[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2013: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ÚNOR 2013

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/

Heslo měsíce: Hleď, ať světlo v tobě není tmou. Lukáš 11,35


1. Pátek Běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních očích a rozumní sami před sebou! Izaiáš 5,21

V Kristu jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Koloským 2,3

== Jan 2,13-22 == Lukáš 8,4-15 ==


2. Sobota Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze. Daniel 12,2

Bůh není Bohem mrtvých, nýbrž živých, neboť před ním jsou všichni živi. Lukáš 20,38

== 1.Korintským 1,26-31 == Lukáš 8,16-18 ==

Sexagesimae (60 dní před Velikonocemi)

Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce! Židům 3,15


3. Neděle Kdo opatří úlovek krkavci, když jeho mláďata volají k Bohu a bloudí bez potravy? Jób 38,41

Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Matouš 6,26

Vím, že jsi pramen milosti,
všech darů studnice,
z níž váží pro nás hojnosti
tvá štědrá pravice.

Ó vzchop se, duše, k chválení
a zvučně prozpěvuj:
Ten, z něhož vše se pramení,
ten Pán a Bůh jest tvůj.
- 54,2.13 -

== Lukáš 8,4-15 == Židům 4,12-13 == Žalm 18,21-51 ==


4. Pondělí Hospodine, ty's má síla a má záštita, mé útočiště v den soužení! Jeremiáš 16,19

Ježíš řekl: Někdo se mne dotkl. Já jsem poznal, že ze mne vyšla síla. Lukáš 8,46

== 5.Mojžíšova 32,44-47 == Lukáš 8,19-21 ==


5. Úterý O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně, svými ústy v známost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení. Žalm 89,2

Dobře všecko učinil. I hluchým dává sluch a němým řeč. Marek 7,37

== 2.Mojžíšova 7,1-13 == Lukáš 8,22-25 ==


6. Středa Tvá jsou nebesa, tvá je i země, založil jsi svět a všechno, co je na něm. Ty jsi stvořil jih i sever. Žalm 89,12-13

Máme jediného Boha Otce, z něhož všecko, a my v něm, a jednoho Pána Ježíše Krista, skrze něhož všecko, i my skrze něho. 1.Korintským 8,6 K

== Marek 6,1-6 == Lukáš 8,26-39 ==


7. Čtvrtek Přistoupě k ~vypravování~ všelijaké moci Pána Boha, připomínati budu tvou vlastní spravedlnost. Žalm 71,16 KH

Zemřel sice na kříži v slabosti, ale z Boží moci je živ. I my jsme s ním slabí, ale pro vás budeme společně s ním žít z moci Boží. 2.Korintským 13,4

== Lukáš 6,43-49 == Lukáš 8,40-56 ==


8. Pátek Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Jeremiáš 17,5.7

Máme účast na Kristu, jen když své počáteční předsevzetí zachováme pevné až do konce. Židům 3,14

== Jan 12,34-42 == Lukáš 9,1-9 ==


9. Sobota Uzavřu s nimi smlouvu věčnou, že už jim nepřestanu prokazovat dobro. Jeremiáš 32,40

Když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: "Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá." Lukáš 22,20

== Matouš 13,31-35 == Lukáš 9,10-17 ==

Estomihi (Budiž mi pevnou skalou. Žalm 31,3 )

Hle, jdeme do Jeruzaléma, a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Lukáš 18,31


10. Neděle Mojžíš Hospodinovi řekl: Kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odtud nevyváděj! 2.Mojžíšova 33,15

Po Pavlově vidění jsme se bez váhání chystali na cestu do Makedonie, protože jsme usoudili, že nás volá Bůh, abychom tam kázali evangelium. Skutky 16,10

Já, Hospodine, jedno vím:
sloužit ti chci i s domem svým
a ctít tě jako Krále.
Dům otevřen je, pojď jen dál.
Hle, vše co mám, to tys mi dal,
buď s námi dnes i stále.
Stálou skálou buď svým slovem
v domě novém, všem nám, Pane,
Tvoje vůle ať se stane.
- EZD 624,1 -

== Marek 8,31-38 == 1.Korintským 13,1-13 == Žalm 15 ==


11. Pondělí Nebuď mi vzdálen, Hospodine, má sílo, pospěš mi na pomoc! Žalm 22,20

Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. 2.Tesalonickým 3,3

== Lukáš 13,31-35 == Lukáš 9,18-27 ==


12. Úterý Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu, uvádím tě na cestu, po níž půjdeš. Izaiáš 48,17

Nedávejte si říkat "Učiteli": váš učitel je jeden, Kristus. Matouš 23,10

== Lukáš 5,33-39 == Lukáš 9,28-36 ==


Začátek postní doby


13. Středa Hospodin mi dal, zač jsem ho tak naléhavě prosila. 1.Samuelova 1,27

Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít. Marek 11,24

== Matouš 6,16-21 | 2.Petrova 1,2-11 == Lukáš 9,37-45 ==


14. Čtvrtek Jejich truchlení změním ve veselí. Jeremiáš 31,13

Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy. 2.Korintským 4,17

== Zachariáš 7,2-13 == Lukáš 9,46-50 ==


15. Pátek S radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji. Izaiáš 55,12

Ježíš řekl učedníkům: "Když jsem vás vyslal bez měšce, mošny a obuvi, měli jste v něčem nedostatek?" Oni mu odpověděli: "Neměli." Lukáš 22,35

