[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 ]
[HESLA 2012: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]

LISTOPAD 2012

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Jsme chrám Boha živého. 2.Korintským 6,16


1. Čtvrtek Nenávist vzbuzuje sváry, ale láska přikrývá všecka přestoupení. Přísloví 10,12 K

Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. 1.Korintským 13,1

== Izaiáš 32,1-8 == 2.Korintským 6,11-7,1 ==


2. Pátek Je dobré, když člověk potichu čeká na spásu od Hospodina. Pláč 3,26

Když vytrváte, získáte své životy. Lukáš 21,19

== Lukáš 22,49-53 == 2.Korintským 7,2-16 ==


3. Sobota Já Hospodin Bůh tvůj, Svatý Izraelský, jsem spasitel tvůj. Izaiáš 43,3 K

Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. 2.Petrova 3,18

== 2.Timoteovi 2,1-6 == 2.Korintským 8,1-9 ==

22. neděle po sv. Trojici U tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň. Žalm 130,4


4. Neděle Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? Žalm 8,5

Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5,8

Tedy tato rada jest
nejpřímější ze všech cest:
vyznat Pánu svoje viny,
nechlubit se svými činy,
říci: zdaž's mne nedobyl,
Kriste, sobě za podíl?
- 273,3 -

== Matouš 18,21-35 == Filipským 1,3-11 ==


5. Pondělí Svévolník ať opustí svou cestu a nechť se vrátí k Hospodinu, vždyť odpouští mnoho. Izaiáš 55,7

V nebi bude větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Lukáš 15,7

== Ozeáš 12,1-7 == 2.Korintským 8,10-24 ==


6. Úterý Bože, na vlastní uši jsme slýchali vyprávění svých otců o činu, který jsi vykonal za jejich dnů, za dnů dávných. Žalm 44,2

Ač jste Ježíše Krista neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte, a tak docházíte cíle víry, spasení duší. Po tomto spasení se ptali proroci, kteří prorokovali o milosti, která je vám připravena. 1.Petrova 1,8.9-10

== Jeremiáš 19,1-4.10-13 == 2.Korintským 9,1-9 ==


7. Středa Zlomen je luk bohatýrů, ale ti, kdo klesali, jsou opásáni statečností. 1.Samuelova 2,4

Budu se chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova. 2.Korintským 12,9

== Matouš 7,1-6 == 2.Korintským 9,10-15 ==


8. Čtvrtek Říkáte: Cesta Panovníkova není správná. Nuže, slyšte, dome izraelský: Má cesta že není správná? Nejsou to vaše cesty, jež nejsou správné? Ezechiel 18,25

Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil časem svým. 1.Petrova 5,6 K

== Zjevení 3,14-22 == 2.Korintským 10,1-11 ==


9. Pátek Svého ducha kladu do tvých rukou, vykoupils mě, Hospodine, Bože věrný. Žalm 31,6

Všecko jest vaše, vy pak Kristovi, a Kristus Boží. 1.Korintským 3,22-23 K

== Matouš 26,20-25 == 2.Korintským 10,12-18 ==


10. Sobota Ze stanů spravedlivých zní plesání nad spásou. Hospodinova pravice koná mocné činy! Žalm 118,15.16

Bohu budiž dík, který vždycky dává nám vítězství v Kristu! 2.Korintským 2,14 K

== Izaiáš 1,18-27 == 2.Korintským 11,1-6 ==


Dekáda míru

23. neděle po sv. Trojici Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy! 2.Korintským 6,2


11. Neděle Dám jim srdce, aby mě poznali, že já jsem Hospodin. Jeremiáš 24,7

Ten, kdo nás spolu s vámi staví na pevný základ v Kristu a kdo si nás posvětil, je Bůh. On nám také vtiskl svou pečeť a do srdce nám dal svého Ducha jako závdavek toho, co nám připravil. 2.Korintským 1,21-22

K chvále Pána Boha svého,
k dobrotě k nám velikého
vstaň každá duše věřící
a jeho dobré znající;
halelujah.
- EZ 241,1 -

== Lukáš 17,20-30 == Římanům 14,7-9 ==


12. Pondělí Člověk hledí na to, co jest před očima, ale Hospodin hledí k srdci. 1.Samuelova 16,7 K

Jako je svatý ten, jenž vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. 1.Petrova 1,15

== Marek 4,1-12 == 2.Korintským 11,7-15 ==


13. Úterý Jako vyšší jsou nebesa než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše, a myšlení má myšlení vaše. Izaiáš 55,9 K

Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. 1.Korintským 13,12

== Marek 13,9-20 == 2.Korintským 11,16-33 ==


14. Středa Můj jazyk ohlašovati bude spravedlnost tvou, a na každý den chválu tvou. Žalm 35,28 K

Domnívá-li se kdo, že je zbožný, a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná. Jakubova 1,26

== Židům 13,1-9b == 2.Korintským 12,1-10 ==


15. Čtvrtek Stezku života mi dáváš poznat. Žalm 16,11

Šimon Petr řekl: Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží. Jan 6,68-69

