[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 ]
[HESLA 2012: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]

PROSINEC 2012

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Izaiáš 60,1


1. Sobota Jónatan šel za Davidem a ve jménu Božím mu dodal odvahy. 1.Samuelova 23,16

Navzájem se povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou. 1.Tesalonickým 5,11

== Zjevení 21,10-14.21-27 == Izaiáš 59,15b-21 ==

1. neděle adventní Král tvůj přijde k tobě spravedlivý a spasení plný. Zachariáš 9,9 K


2. Neděle Vězte, že Hospodin jest Bůh! Žalm 100,3 K

Ti, kdo šli před ním i za ním, volali: "Hosanna! Požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově!" Marek 11,9

Znejte, že on jest sám Bůh náš,
ne my sebe, on stvořil nás,
a že jsme zvoleného
ovce pastvy lidu jeho.
- 26,2 -

== Matouš 21,1-9 == Římanům 13,8-14 ==


3. Pondělí Ty jsi Bůh, má spása, každodenně skládám svou naději v tebe. Žalm 25,5

Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Lukáš 11,9

== 1.Petrova 1,8-13 == Izaiáš 60,1-14 ==


4. Úterý Když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, požehnaný budeš ve městě a na poli. 5.Mojžíšova 28,2-3

Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je. Lukáš 11,28

== Židům 10,32-39 == Izaiáš 60,15-22 ==


5. Středa Hospodin za mě dokončí zápas. Žalm 138,8

Kdo bude žalovati na vyvolené Boží? Bůh jest, jenž ospravedlňuje. Římanům 8,33 K

== Koloským 1,9-14 == Izaiáš 61,1-11 ==


6. Čtvrtek Stezka spravedlivých je jak jasné světlo, které svítí stále víc, až je tu den. Přísloví 4,18

Nepatříme noci ani temnotě. Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví. 1.Tesalonickým 5,5-6

== 1.Tesalonickým 5,1-8 == Izaiáš 62,1-12 ==


7. Pátek Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu. Žalm 25,8

V Ježíšovi se vám zvěstuje odpuštění hříchů. Skutky 13,38

== Matouš 27,27-30 == Izaiáš 63,1-6 ==


8. Sobota On jest štít všech, kteří v něho doufají. Žalm 18,31 K

Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Život je víc než pokrm a tělo než oděv. Lukáš 12,22.23

== Matouš 23,37-39 == Izaiáš 63,7-16 ==

2. neděle adventní Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Lukáš 21,28


9. Neděle Hospodin usmrcuje i obživuje, do podsvětí přivádí a vyvádí též odtud. 1.Samuelova 2,6

Mocnosti nebeské se zachvějí. A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Lukáš 21,26-28

A proto zvol si lepší díl,
bys ctnosti život zasvětil,
nic zlého nechtěj učinit -
jen tak lze v srdci pokoj mít.
- EZ 356,6 -

== Lukáš 21,25-33 == Jakubova 5,7-8 ==


10. Pondělí Slzy jsou chléb můj ve dne i v noci, když se mne každý den ptají: "Kde je tvůj Bůh?" Žalm 42,4

Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí; a Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Židům 5,7

== Židům 6,9-12 == Izaiáš 63,17-64,11 ==


11. Úterý I ten vrabec nalezl sobě místo a vlaštovice hnízdo, v němž by schránila mladé své, při oltářích tvých, Hospodine zástupů, králi můj a Bože můj. Žalm 84,4 K

Boží lid má pravý sobotní odpočinek teprve před sebou. Židům 4,9

== Zjevení 2,12-17 == Izaiáš 65,1-16 ==


12. Středa Jako shledává pastýř ovce, tak shledávati budu stádo své. Ezechiel 34,12 K

Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne. Jan 10,14

== Zjevení 2,1-7 == Izaiáš 65,17-25 ==


13. Čtvrtek Uznej ve svém srdci, že tě Hospodin, tvůj Bůh, vychovával, jako vychovává muž svého syna. 5.Mojžíšova 8,5

Když byl syn ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Lukáš 15,20

== 2.Korintským 5,1-10 == Izaiáš 66,1-4 ==


14. Pátek Lid, jejž jsem vytvořil pro sebe, bude vyprávět o mých činech. Izaiáš 43,21

Kristus vás s ním smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony. Koloským 1,22

== Lukáš 22,66-71 == Izaiáš 66,5-17 ==


15. Sobota Nebojte se, posilňte se ruce vaše. Zachariáš 8,13 K

Vy jste světlo světa. Matouš 5,14 K

== 1.Tesalonickým 4,13-18 == Izaiáš 66,18-24 ==

3. neděle adventní Připravte na poušti cestu Hospodinu, jenž přichází s mocí. Izaiáš 40,3.10


16. Neděle Miluji vás, praví Hospodin. Malachiáš 1,2 K

Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově. 2.Tesalonickým 3,5

A dokud trvá život ten,
jsem pevně na tom ustaven,
že o té Boží milosti
chci svědčit se vší smělostí.
- 277,8 -

== Matouš 11,2-10 == 1.Korintským 4,1-5 ==


17. Pondělí Jób Hospodinu odpověděl: "Co ti odpovím, když jsem tak bezvýznamný! Kladu si na ústa ruku." Jób 40,3.4

Bůh nás uznal za hodné svěřit nám evangelium, a proto mluvíme tak, abychom se líbili ne lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce. 1.Tesalonickým 2,4

