[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 ]
[HESLA 2012: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]

SRPEN 2012

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Bůh uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje. Žalm 147,3


1. Středa Pohlédni z nebes a podívej se ze svého svatého, proslaveného obydlí! Kde je tvé horlení a síla? Izaiáš 63,15

Bůh odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství. Koloským 2,15

== Jakubova 3,13-18 == Marek 5,35-43 ==


2. Čtvrtek Hospodin, náš Bůh, je spravedlivý ve všech svých činech, které koná. Daniel 9,14

Bůh nikomu nestraní. Římanům 2,11

== Lukáš 11,33-41a == Marek 6,1-6 ==


3. Pátek Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj. Žalm 34,15

Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní. 1.Petrova 3,8

== Jan 18,19-24 == Marek 6,7-13 ==


4. Sobota Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Dám se vám nalézt, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 29,13-14

Zacheus vylezl na moruši, aby Ježíše uviděl, neboť tudy měl jít. Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: "Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě." Lukáš 19,4-5

== Filipským 2,12-18 == Marek 6,14-29 ==

9. neděle po sv. Trojici Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. Lukáš 12,48


5. Neděle Pospíchám se slovem svým, abych je vykonal. Jeremiáš 1,12 K

Nebe a země pominou, ale slova má nepominou. Marek 13,31 K

Přišli jsme, ó Ježíši,
slovo tvoje poslouchati;
učiň mysl schopnější
sladký hlas tvůj přijímati,
by se z prachu země celá
k Tobě, Pane, povznášela.
- 152,1 -

== Matouš 25,14-30 == Filipským 3,7-14 ==


6. Pondělí Spravedlnost nevysvobodí spravedlivého v den jeho nevěrnosti, svévole nezpůsobí pád svévolníka v den, kdy se odvrátí od své svévole. Ezechiel 33,12

Učedníci vyšli a volali k pokání. Marek 6,12

== 1.Královská 3,16-28 == Marek 6,30-44 ==


7. Úterý Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. Žalm 51,12

Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha. 1.Korintským 6,20

== Ezechiel 3,16-21 == Marek 6,45-56 ==


8. Středa Hospodin ruší znamení žvanilů a z věštců činí pomatence. Izaiáš 44,25

Opatruj, co ti bylo svěřeno, vyhýbej se bezbožným řečem a protikladným naukám, které se lživě nazývají poznání. 1.Timoteovi 6,20

== Matouš 19,4-15 == Marek 7,1-16 ==


9. Čtvrtek V Hospodinu veseliti se budu, plésati budu v Bohu spasení svého. Abakuk 3,18 K

Mohou se hosté na svatbě postit, když je ženich s nimi? Marek 2,19

== Efezským 5,15-20 == Marek 7,17-23 ==


10. Pátek Vyprávěl jsem o svých cestách - tys mi odpověděl, vyučuj mě v tom, co nařizuješ. Žalm 119,26

Toto jest přikázání mé, abyste se milovali vespolek, jako i já miloval jsem vás. Jan 15,12 K

== Jan 19,9-16a == Marek 7,24-30 ==


11. Sobota Nevidí snad Bůh mé cesty a nepočítá všechny mé kroky? Jób 31,4

Všichni se musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré, či zlé. 2.Korintským 5,10

== Lukáš 12,42-48 == Marek 7,31-37 ==

10. neděle po sv. Trojici (Neděle pro Israel)

Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví. Žalm 33,12


12. Neděle Boží potok je naplněn vodou. Žalm 65,10

Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. Jan 1,16

Živé síly mocný proud
v duší chrám se chystá vplout;
kéž se vlévá slovem tvým
do srdcí všem věřícím!
- ZCČSH 113,4 -

== Lukáš 19,41-48 | Marek 12,28-34 == Římanům 9,1-8.14-16 ==


13. Pondělí Toto praví Hospodin: Připomínám ti zbožnost tvého mládí, tvou lásku před sňatkem, jak jsi za mnou chodila pouští, zemí neosívanou. Jeremiáš 2,2

Budiž věrný až do smrti, a dám ti korunu života. Zjevení 2,10 K

== Římanům 11,1-12 == Marek 8,1-9 ==


14. Úterý Plesejte, nebesa, a jásej, země, ať zvučně plesají hory, vždyť Hospodin potěšil svůj lid, slitoval se nad svými ujařmenými! Izaiáš 49,13

Spoléhám na vás všecky, že moje radost bude radostí vás všech. 2.Korintským 2,3

== Lukáš 21,5-6.20-24 == Marek 8,10-13 ==


15. Středa Národ, k němuž ses neznal, povoláš, a národové, kteří tě neznali, k tobě se sběhnou, pro Hospodina Boha tvého. Izaiáš 55,5 K

Přišel jsem k vám sláb, s velkou bázní a chvěním; má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí. 1.Korintským 2,3-4

== Jan 4,19-26 == Marek 8,14-21 ==


16. Čtvrtek Rozezvuč svůj hlas jako polnici! Mému lidu ohlas jeho nevěrnost! Izaiáš 58,1

Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. 2.Timoteovi 2,13

== Římanům 11,13-24 == Marek 8,22-26 ==


17. Pátek V spravedlnosti spatřovati budu tvář tvou; nasycen budu obrazem tvým, když procítím. Žalm 17,15 K

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Jan 1,14

== Lukáš 23,27-31 == Marek 8,27-33 ==


18. Sobota Neboj, neboť jsem s tebou, abych tě vysvobozoval, dí Hospodin. Jeremiáš 1,8 K

Nepřijali jste Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče! Římanům 8,15

== 5.Mojžíšova 4,27-40 == Marek 8,34-9,1 ==

11. neděle po sv. Trojici Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. 1.Petrova 5,5


19. Neděle Slepé povedu cestou, již neznají, stezkami, o nichž nic nevědí, je budu vodit. Izaiáš 42,16

Bůh jest světlo, a tmy v něm nižádné není. 1.Janova 1,5 K

Jak slunce ranní zář
noc tmavou zapuzuje,
tak víra k životu
ze smrti probuzuje,
svou mocí vytváří
ze srdce nový stan,
že's novým stvořením
a dítkem Božím zván.
- 248,2 -

== Lukáš 18,9-14 == Efezským 2,4-10 ==


20. Pondělí Hospodin Bůh, můj Bůh, bude s tebou. Nenechá tě klesnout a neopustí tě, dokud veškeré dílo prací na Hospodinově domě nedokončíš. 1.Paralipomenon 28,20

Náš Pán Ježíš Kristus vám bude oporou až do konce, abyste v onen den nebyli obviněni. 1.Korintským 1,8

== Ezechiel 17,1-6.22-24 == Marek 9,2-13 ==


21. Úterý Dobrořečte Hospodinu všickni skutkové jeho, na všech místech panování jeho. Dobrořeč duše má Hospodinu. Žalm 103,22 K

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Matouš 28,19

== 1.Mojžíšova 19,15-26 == Marek 9,14-29 ==


22. Středa Hospodine, pomoz! Se zbožným je konec, berou za své věrní mezi lidmi. Žalm 12,2

Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá. Matouš 7,14

== Marek 7,24-30 == Marek 9,30-37 ==


23. Čtvrtek Tento lid přibližuje ke mně ústy a ctí mě svými rty, ale svým srdcem se ode mne vzdaluje. Izaiáš 29,13

Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka. Marek 3,35

== 1.Petrova 5,1-5 == Marek 9,38-41 ==


24. Pátek Na pomoc mi pospěš, Panovníku, moje spáso! Žalm 38,23

Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne. Jakubova 5,15

== Lukáš 22,54-62 == Marek 9,42-50 ==


25. Sobota Místu, kde s ním mluvil Bůh, dal Jákob jméno Bét-el (dům Boží). 1.Mojžíšova 35,15

Kristus jako Syn je nad celým Božím domem. A tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději. Židům 3,6

== Izaiáš 26,1-6 == Marek 10,1-12 ==

12. neděle po sv. Trojici Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Izaiáš 42,3


26. Neděle To, že člověk jí a pije a okusí při veškerém svém pachtění dobrých věcí, je dar Boží. Kazatel 3,13

Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Skutky 2,46

Protož to rozvažujíce,
do bran jeho vcházejíce,
oslavujte v síňcích jeho
Pána nám tak laskavého.

Nebo dobroty jest plný,
od věků v ní neproměnný,
jest i věčná pravda jeho,
nikdy nemýlí žádného.
- 26,3-5 -

== Marek 7,31-37 == Skutky 9,1-20 ==


27. Pondělí Oslavujte Pána pánů, toho, který sám činí divy veliké, nebo jest věčné milosrdenství jeho. Žalm 136,3.4 K

Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel. Jakubova 1,17

== Matouš 9,27-34 == Marek 10,13-16 ==


28. Úterý Chválil jsem a velebil Věčně živého, neboť jeho vladařská moc je věčná, jeho království po všechna pokolení, proti němuž všichni obyvatelé země jsou považováni za nic. Daniel 4,31-32

Kristus je Boží moc a Boží moudrost. Neboť slabost Boží je silnější než lidé. 1.Korintským 1,24.25

== 4.Mojžíšova 12,1-15 == Marek 10,17-31 ==


29. Středa Říká blázen v srdci svém: Není Boha. Žalm 14,1 K

Co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré. 1.Korintským 1,27

== Matouš 17,14-21 == Jeremiáš 1,1-19 ==


30. Čtvrtek Nekárej mě, Hospodine, ve svém hněvu, netrestej mě ve svém rozhořčení! Žalm 6,2

Kristus za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal. 2.Korintským 5,15

== Jakubova 5,13-16 == Jeremiáš 2,1-13 ==


31. Pátek Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Izaiáš 9,1

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. Efezským 5,8

== Lukáš 23,6-12 == Jeremiáš 3,21-4,4 ==


SRPEN 2012: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 ]
[HESLA 2012: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]