oni všichni jsem se napracoval - nikoli já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou. 1.Korintským 15,10


1. Pátek V bázni před Hospodinem má člověk pevné bezpečí a útočiště pro své syny. Přísloví 14,26

Kristus říká:: A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Matouš 7,24

== Skutky 11,19-26 == 1.Korintským 12,31b-13,7 ==


2. Sobota Bázeň Páně jest moudrost, a odstoupiti od zlého rozumnost. Jób 28,28 K

Jestliže "vzýváte jako Otce" toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho činů, v bázni před ním žijte dny svého pozemského života. 1.Petrova 1,17

== Skutky 18,1-11 == 1.Korintským 13,8-13 ==

Neděle svaté Trojice Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů, plná jest všecka země slávy jeho. Izaiáš 6,3 K


3. Neděle Náš Bůh však obrátil zlořečení v požehnání. Nehemiáš 13,2

Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. 1.Petrova 3,9

Kdo nepříznivě soudí tě,
ba nepřáteli jsou ti snad,
kdo příkoří ti schystali,
i ty měj rád, i ty měj rád!
- 372,8 -

== Jan 3,1-15 == Římanům 11,32-36 ==


4. Pondělí Když budeš jíst a nasytíš se, pak si dávej pozor, abys nezapomněl na Hospodina. 5.Mojžíšova 6,11-12

Takto se modlete: Chléb náš vezdejší dej nám dnes. Matouš 6,9.11 K

== Jeremiáš 10,6-12 == 1.Korintským 14,1-12 ==


5. Úterý Jejich synové, kteří zákon ještě neznají, ať poslouchají a učí se bát Hospodina, vašeho Boha, po všechny dny. 5.Mojžíšova 31,13

Jsem teď potřetí připraven jít k vám - a zase vám nebudu břemenem! Nestojím o váš majetek, nýbrž o vás. Děti přece nestřádají pro rodiče, nýbrž rodiče pro děti. 2.Korintským 12,14

== Izaiáš 43,8-13 == 1.Korintským 14,13-25 ==


6. Středa Nyní tedy, Hospodine Bože, potvrď navěky své slovo, které jsi promluvil. 2.Samuelova 7,25

Z Davidova potomstva dal Bůh Izraeli podle svého slibu Spasitele Ježíše. Skutky 13,23

== Skutky 17,(16)22-34 == 1.Korintským 14,26-40 ==


7. Čtvrtek Jsem na zemi jenom hostem. Žalm 119,19

Nevíte, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali! 1.Korintským 9,24

== Efezským 4,1-7 == 1.Korintským 15,1-11 ==


8. Pátek Jako jsem nad nimi bděl, abych rozvracel a podvracel, tak budu nad nimi bdít, abych budoval a sázel, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 31,28

Jeden člověk vysadil vinici, obehnal ji zdí, vykopal nádrž k lisu a vystavěl strážní věž; pak ji pronajal vinařům a odcestoval. Marek 12,1

== Lukáš 23,44-49 == 1.Korintským 15,12-19 ==


9. Sobota U tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň. Žalm 130,4

Jako spolupracovníci vás napomínáme, abyste milost Boží nepřijímali naprázdno. 2.Korintským 6,1

== Jan 14,7-14 == 1.Korintským 15,20-28 ==

1. neděle po sv. Trojici Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne. Lukáš 10,16


10. Neděle V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš." 1.Mojžíšova 3,19

Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu. 2.Timoteovi 1,10

Teď na mně jest, bych Pánu
dar vděčnosti své dal,
bych nitra svého bránu
vstříc rád mu zotvíral.
Nechť činí se mnou dále,
co určil pro mne sám.
Rád v jeho ruce stálé
svůj úděl odevzdám.
- 376,4 -

== Lukáš 16,19-31 == 1.Janova 4,16b-21 ==


11. Pondělí Mluv, Hospodine, neboť slyší služebník tvůj. 1.Samuelova 3,9 K

Kdo slyší mé slovo a věří tomu, jenž mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Jan 5,24

== Lukáš 10,1-16 == 1.Korintským 15,29-34 ==


12. Úterý Hospodin Bůh zavolal na člověka: "Kde jsi?" On odpověděl: "Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se." 1.Mojžíšova 3,9.10

Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Marek 2,17

== Jeremiáš 36,1-10.21-24.27-31 == 1.Korintským 15,35-49 ==


13. Středa Já jsem učinil zemi a člověka na ní stvořil. Izaiáš 45,12 K

Poklekněte před tím, jenž učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. Zjevení 14,7

== 1.Tesalonickým 2,1-12 == 1.Korintským 15,50-58 ==


14. Čtvrtek Ještě je naděje pro tvé potomstvo, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 31,17

Bůh neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Římanům 8,32

== Jan 21,15-19 == 1.Korintským 16,1-12 ==


15. Pátek Třtiny nalomené nedolomí a lnu kouřícího se neuhasí. Izaiáš 42,3 K

Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Marek 2,17

== Lukáš 22,24-30 == 1.Korintským 16,13-24 ==


16. Sobota Mému srdci dáváš větší radost, než mívají oni z hojných žní a vinobraní. Žalm 4,8

Nic jsme si na svět nepřinesli a také si nic nemůžeme odnést. 1.Timoteovi 6,7

== Filipským 1,12-18a == 1.Královská 12,1-19 ==

2. neděle po sv. Trojici Pojdte ke mně všickni, kteří pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám. Matouš 11,28 K


