[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 ]
[HESLA 2012: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]

ZÁŘÍ 2012

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Jsem já Bůh jen z blízka? dí Hospodin. A nejsem Bůh i z daleka? Jeremiáš 23,23 K


1. Sobota Vzdám ti díky ve velikém shromáždění a budu tě chválit před početným lidem. Žalm 35,18

Svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré, a slaví Otce vašeho, jenž jest v nebesích. Matouš 5,16 K

== Izaiáš 57,15-19 == Jeremiáš 6,1-15 ==

13. neděle po sv. Trojici Cožkoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili. Matouš 25,40 K


2. Neděle Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho. 5.Mojžíšova 5,8

Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. 1.Janova 4,12

Lásko, jež's mne vyvolila,
dříve, než jsem stvořen byl,
kvůli mně ses narodila,
abych se ti neztratil,
tobě já se oddávám
a tvým věčné zůstávám.
- 336,2 -

== Lukáš 10,25-37 == 1.Janova 4,7-12 ==


3. Pondělí Odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa, aby se řídili mými nařízeními, zachovávali moje řády a jednali podle nich. Ezechiel 11,19.20

Když jste nyní v poslušnosti přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, z upřímného srdce vytrvale se navzájem milujte. 1.Petrova 1,22

== 5.Mojžíšova 15,1-11 == Jeremiáš 6,16-30 ==


4. Úterý Milosrdenství Hospodinova plná jest země. Žalm 33,5 K

Znáte milost Pána našeho Jezukrista, že pro vás učiněn jest chudý, jsa bohatý, abyste vy jeho chudobou zbohatli. 2.Korintským 8,9 K

== Amos 5,4-15 == Jeremiáš 7,1-15 ==


5. Středa Noe udělal všechno tak, jak mu Bůh přikázal. 1.Mojžíšova 6,22

Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi, obnovte se duchovním smýšlením. Efezským 4,22-23

== 5.Mojžíšova 24,10-22 == Jeremiáš 7,16-28 ==


6. Čtvrtek Vojensky se klade anděl Hospodinův okolo těch, kteří se ho bojí, a zastává jich. Žalm 34,8 K

Najednou u něho stál anděl Páně a v žaláři zazářilo světlo. Anděl udeřil Petra do boku, vzbudil ho a řekl: "Rychle! Vstaň!" A z Petrových rukou spadly řetězy. Skutky 12,7

== Skutky 4,32-37 == Jeremiáš 9,1-23 ==


Ekumenický den stvoření


7. Pátek Také na cestě soudů tvých, Hospodine, očekáváme na tě. Izaiáš 26,8 K

Když nás soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem. 1.Korintským 11,32

== Matouš 26,47-56 == Jeremiáš 12,1-6 ==


8. Sobota Mně v Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště, proto vyprávím o všech tvých činech. Žalm 73,28

Ti, kteří konají dobře svou službu, získávají si důstojné postavení a velkou jistotu ve víře v Krista Ježíše. 1.Timoteovi 3,13

== Judova 1.2.20-25 == Jeremiáš 13,1-11 ==

14. neděle po sv. Trojici Dobrořeč duše má Hospodinu, a nezapomínej na všecka dobrodiní jeho. Žalm 103,2 K


9. Neděle Nepadneš mečem a jako kořist získáš svůj život, protože jsi ve mne doufal, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 39,18

Kristus říká:: Každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Jan 11,26

Je radost v duši mojí dnes
a naděj, chvála, slast:
vždyť vyjasněný pohled mám
tam vzhůru v nebes vlast.
Jaká krása, jaká krása,
když ty blahé, šťastné chvíle jsou,
v kterých Ježíšovu zřít smím tvář -
tu jest jasno v duši mé.
- VKP 25,4 -

== Lukáš 17,11-19 == Římanům 8,12-17 ==


10. Pondělí Nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele. Žalm 121,4

Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblečme se ve zbroj světla. Římanům 13,12

== 2.Timoteovi 1,1-7 == Jeremiáš 14,1-16 ==


11. Úterý Ještě nemám slovo na jazyku, a ty, Hospodine, víš už všechno. Žalm 139,4

Dobré skutky jsou zjevné; a pokud ještě nejsou zjevné, nezůstanou skryty. 1.Timoteovi 5,25

== Jan 9,24-41 == Jeremiáš 15,10.15-21 ==


12. Středa Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů, s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu. Žalm 103,17-18

Setrvejte pevně zakotveni ve víře a nedejte se odtrhnout od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo kázáno všemu stvoření pod nebem. Koloským 1,23

== Filemonovi 1-22 == Jeremiáš 16,1-13 ==


13. Čtvrtek Počet našich let je sedmdesát roků, jsme-li při síle, pak osmdesát, a mohou se pyšnit leda trápením a ničemnostmi; kvapem uplynou a v letu odcházíme. Žalm 90,10

Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné. 2.Korintským 4,18

== 1.Paralipomenon 29,9-18 == Jeremiáš 17,5-13 ==


14. Pátek Jeho spása je blízko těm, kdo se ho bojí. Setkají se milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení. Žalm 85,10.11

Očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli ten den očekávat beze strachu. 2.Petrova 3,14

== Jan 13,31-35 == Jeremiáš 18,1-12 ==


15. Sobota Živ je Hospodin! Buď požehnána moje skála! Žalm 18,47

Přicházejte k Ježíši Kristu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. 1.Petrova 2,4

