[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2013: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

BŘEZEN 2013

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Bůh není Bohem mrtvých, nýbrž živých, neboť před ním jsou všichni živi. Lukáš 20,38


Ženy zvou ke světovému dni modliteb


1. Pátek Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. 4.Mojžíšova 6,24

Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi. Filemonovi 1,25

== Lukáš 9,43-48 == Lukáš 19,1-10 ==

1457 začátek Jednoty bratrské v Čechách


2. Sobota Utíkám se do stínu tvých křídel, dokud nepomine zhoubné nebezpečí. Žalm 57,2

Slyšeli jste o vytrvalosti Jobově a víte, k čemu ho Pán nakonec přivedl. Vždyť Pán je plný soucitu a slitování. Jakubova 5,11

== Galatským 2,16-21 == Lukáš 19,11-27 ==

Oculi (Stále upínám své oči k Hospodinu. Žalm 25,15 )

Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. Lukáš 9,62


3. Neděle Řekl jsem: "Hle, tady jsem, jsem tady," národu, který nevzýval mé jméno. Izaiáš 65,1

Když uviděl setník, který stál před ním, že takto skonal, řekl: "Ten člověk byl opravdu Syn Boží." Marek 15,39

Království Boží víc a víc
k nám všem se blíží.
Když On vstal z mrtvých, pak už nic
nám neublíží.
Jen jemu důvěru dejme
a v jeho slibech doufejme,
vždyť naši slabost zná
moc jeho vítězná.
- EZD 660,3 -

== Lukáš 9,57-62 == Efezským 5,1-8 == Žalm 34 ==


4. Pondělí Povstaň k našemu spomožení a vykup nás pro své milosrdenství. Žalm 44,27 K

Království Boží je mezi vámi! Lukáš 17,21

== Lukáš 14,25-35 == Lukáš 19,28-40 ==


5. Úterý Budu dále podivuhodně jednat s tímto lidem, divně, předivně. Zanikne moudrost jeho moudrých. Izaiáš 29,14

Bůh potvrzoval jejich svědectví znameními, divy i rozličnými projevy své moci a rozdílením Ducha svatého podle své vůle. Židům 2,4

== Jób 7,11-21 == Lukáš 19,41-48 ==


6. Středa Nechte už těch povýšených řečí! Vždyť Hospodin je Bůh vševědoucí, neobstojí před ním lidské činy. 1.Samuelova 2,3

Nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem. 1.Janova 3,18

== Marek 9,38-47 == Lukáš 20,1-8 ==


7. Čtvrtek Hospodine, tvá je velikost a síla, skvělost, stálost a velebnost. Všechno, co je na nebi a na zemi, je tvé. 1.Paralipomenon 29,11

Klanějte se tomu, který učinil nebe i zemi i moře i studnice vod. Zjevení 14,7 K

== Marek 8,10-21 == Lukáš 20,9-19 ==


8. Pátek V úzkosti své vzýval jsem Hospodina a k Bohu svému volal jsem, i vyslyšel hlas můj. Žalm 18,7 K

Bůh mi pomáhal až do dnešního dne, a tak zde stojím jako svědek před velkými i malými. Skutky 26,22

== Matouš 10,34-39 == Lukáš 20,20-26 ==


9. Sobota Hospodin spravedlivý jest, spravedlnost miluje. Žalm 11,7 K

Bůh je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše. Římanům 3,26

== Lukáš 17,28-33 == Lukáš 20,27-40 ==

Laetare (Veselte se s Jeruzalémem. Izaiáš 66,10 )

Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Jan 12,24


10. Neděle Touží duše má po spasení tvém, na slovo tvé očekávám. Žalm 119,81 K

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. Židům 11,1

Jsem-li napořád
v pochybnostech snad,
nevím, mám-li slovo díti
neb se v ticho zahaliti,
pověz ty mně sám,
rozhodnout jak mám.
- 292,2 -

== Jan 12,20-26 == 2.Korintským 1,3-7 == Žalm 84 ==


11. Pondělí Má modlitba spěje, Hospodine, k tobě, je čas přízně, Bože nejvýš milosrdný, odpověz mi, věrný dárce spásy. Žalm 69,14

V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu. Koloským 4,2

== 5.Mojžíšova 8,2-10 == Lukáš 20,41-47 ==


12. Úterý Blahoslavený jest ten, jemuž odpuštěno přestoupení, a jehož hřích přikryt jest. Žalm 32,1 K

V Kristu máme vykoupení a odpuštění hříchů. Koloským 1,14

== Jób 9,14-35 == Lukáš 21,1-4 ==


13. Středa Ti, kdo v domě Hospodinově jsou zasazeni, kdo rostou v nádvořích našeho Boha, ještě v šedinách ponesou plody, zůstanou statní a svěží. Žalm 92,14-15

Semeno v dobré zemi jsou ti, kteří uslyší slovo, zachovávají je v dobrém a upřímném srdci a s vytrvalostí přinášejí úrodu. Lukáš 8,15

== Jan 15,9-17 == Lukáš 21,5-19 ==


14. Čtvrtek Blaze muži, jenž se bojí Hospodina, jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních! Žalm 112,1

Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3,17

== 2.Korintským 4,11-18 == Lukáš 21,20-28 ==


15. Pátek Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí? Žalm 130,3

V Ježíši Kristu jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost. Efezským 1,7

== Jan 10,17-26 == Lukáš 21,29-38 ==


16. Sobota Byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu. Izaiáš 53,8

Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy? Lukáš 24,26

== Jan 14,15-21 == Lukáš 22,1-6 ==

Judica (Bože, zjednej mi právo! Žalm 43,1 )

Syn člověka nepřišel, aby jemu slouženo bylo, ale aby on sloužil a aby dal život svůj na vykoupení za mnohé. Matouš 20,28 K