== Jan 8,21-30 == Lukáš 9,51-56 ==


16. Sobota Viz trápení mé a bídu mou, a odpusť všecky hříchy mé. Žalm 25,18 K

Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách, probudil nás Kristus k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. Koloským 2,13

== Daniel 5,1-30 == Lukáš 9,57-62 ==

Invocavit (Vzývati mne bude a vyslyším jej. Žalm 91,15 )

Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. 1.Janova 3,8b


17. Neděle Jak bych učinil takovou nešlechetnost, a hřešil proti Bohu? 1.Mojžíšova 39,9 K

Odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo. Židům 12,1

Stvoř srdce čisté Bože, mi
a ducha přímého,
ať v míru žiji se všemi,
sám zbav mne od zlého!

Duch svatý rosu milosti
mi stále v srdce lej,
ať mír tvůj v něm se uhostí,
ať zřím tvůj obličej!
- 263,1.4 -

== Matouš 4,1-11 == Židům 4,14-16 == Žalm 63 ==


18. Pondělí Bože, nebuď zticha, nemlč, Bože, nezůstávej v klidu! Hleď, jak tvoji nepřátelé hlučí, kdo tě nenávidí, pozvedají hlavu. Žalm 83,2-3

Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. 2.Petrova 3,9

== 1.Janova 3,7-12 == Lukáš 10,1-16 ==


19. Úterý Od nejmenšího až po největšího všichni propadli chamtivosti, od proroka až po kněze všichni klamou. Těžkou ránu mého lidu léčí lehkovážnými slovy: "Pokoj, pokoj!" Ale žádný pokoj není. Jeremiáš 6,13-14

Myslíme na to, abychom byli bez výtky nejen před Bohem, nýbrž i před lidmi. 2.Korintským 8,21

== Jób 1,1-22 == Lukáš 10,17-24 ==


20. Středa Nechci vést spory navěky, nebudu trvale rozlícen. Izaiáš 57,16

Ježíš řekl ochrnutému: Tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Lukáš 5,20

== 1.Korintským 10,9-13 == Lukáš 10,25-37 ==


21. Čtvrtek O Hospodinu mluv s chloubou, moje duše, ať to slyší pokorní a radují se. Žalm 34,3

Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu; naše rty nechť vyznávají jeho jméno. Židům 13,15

== Jakubova 4,1-10 == Lukáš 10,38-42 ==


22. Pátek Unikli jsme jako ptáče z osidla lovců. Osidlo je protrženo, unikli jsme! Žalm 124,7

Svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho. Galatským 5,1

== Židům 2,11-18 == Lukáš 11,1-4 ==


23. Sobota Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Izaiáš 43,2

Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Římanům 8,31

== Zjevení 20,1-6 == Lukáš 11,5-13 ==


Den modliteb za utlačované a pronásledované křesťany

Reminiscere (Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine. Žalm 25,6 )

Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5,8


24. Neděle Chránil svůj lid jako zřítelnici oka. 5.Mojžíšova 32,10

Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce. Jan 15,16

Za všechny dary světa
buď tobě vřelý dík!
Co pod nebesy vzkvétá,
má jenom v tobě vznik.
Ty působit chceš zjevně
i každým člověkem,
jak stanovil jsi pevně
v svém řádu odvěkém.
- VKP 88,2 -

== Marek 12,1-12 == Římanům 5,1-11 == Žalm 10 ==


25. Pondělí Hospodine, vyvedl jsi z pekla duši mou, obživil jsi mne. Žalm 30,4 K

Učedníci přistoupili a probudili Ježíše se slovy: "Mistře, Mistře, zahyneme!" On vstal, pohrozil větru a valícím se vlnám; i ustaly a bylo ticho. Lukáš 8,24

== Jeremiáš 26,1-24 == Lukáš 11,14-28 ==


26. Úterý Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Micheáš 6,8

Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši. Filipským 2,5

== Jób 2,1-10 == Lukáš 11,29-36 ==


27. Středa Bůh jim připravil převelikou radost. I ženy a děti se radovaly, takže se radostné veselí Jeruzaléma rozléhalo do daleka. Nehemiáš 12,43

Celý zástup se radoval nad podivuhodnými činy, které Ježíš konal. Lukáš 13,17

== 2.Mojžíšova 17,1-7 == Lukáš 11,37-54 ==


28. Čtvrtek A bude světlo bledé luny jako světlo žárného slunka a světlo slunka bude sedmkrát větší v den, kdy Hospodin ováže zlomeniny svého lidu a rány jemu zasazené uzdraví. Izaiáš 30,26

Toužíme jen, aby na každém z vás byla vidět neutuchající horlivost až do konce, kdy se naplní naše naděje. Židům 6,11

== 1.Janova 1,8-2,2-6 == Lukáš 18,31-43 ==


ÚNOR 2013: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2013: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]