== 1.Janova 2,18-29 == 2.Korintským 12,11-18 ==


16. Pátek Zalíbilo se mi sdělit vám, jaká znamení a jaké divy učinil na mně Bůh nejvyšší. Daniel 3,32

Člověk jménem Ježíš udělal bláto, potřel mi oči a řekl mi: Jdi k Siloe a umyj se! Šel jsem tedy, umyl jsem se a vidím. Jan 9,11

== Matouš 26,36-41 == 2.Korintským 12,19-21 ==


17. Sobota Ty znáš, Bože, moji pošetilost, čím jsem se kdy provinil, ti není skryto. Žalm 69,6

Bůh vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž. Koloským 2,14

== Marek 13,30-37 == 2.Korintským 13,1-13 ==

24. neděle po sv. Trojici Všichni se musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým. 2.Korintským 5,10


18. Neděle My, tvůj lid - ovce, jež paseš, budeme ti navěky, po všechna pokolení, vzdávat chválu a vyprávět o tvých chvályhodných činech. Žalm 79,13

Všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díkůvzdáním. 1.Timoteovi 4,4

Krásná je modrá obloha,
je zázrak pod ní žít,
člověku ten dar od Boha
je těžko vyjádřit.
- ZCČSH 288,1 -

== Matouš 25,31-46 == Římanům 8,18-25 ==


19. Pondělí Nikdo není jako ty, Hospodine, jsi veliký a veliké je tvé jméno pro tvou sílu. Jeremiáš 10,6

Každý jazyk nechť vyznává, že Ježíš Kristus jest Pánem v slávě Boha Otce. Filipským 2,11 K

== Matouš 7,21-29 == Filemonovi 1-25 ==


20. Úterý Učiň, co se tvé ruce naskytne, neboť Bůh bude s tebou. 1.Samuelova 10,7

Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého! 1.Korintským 10,24

== Židům 10,26-31 == 2.Petrova 1,1-11 ==

Den přímluv a modliteb Spravedlnost zvyšuje národ, ale hřích jest ku pohanění národům. Přísloví 14,34 K


21. Středa Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu. Žalm 146,5

Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je Spasitel všech lidí, zvláště věřících. 1.Timoteovi 4,10

== Lukáš 13,1-9 == Římanům 2,1-11 == 2.Petrova 1,12-21 ==


22. Čtvrtek Dovol mi spatřit tvou slávu! 2.Mojžíšova 33,18

Ježíš v Káně Galilejské zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili. Jan 2,11

== 2.Tesalonickým 1,3-12 == 2.Petrova 2,1-22 ==


23. Pátek Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. 1.Mojžíšova 9,13

Ježíš vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni. A řekl jim: "Toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé." Marek 14,23-24

== Matouš 26,59-66 == 2.Petrova 3,1-9 ==


24. Sobota Bože můj, volám ve dne, a neodpovídáš, nemohu se ztišit ani v noci. Žalm 22,3

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Filipským 4,6

== Zjevení 20,11-15 == 2.Petrova 3,10-18 ==

Poslední neděle církevního roku (Neděle věčnosti)

Buďte bedra vaše přepásaná, a svíce hořící. Lukáš 12,35 K


25. Neděle Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. Žalm 98,1

Zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce. Efezským 5,19

Vzdávám ti, Bože, chválu svou,
zpívám ti píseň jásavou.
Mou záchranou se stáváš sám,
a vzdaluješ mne nástrahám.
- EZD 614,1 -

== Matouš 25,1-13 == Zjevení 21,1-7 == Izaiáš 26,7-19 ==


26. Pondělí Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo. Přísloví 8,13

Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení. Kdo tím pohrdá, nepohrdá člověkem, nýbrž Bohem, jenž vám dává svého svatého Ducha. 1.Tesalonickým 4,7-8

== 5.Mojžíšova 34,1-8 == Izaiáš 56,1-8 ==


27. Úterý Hleďte, abyste činili, jak přikázal vám Hospodin Bůh váš; neuchylujte se na pravo ani na levo. 5.Mojžíšova 5,32 K

Přední přikázání je toto: Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly! Druhé je toto: Miluj svého bližního jako sám sebe! Většího přikázání nad tato dvě není. Marek 12,29-31

== 1.Petrova 1,13-21 == Izaiáš 56,9-57,13 ==


28. Středa Za vašich dnů mluvím slovo a také je splním, je výrok Panovníka Hospodina. Ezechiel 12,25

Ježíš pravil Martě: Neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit? Jan 11,40

== 1.Korintským 3,9-15 == Izaiáš 57,14-21 ==


29. Čtvrtek Vytrhl jsi ze smrti duši mou, a nohy mé od poklesnutí, tak abych stále chodil před Bohem v světle živých. Žalm 56,14 K

Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. 1.Korintským 10,13

== Koloským 4,2-6 == Izaiáš 58,1-14 ==


30. Pátek Budu zpívat Hospodinu po celý svůj život, svého Boha chválit, dokud budu. Žalm 104,33

Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své nebeské království. Jemu patří sláva na věky věků. 2.Timoteovi 4,18

== Matouš 27,50-54 == Izaiáš 59,1-15a ==


LISTOPAD 2012: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 ]
[HESLA 2012: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]