17. Neděle Já jsem Hospodin, já tě uzdravuji. 2.Mojžíšova 15,26

Žena přede všemi lidmi vypověděla, proč se Ježíše dotkla a jak byla hned uzdravena. A on jí řekl: "Dcero, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji." Lukáš 8,47.48

Až potud nám pomáhal
Hospodin z milosti,
proto k budoucnosti dál
hleďme s důvěrností!
Boží pomoc přichází
nám vždy v pravé době,
v ní pak duše dochází
novou sílu v mdlobě.
- ZCČSH 24,1 -

== Marek 10,35-45 == Židům 5,7-9 == Žalm 22,1-22 ==


18. Pondělí Hospodine, dej mi poznat, kdy přijde můj konec a kolik dnů je mi vyměřeno. Žalm 39,5

My máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista. Filipským 3,20

== Židům 6,20.7,1-27 == Lukáš 22,7-23 ==


19. Úterý Viděl jsi, jak tě Hospodin, tvůj Bůh, nesl, jako nosí muž svého syna. 5.Mojžíšova 1,31

My jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. 1.Janova 4,16

== Jób 19,21-27 == Lukáš 22,24-30 ==


20. Středa Řeknou vám: "Dotazujte se duchů zemřelých a jasnovidců." Což se lid nemá dotazovat svého Boha? Izaiáš 8,19

Kristus odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství. Koloským 2,15

== Židům 9,11-15 == Lukáš 22,31-38 ==


21. Čtvrtek Najíte se svého pokrmu dosyta a budete sídlit ve své zemi bezpečně. 3.Mojžíšova 26,5

Ježíš vzal pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal a dával učedníkům, aby je předložili zástupu. A jedli a nasytili se všichni. Lukáš 9,16-17

== 1.Korintským 2,1-5 == Lukáš 22,39-46 ==


22. Pátek Hospodine, ty sám jsi Bůh, a slova tvá jsou pravda. 2.Samuelova 7,28 K

Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. 1.Timoteovi 2,4

== Židům 10,1-18 == Lukáš 22,47-53 ==


23. Sobota Síla má a píseň jest Hospodin; vysvobodil mne. 2.Mojžíšova 15,2 K

Když už se Ježíš blížil ke svahu Olivové hory, počal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli. Lukáš 19,37

== Zjevení 14,1-5 == Lukáš 22,54-62 ==

Květná neděle Musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Jan 3,14.15


24. Neděle Veselím se z cesty tvých svědectví více než ze všeho jmění. Žalm 119,14

Bůh pokoje nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli; on v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků! Židům 13,20.21

V tvém jménu smíme mluvit,
tvé jméno zvěstovat,
tvou lásku službou šířit
a bližní milovat.
Duch svatý dává sílu,
tvé slovo zaznívá,
v nás budí novou víru
tvá slova pravdivá.
- EZD 679,2 -

== Jan 12,12-19 == Filipským 2,5-11 == Žalm 22,23-32 ==


25. Pondělí Měřicí provazce mi padly v kraji blaha, moje dědictví je velkolepé! Žalm 16,6

Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu, s vědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte. Koloským 3,23-24

== Římanům 5,6-11 == Lukáš 22,63-71 ==


26. Úterý Buď jméno Boží požehnáno od věků až na věky, nebo moudrost a síla jeho jest. Daniel 2,20 K

Kde jsou učenci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím? 1.Korintským 1,20

== Jób 38,1-11; 42,1-6 == Lukáš 23,1-12 ==


27. Středa Bůh sám, Bůh Hospodin promluvil a volá zemi od slunce východu až po západ. Žalm 50,1

Varujte se odmítnout toho, jenž k vám mluví. Židům 12,25

== Izaiáš 26,20-21 == Lukáš 23,13-25 ==

Zelený čtvrtek Památku způsobil předivnými skutky svými milostivý a milosrdný Hospodin. Žalm 111,4 K


28. Čtvrtek Má spravedlnost je blízko, má spása vzejde, všechny lidi bude soudit má paže. Izaiáš 51,5

Ježíš řekl učedníkům: Velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka, dříve než budu trpět. Lukáš 22,15 Lukáš 23,26-31 ==

== Jan 13,1-35 == 1.Korintským 11,23-26 ==

Velký pátek Tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16 K


29. Pátek Mé srdce si opakuje tvoji výzvu: "Hledejte mou tvář." Hospodine, tvář tvou hledám. Žalm 27,8

Ježíš vyšel ven s trnovou korunou na hlavě a v purpurovém plášti. Pilát jim řekl: "Hle člověk!" Jan 19,5 Lukáš 23,32-49 ==

== Jan 19,16-30 == 2.Korintským 5,14-21 ==


30. Sobota Přebývám ve vyvýšenosti a svatosti, ale i s tím, jenž je zdeptaný a poníženého ducha, abych oživil ducha ponížených, abych oživil srdce zdeptaných. Izaiáš 57,15

Bůh poslal zvěst synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech. Skutky 10,36

== Pláč 3,51-62 == Lukáš 23,50-56 ==

Velikonoční neděle Byl jsem mrtev - a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. Zjevení 1,18


31. Neděle Místo štítu a pavézy budeš míti pravdu jeho. Žalm 91,4 K

Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. Lukáš 24,5-6

Svým věrným Pán se ukázal,
když třetího dne z mrtvých vstal,
aleluja, aleluja!
Tím předpověď je splněna
a víra naše stvrzena,
aleluja, aleluja!
- ZCČSH 249,4 -

== Marek 16,1-8 == 1.Korintským 15,1-11 == Lukáš 24,1-12 ==


BŘEZEN 2013: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2013: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]