[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 ]
[HESLA 2012: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVENEC 2012

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Marek 4,24

4. neděle po sv. Trojici Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův. Galatským 6,2 K


1. Neděle Zmalátnělas přes svá velká rozhodnutí. Izaiáš 47,13

Každý ať žije v tom postavení, které měl od Pána, když ho povolal k víře. 1.Korintským 7,17

Jen sebe zkoušejte,
zda cestou víry jdete,
zda Kristus ve vás živ
a vy ho sledujete,
jenž tichý, pokorný
a trpělivý byl,
zda bližním sloužiti
jste chtivi ze všech sil?
- 248,1 -

== Lukáš 6,36-42 == Římanům 14,10-13 ==


2. Pondělí Buď dalek každého podvodu. 2.Mojžíšova 23,7

Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení. 1.Petrova 2,1-2

== Lukáš 5,17-26 == 1.Královská 21,17-29 ==


3. Úterý Mnozí říkají: "Kdo nám dá užít dobrých věcí?" Avšak nad námi ať vzejde jas tvé tváře, Hospodine! Žalm 4,7

Ježíš k nim mluvil: Já jsem Světlo světa. Kdo mne následuje, nebudeť choditi v temnostech, ale bude míti Světlo života. Jan 8,12 K

== Nehemiáš 9,1-3.29-36 == 1.Královská 22,1-23 ==


4. Středa Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen. Izaiáš 50,7

V Kristu Ježíši jste se vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu krev. Efezským 2,13

== Marek 11,20-26 == 1.Královská 22,24-40 ==


5. Čtvrtek Na něm spočine duch Hospodinův, duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a síly, duch poznání a bázně Hospodinovy. Izaiáš 11,2

V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. 2.Korintským 5,19

== 1.Korintským 12,19-26 == Micheáš 1,1-9 ==


6. Pátek Vykupitel tvůj Svatý Izraelský Bohem vší země slouti bude. Izaiáš 54,5 K

Žádný, kdo mluví z Ducha Božího, nemůže říci "Ježíš je Pán", leč v Duchu svatém. 1.Korintským 12,3

== Lukáš 23,17-26 == Micheáš 2,1-13 ==


7. Sobota Zapomínáš na Hospodina, který tě učinil, který roztáhl nebesa a položil základy země? Izaiáš 51,13

Znovu jste se narodili nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, živým a věčným slovem Božím. 1.Petrova 1,23

== 2.Korintským 13,10-13 == Micheáš 3,1-12 ==

5. neděle po sv. Trojici Milostí jste spaseni skrze víru. Efezským 2,8


8. Neděle Běda tomu, kdo hromadí, co mu nepatří. Jak dlouho? Abakuk 2,6

Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými. Efezským 4,28

Vezmi ruce, uč mne sám,
co a jak kdy konat mám,
vezmi také nohy mé,
ať jsou hbity k službě tvé.
- ZCČSH 77,2 -

== Lukáš 5,1-11 == 1.Korintským 1,18-25 ==


9. Pondělí Já jsem Hospodin a jiného už není. Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci. Izaiáš 45,6-7

Dobrořečíme tobě, Pane Bože všemohoucí, který jsi a kterýs byl, že ses chopil veliké moci a ujal ses vlády. Zjevení 11,17

== Lukáš 6,12-19 == Micheáš 4,1-10 ==


10. Úterý Milosrdenství Hospodinova připomínati budu, a chvály Hospodinovy ze všeho, což učinil nám Hospodin. Izaiáš 63,7 K

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 1.Petrova 1,3

== 1.Mojžíšova 35,1-5a.9-15 == Micheáš 4,11-5,4a ==


11. Středa Jestliže se chcete celým srdcem obrátit k Hospodinu, odstraňte ze svého středu cizí bohy 1.Samuelova 7,3

Kde jest poklad váš, tu jest i srdce vaše. Matouš 6,21 K

== Ezechiel 2,3-8a == Micheáš 6,1-8 ==


12. Čtvrtek Nebudeš toužit po domě svého bližního, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu. 5.Mojžíšova 5,21

Umrtvujte zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou. Koloským 3,5

== Skutky 15,4-12 == Micheáš 7,8-20 ==


13. Pátek Jako povodeň je smeteš, prchnou jako spánek, jsou jak tráva, která zrána rozkvete a večer uvadne a uschne. Žalm 90,5.6

Co je zaseto jako pomíjitelné, vstává jako nepomíjitelné. 1.Korintským 15,42

== Lukáš 22,31-34 == Marek 2,18-22 ==


14. Sobota Pomoz mi, můj Bože, Hospodine, podle svého milosrdenství mě zachraň. Žalm 109,26

Nenašli jsme ve svých těžkostech žádnou úlevu: navenek boje, uvnitř úzkosti. Ale Bůh, který těší sklíčené, potěšil i nás příchodem Titovým. 2.Korintským 7,5-6

== Filipským 3,12-16 == Marek 2,23-28 ==

6. neděle po sv. Trojici Toto praví Hospodin, tvůrce tvůj: "Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj." Izaiáš 43,1


15. Neděle Jak velice miluje lidi! 5.Mojžíšova 33,3 K

My milujme je, neboť on prve miloval nás. 1.Janova 4,19 K

Chci milovat tě, ó mé žití,
jak nejlepšího přítele,
chci milovat tě, velebiti,
tvůj dokud mám jas na čele;
chci milovat tě, Ježíši,
ty jsi mi nejbližší.
- 341,2 -