== Lukáš 1,26-38 == Lukáš 1,1-17 ==


18. Úterý Stanul po pravici ubožáku, aby ho zachránil před jeho soudci. Žalm 109,31

On, jenž posvěcuje, i ti, kdo jsou posvěcováni, jsou z téhož Otce. Proto se nestydí nazývat je svými bratry. Židům 2,11

== 1.Tesalonickým 5,16-24 == Lukáš 1,18-25 ==


19. Středa Hospodin bude světlem tvým věčným, a Bůh tvůj okrasou tvou. Izaiáš 60,19 K

Jan Křtitel přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Jan 1,7

== 2.Korintským 1,18-22 == Lukáš 1,26-38 ==


20. Čtvrtek Nebude-li Hospodin stavěti domu, nadarmo usilují ti, kteří stavějí jej. Žalm 127,1 K

Ne že bychom mohli způsobilost přičítat sami sobě na základě toho, co je v nás; naše způsobilost je od Boha, 2.Korintským 3,5

== Zjevení 5,1-5 == Lukáš 1,39-45 ==


21. Pátek Stane se potom, že vyleji svého ducha na každé tělo. Joel 3,1

Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Jan 14,26

== Zjevení 3,7-12 == Lukáš 1,46-56 ==


22. Sobota Nikdy nezbavuj má ústa slova pravdy. Žalm 119,43

Ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce Božích tajemství. 1.Korintským 4,1

== Zjevení 22,16-17.20-21 == Lukáš 1,57-66 ==

4. neděle adventní Radujte se v Pánu vždycky; opět pravím, radujte se. Pán blízko. Filipským 4,4-5 K


23. Neděle Neobracejte se k duchům zemřelých a nevyhledávejte vědmy a neposkvrňujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh. 3.Mojžíšova 19,31

On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. Koloským 1,13

Teď na mně jest, bych Pánu
dar vděčnosti své dal,
bych nitra svého bránu
vstříc rád mu zotvíral.
Nechť činí se mnou dále,
co určil pro mne sám.
Rád v jeho ruce stálé
svůj úděl odevzdám.
- 374,4 -

== Lukáš 1,39-56 == Filipským 4,4-7 ==

Štědrý den


24. Pondělí Kdo utiskuje nuzného, tupí toho, kdo jej učinil. Přísloví 14,31

Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Filipským 4,5

== Matouš 1,1-25 == Římanům 1,1-7 == Lukáš 1,67-80 ==

1. svátek vánoční Slovo se stalo tělem, přebývalo mezi námi a spatřili jsme jeho slávu. Jan 1,14


25. Úterý Nikdo z obyvatel Sionu neřekne "Jsem nemocen"; neboť lidu, který tam bydlí, bude odpuštěna nepravost. Izaiáš 33,24

Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán. Lukáš 2,10-11

Narodil se Kristus Pán,
veselme se,
z růže kvítek vykvet nám,
radujme se!
Z života čistého,
z rodu královského
nám, nám narodil se!
- 78,1 -

== Lukáš 2,1-20 == Titovi 3,4-7 == Lukáš 2,1-14 ==

2. svátek vánoční

2. svátek vánoční Drahá jest před očima Hospodinovýma smrt svatých jeho. Žalm 116,15.17 K


26. Středa Nebojte se! Vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. 2.Mojžíšova 14,13

Pastýři se navrátili oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. Lukáš 2,20

Tichá noc, svatá noc!
Co anděl vyprávěl,
přišed s jasností v pastýřů stan,
zní již s výsosti z všech země stran:
"Vám je dnes Spasitel dán!
Přišel Kristus Pán."
- 87,2 -

== Jan 1,1-14 == Židům 1,1-6 == Lukáš 2,15-20 ==

== Jan 1,1-14 == Židům 1,1-6 ==


27. Čtvrtek Nehněvejž se tak velmi, Hospodine, aniž se na věky rozpomínej na nepravost. Vzhlédni, prosíme, všickni my lid tvůj jsme. Izaiáš 64,9 K

Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává. Jan 3,36

== 2.Janova 1,1-7 == Lukáš 2,21-24 ==


28. Pátek Hospodinův den je veliký a přehrozný! Kdo mu odolá? Nyní tedy, je výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celým srdcem! Joel 2,11-12

Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, ať posílí vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš. 1.Tesalonickým 3,12.13

== Matouš 2,13-18 == Lukáš 2,25-35 ==


29. Sobota Nepromluvíš proti bližnímu svému křivého svědectví. 2.Mojžíšova 20,16 K

Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost. Efezským 4,29

== 1.Janova 4,11-16a == Lukáš 2,36-40 ==

1. Neděle po vánocích Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Jan 1,14


30. Neděle Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat. Přísloví 3,27

Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači - to byste klamali sami sebe! Jakubova 1,22

Vezmi, Pane, život můj,
své jej službě zasvěcuj;
moje dny, můj každý dech
slávu tvou vždy hlásat nech!
- 346,0 -

== Lukáš 2,22-40 == 1.Janova 1,1-4 ==

Závěr roku Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný. Žalm 103,8


31. Pondělí Zrak mi slábne, vyhlížím tvé slovo, kdy už mě potěšíš? Žalm 119,82

Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. 2.Tesalonickým 2,16-17

== Lukáš 12,35-40 == Římanům 8,31b-39 == Lukáš 2,41-52 ==


PROSINEC 2012: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 ]
[HESLA 2012: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]