[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2013: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

LEDEN 2013

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho. Žalm 16,11

Nový Rok Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3,17


1. Úterý Přede mnou každý klesne na kolena a každý jazyk odpřisáhne: "Jenom v Hospodinu - řekne o mně - je spravedlnost i moc." Izaiáš 45,23b-24a

Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod. Efezským 3,14-15

== Lukáš 4,16-21 == Jakubova 4,13-15 == Žalm 100 ==


2. Středa Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci. Přísloví 1,7

Petr se ujal slova: Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. Skutky 10,34-35

== Jozue 24,1-26 == Lukáš 3,1-6 ==


3. Čtvrtek Ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako domorodec. 3.Mojžíšova 19,34

S láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud - tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly. Židům 13,2

== 2.Mojžíšova 2,1-10 == Lukáš 3,7-14 ==


4. Pátek Běda mi, jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím. Izaiáš 6,5

Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité; ať víte, jak ke komu promluvit. Koloským 4,6

== 1.Mojžíšova 21,1-7 == Lukáš 3,15-20 ==


5. Sobota Ucho, které slyší, a oko, které vidí, obojí učinil Hospodin. Přísloví 20,12

Tedy otevřel jim mysl, aby rozuměli Písmům. Lukáš 24,45 K

== 1.Mojžíšova 9,12-17 == Lukáš 3,21-38 ==

Neděle Zjevení Páně - Epifanias Tma pomíjí, a světlo to pravé již svítí. 1.Janova 2,8b K


6. Neděle Řekl jsem: Nebudu ho připomínati, ani mluviti více ve jménu jeho. Ale jest v srdci mém jako oheň hořící. Jeremiáš 20,9 K

Běda by mně bylo, kdybych evangelium nekázal. 1.Korintským 9,16 K

Studnice vody pro žíznící,
ze skály věků se prýštící,
Manno, mně s nebes darovaná,
v zápasu s hříchem ty's síla má.
Slovo Páně, světlo mé,
převzácný můj poklade,
ty mne učíš cestám svým,
díš mi, komu náležím.
- 164,2 -

== Matouš 2,1-12 == Efezským 3,2-6 == Žalm 16 ==


7. Pondělí Jozue padl tváří k zemi, klaněl se a otázal se: "Jaký rozkaz má můj pán pro svého služebníka?" Jozue 5,14

Ježíš řekl: Matka má a bratří moji jsou ti, kteří slovo Boží slyší a plní je. Lukáš 8,21 K

== 1.Janova 3,1-6 == Lukáš 4,1-13 ==


8. Úterý Tys' uprostřed nás, Hospodine, a jméno tvé nad námi vzýváno jest; neopouštěj nás. Jeremiáš 14,9 K

Já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa. Matouš 28,20 K

== 1.Janova 2,12-17 == Lukáš 4,14-30 ==


9. Středa Bil jsem tě ve svém rozlícení, se zalíbením se však nad tebou slitovávám. Izaiáš 60,10

Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Židům 4,16

== Efezským 4,17-24 == Lukáš 4,31-37 ==


10. Čtvrtek U Hospodina, našeho Boha, neobstojí žádné bezpráví. 2.Paralipomenon 19,7

Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a zákoníci mezi sebou reptali: "On přijímá hříšníky a jí s nimi!" Lukáš 15,1-2

== 1.Janova 1,5-7 == Lukáš 4,38-44 ==


11. Pátek Tvoji mrtví obživnou. Izaiáš 26,19

Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. 1.Tesalonickým 4,14

== Lukáš 1,67-79 == Lukáš 5,1-11 ==


12. Sobota Bůh mne ze spárů podsvětí vykoupí, on mě přijme! Žalm 49,16

Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho! Římanům 7,24-25

== Zachariáš 8,20-23 == Lukáš 5,12-16 ==


Alianční modlitební týden

1. neděle po Zjevení Páně Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Římanům 8,14


13. Neděle On je Hospodin. Ať učiní, co je dobré v jeho očích. 1.Samuelova 3,18

Kdo z vás může jen o píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? Nedokážete-li tedy ani to nejmenší, proč si děláte starosti o to ostatní? Lukáš 12,25-26

Pomoc naše budiž z tebe,
jenž jsi stvořil zem i nebe,
moře i vše, co je v nich,
předivný ty v skutcích svých!
- EZ 544,1 -

== Matouš 3,13-17 == Římanům 12,1-8 == Žalm 72 ==


14. Pondělí Hospodin Bůh jest slunce a pavéza. Žalm 84,12 K

Bůh, který řekl "ze tmy ať zazáří světlo", osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. 2.Korintským 4,6

== Skutky 10,37-48 == Lukáš 5,17-26 ==


15. Úterý Hospodinovy řády jsou poučením pro tvého služebníka. Žalm 19,10.12

Dobrý strom nedává špatné ovoce a špatný strom nedává dobré ovoce. Lukáš 6,43

== Jozue 3,9-17 == Lukáš 5,27-32 ==


16. Středa Obraťte se ke mně a dojdete spásy, veškeré dálavy země. Já jsem Bůh a jiného už není. Izaiáš 45,22

Pán řekl služebníku: Vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil. Lukáš 14,23

