[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 ]
[HESLA 2012: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]

ŘÍJEN 2012

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje. Pláč 3,25


1. Pondělí Jak bych nevěřil, že budu hledět na Hospodinovu dobrotivost v zemi živých! Žalm 27,13

Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy! 2.Korintským 6,2

== Zjevení 14,4-7(13-16) == Jeremiáš 37,1-21 ==


2. Úterý Hospodin mě poslal vyhlásit léto Hospodinovy přízně. Izaiáš 61,1-.2

Ježíš Přišel do Nazareta a podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagógy. Promluvil: "Dnes se splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli." Lukáš 4,16.21

== Matouš 18,10-14 == Jeremiáš 38,1-13 ==


3. Středa Hospodine, smiluj se nade mnou, uzdrav mě, neboť jsem proti tobě zhřešil. Žalm 41,5

Přišli k Ježíšovi s ochrnutým; čtyři ho nesli. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Synu, odpouštějí se ti hříchy." Marek 2,3.5

== Skutky 12,1-11 == Jeremiáš 38,14-28 ==


4. Čtvrtek S Josefem byl Hospodin; všemu, co činil, dopřával Hospodin zdaru. 1.Mojžíšova 39,23

Já jsem zasadil, Apollos zaléval, ale Bůh dal vzrůst. 1.Korintským 3,6

== Skutky 27,16-25 == Jeremiáš 39,1-18 ==


5. Pátek V známost uvedl Hospodin spasení své, před očima národů zjevil spravedlnost svou. Žalm 98,2 K

Vězte, že Boží spása byla poslána pohanům. A oni ji přijmou. Skutky 28,28

== Matouš 26,51-54 == Jeremiáš 40,1-16 ==


6. Sobota S plesáním oznamujte, všude rozhlašujte až do končin země, rcete: "Hospodin vykoupil Jákoba, svého služebníka." Izaiáš 48,20

Zalíbilo se Otci, aby v Ježíši Kristu všecka plnost přebývala a aby v pokoj uvodil skrze krev kříže jeho věci, které jsou na zemi i ty které jsou na nebi. Koloským 1,19-20 K

== Matouš 14,22-33 == Jeremiáš 41,1-18 ==

18. neděle po sv. Trojici

Den díkůvzdání za úrodu Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm. Žalm 145,15


7. Neděle Bůh má dost síly, aby pomohl i přivodil pád. 2.Paralipomenon 25,8

Říkáte: "Dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat a vydělávat" a přece nevíte, co bude zítra! Jakubova 4,13-14

Svaté Boží požehnání
buď nyní i vždy nad námi
z Krista ukřižovaného,
věčně požehnaného.
- 497,1 -

== Lukáš 12,13-21 | Matouš 6,25-34 == 2.Korintským 9,6-15 ==


8. Pondělí Jestliže budeš opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, požehnaný budeš při svém vcházení a požehnaný při svém vycházení. 5.Mojžíšova 28,1.6

Kdo má uši k slyšení, slyš. Marek 4,9 K

== 1.Tesalonickým 4,9-12 == Jeremiáš 42,1-22 ==


9. Úterý Hospodinu chci zpívat, neboť se slavně vyvýšil. 2.Mojžíšova 15,1

Bůh nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti. Efezským 1,5-6

== 1.Timoteovi 1,1-11 == Jeremiáš 43,1-13 ==


10. Středa Nebudeš převracet právo ubožáka v jeho sporu. 2.Mojžíšova 23,6

Přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé a čisté. Filipským 4,8

== Píseň 8,4-7 == Jeremiáš 44,1-23 ==


11. Čtvrtek Smyj ze svého srdce zlo a budeš spasen. Jak dlouho budeš v svém nitru přechovávat ničemné myšlenky? Jeremiáš 4,14

Nevíte, že trocha kvasu všechno těsto prokvasí? Odstraňte starý kvas, abyste byli novým těstem. 1.Korintským 5,6-7

== Skutky 6,1-7 == Jeremiáš 45,1-5 ==


12. Pátek Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: Neboj se, já jsem tvá pomoc. Izaiáš 41,13

Vzal dítě za ruku a řekl: "Talitha kum," což znamená: Děvče, pravím ti, vstaň! Marek 5,41

== Lukáš 23,32-34 == Pláč 1,1-22 ==


13. Sobota Přivedu je ze země severní, shromáždím je z nejodlehlejších koutů země. Bude mezi nimi slepý a kulhavý, těhotná, i ta, jež právě porodila. Vrátí se sem veliké shromáždění. Jeremiáš 31,8

Král řekl služebníkům: Jděte na rozcestí, a koho najdete, pozvěte na svatbu. Matouš 22,7-9

== Matouš 5,17-24 == Pláč 3,1-33 ==

19. neděle po sv. Trojici Uzdrav mne, Hospodine, a zdráv budu; vysvoboď mne, a vysvobozen budu. Jeremiáš 17,14 K


14. Neděle Lepší je maličko se spravedlností než mnoho výtěžků s bezprávím. Přísloví 16,8

Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. 1.Timoteovi 6,6

Jen tam jsou mého žití zdroje,
mé zlato, poklad, hvězda hvězd,
kam stále zvedám oči svoje,
kde pokoj mého srdce jest.
Měj každý, co si oblíbil,
má láska Ježíš jest i cíl.
- 334,2 -

== Marek 2,1-12 == Efezským 4,22-32 ==


15. Pondělí Vyvede mne na světlo, budu viděti spravedlnost jeho. Micheáš 7,9 K

Hřích nad vámi už nebude panovat; vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. Římanům 6,14