== 2.Tesalonickým 2,13-17 == Jeremiáš 19,1-13 ==

15. neděle po sv. Trojici Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. 1.Petrova 5,7


16. Neděle Chci milosrdenství, ne oběť, poznání Boha je nad zápaly. Ozeáš 6,6

Milovat jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je víc než přinášet Bohu oběti a dary. Marek 12,33

Vezmi chtění mé a zaň
vždy jen tvá se vůle staň!
Vezmi tělo, duši sám,
vše ti rád a cele dám!
- 346,5 -

== Matouš 6,25-34 == 1.Petrova 5,5c-11 ==


17. Pondělí Když se však svévolník odvrátí od své zvůle, jíž se dopouštěl, a jedná podle práva a spravedlnosti, zachová svou duši při životě. Ezechiel 18,27

Trpělivostí Pán poskytuje čas ke spáse. 2.Petrova 3,15

== Filipským 4,8-14 == Jeremiáš 20,7-18 ==


18. Úterý Vstupme před jeho tvář s díkůvzdáním, oslavujme ho hlaholem žalmů! Hospodin je velký Bůh. Žalm 95,2-3

Co je císařovo, odevzdejte císaři, a co je Boží, Bohu. Marek 12,17

== 1.Timoteovi 6,3-11a == Jeremiáš 21,1-14 ==


19. Středa Když já, Hospodin, promluvím, mluvím slovo, které se splní. Ezechiel 12,25

Pane, řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven. Matouš 8,8

== Skutky 27,33-44 == Jeremiáš 23,1-8 ==


20. Čtvrtek Ze Sijónu, místa dokonalé krásy, zaskvěl se Bůh, přichází Bůh náš a nehodlá mlčet. Žalm 50,2-3

Ježíš byl v Jordánu od Jana pokřtěn. Vtom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil." Marek 1,9-11

== Lukáš 10,38-42 == Jeremiáš 23,21-32 ==


21. Pátek Ty jsi má naděje, Pane; Hospodine, v tebe doufám od své mladosti. Žalm 71,5 K

Svěřený poklad chraň mocí Ducha svatého, který v nás přebývá. 2.Timoteovi 1,14

== Lukáš 22,35-38 == Jeremiáš 25,1-14 ==


22. Sobota Bože můj, utíkám se k tobě, štíte můj, moje útočiště, zachránce můj! 2.Samuelova 22,3

Posilňte se v Pánu a v moci síly jeho. Efezským 6,10 K

== Lukáš 6,20-26 == Jeremiáš 26,1-19 ==

16. neděle po sv. Trojici Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu. 2.Timoteovi 1,10


23. Neděle Hle, já jsem Hospodin, Bůh veškerého tvorstva. Je pro mne něco nemožného? Jeremiáš 32,27

Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí. Zjevení 1,8

V milosti kraluje Hospodin
celého vesmíru do končin
a jeho dobrotu přemnohou
nebesa obsáhnout nemohou.
- 51,1 -

== Jan 11,1-3.17-27(41-45) == 2.Timoteovi 1,7-10 ==


24. Pondělí Hle, jste v mých rukou jako hlína v rukou hrnčířových. Jeremiáš 18,6

Je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Filipským 2,13

== Římanům 6,18-23 == Jeremiáš 27,1-22 ==


25. Úterý Nejsouť myšlení má jako myšlení vaše, ani cesty vaše jako cesty mé, praví Hospodin. Izaiáš 55,8 K

Ježíš řekl: "Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí." Ihned opustili sítě a šli za ním. Marek 1,17-18

== Skutky 21,8-14 == Jeremiáš 28,1-17 ==


26. Středa Dám mu podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt. Izaiáš 53,12

Všechno je mi dáno od mého Otce; a nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn - a ten, komu by to Syn chtěl zjevit. Matouš 11,27

== Marek 5,21-24.35-43 == Jeremiáš 29,1-14 ==


27. Čtvrtek Zachovej nás při životu, ať jméno tvé vzýváme. Žalm 80,19 K

Ježíš slepému Bartimaiovi řekl: "Jdi, tvá víra tě zachránila." Hned prohlédl a šel tou cestou za ním. Marek 10,52

== Filipským 1,19-26 == Jeremiáš 30,1-3;31,1-14 ==


28. Pátek Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí. Žalm 103,10

V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. 1.Janova 4,10

== Jan 18,3-9 == Jeremiáš 31,18-20.31-37 ==


29. Sobota I čáp na nebi zná svůj čas, hrdlička, vlaštovka a jeřáb dodržují čas svého příletu, ale můj lid nezná Hospodinovy řády. Jeremiáš 8,7

Co mi říkáte: Pane, Pane, a nečiníte, co pravím? Lukáš 6,46 K

== Lukáš 10,17-20 == Zjevení 12,7-12b == Jeremiáš 36,1-32 ==

17. neděle po sv. Trojici To vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. 1.Janova 5,4


30. Neděle Ty mně, Hospodine, neodepřeš svoje slitování. Kéž mě stále opatruje tvoje milosrdenství a věrnost! Žalm 40,12

Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. 2.Tesalonickým 3,3

Má duše, Pán svého chval,
vzdej jemu děkování;
svou péči všecku naň uval,
v něm slož celé doufání.
On má dost cest, plný svět jest
divné jeho moudrosti.
Jak on ráčí, tak vše kráčí
k vůli jeho mocnosti.
- 55,1 -

== Matouš 15,21-28 == Římanům 10,9-18 ==


ZÁŘÍ 2012: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 ]
[HESLA 2012: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]