== Koloským 2,1-7 == Lukáš 5,33-39 ==


17. Čtvrtek Shromáždím zapuzené, dám jim chválu a jméno všude v zemi jejich hanby. Sofoniáš 3,19

Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní. 1.Tesalonickým 5,24

== Marek 10,13-16 == Lukáš 6,1-5 ==


18. Pátek Od nynějška ti chci ohlašovat nové věci, utajené, že o nich nic nevíš. Izaiáš 48,6

Kdo má uši k slyšení, slyš! Lukáš 8,8 K

== Lukáš 12,49-53 == Lukáš 6,6-11 ==


19. Sobota Hospodin svůj lid obhájí, bude mít se svými služebníky soucit. 5.Mojžíšova 32,36

Přišel Syn člověka, aby hledal a spasil, což bylo zahynulo. Lukáš 19,10 K

== Matouš 6,6-13 == Lukáš 6,12-16 ==

Poslední neděle po Zjevení Páně Nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Izaiáš 60,2


20. Neděle Hledejte Hospodina všichni pokorní země, kdo jednáte podle jeho práva. Hledejte spravedlnost, hledejte pokoru! Sofoniáš 2,3

Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. Koloským 3,1

Plesej, duše! Bůh je s námi,
dotkni srdce svých se strun,
ten, jenž sídlí nad hvězdami,
chce mít v srdcích našich trůn.
- ZCČSH 174,1 -

== Matouš 17,1-9 == 2.Korintským 4,6-10 == Žalm 40 ==


21. Pondělí Požehnán buď Bůh, který poslal svého anděla a vysvobodil své služebníky, kteří na něj spoléhali. Daniel 3,28

Ani vlas z vaší hlavy se neztratí. Lukáš 21,18

== 2.Korintským 3,9-18 == Lukáš 6,17-26 ==


22. Úterý Učte se činit dobro, hledejte právo, zakročte proti násilníku! Izaiáš 1,17

Pamatujte na vězně jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Židům 13,3

== Jan 1,43-51 == Lukáš 6,27-35 ==


23. Středa Což si libuji v smrti svévolníka? je výrok Panovníka Hospodina. Zdalipak nechci, aby se odvrátil od svých cest a byl živ? Ezechiel 18,23

Otec řekl: "Tento můj syn byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen." A začali se veselit. Lukáš 15,24

== Jan 3,31-36 == Lukáš 6,36-42 ==


24. Čtvrtek Očekávání spravedlivých je radostné. Přísloví 10,28

Potřebujete vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. Židům 10,36

== Zjevení 1,1-8 == Lukáš 6,43-46 ==


25. Pátek Bože, svatá jest cesta tvá. Žalm 77,14 K

Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty! Římanům 11,33

== Jan 8,12-20 == Lukáš 6,47-49 ==


26. Sobota Pokorným Bůh dává milost. Přísloví 3,34 K

Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. Matouš 20,26

== 4.Mojžíšova 6,22-27 == Lukáš 7,1-10 ==


Neděle Bible

Septuagesimae (70 dní před Velikonocemi)

Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. Daniel 9,18


27. Neděle Zorejte si úhor, nesejte do trní! Jeremiáš 4,3

Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. Lukáš 9,62

Ó pracuj, i když množí
se stíny k večeru!
Aj, mnohou oko Boží
zří ještě mezeru;
byť ubývalo síly,
jho ještě nesvrhuj,
až Pán tě v pravou chvíli
sám přijme v pokoj svůj.
- 362,3 -

== Matouš 20,1-16a == 1.Korintským 9,24-27 == Žalm 18,1-20 ==


28. Pondělí Bůh mi vložil do úst novou píseň, chvalozpěv našemu Bohu. Žalm 40,4

Ježíš řekl slepému: "Prohlédni! Tvá víra tě uzdravila." Ihned prohlédl, šel za ním a oslavoval Boha. Lukáš 18,42-43

== Lukáš 19,1-10 == Lukáš 7,11-17 ==


29. Úterý Bůh je s tebou ve všem, co činíš. 1.Mojžíšova 21,22

Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi. 1.Tesalonickým 5,28

== Židům 12,12-17 == Lukáš 7,18-23 ==


30. Středa Bůh má srdce moudré a nesmírnou sílu; což dojde pokoje ten, kdo se mu vzepře? Jób 9,4

Člověče, co vlastně jsi, že odmlouváš Bohu? Římanům 9,20

== Matouš 10,40-42 == Lukáš 7,24-35 ==


31. Čtvrtek Hospodin jest Bůh pravý, jest Bůh živý a král věčný. Jeremiáš 10,10 K

Anděl mluvil k Marii: Počneš a porodíš syna. Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce. Lukáš 1,31-33

== 1.Korintským 3,1-8 == Lukáš 7,36-8,3 ==


LEDEN 2013: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2013: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]