17. Neděle Běda těm, kdo za úplatek ospravedlňují svévolníka a spravedlivým upírají spravedlnost. Izaiáš 5,22.23

Království Boží je ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha svatého. Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a lidé si ho váží. Římanům 14,17.18

Učiň mne, Pane, nástrojem,
ať zářím, ať zářím tvým pokojem.
Ať pokoj přináším,
kde zuří hádky,
ať klidnou důvěrou
přemáhám zmatky,
kde vládne temnota,
ať světlo křesám,
se všemi smutnými
ať v tobě plesám.
- EZD 484,2 -

== Lukáš 14,15-24 == Efezským 2,17-22 ==


18. Pondělí Řeka svými toky oblažuje město Boží, svatyni příbytku Nejvyššího. Nepohne se, Bůh je v jeho středu. Žalm 46,5-6

To město nepotřebuje ani slunce ani měsíc, aby mělo světlo: září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek. Zjevení 21,23

== Přísloví 9,1-10 == 1.Královská 12,20-32 ==


19. Úterý Budete mi královstvím kněží, pronárodem svatým. 2.Mojžíšova 19,6

Vy, jakožto kamení živé, vzdělávejte se v dům duchovní, kněžstvo svaté, k obětování duchovních obětí, vzácných Bohu skrze Jezukrista. 1.Petrova 2,5 K

== 2.Mojžíšova 2,11-25 == 1.Královská 12,33-13,10 ==


20. Středa Jeho hněv je na okamžik, jeho přízeň však na celý život. Večer se uhostí pláč, a ráno všechno plesá. Žalm 30,6

Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. 1.Tesalonickým 5,9

== 1.Samuelova 1,1-11 == 1.Královská 13,11-34 ==


21. Čtvrtek Proč by měly pronárody říkat: "Kde je ten jejich Bůh?" Náš Bůh je v nebesích a všechno, co chce, koná. Žalm 115,2.3

Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. 1.Korintským 1,18

== Matouš 15,29-39 == 1.Královská 14,1-20 ==


22. Pátek Řekne-li Hospodin: "Nelíbíš se mi", ať se mnou naloží, jak uzná za dobré. 2.Samuelova 15,26

Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. Matouš 6,10 K

== Lukáš 23,39-43 == 1.Královská 16,29-17,6 ==


23. Sobota Nedej, aby se mé srdce přiklonilo ke zlu. Žalm 141,4

Neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Matouš 6,13 K

== Jeremiáš 31,7-14 == 1.Královská 17,7-16 ==

3. neděle po sv. Trojici Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Lukáš 19,10


24. Neděle Hle, mám svědka na nebesích, můj přímluvce je na výšinách. Jób 16,19

Je jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš. 1.Timoteovi 2,5

Nuž k Pánu, jenž tak laskav jest,
i my se věrně znejme,
a byť i bylo kříž nám nést,
to za radost vždy mějme;
kdo váhá, tomu nezaskví
se v nebi palma vítězství.
- 290,6 -

== Lukáš 15,1-3.11b-32 == 1.Timoteovi 1,12-17 ==

== Lukáš 15,1-3.11b-32 == 1.Timoteovi 1,12-17 ==


25. Pondělí Bůh řekl Mojžíšovi: Jsem, který jsem. 2.Mojžíšova 3,14

Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Zjevení 21,6

== Lukáš 5,27-32 == 1.Královská 17,17-24 ==


26. Úterý Toto praví Hospodin: Budu se z nich veselit, z celého srdce a z celé duše prokazovat dobro. Jeremiáš 32,41

Tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16 K

== 2.Mojžíšova 32,30-33,1 == 1.Královská 18,1-24 ==


27. Středa Hospodin jest můj pastýř, nebudu míti nedostatku. Žalm 23,1 K

Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Jan 10,10-11

== Jan 5,1-16 == 1.Královská 18,25-46 ==


28. Čtvrtek Chvalte Boha za jeho činy, chvalte ho pro jeho nesmírnou velikost! Žalm 150,2

Ke všem zaslíbením Božím bylo v Ježíši Kristu řečeno "Ano". A proto skrze něho zní i naše "Amen" k slávě Boží. 2.Korintským 1,20

== Matouš 18,15-20 == 1.Královská 19,1-18 ==


29. Pátek Máš v rukou moc a u sílu, nikdo se ti nemůže zpěčovat. 2.Paralipomenon 20,6

Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí i nás. 1.Korintským 6,14

== Matouš 27,3-10 == 1.Královská 19,19-21 ==


30. Sobota Pro jméno své, Hospodine, odpusť nepravost mou, neboť jest veliká. Žalm 25,11 K

Ježíš řekl: Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí. Lukáš 23,34 K

== Římanům 8,1-6 == 1.Královská 21,1-16 ==


ČERVEN 2012: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 ]
[HESLA 2012: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]