== Matouš 28,16-20 == Římanům 6,3-11 ==


16. Pondělí Hospodine, jenom ty nám můžeš zjednat pokoj, tak jako jsi nám odplatil za všechny naše skutky. Izaiáš 26,12

Milostí Boží jsem to, co jsem. 1.Korintským 15,10

== 2.Mojžíšova 14,15-22 == Marek 3,1-6 ==


17. Úterý Ty však vidíš trápení a hoře. Shlédneš a vše vezmeš do svých rukou. Žalm 10,14

Když Ježíš vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. I začal je učit mnohým věcem. Marek 6,34

== Skutky 2,32-40 == Marek 3,7-12 ==


18. Středa Pojďme si naklonit Hospodina, pojďme vyhledat Hospodina zástupů. Já půjdu také. Zachariáš 8,21

Přivedli k Ježíšovi slepce a prosili jej, aby se ho dotkl. Marek 8,22

== Skutky 16,23-34 == Marek 3,13-19 ==


19. Čtvrtek Hospodin končiny země spatřuje, a všecko, co jest pod nebem, vidí. Jób 28,24 K

Bůh je větší než naše srdce a zná všecko. 1.Janova 3,20

== Matouš 18,1-6 == Marek 3,20-30 ==


20. Pátek Daniel měl v horní pokoji otevřená okna směrem k Jeruzalému. Třikrát za den klekal na kolena, modlil se a vzdával čest svému Bohu. Daniel 6,11

Jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. 2.Korintským 4,9

== Jan 19,31-37 == Marek 3,31-35 ==


21. Sobota Seslal svému lidu vykoupení, ustanovil navěky svou smlouvu. Žalm 111,9

Když jsme ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Římanům 5,1

== Zjevení 3,1-6 == Marek 4,1-9 ==

7. neděle po sv. Trojici Již nejste hosté a příchozí, ale spoluměšťané svatých a domácí Boží. Efezským 2,19 K


22. Neděle Mé oči se budí dřív než noční hlídky a přemýšlím o tom, co jsi řekl. Žalm 119,148

Činíte dobře, že se držíte prorockého slova; je jako svíce, svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci. 2.Petrova 1,19

Svíce mým nohám a stezce mé
na bludných cestách je slovo tvé,
vůdcem a rádcem neomylným,
učí mne neklamným pravdám svým.
Slovo Páně, světlo mé,
převzácný můj poklade,
ty mne učíš cestám svým,
díš mi, komu náležím.
- 164,1 -

== Jan 6,1-15 == Skutky 2,41a.42-47 ==


23. Pondělí Lid přišel k Mojžíšovi a přiznával: "Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, aby nás těch hadů zbavil." Mojžíš se tedy za lid modlil. 4.Mojžíšova 21,7

Ježíš přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně. Židům 7,25

== 2.Paralipomenon 30,13-22 == Marek 4,10-12 ==


24. Úterý Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. 1.Mojžíšova 15,1

Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil. Galatským 3,29

== Matouš 22,1-14 == Marek 4,13-20 ==


25. Středa Hospodine Bože můj, k tobě jsem volal, a uzdravil jsi mne. Žalm 30,3 K

Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním. Jan 14,14

== Zachariáš 8,9-17 == Marek 4,21-25 ==


26. Čtvrtek Budeš jíst dosyta a budeš dobrořečit Hospodinu, svému Bohu. 5.Mojžíšova 8,10

Ať jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží. 1.Korintským 10,31

== 1.Korintským 10,16-17 == Marek 4,26-29 ==


27. Pátek Přísahal jsem ti a vešel s tebou v smlouvu, je výrok Panovníka Hospodina, a stala ses mou. Ezechiel 16,8

Kdysi jste vůbec nebyli lid, nyní však jste lid Boží; pro vás nebylo slitování, ale nyní jste došli slitování. 1.Petrova 2,10

== Lukáš 22,14-20 == Marek 4,30-34 ==


28. Sobota Obrať mne, abych obrácen byl, ty jsi zajisté, Hospodine, Bůh můj. Jeremiáš 31,18 K

Živť jsem již ne já, ale živ jest ve mně Kristus. Galatským 2,20 K

== Zjevení 19,4-9 == Marek 4,35-41 ==

8. neděle po sv. Trojici Žijte jako děti světla; ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Efezským 5,8.9


29. Neděle Který bůh na nebi nebo na zemi by dovedl vykonat takové činy a takové skutky jako ty! 5.Mojžíšova 3,24

Kristus byl zjeven v těle, ospravedlněn Duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy. 1.Timoteovi 3,16

A jeho sláva nebeská
nám brány otvírá,
zní dolů píseň andělská
a pokoj prostírá.
- EZD 646,4 -

== Matouš 5,13-16 == Efezským 5,8b-14 ==


30. Pondělí Postavte se, stůjte a uvidíte, jak vás Hospodin zachrání. Hospodin bude s vámi. 2.Paralipomenon 20,17

Bůh mi pomáhal až do dnešního dne, a tak zde stojím jako svědek před velkými i malými. Skutky 26,22

== Jakubova 2,14-26 == Marek 5,1-20 ==


31. Úterý Jako země dává vzrůst tomu, co klíčí, jako zahrada dává vzklíčit tomu, co bylo zaseto, tak Panovník Hospodin dá vzklíčit spravedlnosti a chvále přede všemi pronárody. Izaiáš 61,11

Ježíš řekl: Žeň je mnohá, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. Lukáš 10,2

== 2.Korintským 6,11-18(7,1) == Marek 5,21-34 ==


ČERVENEC 2012: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 ]
[HESLA 2012: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]