== Marek 10,46-52 == Pláč 3,34-66 ==


16. Úterý Já jsem s tebou, abych tě spasil a vysvobodil, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 15,20

Kdekoli shromáždí se dva nebo tři ve jménu mém, tu jsem já uprostřed nich. Matouš 18,20 K

== Lukáš 5,12-16 == Pláč 5,1-22 ==


17. Středa Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu. Žalm 51,17

Zpívejte Bohu našemu všichni jeho služebníci, kteří se ho bojíte, malí i velicí. Zjevení 19,5

== Kazatel 12,1-8 == 2.Korintským 1,1-11 ==


18. Čtvrtek Slovo Hospodinovo je přímé, v každém svém díle je věrný. Žalm 33,4

Sára věřila, a proto přijala od Boha moc, aby se stala matkou, ačkoliv už překročila svůj čas; pevně věřila tomu, jenž jí dal zaslíbení. Židům 11,11

== Marek 6,7-13 == 2.Korintským 1,12-24 ==


19. Pátek Přichází den Hospodinův a je blízko. Joel 2,1

Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé. Marek 14,38

== Matouš 27,39-44 == 2.Korintským 2,1-11 ==


20. Sobota Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe. 1.Samuelova 2,2

Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. 1.Korintským 3,11

== Skutky 14,8-18 == 2.Korintským 2,12-17 ==

20. neděle po sv. Trojici Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Micheáš 6,8


21. Neděle Mojžíš se postavil do brány tábora a zvolal: "Kdo je Hospodinův, ke mně!" 2.Mojžíšova 32,26

Sami sebe se ptejte, zda vskutku žijete z víry, sami sebe zkoumejte. 2.Korintským 13,5

Jen sebe zkoušejte,
zda cestou víry jdete,
zda Kristus ve vás živ
a vy ho sledujete,
jenž tichý, pokorný
a trpělivý byl,
zda bližním sloužiti
jste chtivi ze všech sil?
- 248,1 -

== Marek 10,2-16 == 1.Tesalonickým 4,1-8 ==


22. Pondělí Nikoli proto, že byste byli početnější než kterýkoli jiný lid, přilnul k vám Hospodin a vyvolil vás. 5.Mojžíšova 7,7-8

Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic. 1.Korintským 1,28

== 2.Mojžíšova 23,10-16 == 2.Korintským 3,1-11 ==


23. Úterý Hospodin řekl Mojžíšovi: "Povíš všechno, co ti přikážu." 2.Mojžíšova 7,1.2

Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás Duch vašeho Otce. Matouš 10,20

== 2.Mojžíšova 18,13-27 == 2.Korintským 3,12-18 ==


24. Středa Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět. Ezechiel 34,16

Jeho vůle jest, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. Jan 6,39

== 1.Mojžíšova 24,54b-67 == 2.Korintským 4,1-6 ==


25. Čtvrtek Izraelští synové se obrátí a budou hledat Hospodina, svého Boha. Se strachem přiběhnou k Hospodinu a jeho dobrotě v posledních dnech. Ozeáš 3,5

Jsem si jist, že ten, jenž ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Filipským 1,6

== 2.Mojžíšova 19,3-9 == 2.Korintským 4,7-12 ==


26. Pátek Bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva. Izaiáš 11,4

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem. Titovi 2,11

== Jan 18,28-32 == 2.Korintským 4,13-18 ==


27. Sobota Všichni, kdo tě opouštějí, propadnou hanbě, protože opustili zdroj živých vod, Hospodina. Jeremiáš 17,13

Vizte, aby snad v někom z vás nebylo srdce zlé a nevěrné, které by odstupovalo od Boha živého. Židům 3,12 K

== Kazatel 12,9-14 == 2.Korintským 5,1-10 ==

21. neděle po sv. Trojici Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Římanům 12,21


28. Neděle Co on řekl, to se stalo, jak přikázal, tak vše stojí. Žalm 33,9

Ježíš řekl hluchému: "Effatha," což znamená otevři se. I otevřel se mu sluch, uvolnilo se pouto jeho jazyka a mluvil správně. Marek 7,34-35

Důvěřuj se v Pána, ó duše má,
z večera i z rána, on ti pomáhá.
On z žalosti tvoří radosti,
jím nabývá tvoje blaho stálosti.
Ó Bože věčný, jenž srdce znáš,
přijmi dík srdečný
ty, Otče náš!
- 314,2 -

== Matouš 5,38-48 == Efezským 6,10-17 ==


29. Pondělí Až potud pomáhal nám Hospodin. 1.Samuelova 7,12 K

Pán byl se mnou a posilnil mne, aby skrze mne utvrzeno bylo kázání o Kristu. 2.Timoteovi 4,17 K

== Římanům 12,17-21 == 2.Korintským 5,11-15 ==


30. Úterý Hle, Hospodin dává slyšet až do dálav země výzvu: "Vyřiďte dceři sijónské: Hle, přichází tvá spása!" Izaiáš 62,11

Kristus byl předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci časů. 1.Petrova 1,20

== 1.Samuelova 26,5-9.12-14.17-24 == 2.Korintským 5,16-21 ==

Den reformace Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. 1.Korintským 3,11


31. Středa Jako bdí orel nad svým hnízdem a nad svými mláďaty se vznáší, svá křídla rozprostírá, své mládě bere a na své peruti je nosí, tak Hospodin vede svůj lid. 5.Mojžíšova 32,11

Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. 1.Petrova 1,5

== Matouš 5,2-12 == Římanům 3,21-28 == 2.Korintským 6,1-10  ==


ŘÍJEN 2012: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 ]
[HESLA 2012: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]